■I I 00-00 00-00 100* 1 4 0 a 5o p. 10 75 21-00 18-50 20 oo 09-00 13-50 15-50 17-00 1 15 00 15-80 Veiitiuk-Uren van den Yzcr~d'e$ BURGERSTAND DEK STAD VEURNE. 1 zoon Beest Bovekerke Caeskerke Clerckcn Cortemarcq Couckelaere llixmudc Ecssen Uandzaeme Vladsloo "Worckcn YVoumeu Zarren 4 9 1 1 13-7!'» J 2 00 12 00 3 1 5 dilO' 3’i>i.-1 ,s s o 1 ld. I 25 O Tcrwe Rogge Sucrioen Haver Boonen Lynzacd Koolzaed Conieine-zacd wille Boonen. Zegel. - Slecht papier. V crw is teling. "Wy achten hat voordeeling aen de h.-eren notarissen ie herinneren dal ingevolge eenen omzendbrief van den lieer minister van finantien in dal 20 april 1851 de ont vangers der registratie gemagligd zyn out de uitwisseling te doen van de reeds verkochte slechte bladen zegel papier, dan zelfs als zy reeds gedeeltelyk zouden gebruikt zyn ge weest voor de opstelling van eenen akt die, ter oorzake van de gebrekkelykheid van bel papierniet had konnen voleindig worden en vervolgens had moeten geschreven zyn op een ander blad. (Mon. du Notarial, van Sophie I wanneer hel hem du tegenwoordigheid van matc- zoo hy om er Dixntnz, 6 Maertc. Bolcrpryzcn, van 12 •/- tol 15 °/0 st.'t ten 0 uren 15 n»n' tea koopman»., ,r na middag*» DILIGENT IE t. Van l'eni ne op Oostende, vertrekt ?ec lyks omtrent ten 9 uren ’s morgens, U’1 r Kofty-huis bewoond door Dêholla,i corresponderende met den Yzeren-v,t’8 ten 12 uren 15 minuten vertrekt v00r heel Balgien «nYrankryk. Uoe wij ons kunnen verdedigen. Wy onlleenen aen een voortretfelyk werk van den kolonel Eenens eeltige brokken, welke genoegzaem bewyzen datwy ons kun nen verdedigenzooveel te meer dal zyuo meening door die van den keizer Napoleon zelven,die de zaken verstond, bekrachtigd is: Om onze nationaliteit te behoeden, moet men by het opkomen van het gevoer aen- stouds hel gouvernement in eene sterkte kunnen overbrengen, en alle middelen van verdediging op een punt verzamelen, om die sterkte te beveiligen tegen de aenrandingen van een invallend leger, dat in het vlakke veld de overhand zoude hebben. 1 Antwerpen is de sterkte, die daervoor best geschikt is. Keizer Napoleon dachlzulks ook, aengezien hy op S. Helena zegde dathy van Antwerpen eene veilige toe- vlugtsplaets, in geval van groole rarapge- vallen, en een echt punt van nationale red ding wilde maken. Hy wilde die stad in slaet stellen een geheel leger te ontvangen, om na eene nederlaeg gedurende een geheel jaer eoneu openenactual te wederslaen.» Ons leger zoo doen matUBUvreren, dat het altyd op deze plaets een zekeren terug- togl heeft, een versterkt kamp zou het in staetstellen der sterkste invallende krygs- magt te wederstaen. In 1810 grf ons het en- gelsch leger de Torris- l'edias een schoon yoorlieeld om te volgen Dus wit men zou mogen aenraden, ware Merkt van ïrt«'Zaterdag l> moert. Tarwe van fr. 19-00 tot fr. 20-40 per hec.l- id. roode. 10-20 20-00 Rogge 13-00 14-99 Haver 8-15 9-25 Boonen 10-40 12-80 Erwten 12-80 13-60 Merkt van Bstr.t.r. zaterdag 6 mae'1’ Tarwe van fr. Kogge Haver Sucrioen Boonen Boekweit Aerdappe’s 18 25 lol fr.20-75 per *'e 8 00 8-75 13 00 10 50 11-00 700 PRYZEN DEll BROODEN ran (48 c. O 2.' l naer Antwerpen P R Y S DER G R A H 5 Te Meikt van Feurne ran 10 V1" ’{’j -J, Er waren te merkt 880 heel, ar^C ||avet' Kogge. 281 id. Sucriocn. 72 /oU|j, 180 id. Boon. 00 id. l.ynzaed. OU 00 Comeynezaed. 0 witte Boonem Tarwe van Ir. 20-25 30-00 per 145 Kogge Sm-rioen Haver Boonen l.y nzaed Koolzaad 15 October ISSt. OOSTENDE. Ten 0 uren 15 in inorg., 12 ur. 15 in. 4 uren 15 min. ’s Brugge etc. Fan Duynkerke op Ryttel. Ten 6 uren 15 min.cn ten 9 ur. 's morgens, ten 12 ur. 05 min. ten 0 ur. 30 min. ’s avonds. BHUGGE. Ten 7 ur. 40 min., ten 10 ur. 40 r01^ ’s inorg., en ten 2 ur. 45 min. ten 5 ur- min.’s na midd. enBur. 