KOOP DAG van IIERBERG-GERIEF En andere roerende Voorwerpen, BINNEN DE STAD VEURNE. Schoon IIuis Door verandering sa» en. i*. i>r B, He ien, ord ■nc. lig- cur iord ten, ari« •quo A EXBESTEDING van openbare WERKEN. MAËTSCI1APPY der VEREEXIGDE EIGENAERS TE PACHTEN, I». R. het uit en, met ■c'n ecn by eti reg* iii'11 i <le eiido judo d if. I van bedryf. root ijtkr van (J^ rder zuid cke, riek van rd Foot i by va» Ij,- mier ‘net heid JOl d nrd, and, ell eph led- vat* va n -Olid e<l«, en 1 ter riidf iel'1'' ..pin VOOR VERZEKI.HING T E G E A B R A A D Te Brussel, Agentschap te Veurne by Charles Butaiye. UIT DE HAND TE KOOPEN Een Huis niet Hovenierhof, stacndc te Hoogstaede, by den Lynde-inolen. Te bevragen aen Sebasliaen Borre pro- prietaris en gebruiker van diere. Woensdag 21 April 18152, om een uer des namiddags, ter herberg St. Arnoldus be woond door sieur Pieter Mortier gestaen binnen de stad Veurne ,op den hoek van de Duinkerk-slraet, tal gehouden worden Koopdag van Een loket, stoelen, tafels, scliuyftafel 2 stoven met kolommen, spiegels, kaders, 2 spoelbakken en 1 verzuip, 6 quinquels, waeraf 1 met 3 branched, kaadelacrs, kersseplatinen ci> snuiters, alsmede vuur potten d van koper, cabarelten, bier-, wyn- en liqpeur-glazen veel pinte-deksels en tafel-tapylen, linnen enkel, dubbel en halve liters, twee wyn-moors, twee bierkilteneen zeer goeden philtre, wyn-kommen, wyn- en suiker-lepels, sehryf-schalien, 3 nagl-tafels, venster-slOOres en gordynen, messen, four- chetten tellooren karaffen en menige andere voorwerpen,alsdan aentebieden. Alles met gereed geld. Om aenstonds in gebruik te treden een HUIS, ten dienste van Bakkeryö of tot al ander gebruik staende in de Duinkerk- straet, n.° 30. Zich te adresscéren by C. Kockespoo, bakker op de Kats-mcrkt, of aen den eige- naer sieur Boucksau, -peerde-smid. 01”* rlUfd end*’ jve*' lal’’1' ,tdc ■n ti(Jf“ icch» i, a** eld- iki«C h.Q r d<* OP' BELANGR YKE NIEUWIGHEDEN. ENGELAND. Losdek, 16 maert. Het geschil tusschen de mekaniekwerkers, en hunne bazen is nog niet bygelegd, zelfs is er nog geen schyn van overeenkomst. Men zet de verkooping voort van de die het krislalen-paleis mcubleeren. Do kooi, waerin de diamant Koh-i-noord stond, is voor 30 guineën toegewezen. Het hof der schcrifs te Newcastle heeft eenen geneesheer, den heer Earrage, tot 1150 ponden sterl. schade en intrest verwezen, om een buwelyks belofte niet volbragt to hebben jegens miss Sarah Donkins, dienst meid in een acbtbacr huis der stad en zelve tot eene eerbare familie behoorende. De aen- kiaegsler vroeg 500 ponden. FRANKR3K-. Paris, 18 maert. Men heeft hier een groot getal pypen aen- geslagen, oproerige afbeeldingen voerende. Men zoekt de fabrieken van herkomst dier pypen op. Men verzekert dat de gezondheidstoe stand van den emir Abd-el-Kader zorg inboezemt. Fr. HOET-BRUWAERT, Klakkemaker en Winkelier te Veurne, l.aet weten dat hy met 23 April 18152, zal woonen in de groote Oostslraet, by de Nienport-brug en dat hy zyne goed, wen in *t klein en groot debit aen zeer genadige pryzeu geeft. Hy beveelt zich in du gunst van het geëerd Publiek. en Verlecne met regt tot 11 November 18157, aen 13 fraiics 60 cent, by jare boven de contribution.' 10 koop. 0 aren 90 centiaren wacrop de huizen staen toebehoorende Pieter Houve- naeghel cn Pieter Rousseau, met de hove- nierhoven daer incdeg.iendeverpacht tot 11 November 18152, aen den prys van 7 frs. by jare. 11 koop. 7 aren Hovenierhof, in cyns gehouden door <len heer Seraphin DeSmedt, voor 99jaren, ingegaen 11 November 1840, aen den prys van 2.5 frs. by jare. 12 koop. 6 aren 24 cent. Grond, alwaer de huizen opstaen toebehoorende Isabella Looten, en de weduwe sieur Pieter Depescr, met hovenierhovun daer medegaende, in cyns gehouden voor 30 jareningegaen 11 November 183.5, aen frs. 11-95 c. by jare. 13 koop. 2 aren 87 centiaren Grond alwaer het huis opslaet die loeb.dioord aen Frcderik Hoenraet, niet hovenierhof daer medegaende, gebru,kt zonder pacht. 