M Ell II B III I I B E R I G T. 'iB I 1 I. ir, 1 r< n U. darmerie net 23 April 1852, zal woonen in do groote Its in- ioUrif letnci» i de» ende” o in®* cn 1 hof* van het geëerd Publiek. Miicrt a in id' r,; dt door groot® n v«n ic, elide*1 M rcnde< noci»“ iping/ iTEDEr ■I der ion <i® e l.oo- deinle V.T1 verig®, iceiit® imine' i-igen- I cent- aren door St l°l 1206 ingen* cn. I I 1, ceo elegen |c vaB rcke- rtenc® JO»tt*B Ic aeB le van n acn jook do du iidon> noor- Pieter do op n hoeke ich in de gunst o te», I F Fr. HOEI-BRL' WAERTKlakkcmaker en 10 Winkelier te Veurne, Laet weten dat hy net 23 April 1852, zal woonen in de groote Hand, lösislraet, by de Nieuport-brugen dat 16, 'J' ijne goederen in’t klein en groot debit 20,- .e”x.eer, genadige pryzen geeft. Hy beveelt BELG1EN. Brvssm., 20 february. De fontein van Manneken-pis is nu geheo! hersteld. Men heeft ze omringd met een nieuw teer fraei trailiewerken do fontein zelve eenen bak gegeven. Langs weerkanten van de tralie bevinden zich knoppen, waerop men slechts hoeft te duwen, om in overvloed een zeer schoon en zuyver water te krygen. De gemeenteraed van Doornyk hééft besloten dat er eene insebryving zal geopend worden ter oprigting van een monument voor den heer Duinon-Dumortier, in leven burgmeester van Doornyk en voorzitter van den senaet. De gemeenteraed zelf heeft voor eene som van 2000 franks ingeschreven. De chinesche familie die zich to Londen cn te Parys heeft laten zien, is nu ook to Brussel aangekomen. Brl'gce, 20 februari). Tc Poelcappelle is een ongeluk gebuerd De landbouwers zyn gewoon bv liet zaei- koorn een arsenikbevattend ppeijer te men gen om het ongedierte op het veld to vernielen. De huisvrouw Joseph Morsman heeft dit poeijer by misvatting ingenomen cn is den volgenden nacht overleden. Veurxe, 21 februari). VVy vernemen dat onze Choorzang-maet- schappy op macndag eeno inascai ade zal doen, waervan de slof uit d’historie van onzen beruchtcn Zannequin zal getrokken zyn. In de hengstekeuring die den 17 dezer loopende maend, te Dixmude, plaets heeft gehad, heeft sieur Druwè, onzer staddo eerste premie, en sieur Clemens, van Pervyse, de tweede beiiaeld. Men leest in de Bode van Nicuport VVy vernemen dat onze bezetting binnen kort door een getal van 125 mannen gaet versterkt worden en dateene battery kanon niers eerstdaegs het orde zal ontvangen alhier aentekomen. üejaerinaikt tanden tasten, op do Hallo, te Ypre, zal beginnen met zaterdag 6 maert, en eindigen met den woensdag 17 derzelfde maend. De kooplieden die zouden wenschee aldaer eene plaets te be komen worden door de regering dier stad verzocht, by vrachlvrye brieven, hunna vragen aen dezelve te adresseren ;de plaetscn zullen uitgegeven worden den vrydag 5 maert, om 9 ure ’s morgens. Men leest in de Gazette van Gent t Het bestuer der burgerlyke godshuizen van Gent heeft den heer A. C. Lados tot hoofdgeneesheer benoemd inde vroedkun dige school alhier. Te Melle heerscht op dit oogenblik eene ziekte, welke men aen een gevolg der jongste oversiroomingen beschouwt. Het bessucr van het pensionnaet van Melle heeft het voorzichtig geoordeeld de kinderen naer huis te zenden, by vervroeging der Paesch-vacantic. Nog een middel tegen de aerdappel- kwael Een landbouwkundige van Dcurne geeft voor raed enkel in April te planten eu daertoe knollen te gebruiken waerop niet de