25 min-a'°n nae Oostende. zich over het algemeen op de verdediging te houden, lot dat onze bondgenoten afunmen, moeten wy alle ernstig gevecht vermyden inacr voordeel trekken uit alle de gunstige punten, die wy hebben om ons te verdedigen en den vyand te vermoeijen. Onder hel krygsmatig opzicht treden onze vereenigde troepen, zelfs onder Ant werpen, in ’t stelsel van oorlog. Het invallend leger zou dit niet kunnen veronachtzamen. Wanneer de vyandlyklicdcn dreigende zyn, moet men kunnen Hel gouvernement 1 overbrengen Het leger vergrooten De sterkten verzekeren En zoo onze neutraliteit niet geëer biedigd wordt. Aanstonds en zonder verlies de troepen, die op de grenzen zyn, hy degenen kunnen brengen, die zich reeds lutschcn do Schelde en de zee bevinden. Eindclyk wanneer het invallend leger tusschen de Macs en de Schelde v ooruit komt: Ons sterk op hunne zydu plaatsen langs den linkerkant der Schelde, rugsteunendo op (lend, Dendermonde en Antwerpen, en zoo wy liet niet kunnen houden, ons in het gerelrancheerd kamp opsluiten. Zonder altyd rond Antwerpen vereenigd to zyn, moeten onze troepen do punten be zetten, die onze generaals de beste oordeelen zullen, om zich ocuslonds op alle punten te kunnen verspreiden. Maar hit standpunt, dat deze troepen moeten bezetten, is afhankglyk van haer getal en van de omstandigheden, die dikwyls veranderen men kan dus niet goed voor zeggen, wal er diesaengucnde. te doen staet. Wat er ook gebeure, zoo heeft de bevel hebber goed gehandeld gelukt isin I groolere maglen,al zyuo mannen, en I riëel te Antwerpen te vereenigen, en er krvgs- en levensmiddelen vindt, zich te houden. Arrondissement Dixmude. 3 Loo 4 Merckcra 2 Nieucappclle 8 Noordschooto 13 Oostkcrko 9 Oudecappellc 5 Pollinchovo 3 Reninghe 9 Stuyvckcnskcrkc 2 St. Jacobscappelle Keyem Lampernesse Lekc Volgens den omzend brief TiuslX, kunnen do gelovige 30 nlin,' mid- e' MtDDEN-PRïS. pfrllrr- fr. 19-Ü 13-88 13 H 7-67 11-07 GF.BOOKTEN. den 5. Petrus Mooie, zoon van Engelbertns en van Sophia Steen, Beweslerpoorl. Elodic Duytschaeverdochter van Ambrosius en van Joanna Deswarle, Zuidstr. Carolus Top, zoon van l.udovicus en van Joanna Lombaerdc, binnen palen. den 8. Adolphus Kosscy,zoon van Michiel en van Sophie Duhaese, Öostslract. den 9. Heuricus Danze, zoon van David en van Rosalie Kievit, palen. Pierre Depinois, Depinois, Bulscuinp. STEtlFGEVAl.LEW. den 6. Rosa Lowagie, bezondere, Böjaren, geboren te Avecappelle, wooneude to Veurne, weduwe van l'ieler Vandaeledochter van Evcrardus en van Joannallecroo. den 6. Isabella Vandenbroucke, r.-nte- nierster, 82 jaren, geboren te Loo, wooneude te Veurne, weduwe van Carolus Moeneclacy dochter van Engelbertns en van Marie Petit'. den 8. Carolus Maisaert, jongman, land bouwer, 2t> jaren, geboren en wooneude te Veurne, zoon van Ludovicus en van Marie Degrieck. den 9. Anna-TheresMaieur, jonge dochter, grondeigenaersler, 45 jaren, geboren en wooneude te Veurne, dochter van Carolus en van Anne Barbier. den 11. Marie Beequaert, grondeigenaer- •ter, 56 jaren, geboren te Pollinchove' wooneude te Veurne huisvrouwe van my n- heer Petrus Floor, notaris, dochter van Uenrtcus en van Rosa Degaus. 6 3 7 3 van Z. 11- - van 0118 bisdom te beginnen met den vierden zondag van den vasten tot Beloken-paesschenden vollen Aflaet verdienen die door Z. H., hy wvze van Jubilé verleend is, en aen de gelo vige zielen kan toegepast worden. Van den Zondag 20 Maert, kan debichto dienen om de Jubilé te winnen, en cr is toegcstacn dal den paeschtyd beginne en eindige met den Jubilé. Do minister van binncnlandsche zaken heeft by omzendbrief doen weten dat de be lasting der tabakslyting gerekend moet worden als direktc belasting en begrepen in den kieseens, voor zooveel hy sints twee jaren betaeld zyin geval van parlemen taire of provinciale kiezing, en sints één jaer, ingeval van gemcentclyke kiezing.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 4