14 koop.2 aren 87 centiaren Grond wacropeen huis staettoebehoorende sieur Louis Brigniimet hovenierhof daer nivdc- gaeude, in cyns gehouden voor 20 jaren, ingegaen 11 november 1741,aen 9 frsby jare. 115 koop. 3 aren 47 centiaren Grond, wacrop het huis staet van Carolus-Ludovicus Verbrugge, met hovenierhof dacr mede gaende, door hem in cyns gehouden voor 27 jaren, ingeeaen 11 November 1849, aen 9 francs by jare. 16 koop.3 aren 65 centiaren Grond, wacrop het huisstad loebchoorendcCarolus- Ludovicus Lahaye, met hovenierhof daer medegaende, door hem in cyns gehouden voor 29 jaren, ingegaen 11 November 1852, aen 6 francs 80 centimen by jare. 17 en lesten koop. 92 centiaren .Grond in cyns gehouden door Joannes Halloo, voor 29 jaren, Ingcgeen eersten October 18415, aen 3 francs by jare. Conditiën en ty telen, ten inzage der gega digde, ten kantoorc van den notaris FLOUR, te Loo. E N E R F gestaen en gelegen T E IV U L P E R 1 A G II E M, Openbaer le Verkoopen. Van een schoon HUIS, bestaende in woon- plaets, kamerken, winkel, voute met kelder, stal ten oosteinde, met nog een klein Huize- ken, voortyds een ovenkol zuid-oost van het voorgaende, mitsgaders 4 aren 16 centiaren medegaende erf, onder grond van gebouwen en hovenierlandal gestaen en gelegen binnen de gemeente van Wulveringhein, niet verre noord-oost van de kerke, palende van noorden de kasteel-dreve en uildreven der hofsteden van Pieter Lauriere Henricus Debaenst en Carolus Candaele, alhier tot d’helft medegaende, van oosten, zuiden en westen, de eigendommen van vrouw de weduwe van den heer notaris Vandenbergho met hare kinderen. Gebruikt door sieur Carolus Bruloot; om door den kooper aenslag te'hebben met 1 Mei 1852. De veilings-voorwacrden en eigendoms- titelen berusten ten kantoore van den notaris FLOURte Veurne. Het kollegie van burgmeester en sche penen der gemeente Steenkerke, verwit tigd het publiek dat er op Maendag 29, dezer macnd Maerte, om twee uren na middag, in het Gemeente-huis aldaer, zal overgegaen worden tot de Aenbesteding by afslag, der Werken tot het herbouwen van het Pastory-huis der zelve gemeente. Deze Werken bestaen in: metsel,- timmer,- yzer,- schryn,- verw cn glaswer ken en zyn begroot op fr, 9370-87 c. Het kohier van voorwoorden, bestek en begrooting liggenter inzage van een ieder, in het secrelariaet dezer gemeente. Stccnkcrkc, den 12 maert 1852. Burgmeester en schepenen (get.) C. NOENAERT. By bevel de Secretaris (get.) E. Dlhreucq. die regtveerdigc zaek. De inwooners van Esnandes, van Charron cn van Marsilly be riepen hun op hel gouvernement, zy wierden aenhoord en gered. Mogle het altyd zoo wezen! Mogten onze wetgevers overal het onafhangelyk werk vereeren en beschermen, die aenwint, be houdt, verbeterd, al nieuwe rykdonimen scheppende, met de eetwaren te vermenig vuldigen. Die vernuftige en vruchtbare nyverheid, hoe nederig zy ons voorkomt, zou niet te veel aengemoedigt konnen worden Zy is ter zelver tyde een pand van geluk en zedelykheid. Daer, gelyk op den akker des landbouwers, den arbeid van den mensch, zyne geests- en aenhoudendheids-pogingen strekken tot nut, en brengen een kapilael op die verzekerd, niet alleenelyk het tegen woordig van den werker, macr nog zyne toe komst en die zyns nakomelingschaps. Aa»r het fransch. nuttigen slykgrond, welkers droogmaking tot een oneindig voordeel der bygelegenc dorpen zou strekken. De vraeg sprak macr voor rekening en in het voorbygaen van ^eenige bouchols mossel perken gemakkelyk om te vernieuwen op de overkant der dyken of dat men by nood hadde konnen verlaten. Er wa> maer spraek, ’t is waer, van het on- mogelyk vervoer van meer dan tachenlig duizend staken van meer dan twee nieters in hetslyk gèstooten, die hunne byzonderste weerde uit de ligging trokken, of wel van het verlies, van de onvergelde onteigening van een goed gewonnen door langdurige werken, en gewaerborgd door de wetten van den staet. In een woord, het ging er op den ondergang van meer dan 3000 menschen ten profy (e van één. De'küslbcwooners wierpen een noodskrect uit: hy weergalmde klaer en ver. Een kloek moedig man stelde zich «Is verdediger vau Vrydag 26 Maert 1852, t drie ure na middag in d’herberg den Appel, bc- r «l woond door sieur Carolus ^Dieryckx, op de dorp- plaets d< r gemeente Bulscamp, Zal gebueren de openbare Verkooping, in eene zitting zonder uitstel,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 3