huis Scho o n II u i s j t e d? KLEINBL.4D. I t *1 centiaren, gestaen koopen del* J S placts der gemeente Bulscamp, o 1 t c Woensdag 17 Maerl 18'52dry uren na mid- nemen den ti n 2, ten verdere Ge- 1 S c f i 1 P st k V n e b n v d B d w w u ES VERDERE GEBOUWEN MET ERE, Staende en gelegen binnendc stad VEURNE, Aldaer openbaer te verkoopen. LÊLild- dag, »n d’herberg de i Kroon, bewoond door sieur Charles-Louis Maerten op de groote markt, binnen de stad Veurne, t i xiet be ef» 'ter volH'“ i t t der t inbeelding niet. De stad dal do golven j I wie*” 1 wj iet» i o E N E R E gestaen en gelegen IV U L l' E R I .V G II e M Openbaei* (c Verkoopen» komt ovcrteleveren. Daer komen zy straten en de werkzaemheid dringt in met hun; zy bewegen lichen L. malkander, verschynen en verdwynen ter de zuilenryenmaer l’einde eener uer en gelyk op een u men hun al te samen naer den oever geven en nieuwe voren op die dikke r’’11 zelver tyde zyn loop; de straten EEN STICHTER. (Vttvolg. Zie nummers 1361, 1362, 1366, 1369, 1370, 1371, 1373 en 137S. Als men de hooge rotsenrif beklemd die op den oostkant geheel den zeeoever van Es- nandes beheerst, ziet men eerst eene breede watervlakte; dan daer over, op de rechter kant, lage landen met visschershutten bedekt regtover, de landtong van Aiguillon die haer riaem aende baei geeft, en geheel op de lin ker zyde de platte en zandachtige kust van liet eiland van Ré, op de welke eenigc ruien en do verschansingen van S‘. Maerten een schilderachtig effekt maken. Dat zicht is vooral schoon als de zon het met hare stralen verlicht, en dat cenezuivere en klare locht er alle de nevendoelen van doet vatten. Wel- haest ontdekt deafgaendety d,e onmeetbare slykachtige vlakten, effen als glas en wacr- van de grenzen hun mengen met het watc dat afloopt. Naer mate dat de golven agterui o I t v l c Schoonc patriinonicélc HOFSTEDE, gelegen binnen de gemeenten STEEN KERKE em BÜLSCAMP, Openkaer te Vei koopen. wyken, daer zelfs wacr de zee te voren hare baren rolde, ziet men gelyk by toovery eene breede stad opkomen van meer dan kilo meters in ’t rond. De grond waerop deze stad rust is bloot, en wcerkaelst geheel do pomp des hemels. Talryke luilenryen ont vouwen zich op zyne oppervlakte, en hun verkortende doorligt verdwynd op den ge zichteinder: Wyken leeken zich met hunne reglhoeken breede stralen openen zich en verlengen zich gelykloopendT is geheel eene stad eiudelyk, maer eene stad zonder b weging, zonder leven cn gelyk als verlaten. Nogtans het tafereel zal welhaesl verle vendigt worden, en de verwondering die men b proefd verlengen. Een ligt gerucht laet zich hooren op hel strand aen den voet der rotsen, en ter zelver tyde, schepsels van een aerdig voorkomen, half mensch half schipzynde, met snelheid een been bewe gende, werpen zich by hónderden en van ver schelde punten op die effene plael,diczv met rasheid doorklieven hun allen wendende tot de ondcrzeeschc stad welke hun de zee Vrydag 20 Maert 13»’ drie ure na middag, <1’herberg den Ippel. wootid door sicurCap’ illieryckx, op de doH Zal gebueren de ope ibare Verkooping, 1 in céne zitting zonder uitstel, I Van eene selioonepatrinionieélc HOFSl EDE, I dies de gebouwen met het grootste deel der I landen staende en gelegen zyn binnen de gemeente van Steenkerke, west over de Loo- vacrt, als ook west van den steenweg leidende van Veurne naer de Kromme-brng van zuiden de Bulscamp-straet, en hel overige der landen is gelegen binnen de gemeente van Bulscamp, noord over de Kalomme- gracht, in de Moëre, groot ingevolge eigen- doms-bewyzen, 18 hectaren 58 aren 77 cent, cn volgens kadaster 19 hectaren 91 aren 15 centiaren, in bet gehcelc gebruikt door Joannes-Bapliste Deleu met pachl-regt tot den 1 October 1855, ten pryze van 1200 francs 15 cent, by jare, boven de belastingen, Voorloopig verdeeld in zeven koopen. Gemeente Sleenkei ke. 1 koop.Eene pirtie Zaeiland, door sneden met de uildrevcder hofstede, groot volgens kadaster sectie C, n." 13 en 14, 8 hectaren 70 aren 75 centiaren, palende van noorden de Bulscamp-straet, van oosten land aen mevrouw de douairière Du liois te Veurne, met den disch van aldaer van zuiden den derden koop, den cerstvolgenden koop cn land aen de kinderen Lenoir te Loo, van westen de godshuizen te Veurne. 