il AÉXÖELANGEXD BERIGT. I n [rvU' hc,en '!i [ich in du gunst em inderc conditiën vooreu te h'ouden. 'Leg het voorts. en ca II1S* den Holland is een i den smokkel- ucr ten leel, 3, oden .lach »fcl»> illet, bo- bed' vnen i’nees en ken hel •if en 1000 r a O' sn Ie :1e it itc ird rt» do A, 43 id en, cu» en jen iei< scl, van i(jel i ko°' ti den bestaende namentlyk in meubels en effecten ran incnagie, ais tafels, stoelen, slaghor- logie met kasse, koper,- tin,- yx-r,- glas,- laleis- en aerdewerk, beddegoederèn lerberg geriefbakkers-allaem waer onder lenen goeden builmolen, winkelgoederen ran verscheiden acrd, zoo als; stoffien, tó toen, en anderesoOrigelyke elle-goederen, leusdoeken, sayelte, ealoen, garen, lint, kruidenierswaren yzeren potten eu moors, {las en aerdewerk van versehillige soorten holleblokkenkoperen schalen en gewigten, oog, de bakken on banken van den winkel, m menig andere voorwerpen te lang om ;e melden. deze vendilie zal gebueren met gcreedcn {elde, mits verhoog van den lü penning en V .4 ’t t-* Een spacnsch blad maekt de volgende opmerking: Het was hel 2." jacr van do 2? helft der eeuw, op den 2." van de maend (February), om 2 ure van de 2.‘l' helft des dagsdat koningin Isabella II, oud 22 jaer, met haer 2 dochtertje naer de kerk gaende werd getroffen door een moordenaer die in de straet del arco de triumfo woonde, in n.' 2, op het 2.de verdiep. W. Palmess, voorzitter. Pl stem, sekretaris. k. Stalxaebt, kassier. J. Dood briefwis- s^elaer. Micam Van Drb Voost, verslag- Het Vlaemsch Midden-Comileitingerigt met het doel, om by middel van petitiën J vertoogen, artikels in lydscbriften en nieuws bladen memoriënvlugschriften enz. de vlacmsche bevolkingen over de belangen zyner spraek in te lichten, en de bestaendd grieven, door ccnc aenhoudende, en steeds voortdurende werking te doen verdwynen', heeft in zyne vergadering van heden besloten, tot dit oogmerk de hulp in te roepen van alle ware en goedgezinde Vlamingendie het gemeld comiteit zouden willen behulp- zaein zyn en ondersteunen tot het bereiken van dit doel. Het Comiteit verlangende in alle stedert én gemeenten van België een coi respondent te vinden neemt de vryheid by deze eenen algemeene oproep te doen, aen allo vader landsgezinde harten. Er worden niet uitsluitelyk letterkundi gen vereischljde aenbieding van eiken vlaming die zich met yver wil toe leggen, om werkzaem te zynten voordeele der al gemeene vlacmsche zaek, wordt met belang stelling te geinoct gezien. De werkzaemhe- den der correspondenten bestaan 1. " Alle drie of zes maenden aen het be- stuer schryven om aen hetzelve minofinccr den toestand van de vlacmsche zaek in de omstreken der verblyfplaets van den cor respondent, bekend te maken. Dit insgelyks buitengewoon te doen als er iets gewigtigs voorvalt, dat de zaek kan benadeelcn of bevoo rdeelen. 2. ’ De maetschappyen in de omstreken zynerverblyfplaets tot werkzacmheid trach- tenover te halen, en zoo veel mogelyk overal de vlacmsche denkbeelden verspreiden. 3. ’ De petitiën van het comiteit of van an dere algemeene vlaemsche vereenigingen in omloop brengendoen circuleren teekenen en verzenden. 4.° Zulke maetrcgelen nemen en voor stellen, alszy in het belang der zaekzouden noodig en wenschelyk oordeelen. Die, welke genegen zyn om in den boven- slaenden zin te handelen worden verzocht by vrye brieven te schryven aen den ver- slagdoener M.' Michiel Van der Voort, Groen- slraet, 38, Keltische voorstedeen tevens eenige narigten over den toestand der zaek, elk in zyne streek, mede te deelen. Reeds heeft het comiteit verscheidene yverige correspondenten. Men hoopt er wel dra op alle punten van het land te zullen hebben, en alsdan zal het Bestuer van het Comiteit de noodige inlichtingen zenden ten einde er eenheid in de werkzaemheden zyn zou. de nieuwsbladen en tydschriften zullen de ondergeteekenden hoogst verpligten, indien zy welwillend dit berigt opnemen en een exemplaer van het voorkomende nummer aen bovenstaende adres willen toesturen. Brussel 10 januarius 1852. BELANG K1 K E NIE UIV1G HE DE N. IEDERLANDEN. ’bGbaveniiagz. 