I I I KOORNW1NDMOLEN En Cyns-Erf Schoon llu i s EN ERF, gestaen cn gelegen TE IV 11 L V E R l N G ll E Jlf Openbaer te Verkoopeu. W E R K E N. n a s' - F< 1 i 1 I i 1 E OPENBARE LICIT aTIF.-VERKOOPING van eenen Wel-bekalanten ZAE1LAND, binnen de gemeente SteexkeSKI VEREENIGDE EIGENAERS P. R. 1 bet eigendoms- j fan den IUi wt is ee lo kl cr te MET ERF, HDÏZO £,V LAN BEN Ts Vecrss (binnen de palen), binnen de gemeente AzvESiscurw. Vrydag26 Maert 18152, L drie ure na middag in 7 d’herberg den Appel, be- woond door sieur Carolus MAETSCUAPPY der VOOR VERZEKERING T E G E N BRAND, Te Brussel, Agtnttchap t* Vitnu, by Cmuu Bent». Frederik Hoenraet, met hovenierhol' daer medegaende, gebru,kt zonder pacht. 14 koop.2 aren 87 centiaren Grond ■waeropeen huis slaet, toebelioorende sieur Louis Brigou, met hovenierhof daer mede gaende, in cyns gehouden voor 26 jaren, iogegaen 11 november 1741,aen 9 frsbyjare. 15 koop. 3 aren 47 centiaren Grond, waerop het huis staet van Carolus-Ludovieus Verbrugge, met hovenierhof daer mede gaende, door hem in cyns gehouden voor 27jaren, ingeeaen 11 November 1849, acn 9 francs by jarc. 16 koop. 3 aren 05 centiaren Grond waerop het huis staet toebelioorende Ca rol us- Ludovicus Lahayemet hovenierhof daer medegaende, door hem in cyns gehouden voor29 jaren, ingegacn 11 November 1842, aen 0 francs 80 centime» by jare. 17 en letten koop, 92 centiaren Grond in cyns gehouden door Joannes Halloo, voor 29 jaren, Ingcgcen eersten October 1843, aen 3 francs by jare. Conditiën en tytelcn, ten inzage der gega digde, ten kantoore van den notaris FLOOR, te Loo. Dieryckxop de dorp- plaets der gemeente Bulscamp, Zal gebueren de openbare Verknoping, in eene zitting zonder uitstel Van een schoon HUIS, beslaende in woon plaats, kamerken, winkel, voute met kelder,, stal ten oosteinde, met nog een klein Huize- ken, voortydseen ovenkot zuid-oost van het voorgaende, mitsgaders 4 aren 16 centiaren medegaende erf, onder grond van gebouwen en hovcnierlandal gestaen en gelegen binnen de gemeente van Wulveringhem, niet verre noord-oost van de kerke, palende van noorden de kasteel-dreve en uitdreven der hofsteden van Pieter Lauriere llenrieus Debacnst cn Carolus Candaele alhier tot d’belft medegaendevan oosten, zuiden en westen, de eigendommen van vrouw de weduwe van den heer notaris Vandenberghc ïnet hare kinderen. Gebruikt door sieur Carolus Bruloot; om door den kooperaenslag te hebben met 1 Mei 1832. De veilings-voorwaerden en i titelen berusten ten kantooro notaris FLOORto Veurne. Woensdag 7 April 1852, dry uren na middag, in d’herberg £k’ l’aryttchael, bewoond by sieur Cl-zö*-3 Joannes VnnmassenhoveDiiyn- kerk-slract binnen do stad Veurne, Zal gebeuren de openbare VERKOOP1NG, j in eene enkele zitting zonder uitstelvan de volgende Goederen. Gemeente Veurne, [binnen de palen.) 1 koop. Eenen zeer wel-bekalantcn KOORNW1NDMOLEN met alle de draeijendo en roerende Werken van diere, woonhuis, afzondcrlyk stnende keuken schtieren, peerde-, koci-, iwynstallcnhallepwtten, wagenhuizen, verdere gebouwen en al liang- lykhcdcn, mitsgaders 50 aren 3 centiaren volgens tytel, en volgens kadaster sectie C, n." 137, 138, 180, 140, 141, 142 en 141, 67 aren 82 centiaren medegaende erf, onder grond zoo van de gebouwen hier vooren beschreven als onder grond van hel huis uitmakendc den cerslvolgendcn koop, mits gaders hovenierhovenhour en dreef, al gestaen en gelegen te Veurne, binnen do palen, palende de cf van noorden en ten deel, van oosten weide van d'holslede hel Duivckot, behoorende den heer Hamelynek, te Gent, nog oost gras aen Mr. D •couss-. marker, zuid zaeiland aen mevrouw de douairière De Rueseas, met hel westcinde, en van noorden nacr den westen aen den burgweg. Een gedeelte van do erf is gebruikt, bene vens den cerslvolgendcn koop, door Livinus Verminck. Al het overig is bewoond en gebruikt door sieur Pieter Deere» met de kinderen Ghy- svlen, wanofden kooper zal aenslag hebben met den 1 Mei in den loopemle jare 1852. den kooper zal in mindering van zynen aenkoopprys mogen ’tzyuen laste nemen eene Rente ter hoofdsom van 2176 francs 88 cent., ten inlresle van 4 1/2 p. by jare. Nog gemeente I cm ne [binnen de palen.) 