(N.o 1580.) WEST - VLAENDEREN. 20 Macri 1852. DER STAD VEURNE. HOFSTEDE, gelegen binnen de gemeenten STEENK.ERK.E ia BULSCAMP, Openbaar te Veikoopen. Zaterdag Schoone Hofstede EN RENTE, OPENBAEll TE VEHKOOPEN, Te Hoogslaede. 1 n’ïs UF. von^’ 0 0 I I r hed- ln. d* m»°* d. 1 '/J 1 1 iaiaa ij j liter*. 100k »tuk -s ■-(fig art. 3 8 1 7 t7 r hvct* pa«.'r o. 1 Allo Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezendeu. Alic Verkooptngen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedrukt, zullen ee.v-ji.vei gratis in ons Blad verschynen, uilgezondert die welkers insertie door de wet verëischtis. Men betaeld 12 centimen per drukregel voor de Inplaetzingcn. De minste inplaelzing belaelt 50 centimes. Geld cn brieven franco toctczcnden acn den Uitgever dezer. lavet’ kool>' van westen het Rinkslot der Moeren, van noorden hooigras acn sieur Franciscu* De- lacauw, te Alveringhem, van zuiden en 'au westen naer den zuiden hooigras aen den disoh van Veurne, nog van westen maeigras aen Mr. den graefDe Bethune, te Brussel, en aenjuf.* Coolens, te Brugge, deel van hare hofstede gebruikt door sieur Engel Messuwe. Staet maer op "21,000 /ranks. De veilings-voorwaerden en eigendoms- tytclcn berusten ten kantoore van den notaris FLOOR, te Veurne. Schoonc patrimonieéle «Mf Hoogstacde, bewoond door B.rtin. Spilliaért, Zal gebueren de openbare Verkoöping, in eene enkele zitting, van de naerschreven Hofstede en Rente. Gemeenten* Isenoerghe en Alveringhem. Eene betimmerde en beplante HOFSTEDE, groot LI hectaren 36 aren 60 centiaren, gebruikt door den medeverkooper sieur Pietcr-Albertus Wonltërs, by pacht voor 9 jaren, ingang hebbende genomen den eersten October 1845, acn den prys van 1014 francs 37 centimen by jare, boven de contribution verdeeld in de 9 volgende koopen met reserve van geheelo of gedeel te) yke verzameling. Gemeente Isenberghe. 1 koop. de bofplaets met alle do gebou wen, bovenierhof en boomgaerd, groot een hectare 63 aren 59 cent., palende oost den tweeden koopzuid en west de zacilanden van de weduwe en kinderen Pieter Grem- melprez, cn noord dc straet leidende van. Isenberghe nae Alveringhem. 2 koop.Oost daer aen, oen perceel Zaei- land groot 48 aren 77 cent., palende oost den volgende koop, zuid zaeiland van- Vrydag 16 April 18152, twee uren na middag, in de her- fc berg den Leeuw, J ter dorpplaets van MVWUUIIU UUUI vul. Zal gebueren de openbare Vcrkooping, dag*' uit h®‘ 'ander> eg l1"* >or midden den vierden koop, van zuiden naer den oosten, van zuiden naer den westen do kinderen Lenoir te Loo. 3 koop. Oost aen den voorgaenden koop, twee parlien Zaeiland acn anderen, groot volgens kadaster sectie C, n.” 21 en 22, 3 hectaren 2 aren 70 centiaren, palende van oosten land aen mevrouw dc douairière Du Bois, met den disch van Veurne, van zuiden den eerstvolgenden koop, van westen den leslvoorgaenden koop, ten noord- westhoeke, tien eersten koop, voorts van noorden mevrouw de douairière Du Bois, met den disch van Veurne. 4 koop. Zuid acn den lestvoorgacndcn koop en aen het land tan mevrouw de dou airière Du Bois met den disch van Veurne, een perceel Hooigras, groot volgens kadaster sectie C n.