s A- 19 'IS Vertrek-Urp.n van den Yze' 10 5° Rogge. 12-80 13 40 Haver. 8-25 9-00 Bonnen. 10-40 13-00 Erwten. 12-80 13 00 BURGERSTAND DER STAD VEURNE. HET CARNAVAL. my 17-50 I van Barbara van 20-09 00-00 19-50 20-00 7-50 11-715 15-00 16-00 1'1 1 1 '/ik. 1 id. Tcrwe Rogge Sucrioen Haver Boonen I.ynzaed Kovlzaed Cóiiictnè*ii»ed witte Boonen. Tarwe van fr. Ro(;Bo Haver Sucrioen Boonen Boekweit Aardappels O 48 c. y 22 T O t K DILIGENT1E t i' Van Veurnc op Oostendevcrtr« lyk s omtrent ten 9 uren ’s kolïy-huisbewoond door t- „ef correspondeérendc met den ten 12 uren 15 minuten vertrek heel Belgian «nVrankryk. Dixmudz, 23 february. Boter pry zen, van 12 tol 16 u/o *l- 1 morg., 12 ur. 15 4 uren 15 min. Brugge etc, Kan Duynkerke op Ry>te^‘ Ten 6 uren 15 min.cn ten 0 ur- ’«morgens, ten 12 ur. 05 min. ten 0 ur. 30 min. avonds. BRUGGE. |t Ten 7 ur. 40 min., ten 10 ur. ’smorg., en ten 2 ur. 45 min-lel’o'1 min. ’s na midd. en 8 ur. 25 min- nae Oostende. alwaer eene matras van lange pluimen tot rustplaets diende. In deze gesteltenis was ik gelukkig van schaper te zyn, want men weel dal gewoonelyk de duitsche schapers voor tooveraers aenzien worden. Ik was wel geen duitseh maer cventwcl myné kwaliteit van schaper verleende my iels looverachtigmyn meske diende om het wervel open le draeijen, en ik geraektc öp eene zeer groote kour. Na heen en weer geloopen te hebben, geraekle ik by eene vreezclykc deur mei dikke grendels loege- maekt by middel van myn loovermes kreeg ik die open, inner schrik! Ik sloote alsloen tegen een ander slot, alwaer ik, op myn woord van eer, zonder myn loovermes nooit zoude uitgeraakt hebben. Alsdan buiten zyndeonlwaeklo ik en trok huiswaert, wel in voornemen van my nooit meer dour dc vleijery van Bachus le laten verleiden. 18-75 tot fr.20-50 per 14-00 7-00 12-50 10-50 11 -50 0-75 Wy hebben sedert lang geenen Carnaval gehad gelyk van dezen jare, een goeden instel er van is dc feest van zondag by Cecilia. Het concert was uitmuntende; allo «ie stukken wierden uiterinaton wel gegeven. De twee symphonieu hebben met vuer en goed zamenhang uitgevoerd geweestde air varies wierden ook met veel smack ge speeld, maer de. zangstukken byzonderlyk het zang der zoo dienstwillige juffer die het concert met hare slem vereerde, wierden met een hevig en welverdiend handgeklap begroet. Ook de klugt l'anglais Mèlomane door mylord Pekbroek op hel einde van het concert gegeven deed hctpublyk veel ver- maek aen, en heeft het wel doen lagchen do laetste koor ia carte du menu door de choor- zangers van Zannequin gezongen, wacrin een garfon en onzen bedoelden engelschman eene goede rol speeldenwierd even als de bovengemelde klugt gebisseérd. Het bal was zeer levendig het duerdo tot ten twee uren des morgens, een klaer bewys dat men er zich wel vermaakte. Den maendag was de kodde der luchtrei- zing van mynheer Poilevin tamelyk wel. Des avonds waren er nog al veelo maskers doch meestal onbeduidende. Den dynsdag was het beste; ten dry uren kwamen eenige muzikanten van Cecilia en eenige zangers van Zannequin, vermomd, to samen in eene opene calèche zittende, al spelen uit hun gildhofzy waren besltierd door den zelven engelsehen muzieklief hebber Pekbroek en bygeleiden den ver maarden doktor Fortumitus, welken zoowel dó lindworm wist uilletrekken. Des avonds w as er een zoodanigen toeloop van maskers, dat men byna in de estaminets niet kon raken. Noglans hebben wy eene opmerking te doen. *8 avonds ten 11 uren liep men nog rond met trommels, niet denkende dat men derust stoorde der bejaarden, kranke of ziekelingen die deze noodig hebben. Men zou dit moeten in agl nemen en des avonds de trommels te huis laten. Noglans is dit dc cenigste kleine opmerking die wy te maken hebben, want men heeft niet gehoord dat iemand ergens beledigt is geweestook heeft men van jeene twisten of gevechten geboord dus.dat alles wel afgeloopen is. A propos, de trommels zyn toch geen