I HUIS KOOPDAG van Hoogstammige Boomen, B0SCI1TAILL1EN ta PLANTSOENEN, Te JVestvIeleren. U O F S T E D E I 1 I i J ‘y In Aldaer openbaer te vcrkoopen. i* va» do liefhebbers 18. I idem. 1 Mr. Reypheo» to Yper, J des 1 - Kao. 6. 1 abeel. I 7. 1 idem. I 8. 1 idem. 1 9. 1 idem. to n van Kav. 1. 1 abeelo. 2. 3 idem. 3. 7 bollaers. 4. 3 abeelen. 5. 2 idem. 6. 8 olmen. 7. 1 idem. 8. 1 eike. 9. 7 olmen. 10. 1 eike. 11. 1 eike. 12. 1 idem. 13. 2 olmen. 14. 1 idem. 15. I abeele. '.'-J ’n* I 31 le S* >-siraci, de douairif«y in is it EN VERDERE GEBOUWEN MET ERF, Slaende en gelegen binnen de tlad VEURNE, Woensdag 10 Maertc 1852, om 3 uren des na middags, in do herberg den Pa- pegaei, gestaen in d do stad Veurne, tai den in INSTEL Kav. 1. 2 abeelen. 2. 1 idem. 3. 1 idem. 4. 1 idem. 5. 1 idem. Boomen toebehoorende dezelve wed. Baes. Kav. 10. 1 populier, iKat>. 12 1 populier. 11. 1 idem. I 13. 1 idem. De boomen staende op Let Abccl-hof, Eik-elst, Naltebeck-elst en zaeiland Pieter Debreus, tullen worden verkogl in hetGe- incente-huis te Weslvleteren de liefhebbers ■worden verzogt dezelve to gaen bezichtigen voor den dag der verknoping. r A n V1la"d. 5, 16. «8.. c U-- do Oosl-straeW binnen 1 er overgegaen wor- eou en dezelfde tilting, tot den en volstrekte TOESLAG van Een Uuisgeteekend nummer 2, ten dienst van Broodbakkcry en verdere Ge bouwen mot du Erf dacriuudo gaendc, -zJ -.rri Schoono patrimonieélo gelegen binnen de gemeenten STEENKERKE tn BULSCAMP. Openkaor te Vei koopen. Dynsdag2 Macrt 1852, met de tniddag-uer te beginnen, nevens de herberg de Kruis- atraet te Weslvleteren, tal gehouden worden KOOPDAG van de naerschrevcn Boomen. Op ccne parlio taeiland der familie Boucneau. Kav. 5. 1 olme. 6. 0 bollaers, J 1 appelboom. A. Abecl-hof, gebruikt door Joan. Gheldof. Kav. 7. 1 eikc. 8. 1 idem. 9. 1 idem. 10. 1 idem. 11. 1 idem. 12. 1 idem. Joannes Spriet. Kav. 4. 1 eike. 5. 1 idem. 6. 1 idem. land gebruikt door Engel Delaplaese, met 470 plantsoenen cn 12 krullacrs, al getee kend met de letters F. F. Ontbloot ten jarc 1845, door sieur Ncu- villevan Proven. Den boschwachter sieur Benoit Deturek er by woonende zal het acn de liefhebbers aentoonen. Gemeente Oostvleteren. viibdzparty.Gelegen indeKattebooren- bosschen, groot 1 hcct. 45 aren 92 cent., dies de taillie geschoten is van zeven jaren, ook toebehoorende Mr. Clep, wetende ceno happende parlio, palende van noorden Mr- Reypheos te Yper, cn den disch van Oostvleteren, zuid land acn sieur Ampoorler, ■west met den steert gras acn den zelvcn Ampoorter, noord den voornoemden heer Reyphens, met 330 plantsoenen cn 22 krul- laers, al geteekend met de letters C. B. Do verkooping zal gebueren op langen tyd van betaling mits stellende borg. Kav. 1. 1 esschc. I 2. 8 bollaers. 3. 1 olm. 1 boll. 4. 1 olme. Boomgacrd en Woensdag 17 1 1852, dry uren na m 11 kSilaj 1, dag, in d’herberg *4*»fCir ~W_ -> Kioon, bewoond do(,r sieur Charles-Louis Maertcnop de groot® nmrklbinnen de stad Veurne, Zal gcbucreii de openbare Verkooping» j in eene,zitting zonder uitstel, y, Van cenc schoonepatriiuonieéle HOFSTEDÏn iel hel grootste deel der gelegen zyn binnen d® vtiert, nis ook west van den steenweg leidend* yy VI d' C Cl Ji 77 cent- B dies de gebouwen m< landen slacnde en gemeente van Steenkerke, west over de Lt>0* 1 van Veurne mier de Kromme-brng \an. zuiden de l'ulscainp-straet, en hel overijl®, der landen is gelegen binnen de gemeen11’ van Bulscanip, noord over do Kolom*'1*-” gracht, in de Moëre, groot ingevolge eigen* doins-bewyzen, 18 hectaren 58 aren 77 cn volgens kadaster 19 hectaren 91 a1’1'11 15 centiaren, in het geheele gebruikt d<>'’® Joannes-Bapliste Deleu met pacht-regt l0, den 1 October 1855, ten pryze van 1-^ M frpnes 15 cent, by jare, boven debelasting*;,’‘, Voorloopig verdeeld in zeven koopen. Gemeente Steenkerke. 1 koop. Eene parlic Zaeiland, doof* sneden met de uitdreveder hofstede, l»rt?y volgens kadaster sectie C, n." 13 en 3 hectaren 78 aren 75 centiaren, pal*-’1' 0 'an noorden de Bulscamp-stract - 'an oosten land aen mevrouw 2_- Du Buis te Veurne, met den disch v3fl aldaervan zuiden den derden koop, d®1* eerstyolgenden koop en land aen de kinder®0 Lenoir te Loovau westen de godshuit®0 te Veurne. 