11 WEST - VLAENDEREN. (N.o 1579.) 15 Maert 1852. DER STAD VEURXE. ZAEILANDEN, Zaterdag iw" co .69 LANDBOUW. 1001 f. 00 20 28 49 81 ryen tingen talfaetstoppe byvryden. BOSSCIIEN, DUISGRONDEN en I1OVEN1ERHOVEN Openbaer te verkoopen te Stavele, ■-i’ï s.r 40 -•; a •sa'011 '.ito. l’/’J 1 1 5,0 n 3S 5 Men betaeld 12 ccntimen pcr drukregel voor .er h»* de Inplaetzingen. ons uiterlyk eiken vrydag avond toeiezenden. .A I I 4 V I 1' 1/ 1111 1 1 I 11 1Y rV V 11 1 v <1 I <1 I z J a 1 - w* ])c minste inplactzing bclaclt 50 centimes. Geld en brieven franco toeiezenden acn den Uitgever dezer. Alle Vcrkoopingen eu Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedrukt, zullen een-m.lel gratis in ons Blad versehyneti, uitgezouderl die welkers insertie door de wet verëiseht is. te. .1 33 llavef Kool’- i Het Advf.rtf.mtif.-Bi.ad vcrschynd wckclyks by P. Ryckf.boeii, Boekdrukker in de Oost- ■traet, n.“ 34, te Velum. De prys van inschiyring is 0 francs s jaers voor de stad en omliggende plaetzcn, en 7 francs s jaers franco met de post. Alle Bekendmaking, etc., behoord men 90 centiaren by kadaster sectie B, n.° 190, palende oost liet bureel van weldadigheid van Lrombeke, air. jfcssulyu en bugel Leroy, zuid steur jacubas Acuville naer du Kinderen Boucqucy, west de gebroeders Coene, en nouru mynh. Iluughc-Dc f’euteving. Niet verliuerü. 2 koop. Eene partie Zaeiland, groot ingevolge kadaster 33 aren ÖO centiaren, bekend sectie An.” 821 palende oost z.iuiiaud ,ur. BeKe-beke, nog oost hut bureel van wcldadigueid van Crombeke, zuid zaei- laud Louis bruwez, west zaeiland madame Bernier te Vcurue, cu noord den heer Van- denbroucku te Ipcr. Gebruikt door t.ouis Develter, met regt tot eersten Uclober 1054. acn 1U francs by jare boven de eoniribuiiun. 3 koop. ben pareeelken Zaeiland, groot 14 ..reu 40 centiaren by kadaster sectie A ii.“ 702, palende oost zaeiland van den disch van Lrombeke, zuid boseh sieur Francis Allewacri te VVestvleleren, west boscll van de kinderen Cornells te btavele, eu noord boseh tanden necrSiruye-l'rovoosi ie ïpreu. Gebruikt door Jan-Bapi.-Louis ll.imcuuw, met regt lol 1 Uclober 1862, aen 8 traces by jare boven de contribution. 4 koop. bene partie Bosch, met het hakhout gescholen tan drie jaren, plant soenen en vu-rde houtgewas groot 2d aren, bekend op het plan kadastral sectie B, n.’ 209, palende oost d heer Kuzelte- Dc Giieleke te Aul-1, zuid gras d nr. Ramocn, te Poperinghe, west dc Ila ud-s tract, en noord boseh joulvrouw Vcrmeeseh te Veurne. Niet verheurd. 5 koop. Eene ander partie Bosch, met het hakhout gescholen van drie jarcii plantsoenen en verder houtgewas, groot een hectare 11 aren 20 centiaren, bekend by kadaster sectie B, u? 308, palende oost en west bosschen van hel bureel van weldadig heid te Crombeke, zuid boseh van sieur Pieter-Albertus Criem te Provennoord bosschen d heer Struyc-Provoost te Ypren, sieur Jacobus Neuville te Proven, jouf. Marie Jlaieur te Yper, en van de gebroeders Eolcque te Ypren. Dok niet verbeurd. 