vreugd-herinnereude instrumenten maer wel een souvenir voor het mangeslacht, wanneer zy tegen den vyand moesten op trekken, en menig vronws-persoondit hoorende moest haar .oorkussen met tranen bevogtigen alszyop liet jaer dertien deukte wanneer haren minuter met den slacnden trommel haer voor eeuwig ontrukt wierd. Indien er een garnisoeu bestonde zoude het trommelslagen naer d’uer stiptelyk ver boden zyn. 1KOXDERI.YKE DROOM. De Carnaval en de loop der inasschcrs myne gedachten wat verwart hebbende en vermoeit zyndc, viel ik eergister nagt in «■enen harden slaep, en alsdan overviel my eeneu schrikverwckkenden droom. Alzoo droomde ik builen de stad schaap herder te wezen, en dat ik naer de Veurne- merkt gekomen was; maer nauwelyks de straten doorwandelende, geraekle ik in kennis met den vriend Bachus, welken my met zyne valschc manier zoodanig misleide datik ten lesten niet meer wist wat ik deed -. men wilde my naer myn huis doen gaen maer dien valschen vriend wilde niet, waerotn ik geen goede reden wilde verstaan. Myne obstinaatheid wierd ernstiger, want, plotselings wierd ik in een eng kot gesteken, IJ October isSl. OOSTENDE. Ten 6 uren 15 in. ten 8 uren in. koopman»-! i ’s na middag*' MIDDEN-PRYS. per 13-28 6 V» STERFGEVALLEN. den 18. Celina Aincy, 35 maenden, dochter van Carolus en van Sophie Foequenoy. den 20. Marie Trensaerl, 5 maenden, dochter van Franciscus en van Susanna Demazierc. den25. Catherine Vanrcnterghem, jonge dochter, byzondcrc, 77 ja rengeboren en wooncode le Veurne, dochter van Marcus en van Joanna Point. Marie Zoele, 4 jaren, dochter Laurent en van Celcstina Hoorcbeke. den 26. Marie-lréne House, 20 maenden, dochter van Edmdnd en van Callt. Jainmé. deu27. Annc-Mtrie Eerke, landbo iwsler, 74jaren, geboren le Avecappelle, woonende te ’sHeerwillcmscappellehuisvrouw van Joannes Desmedt, dochter van Joannes en Anne Rathé. Joanna-Victoria Winnock, byzonderc, 85 jaren, geboren te Vinchcm, wooncode te Vcurne, wed. in huwelyk van Joannes- Ferdinaudus Zoetc, en in l?’ huwelyk van Norbertus-Doroinicus Vanderheyde, dochter van Pieter-Jacobus en vau Maria-Fraucisca Wangermain. I’RYZI.N DER BROODEN ran s 37c. m g M e u r PRYS DER GRANEN Te Merkt van Yeurne tan 25 [ebruW Er waren le merkt 297 heet. Tarwe. 1 Rogge. 192 id. Sucrioen. 30 78 id. Boon. 00 id. Eytizacd. 00 b®'- 00 Comeyni za -d. 0 witte Boonen- Tarwe van fr. 26-50 29-00 per 1W l,“ Rogge Sucrioen Haver Boonen Lynzaed Koolzaed M< rkl van Yr»», zaterdag 21 febr>' Tarwe van fr. 19-20 tol fr. 20-80 pcr h id ronde.» 19-40 20-40 GEBOORTEN. den 18. Julius Roedolf, zoon van Seraphin en van Amelie Corlillie, Zwarlenonne-siraet. den 19. Carolus Warmoes, zoon van Joannes en van Marie Dclanghe, Bewesterp. den 22. dementia Depuorter, dochter van Joannes en van Francitca Ghbosi-n, Vestenil. den 23. Eduardos Kingel, zoon van I rmi- ciscusen van Marie Bukacrl, duinkorkstrnet* den 24. Florimond Devoghel, zoon van llenricii* en van Joanna Capoen Bewesterp. den 28. Julie Popieul, dochter van inc.ent cn van Sophie l.euregans, Beweslerpoorl. Louis Desmedt, zoon van Engelbertus cn van Marie Temperville, Nooidsiraet. HUWELYKIIN. den 21. Benedicltis Picrret, deurwaarder, 43 jaren, geboron en wooncode te Vcurne, wedtiwa y van Caroline Boudeweelzoon van Josephus en van Walburga Vanclverdiughe, met Marie Viano, jonge dogter, byzondcrc, 24 jaren, geboren te. Boilshoeke, wooncode te Veurne, dochter tan Ludovicus cn van Susanna Deknoek. den 25. Carolus l’oupeye, jongman, werk man, 27 jaren, geboren en woonende le Vcurne, zoon van Ludovicus en van Joanna Paeme, met Birbara Dcracdtwerkvrouw, 43 jaren geboren to Dickebuseh, woonende te Vi urnc, weduwe van Carolus Slossc, dochter van Philippas en van Barbara Sambaere. Yris, zaterdag 21 febr* id ronde.» 19-40 12-80 8-25 10-40 12-80 Melkt van Bstcr.tzaterdag 21 10 c ten m’f 14-70 8-25 13-60 1 i 00 13-00 8-00 p.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 4