België Voorwaerden. c, Provintien van 1». R. MAETSCHAPPY der VEREEMGRE EIGENAERS Zal gebueren <lc openbare Verkooping, de en uitgestrektheid Lid tan de Maetschappy MET TALUYKE SCHOONE PLATEN EN KAERTEN- If, be- uitgegeven in 8 a 9 boekdeclen ieder de ii» ge J België, worden van klein-8.’. Elk eigcndoms- van den iden be- rnci da»' jret* jndc de ued1 èro lid* i plaets, karaerken, winkel, voute met kelder, .00. stal ten oosteiude, met nog een klein Huize- op> ren VOOR VERZEKERING T E G E A B R A N B Tc Brussel, Agentschap te Feurne, by Charles Botaeve. 1853. in l irol"» dorp' BE LA A G R1 K E NI EU WIG 11E BE A. 11 ALIEN. Rome, 21 february. Eene nieuwe samenzweering is ontdekt g worden zy moest eergisteren donderdag uitbersten, te midden des grootc menigte die liet vieren der vasten avonddagen byeen zoa gebragl hebben, /.iet hier welk het plan was der zamenzweerders. die gcnoegzaem he verteering hunne huisgezinnen. Elk van opslaen.vermakenenon- derhoudby de 1300fr., en brengterlliOOop. De bewerking er van is lastig: terwyl zy maer by leege ty kan gedaen worden, moet men de mossel perken by dagen en by nacht in alle weergesteldheden bezoeken. De man nen belasten hun met het lastige varen met den acon en zorgen voor den oogst. De „de*? V-, cn ioen^ n bra0l’ Fr. 1I0ET-BRUWAERTKlakkemaker en Winkelier te Veurne, Laet weten dat hy met 23 April 1852, zal woonen in de groofc Ooststraet, by do Nienport-brug en dat hy zyne goed ren in’t klein en groot debit nen zeer genadige pryzen geeft. Hy beveelt zich in do gunst van het geëerd Publiek. der Provincie of den zetel van het Arron dissement, en Kanton bevindt; de aen- van de Wegen, Vaerten en Rivieren ze doorsnyden, van dc Handels- cn Ny- verheidtakken, welke er worden uitgeoefend I wat betrekking heeft tot de Geschiedenis de Verdceling, den tegenwoor dige» toestand, het Onderwys, de Kunsten, cn Wetenschappen van België, enz., enz. DOOR S L E E C K X Lid van de Maetschappy van Noderlandscho Leltci kunde te Leiden. DE NEGEN bevattende: De byzondero Geschiedenis van elke Pro vincie; hare verdceling, ligging en gesleld- 1 1 1 1 1 -r van al hare en Dorpen, Monumenten, gestichten cn Merkwaerdighcdcn de Levens van hare groote Mannen; de opgave der bevolking cn uitgestrektheid van iedere Plaets; den Zy moesten op vyftien verschillende plaet- sen van den Corso brand steken by middel van bomben. In de wanorde die dit schelm stuk zou veroorzaakt hebben, moesten eenige reeds aengeduide persoonen vermoord tn verscheidene huizen geplunderd worden. Gelukkiglyk heeft de politie de zamen- zweering kunnen verydelen er zyn ver scheidene verhalen op dc wyze dat ze ont dekt is geworden. De eene zeggen dat het by gevolg is der veropenbaringen van een der misdadigen de andere beweeren dat de. politic de ont dekking gedaen heeft. Wat er ook van zy, zeker is het dat donderdag morgen, de politic in een huis van den Borgo 32 geladen bomben en dolken heeft aengeslegen, en dat zy verscheidene der samenzweerders heeft acngehouden. Men heeft op hun de lyst gevonden der persoonen die moesten vermoord worden. Deze lyst die zeer lang is, behelst de namen van priesters, koophandelaers en persoonen aen de volksklas toebehoorende. Onder dc aengehoudenc telt men eenige Romeinen de anderen zyn vreemdelingen, en zyn voorkomstig van Lucques, l'iemont, en andere italiaenselie steden. Volgens tydingen uit Rome, zal de paus, op verzoek van den president by de volgende bevoordering, twee franschc prelaten, Mons. Donnet aertsbisschop van Bordeaux, en Mons, de la Croix d’Azoletle, aertsbisschop van Auch, tot het kardinaelschap verheffen1. De Mazzinislcn hebben de karnaval-vermaken willen stooren door brandbommen onder het volk te werpen. Vyf persoonen zyn ten gevolge daervan aangehouden cn men heeft van die bommen in hun huis gevonden. FRANKRYK. Parts, 4 maerl. De Moni eur kondigt het dekreet af be- trekkelyk het grondkrediet. Dit dekreet magtigt de daerstclling van maetschappycn van grondkrediet, ten doel hebbende aen de grondeigenaars, die op hypotheek willen leenen, het middel ter hand te stellen om dicleeningby annuïteiten ten langen ter- myne af te lossen. Die niaetschappyen zullen het regl hebben obligatien of pandbrieven uit te geven. De stael en de departementen zullen van deze obligatien kunnen aenkoo- penom de eerste werkingen der maet schappy te vergemakkelyken. Ier oorzakc van hunnen nieuwen uni form, noemt men de nationale garden te peerd, de Kaslaniën van Parys Het schynt dat het nieuwe uniform der nationale wacht te peerd het niet tegen de ■■■■w n-wwn Riwitii .sta*1» ,ler - i twC0 eenigte