minste groei te bespeuren is. Sedertzeven jaren zou hy door deze doenwyie gezonde knollen ingeoogst hebben. Er zyn in Frankryk sedert zestig jaren schrikkelyk veel wetten gemaekt, en het i« geen klein kunstje om in dien doolhof te regt te geraken, en te kunnen bepalen welke wet geheel of gedeeltelyk door eene andere is vervangen. Het getal der lieden die by de uitvoering of toepassing dezer wetten leven, is dan ook zeer groot. Men telt in Frankryk 15,850 notarissen, 12,290 deur waarders, 9,100 stokhouders, 740 wissel- agenten, 4931 avoués cn by de 100,000 De Vcrkooping van de 7 hectaren 92 »ren 31 centiaren, Gras en Zaciland ge legen in Veurne, sectie Bewesterpoort, die vastgesteld was op Woensdag 18 February, te Veurne, ■s verschoven tot op Woensdag 3 Maert 1852, ter zelve herberg om 2 uren na noen. Elk zegge het voorts. door- croo1 ilelido jebruikt by sieur Caret Detoghel, irièr® jn Jc herberg den Keyzer l van den deren uiten BELANGRÏKE NIEUWIGHEDEN. FRANKRYK. Paris, 19 februarg. Een dekreet van den president stelt het kostuem vast der secateurs en staetsraden. De secateurs hebben een blauw fluweelen kleed met gouden versierselen en de staets raden een ligtblauw kleed ook met goud. Beide lichamen hebben een witte broek, een vouwhoed met gouden gesp en pluim] een degen, enz. Men is bezig met het opvormen van eene lyficacht voor den president. Men heeft reeds twee eskadrons gipsen tot een byzonder korps vereenigd, onder bevel van den heer Reiile zoon van den marschalk. Men gaet eveneens van de twee bataillons mobile geil een regiment grenadiers van do garde maken. Zekere heer Payerna, uitvinder ccncr zeer doelmatige duikersklok, heeft de fransche \kadcmic van wetenschappen een plan a'engeboden, om eenen onderzeeschen spoorweg tusschen Dover en Calais acn te leggen. Na Martino Merino ter dood gebragt was, is zyn hoofd door den franschen doktor Didier, te Madrid wooiiende, in pleister afgeprint geworden. Een exeinplaer van dien kop is te Parys aciigcbragt. Het is bestemd voor hel museum van ontleedkunde, dat do grootste verzameling van hoofden van groote misdadigers bezit. Deze verzameling, eenig in haer slach is van het hoogste belang voor de wetenschap. Het plan der regering om den tekst van het Code Napoleon betreffende de echt scheiding zoodanig als het tydens hol kci- zerryk uitgevoerd werd te herstellen, heeft in de geeslelykc wereld groote opschudding veroorzaakt, en men spreekt van een bezoek dal ccnigc hooge prelaten aen den president gegeven hebben, niet alleen om hem van zyn voornemen aftebrengen, macr ook om de geheide afschalling van het burgcrlyk huwclyk te verkrygen en deze zaek geheel aen de kerk over te laten. Een artikel in hel Uniters zet dit gerucht groote waer- schyuly kheid by. De Moniteur behelst een dekreet van den prins-president, waerby de viering van al de politieke verjaardagen werd afgeschaft, als herrinnerende slechts aen burgertwisten. Slechts den 15 augustus, S. Napoleon, ver jaardag van ’s keizers geboorte, zal als nationacl feest herkend en gevierd worden. By een ander dekreet, wordt er een byzon der museum öpgericlitom de voorwerpen te ontvangen, welke echt aen fransche sou- vereinen hebben behoord. Een derde dekreet strekt tot aanmoediging van de verhuizing der arbeiders naer de koloniën. NEDERLANDEN. ’sGravesdage. 