2 koov. Zuid aen den voorgaendc’’ koop, allé de gebouwen ccner Hofstede n'c’ de hoeveelheid van 5 hectaren 44 aren 1" centiarenonder bebouwden grond, ho I’laets, Iroverierhof, bedryfgras en zaeil bekend per kadaster-sectie C, n.*‘ v ‘"•W» 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 en palende van oosten en ten zuidoosthoek den eerstvolgende:) koop, van zuiden 'cn- 1 c c t 1 V k t Mncr» -.id- ll 7. 3 Fruitboom, zaeiland der zelve familie Boucneau. Kav. 16. 2 olmen. 17. 2 olmen. 18. 2 idem. 19. 1 idem. 20. 1 idem. 21. 1 olme, 2 appelboom. 22. 16 bollaers. 23. 15 idem. 24. 12 idem. 25. 6 bollaers, 3. prnimb. 26. 20 bollaers. 27. 22 idem. 28. 1 olme. Doornen toebehoorende het armbestucr en de kerkfabriek van Weslvleteren. Onmiddelyk naer het eindigen den koop- 1 dag van bootuen hiervoorenin bet gemeente huis to Weslvleteren, zal men houden de publieke verkooping der Taillie met getee- kende Plantsoenen, voor den Ontbloot van den jare 1852, der uaschrcven pariten boseb, allo gelegen binnen de gemeente Wesl- vletcren. A. Boitchen toebehoorende het Armbegtuer cn de Kei k/abiiek van W egtvleteren. Teinpcldreel-cltlgroot 66 aren 80 cent., strekkende oost en west, palende van oosten bosch Mr. Gustave Dcstucrs, van zuiden de kinderen Cappocn, van westen Mr. Delanghc cn van noorden Francis Decock met 250 geteckcnde Plantsoenen cn 5 Krullacrs. Langel>e‘-k-elitgroot 41 aren 50 cent.; strekkende zuid en noord, palende oost bosch Carolus Demolder, zuid bosch erfge namen Mr. Joseph Van Reninglie, west zaei land weduwe Serapin Delye, en noonl bosch Mr. Maicur, met 107 geteekende Plantsoenen cu 1 Krullacrd. Eike-oltt, groot 43 aren 78 centiaren, strekkende zuid cn noordpalende oost zaeiland kinderen Cappocnzuid bosch P. Devloo, noord gras en zaeiland van Mers- seman, met 115 geteekende Plantsoenen. Breebolg, groot 43 aren 3 centiaren, strek kende zuid en noord, palende oost bosch Dequccker, zuid Frans Allewaertwest zaei land Mr. Vatidewynekclen noord bosch disch Weslvleteren, met 102 geteekende Plantsoenen cn 2 Krullacrs. Leeuweik-clstgroot 51 aren 28 centiaren, palende aen de Leeuwerk-slrael. Om Blanke-taillie te wezen ontbloot. B. Bosschen toebehoorende Mr. Vuylsteke- Tack, noluris te IVervick. Di y gemeten groot een hectare 31 aren, met 350 geteekende Plantsoenen, 10 Krul- laersen 10 Espe-boomen. Twae Gemetengroot 87 aren, met 250 geteekende Plantsoenen, 17 Krullacrs en 5 Espe-boomen. Seraphinus Vanbevercn zal de twee leste parlicn bosch acn de liefhebbers aenwyzen. Alles op lyd van betaling lol den eersten July 1852, mits stellende goede en bekende borg. Den tienden penning cn de be spreken gereed to betalen. fwrarnr k ts-tw groot by kadaster sectie A, n.* 103, ce° «re 87 centiaren, gestaen en gelcgc0 binnen de stad Veurne, ter oostzyde va» het Kaetsspelalsnu gebruikt voor reke* Munrclut Vansteciic en Hortenen arleelzyne vrouw, palende van oost*-'0 aen de erl van het huis behoorende ac» den heer Carolus Bernier, uil hoofde va» vrouw zyne echtgcnootc, van zuiden «cl* het huis van sieur Ludovicus Abeelc uit hoofde zyner huisvrouw nlsmcdc do erf van het huis wezendo hel eigende1'1 van sieur Josephus Snilliacrt van n*>or' den aen het huis en erf van sienr P'«-‘ter litcca, cn van westen voorhoofdendo °P het gezeyde Kaetsspel. 1 •- ..etnc» den Om door den koopcr acnslag met den dag der geldlelling koopprys. Deze veiling geschied ten overstacn den heer vrcdcreatcr van hel Veurhc, 0 reden van don daeriu belanghebbend*-'^ j minderjarigen, door hel ambt van CUVELU.R, Notaris te Veurne vcrbly'*-’”*1 dacrtoe by reglelyke imigtgcéving licnoc'0 cn aengcsteld. De verkoop-voorwacrdcn zyn l’clks zage ter Studie van den zclvcn 1- bcruslende. Kav. 1. 1 eike. 2. 1 idem. 8. 1 idem. 4. 1 idem. 5. 1 idem. 6. 1 idem. B. Eik-eht, aen het gras van Kav. 1. 1 eike. 2. 1 idem. 3. 1 idem. C. Katlebeekrel»!aen de Callc-slract. Kav. 1. 1 eike. IKao. 4. 1 eikc. 2. 1 idem. I 5. 1 idem. 8. 1 idem., 6- 1 idem. D. Zaeiland gebruikt door Pieter DeBreus. Kat. 1. 1 eike. E. Weide gebruikt door de weduwe Joannes- Baptista Bae». - i

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 2