2 koop. Een HUIS met darinkstal en verdere at hanglykheden, geslicht ter ge meente van Veurne, binnen de palen, op een deel der erf gaendc met den voorgaende» koop. Gebruikt de gebouwen dezen koop uit makende benevelt de erf waer op die gesticht zyn en medegaende Hovenierhofte samen deel van den voorgaende» koop, tot l M-i 1853, door Livinus Verminck ten pryze van 80 francs by jare. Dezen koop zal met den eersten ko'.p verzamelt worden. Gemeente Veurne, [binnen de palen.) 3 koop. West by den eersten koop, een tweewooiislig 11L IS luel zy nc ai han^l y k hIcn gesticht ter gemeente van Veurne binnen de palen, zonder regt van stand, op eenen grond behoorende Mr. den graef Visarl Deman, grondeigenaer te St. Kruis, nevens Brugge. Gebruikt lot 1 Mei 1853, door Bernardus Decorte en Seraphinus Wydoodt, mits 00 fr. voor elke woousle by jare. Gemeente Steenkerke. 4 koop. Binnen de gemeente van Steen kerke, west over de Loo-vaert, langst de van openbare L g* Het kollegie van burgmeester cf p penen der gemeente Sleenkerke, vcra<) ligvl het publiek dal er op Maendag dezer maend Maerte, om twee uréf ?1| middag, in hel Gemeente-liuis aldaer, overgt ga. worden tot de Aenbcstedif? afslag, der Werken lol hel herbo*1* van hel Pastbry-huis der zelve gein8®1’1, Deze. Werken bcstacn in timmer,- yter,-schryn,- verw en gj-1'Jc, ken, en zyn begroot op /r.DÏ'0 1 eo Hel kohier van voorwaerden, best*-’ begroeting liggen, ter inzage van e ieder, in hel secretariaat dezer genie’4 Steenkerkeden 12 maerl 18**2’ Bttigmecitef en iche},c"e* (get.) C. MOENAERT- By bevel de Sec retorts (get.) F.. DtsstrcQ. straet leidende van den steenweg naer <1° Gaslhuis-brugge, eene parlv voordelen El" 1EGRVS alsnu ZAEILAND’, groot volgen» tytel en kadaster sectie C, n.’ 170, drie hec 68 aren 05 cent., palende van westen Mr. De Vrière-Ysenbrandvan noorden. a geleide straet, van oosten cn zuiden sicur Charles Zoele-Tahon te Steenkerke. Gebruikt door sieur Pieter Deeren; door den kooper aenslag te hebben met be weiren de vruchten van den Oogst van de loopendcjarc 1832. Gemeente Veurne (]Zimi»,n de palen.) 5 koop. De hoeveelheid van 1 hectaro 24 aren 78 1/2 centiaren volgens tytele" 1 hectare 21 aren 50 centiaren volg88* kadaster sectie C, n.’ 115 aZAEILAND» gelegen ter gemeente van Veurne binnen 8 palen, in de voordelen veslings-wcrkcit palende van westen den kapitalen Stadswal» van noorden naer’l westen sicur Sl culoru01 en D.'etennacr den lieer l)ebrauwerc' Boiidcweelvan oosten laeiland van d'l’f** stale hel Duivekot, behoorende deft Hamelynek, met den scherpen zuidoosthOC dim west-burgweg. van i liden zaeiland i sieur Francisous Ghyselen te Alvcringhein. Gebruikt door den boveiigenaemdeii si8" Deeren; om door den kooperaenslag hebben m«l liet weiren de vruchten va» Oogst van den loopenden jare 1832. Gemeente Alceiinghem. 6 en letten koop. De hocveellicid 16 aren5 ventiai'cii 16 miliaren LAND, 6*” legen ter gemeente van Alveriiighcm, zuiden <lc S haekslraet, waerop geslicht een gebouw, voordelen gedienl hebben* voor Oliemolen toebelioorende den b*'*J I ram i-.-iix Morlion; welk land zuid en strekkenile,'van noorden gemeten half Kvrkw. g in eeuwigen cynspaclit gehoU’L 11 is door dm voornoemdeu lieer Morlion opvolger van zy ncn vaderden notaris M('r' lion, mits eene jacrlyksche prestatie !>9 tram s l'.lt centimen, t'clken jure bfttaVl* baer deii eet sten Mei. deze verknoping zal gebueren kraglmd rc-gterlyke toelating, ten overstaen van d.’i> heer vrvderegtcr van hel kanton van Veiirrn’i door het ambt van den notaris FLOOD* aldaer rvsidcércnde. de veiliugs-vooiwaerden cn eigendom*' lyt 'ieu beruste» ten kantoore van den g*1' z> iden notaris FLOUR. Alle inlichtingen zyn ook to bekomen 18 l uitourc van M.1*' DI. CAE, notaris to A1'J' ringhem.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 2