17 februari. de koning heeft beslist dal de ollicicrcu voortacn den sabel zullen dragen in plaets van den degen. Ook worden er verande ringen gebragt acn de mantels en policic- mutsen. de Nieuwe Rotterdamsche Courant haelt een feit aen van ongehoorde barbaerscheid. Eene bedelares liep door de straten van Leyden, en het gestadig geschreeuw van haer kind wekte het medelyden der voorby- gangers op. De aenhoudenheid van het ge jammer wekte dcaendachtop eens doktors die de vrouw met het kind ten zynen huize binnenlokte, en, in weerwil van den weder stand der moeder, het kind ontkleedde. Op den onderbuik van het kindje vond hy eene halve nootschelp, waerin men eene spinne- kop van het grootste slach geplactst had. Hetvcuynig dier had reeds eeno wond ge maekt, die het kind zoo deed weenen. De ontaerde moeder is in hechtenis gezet. midden 4<;u vierden koop, van zuiden naer deri oösléii, van zuiden naer den westen do kinderen Lenoir te Loo. 3 koop. Oost aen den voorgaenden koop, twee partien Zaeiland aen anderen, groot volgens kadaster seclie C, n.” 21 en 22, 3 hectaren 2 aren 70 centiaren, palende van oosten land aen mevrouw de douairière Du Bois, met den disch van Veurne, van zuiden den eerslvolgenden koop, van westen den lestvoorgacnden koop, ten noord- weslhoeke, den eersten koopvoorts van noorden mevrouw de douairière Du Bois, met den disch van Veurne. 4 koop. Zuid aen den lestvoorgacnden koop, en aen het land van mevrouw do douairière Dn Bois met den disch van Veurne, een perceèl llooigras* groot volgens ka dasler sectie C, n.” 75 en 78, een hectare 43 uren 85 centiaren, palende van oost- cn zuiden land aen dezelve vrouw de douairière Du Bois melden disch van Veurne, ten zuid- uosthoeke ten kleinen declc het godshuis te Veurne, va n westen de k i nderen Lenoir te Loo. ïi koop. Zuid aen den tweeden koop, de hoeveelheid volgens kadaslre sectie G, n.“' 27, 28, 30 cu >1, van 2 hectaren 7 aren 40 centiaren llooigras en Zaailand, palende van noorden den gezeiden tweeden koop, en de kinderen Leroir te Loo, van oostendczulvo kinderen Lenoir, van zuiden en westen de godshuizen te Veurne. 6 koop. Zuid van den lestvoorgacnden koop, ailcenelyks een klein perceèlken be- drylgras van de godshuizen van Veurne, daar tusschen de hoeveelheid volgens kadas ter sectie G, n.“' 34, en 35, van 73 aren 15 centiaren Zaeiland en Honigras, palende van oosten en westen de lauden van do kinderen Lenoir, van zuiden Mr. Desmcdt te Alveringhem. do bovenstaende zes koopen, te samen hroot 10 hectaren 47 aren 95 cent.zullen ook by zamenvoeging worden opgeropen. Ge in ee n te Buis ca ui p. 7 cn lesten koop. Binnen de gemeente van Bul.seamp, noord van de kerke, noord over den C iloniine-grachl of Rergenvacrt, in de zoogenaamde Bulscamp-Moëre do hoeveelheid volgens kadaster sectie A, n.“ 372, 4ü6 en 400 Zn'»van 3 hectaren 43 af-en 20 centiaren llooigras cn Zaeiland, palende vaa westen het Rinkslolder Moeren, van noorden honigras aen sieur Franciscu» Delacauw, te Alveringhem, van zuiden en van westen naer den zuiden hooigras aen den disch van Veurne, nog van westen raaei- gras acn Mr. den grad De Bethune te Brussel, en aen jufv. Cooleus te Brugge, deel van hare hofstede gebruikt door sieur Engel Messuwe. De veilings-voorwacrden en eigendoms- tytelen berusten ten kantoore van den notaris FLOOR, te Veurne.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 3