“' 73 cn 76, 1 hectare 43 aren 83 centiaren, palende van oost en zuiden land aen dezelve vrouw de douairière Du Bois met den disch van Veurne, ten zuidoosthoeke ten kleinen deele het gods huis to Veurne, van westen de kinderen Lenoir te Loo. 3 koop. Zuid aen den tweeden koop de hoeveelheid volgens kadaster sectie C, n.” 27, 28, 30 en 31, van 2 hectaren 7 aren 40 centiaren Hooigras en Zaeiland, palende van noorden den gezeiden tweeden koop cn dc kinderen Lenoir te Loo, van oosten dezelve kinderen Lenoir, van zuiden en westen de godshuizen te Veurne. 6 koop. Zuid aen den lestvoorgaenden koop, alleenelyks een klein perceélken bedryfgras van de godshuizen van Veurne, daer tu-schen, de hoeveel heid volgens kadas ter sectie C n.” 34 en 33, van 73 aren 13 centiaren Zaeiland en Hooigras, palende van oosten cn westen de landen van de kinderen Lenoir, van zuiden mynheer Desmedl te Alveringhem. Dc bovenstaende zes koopente samen groot 16 heet 47 aren 93 cent., zullen ook by zamenvoeging worden opgeropen. Gemeente Bulscamp. 7 en laetsten koop. Binnen de gemeente van Bulscamp noord van de kerke, noord over den Calomme-graeht of Bergen-vaert in de zoogenaemde Bulseamp-Mocre, do hoeveelheid volgens kadaster sectie A n.°‘ 372, 406 en 406 bis, van 3 hectaren 43 aren 20 centiaren Hooigras en Zaeiland, palendo eerstvolgenden koop Lenoir te Loo, van te Veurne. 2 koop. Zuid aen den voorgaenden koop, alle de gebouwen eener Hofstede met de hoeveelheid van 3 hectaren 44 aren 10 centiaren, onder bebouwden grond, hoi- plaets, hoverierhof, bedryfgras en zaeiland, bekend per kadaster sectie C, n.“ 13, 16, 17.tu 17, 18, 19, 20, 22, 24,25 en ‘26, palende van oosten en ten zuidoosthoeke d«n eerstvolgende!» koop, van zuiden ten Het Advertestif.-Blad vcrschynd wekelyks by 1*. RvcKEiioEn, Boekdrukker in dc Oost- •traet, n.“ 34, te Vel-kne. De pigs van inschiyving is 0 francs 'sjaers voor de stad en omliggende plactzen, cn 7 jrancs ’sjaers franco met de post. Woensdag 31 Macrt /Si 1862, dry uren na mid- -dag, in d’herberg de i ifTTS-Kroon, bewoond door sieur Charles-Louis Maertenop de groote markt, binnen de stad Veurne, Zal gebueren de definitive TOEWYZING, zonder uitstel, Van eene schooncpatrimonieéle HOFSTEDE, dies de gebouwen met het grootste deel der landen staende en gelegen zjn binnen du gemeente van Steenkerke, west over de Loo- vaerl, als ook west van den steenweg leidende van Veurne naer dc Kromme-brng van zuiden de Bulscamp-straet, en het overige der landen is gelegen binnen dc gemeente van Bulscamp, noord over de Kalommc- gracht, in de Moëre, groot ingevolge eigen- doms-bewyzen, 18 hectaren 38 aren 77 cent, cn volgens kadaster 19 hectaren 91 aren 13 centiaren, in het gehecle gebruikt door Joan nes-Ba ti te Deleu, met pacht-regt tot den 1 October 1853, ten pryze van 1266 francs 15 cent, by jare, boven de belastingen. Voorloopig verdeeld in zeven koopen. Gemeente Steenkorke. 1 koop.Eene partic Zaeiland, door sneden met de uildreveder hofstede, groot volgens kadaster sectie C, n.” 13 en 14, 3 hectaren 76 aren 75 centiaren, palende van noorden de Bulscamp-straet, van oosten land aen mevrouw de douairière Du Bois te Veurne, met den disch van aldaer van zuiden den derden koop, den p en land aen de kinderen i westen de godshuizen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 1