2 koop. Zuid aen den voorgacnden koop, alle de gebouwen eener Hofstede met de hoeveelheid van 5 hectaren 44 aren 10 centiarenonder bebouwden grond, hof- plaels, hoverierhof, bedryfgras en zaeiland, bekend per kad «ster sectie C, n.” 15, 10, 17.bis 17, 18, 10, 29, 22, 24, 25 en 26, palende van oosten en ten zuidooslhoeke den cerstvolgenden koop, van zuiden ten midden den vierden koop, van zuiden naer den oosten, van zuiden naer den westen do kinderen Lenoir te Loo. 8 koop. Oost aen den voorgacnden koop, twee parlieu 'Zaeiland aen anderen, groot volgens kadaster sectio C, 21 on 22, 3 hectaren 2 aren 79 centiaren, palende van oosten land aen mevrouw de douairière Du Hois, met den disch van Veurne, van zuiden den cerstvolgenden koop, van westen den lestvoorgaenden koop, ten noord- westhocke, den éérsten koop, voorts van noorden mevrouw de douairière Du Bois, met den disch van Veurne. 4 koop. Zuid aen den lestvoorgaenden koop, en aen hel land van mevrouw do douairière Dn Bois met den dis li van Veurne, een pcrccél Honigras1 groot volgens ka dastcr sectie C, n." 75 en 7(1, een hectare 4'3 aren 5 centiaren, palende van oost- en tuiden land aen dezelve vrouw de douairière Du Bois met den disch van Veurne, ten zuid ooslhoeke ten kleinen dcelc liet godshuis t0 e“r,,e>vai1 westen de kinderen Lenoir te Loo» o koop. Zuid acn den tweeden koop» <J,”£Vl‘*:D,cid volgens kadastre sectie 'in 2>' 30 ®n 3l’ va,‘ 2 hectare 7 aren A9 centiaren llooigras cn Zaeiland, palendo van noorden den geleiden tweeden koop, »le kinderen Leroir te Loo, van oosten dezelve im eren Lenoir, van zuiden en westen godshuizen te Veurne. Zoop. Zuid van den lestvoorgaenden koop, allecnelyks een klein perceélken be- aryfgras van de godshuizen van Veurne, daer tusschen de hoeveelheid volgens kad.H' te-r sectie L, n.- 84, en 35, van 73 aren lö centiaren Zaeiland en llooigras, palende van oosten cn westen de landen van de kinderen Lenoir, van zuiden Mr. Destned» tc Al veringhcin. de bovenstaendc zes koopen, tc sanu'rt hroot 10 hectaren 47 aren 95 cent.zulle* ook by zaïncnvoeging worden opgerope',1» Gemeente Huhcamp. i en lesten koop. Binnen dc geniccnlö van Bulscamp, noord van dc kerke, noord over den Calomme-gracht of Bergenvacrt, in de zoogenaemde Bnlscamp-Moërc <,e hoeveelheid volgens kadaster sectio n. »,72, 406 en 408 bis van 3 hectaren 43 aren 20 centiaren llooigras cn Zaeilaml, palende vaa westen hel Hinkslolder Moeren, van noorden honigras aen sieur l'ranciscu4 Delae inw, te Alveringheni, van zuiden vnn wostcii naer den zuiden hoi)i(*ra* den disch van Vruriir, nog van westen in;'111* am Mr. den j;ra. i De Bclliunclo Bru^sL’b (*n acn jufv. Coulens to d<*el van hare höfttedu (jubrnikl door sieur Engtd Mcssuwe. De vcilings-voorwaerden en eigendom»» tytelcn berusten ten kantoore van de# 111,1 a1 1 1 I 1 1 te em oe. Woensdag 10 Maerte 1852, om 3 uren des na middags, in de herberg den Pa- pegaei, gestaen in dc Oost-straet, binnen de stad Vcurne, zal cr ovcrgegacn wor den in een en de zelfde zittingtot den INSTEL en volstrekte TOESLAG van Een Huis, geteekend nummer dienst van Broodbakkery cn bouwen met dc Erf daermede gaendc, groot by kadaster sectio A, n.» 103, een are 87 centiaren, gestaen en gelegen binnen dc stad Veurne, ter oostzyde van bet Kaetsspelalsnu gebruikt voor reke ning van Eduardus Vanstcenc en Horlencc Hartcel, zyne vrouw, palende van oosten acn do erf van het huis behoorendc aen den heer Carolus Bernier, uil hoofde van vrouw zyne echtgenoolc, van zuiden aen het huis van sieur Ltidovicus Abeele ook uit hoofdo zyner huisvrouw, alsmede do erf van het huis wezende liet eigendom van sieur Josephus Spilliaertvan noor den aen het huis en erf van sieur Pieter Titecaen van westen voorhoofdende op het gezeyde Kaetsspel. Om door den kooper acnslag tc met den dag der geldlelling van koopprys. Deze veiling geschied ten overstacn van den heer vrederegler van bet Vcurne, om reden van den daeriu belanghebbenden minderjarigen, door het ambt van M.‘" CÜVELIER, Notaris te Veurne verblyvende, dacrtoe by reglelyke inagtgeéving benoemd en aengesteld. De verkoop-vcorwaerdcn zyn t’clks inzage ter Studie van denzclyen Nol. berustende. J c v ct i krui»»efl :i f»!!' bab« gegeven leeken., nieuwe voren stille zee maken. Den vlood neemt i -1,(16 zich met water; de baren verlengen o[i de vlakten; en alles verdwynl» -s grond en inwoouers. dal vreemd schouwspel is het gcvolj?^ inbeelding niet. De stad dal du 6~’»-- uiaeldekken en ontdekken invier-cn-t uren, wierd in 1040 geslicht Icelander Palricius Walton die teCw®" bouwde het eerste mosselperk cl» v geschiedenis cn besclieidene getracht hebben ta verhalen. De mill'0 f sehelpvisschen die deze alad bewoonen uil dc koloniën die hy er den eersten on, gekomen. Driebclangryke dorpen, Cha

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 2