6 koop. Een andere partie Bosch, groot by tylel 49 aren 61 centiaren, by kadaster bekend sectie B, n.’ 314, op de grootte van 43 aren 20 centiarenmet net hakhout ge schoten van 2 jaren plantsoenen en verder uuarsf- per b0 Om de kalanders uit het graen te verdryven. Daer er geene middelen moeten verwaer- loosd worden om de kalanders, welke jaer- lyks zulke overgroolc schade toebrengen aen de voorraden in graen, geven wy bier een voorschrift te kennen, hetwelk schynt niet goede gevolgen gebruikt geweest te zyn. Up de plaels van den zolderalwaer men het graen legt, strykt men ajuin, en menstrykl ook met deze knollen de houten schoppen met dewelke men het graen om roert; eindelyk steekt men veilige ajuinen in dc hoopen graenen wclhaest ziet men de kalanders langs alle kanten het graen ontvluglen hetwelk met den ajuin reuk gemengd is. Zoo als men zietzyn bet byna uitsluitc- lyk altyd reukmiddelen, welke tot het ver dryven van dit schadelyk ongedierte aen- gewend worden, steenkoolteêr, versche kemp of hennip, vlierbloemen en strengels, ajuin enz. Zonder aen te nemen dat deze middelen een volkomen voldoenden uitslag geven, zyn wy toch bewogen om te denken, dat men by deszeifs gebruikt veel verbete ring moet ontmoeten want wy zien in de huisgezinnen de wollen goederen pcltze- en andere stoffen tegen de verwoes- der kerfdieren door tabak camfer, en ander sterkreikende sloffen de Akke-bouw.) Macndag April 1852, ten twee uren na middag, in de herberg van de kinderen Markey, te Stavele, zal gebueren de open bare Verkooping, in eene enkele zitting, van de naersehrcven goederen. Gemeente Crombeke. 1 koop. Eene partie Bosch met het kaphout geschoten van vyf jaren, plantsoe nen en verdere houtgewas, groot 43 aren i.’t^k houtgewas, palende oost de Baudstract, zuid zaeiland weduwe Deblock te Crombeke, west boseh toebehoorcndc do kerkfabriek van Crombeke, en noord het bureel van weldadigheid van aldaer. Niet verheurd. 7 koop. Nog eene partie Bosch, groot volgons tylel 44 aren 1 centiare, en by kanaster sectie 11n." 316, op de grootte van 41 aren 35 centiaren, met het hakhout ge schoten van tweejareir, plantsoenen en ander houtgewas, palende oost de Hand-straet, zuid boseh van het bureel van weldadigheid van Crombeke, west de kerkfabriek, en noord boscll van S.r Louis Brigou.Niet verheurd. 8 koop. 64 aren 80 centiaren Zaeiland, bekend by kadaster sectie A, n.°* 720 en 721palende oost de gronden van Joseph Guudenhoofd te llaringhc, zuid de Molen- dreve, west zaeiland en booing icrd van Jacobus Lameire, en noord zaeiland van sieur Charles Quagebeur, te Steenwcrck. Gebruikt door Louis Gruwcz, met regt van pacht lol eersten Uclober I860, aen 49 francs 50 Ccntimen by jare boven de publyke lasten. Gemeente Stavele. 9 koop. 7 aren 81 centiaren Grond alwaer de huizen opstacn toebehoorcndc de kinderen Cappin en Francis Verleeile, cn hoveniérhof daer m. dcgaemle. gelegen ter zuidzydc der dorpplaets van Stavele, palende zuid en west de strael leidende nae Crombeke. Gebruikt door de zelve kinderen Cappin en Verleene, met regt tot 11 November 1857, aen 13 francs 60 cent, by jare boven de cönlributien. 10 koop. 6 aren 90 centiaren waerop de huizen suien toebehoorende Pieter Ilouve- naeghel en Pieter Rousseau, met de 'nove- nierhoven daer medegaende, verpacht tot 11 November 1852, aen den prys van 7 frs. by jare. 11 koop. 7 aren Ilovenierhof, in cyns gehouden door den heer Seraphin DeSmedt, voor 99 jaren, ingegaen 11 November 1840, aen den prys van 25 irs. by jare. 12 koop. 6 aren 24 cent. Grond, alwaer de huizen opstaen toebehoorende Isabella Looted,en de weduwe sieur Pieter Depeser, met hovenierhoven daer medegaende, in cyns gehouden voor 30 jaren ingegaen 11 November 1835, aen frs. 11-95 c. by jare. 18 koop. 2 aren 87 centiaren Grond alwaer het huis opstael die toebehoord aen i mi*1-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 1