honderd win^ r den “^cn» binnenste der mosselpelkendoor breedeen en gebouwen en gelegen en binnen dc gemeente van Wulvcringhem, elve niet verre noord-oost van dc kerke, palende Marsilly cn Esnandes scharen zich rond den oever, waer zyne hut stond. Eene bevolking van meer dan 3000 menschcn leeft met ,'t ct den last die hy den eersten op de zee legde ‘jisse” en in alle die mossel-visschers vindt men ag* nog Waltons die, sedert acht eeuwen, den hal»0 naem en de neiring van den doorluchtigen ziet r W* ko c° t lef l volk" ping, gewjd had. Wanneer hili’ ty tl en de baren opeen tapel incA dien jcfk oord acrti dc n and’ heid de volledige beschryving aren, Steden iscu» n cn at'1’ I1 naai- afstand waerop deze zich van de Hoofdstad ii)—i ii vnr» Arrnn- 1 v«n Cl™. Eng1’* duiding die lom»* v dei* kortom al boekdeel zal versierd zyn met eene aller schoonste titelplaet cn een aental plaetjes in den tekst, openbare gebouwen en geziglen van ons vaderland voorslellende, en eindelyk met eene nauwkeurig bewerkte kaert van de behandelde provincie Er zullen minstens vier boekdoelen in een jaer vcrschynen. De provincie Antwerpen ligt onder de pers. De titelplaet van dit boekdeel zal de schoorie nieuwe St.-Joriskerk verbeelden, welke men te Antwerpen bouwt. de prys van inschrijving is voor hen die het geheele werk nemen fr. 1-50 per boekdeel. Men kan ook de beschryving van iedere provincie afzondeilyk bekomen, mits ver- hooging van 25 centimen per boekdeel. MEN SCIIRYFT IN: By dc uitgevers J. P Van Dieren cn comp., Coppcnol-stract, te Antwerpen, en in het bureel van het Advertentie-blad, te Veurne. klein schaal visoh is eene noodzakelyke voorwaerde tot het welzyn der inwooners van Esnandes. Geholpen door deze reden in den schyn byvoegeljk, maer zoo krachtig, zy hebben ailyd vooruitgaemle geweest; de mossei- perken hebben hun op geheel de opper vlakte van het slykplem vermenigvuldigt. Men teld er heden meer dan drie honderd dertig, die jacrlyks 495,000 franken op brengen, tusscheudric gemeenten verdeeld zonder te rekenen ’t geen men de kleine visschery noemt, met eene mand gedaen by het afloopen der waters, en <l: opleverd voor de dagelykscli der visschers en 1 mossel perk kost vrouwen vertrekken iedere nacht te peerd of met kleine karretjes om hun naer Sur- gêres, Rochefort, la Rochelle te begeven, en wachten aen de poorten, om hun van d’eerste ter merkt te bevinden. Het zyn ook de vrouwen die het huis bevoorradigen en medebrengen ’t geen zy noodig agten tot hel welzyn van deu man en de kinderen. Dearmen kranke, en het zyn de eenigste armen die er te Esnande zyn, bedelen niet zy zyn door hunne landgenooten op dc gevoeligsteen edelmoedigste wyze geholpen. Twee mael ter week dragen de vrouwen hun brood te bakken by de bakkers. de behoeftigen of hunne uezanten (weel- digc persoonen belasten hnn met die ecrlyke zending) vertoonen hun met eene visch- mande. Iedere menagie-vrouwvooraleer in den oven te doen steken, breekt een stnk van het deeg af, en legt het in de korf zynde het aendeel der armen. Alle de deelcn vereenigd, in een of meer brooden zyn gratis door deu bakkers gebakken. Vervolg *n slot by nassts. de neiring van den doorluchtigen lerlander voortzelten. Het was te vergeefs niet dat broeder Hiero- nimus dien oever toegeheiligd door het ver ven der zonden en door de vermaetsehap- gewyd had. Wanneer het >lyk dat den len in den winter verdreigd de mosselperken te overstroomen, een klein insekt verschynd, en volbrengt aen hem alleen eene waterpassing dat 1 mansarmen in verscheidene maenden niet zouden konnen doen De Corophie met lange ooren verschynen by duizenden in de lent, en vereffenen het i diepe vooren, die er den toegang onmogelyk zoude maken voor de platte barken der mosselvisschers. De lusschenkoiust van dit Be Negen Provinciën van VA* ‘'[J U ongeveer 300 bladzyden in >11 eene zitting zonder uitstel Van een schoon HUIS, bestaende in woon- stal ten oosteiudc, met nog ken, voortyds een ovvnkot zuid-oost van het voorgaende, mitsgaders 4 aren 10 centiaren medegacnde erf, onder grond van ndo en huvenierlandal gestaen binnen dc gemeente van van noorden de kastcel-drevc cn uitdreven der hofsteden van Pieter Lauriere, llenricus Debacnst cn Carolus Candacle, alhier tot d’helft medegacnde, van oosten, zuiden en westen, de eigendommen van vrouw de weduwe van den heer notaris Vandenbergho met hare kinderen. Gebruikt door sieur Carolus Bruloot; om door den kooper acnslag te hebben met 1 Mei 18M. De veilings-voorwacrden en titelen berusten ten kantoore notaris FLOOR, te Vcurne.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 3