28 februari. L. M. de koliing heelt dezer dagen van den Resident derfransche republiek ten ge- jehenke ontvangen de versierselen van ridder grootkruis van de Orden van het Legioen van Eer in briljanten. By Garnwerd (Groningen) zyn woens- lag vier-cii-veertig wilde ganzen door den jliksem onder hel vliegen gedood en op den {rond geworpen; allen waren den rug {ezengd. Een engelsch scheikundige heeft, zegt ncn, het middel uitgevonden, om haver- m al ander strooi tul katoen te bewerken, >y middel van dewerkwyzu van den ridder tlaussen. Morning-Chi oniele. FRANKRYKL. Pabys,2« february. De prins-president heeft aen den heer Leo Foucault, sehryver van verscheidene Verken over de electricileit en over het icht, en ontdekker van het bewys van de nndraeijing van den acrdb jl, by middel van seneu slinger, eene som van 10,000 franks {eschonken, om hem in staet te stellen zyne ïeiangryke werkzaemheden voort le zetten. De abt de Lamennais verzaekt aen het politieke leven, en zou niet alleen in de tchoot der kerk willen terugkomen maer Jok in een klooster willen treden, om er tyne dwalingen te boeten. Dezer dagen is de deken der vodde- krabbers en die gedurende 48 jaren dit bedryf uitoefende, overleden. Hy laet aen lynen zoon, insgelyks een voddekrabber van beroep, een vermogen van ruim 28,000 francs na. De Moniteur deelt een lang verslag tnede van den minister van het zeewezen Ben den president, waerin deze minister meld dat er voor die galeiboeven welke naer Guyana willen vervoerd worden, om er Bene tuchlkolonie te vormen, te Brest, te Rochefort en Toulon registers geopend liggenwaerin zy door het schryven van h«i hunne naem of van een kruisken hunnen gc- wensch tot vervoering kunnen uitdrukken, -jde” dat er op 6000 gevangen reeds 3000 hebben ^ilair0 jeteekend, en t' <aill,e,‘ Belal nog zal vergrooten. Fb. HOET-BRÜWAERT, Klakkemakercn Winkelier te Veurne, t.aet weten dat hy met 23 April 1852, zal woonun in de groole Joslslrael, by de Nicuporl-brugcu dat hy zyne goed ren in’t klein en groot debit len zeer genadige pryzen geeft. Hy beveelt fielt in de gunst van hel geëerd Publiek. BELGIEN. Bbvssel, 27 february. Den 19 dezer, heefl het bureel van de kamer der volksvertegenwoordigers eén besluit genomen, waerby hel aen de snel- schryvers van de kamer verboden wordt in het vervolg aen dagbladen mede le werken en zich tydens de zitting met iets anders dan iiunne lack bezig te houden. Gebt 27 february. de Staats-Courant kondigt de post-kon- ventie af, den 17 december tusschen Belgien en de Nederlanden gesloten, de frankering is niet verpligtend er zal eene dagelyksche uitwisseling van depechen gebucren tusschen 12aengewezen punten. Het port voor den enkelen brief (15 grammen) is bepaeld op 40 centiinen. Echter zal hel port tot 20 ccn- timen vermindert worden indien de afstand in regie lyn, van aen het afzending»- tot aen het bestemmings-bureel, niet de 50 kilo meters (10 mylen) te boven gaet. de ont vangen laxen zullen tusschende twee ollicien gedeeld worden, de brieven, in bestemming naer de Nederlandsche bezittingen, zullen gefrankeerd worden tot aen de grens (20 cen time») en vervolgens behandeld worden als uit de Nederlanden herkomstig (40 centim.") de frankering van dagbladen drukwerken enz., is verpligtend tegen 4 cenlimen het blad, de stalen van koopwaren zullen enkel de helft van het port van den enkelen brief betalen. De overtaxe voor de bevrachte brieven is 20 cenlimen; de frankering dier brieven is verpligtend. Tusschen Belgien eu I verdrag ter voorkoming van hapidel gesloten. de ontvangst der omhalers vandemensch- lievende kalvakade op zondag laetsleden, heeft 2250 fr. 90 c. bedregen. Een valsche omhaler is zondag op den tocr aeugehouden. Git l’arys scbryft men aen het engelsch blad den Expres De hertog van Bassano, nieuwe fransche gezant in Belgien, is donderdag laulsl te Brussel aengekomen. Ik kan u verzekeren volgen» berigien, dat eene van de vragen, die hy gelast is hel belgisch gouvernement le doen, du afbreking is van den Leeuw op hel slagveld van Waterloo en het plalwerpen van den heuvel waerop de Leeuw zich bevindt. Wy hopen wel datde Leeuw van Waterloo zal staen zoo lang Belgien staet, en, moest hy vallen, dat Belgien iaelste vryheidskrect voor dien val zou gehoord zyn geworden. Veibse, 28 februaiy. Woensdag aenstaende, oin drie ure, zal hel kollegievan Burgmeester en Schepen dezer stadde uitreiking doen der preiuien toekomende aen de geene die, gedurende 1851, op den nieuwen ingerichten merkt van oliegevendu-zadenhet grootste getal hcctolit. hebben aengebragt en aengekocht. Het is sieur Pieter Kesteman koopman alhier, die de premien loegestaen aen de kooplieden, gewonnen heeft. De geenen verleend aen de landbouwers, is loegewezen geweest aen sieur Vincent Popieule, land bouwer le Moëre. de arbeiders alhier genaemd zakkedra- gerszyn in volle omwenteling; het schynt dat zy eenen anderen deken zouden gekozen hebben, alhoewel den ouden zyne demissie niet gegeven heeft. Men zal van niets anders di n coup d’itat meer hooren. lu ueu Jiameslaet Noord-Amerikais voorleden jaer eene wet uitgevoerd waerby met uiterste strengheid den verkoop van allen geestryken drank verboden wordt uitgenomen voor het geval dat hy als ge neesmiddel wordt gebruikt. Whisky, gin, brandy rhum, al de sterke dranken waerop de Amerikaen al te sterk verzot is, zyn zonder genade verboden, en Rof- orgL er Ge: iou< dat alles voorspelt, dat dit tlhel' getal nog zal vergrooten.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 3