I I I I I 11-77 00-00 l’ool at' 1 1 20-50 21-15 18-00 20-00 10-00 13-00 15-25 10-75 Eogge Haver 210 rd. Boon. 00 id. Lynzaed. 18 145 liter»' PRÏZLN DER BROODEN van r^(i7c. 53 t 82 VEnTntK-UnEN van den Yser 1 15 min. i i 10 25 8-75 18-75 15-00 00-00 8-50 p. k Sucrioen Boonen Boekweit Aerdappels 15-29 7-35 13 85 10 2 '5 00-00 7-00 Jliikt run Batcctzaterdag 13 Tarwe van fr. 18-25 lol fr.20-75 per* i i mu 1 dito» 1 ‘/ik-l c «7c. g 2 1 id. r5 2» o M r Tcrwe R'»gge Sucriocn Haver Uoonvn Ly timed kuolzaed Comeine-Ued wille Boonen. 40 45 min- leO vOud’ niaed- - he** mt»- Merkt run Yri.nZaterdag \S tnaeit' Tarwe van fr. 10 0 lol fr. 20-80 per id. roods. 10-80 20-80 Rogge 14 00 14-80 haver 8-25 10-25 Boonen 11-00 18-80 Erwten 14-40 16 09 BURGERSTAND DER STAD VEURNE. GEBOOI’. FEN. den 11. J.udoviea Duloo, dochter van Franc, en van Joanna Vandewoudc, Zuidstr. denl3. Ilorlanse Lefevire, dochter van lleurieus cn van Erancisca Devos, Oratoriestr STERFGEVAL. den 15.Philippus Bedcrt, werkman, 55 jaren, geboren te Wulpen, wooncode U- Veurne man van Marie Deschachtzoon van Philippuaen van Loocadia Rietvelt. DILIGENT IE d«f,’ Van Veurne op Oontendevertrc ujt h‘ lyks.omtrenl ten 9 uren morgc0»» koffy-huis bewoond door L- correspondecrende met den Vwren'^0Qf f ten 12 uren 15 minuten vertrek1 heel Bclgien en Yrankryk. P R Y S D E R G R A N E Te Merkt tan Veurne tan 17 J Er waren te merkt 605 heel. 1 arwc- 0 Rogge. 561 id. Sucrioen. 129 •ƒ- 1 d u. kleine steden, onderhet een of het ander voorwendsel, dergclyke verknopingen hou den. de verkoopers welen listen te gebruiken om zich nevens do wet te «lellen, lol gröot nadeel van den kleinen koophandel. IL ris dus hoogst noodzakelvk, dat hel bestner of des nood» dc wetgevende inagt, middelen I inspannen 01.1 dit misbruik te beletten. Men kondigtacn dat er vaische munt, I en vooral stukken van 2 franken, in omloop I zyn gebragt. De opperraed van openbare gezondheid I heeft de volgende yraeg len pryskampe uit geschreven: Welke veranderingen moeten I in de belgische wel gebragt worden op- I zichtens dc niet bevaarbare noch vlolbare walcrloopcn, iu bet belang van landbouw, ny verheid en openbare gezondheid De prys is 1008 franks. Men mag in bet fransch en in hel vlaetnsch antwoorden. Men houdt zich te Doornvk bezig met I hel iurigten cener kavalkade voor half- I vasten. Men zal cene menagerie met aller- I bande dieren voorstellen Een orkest, gansch samengesteld uil apen, zal voor den groeten I wagen ryden,diededicrenkooijen zal loeren. In het henegouwschc knntón Vanlez, heerseht eene bcsinetlclyko ziekte onder d poerden, namelyk de klauwziektc. Verschel- 1 done poerden zyn reeds afgemackt. De New-ïork-llerald zegt, dal Lola Monies weder in proces ligt met den lieer I W illisdie haer gouden bergen van hare komst in de Vercenigde-Staten had be o >bf<l. Beiden duwen elkander in de dagbladen allerlei harde verwyten toe. De van Haiti gekomen kolonel Bobo, zoon van den opper-kamerheer van kei", r 1 austin, poogt Lola over te halen tutor I l haitisclic hof te komen, om Zync zwarl< Majesteit door den I dans «o vervrolyken. Over cenige weken is to Kortryk c».-n I molenaer lot 140 dagen gevangzitting ver- I wezenwegi ns het vernielen van zeven I jonge boontkens op den (lenlscheii steeii- I weg, onder ILievlcbcke tegenover zyn Inü, I geplacist. Dit strenge vonnis heelt weinig I gehad want acht andere hoornen zyn om trent d'-, molenaars wooning van hunne schors ontblooten nu zyn de vrouw, de knecht en de meid van den molenaer ins- gelyks aengelioudcn. De straftvd van d.ren laetste was door de koninglyke gordel tic- rendheid merkel; k verminderd. Het fransch gouvernement heeft ccncn gcwigligen finaneiëlen maatregel genomen, die de algcmeenc goedkeuring zal weg dragen de Honiteur kondigt een dekreet af wacrby de staatsreden van 5 tot 4 1/4 verlacgd worden. Onder Let july- koningdom was deze maatregel verscheidene malen door de kamer der afgevei bigden nenveerd doch telkens door de kamer dor pairs ver worpen geworden. Het was iels onredelyks dat de staet 5 ten l.undeid aen z.ync schultl- eisebers bleef betalen dewy 1 do Bank den tax harer eskompt op 3 ten honderd had •gesteld en de algcmeene intrest van liet geld in den handel inaer op 4 ten honderd staet. Immers, de fransehe r; kskas zal er een groot voordeel by vinden. Dixsvdk, 15 Macrte. Boterpryzen, van 11 “/q tot 15 °/o »t-’t 1 00 Comeynezaed. 0 witte Boonen. Tarwe van fr. 26 00 2D 2 per 1 Rogge Sucrioen Haver Boonen l.ynzacd Koohacd I *1 Ji’ o MIDDEN-PRYS. per llcc fr. 19-35 12-9* 7-84 10-09 17-50 20-00 Eene memorie is bekend gcmackt, in I antwoord op het protest tegen de besluiten van verbeurtverklariug van 22 January. In dat stuk wordt vooral do onwettigheid be weerd der schenking door Lodewyk-Philips ten voordeele zyner kinderen gedaenop den dag dat men hem de kroon kwam aen- bieden en hy door zyn antwoord die kroon reeds had aengenomen. De overeenkomst was gesloten aenbod en aenveerdiging had den plaets gehad en de koning mogt dus niet meer over de goederen beschikken die regtens aon den staet waren vervallen. Do opposanten daarentegen zeggen, zoo als men weet, dat de wetten van publiek regt, vol gens welke de koningly ke goederen aen den staet vervallen moeten, niet anders van toepassing kunnen zyn dan op do vorsten, die volgens dal publiek regt den troon bc- slygen en geensins op prinsen, die door den volkswil ten troon geroepen, de kroon aen- veerden. Wat meer iszy zeggen, dat die schenking, op den dag der aanbieding ge daan, als acne voorwarde is door den prins totzyne aenneining gesteld,ccncvoorwaarde, die nader bevestigend is goedgekeurd door de wellen in 1851 en 1852 door de kamer der afgeveerdigdan te dier zake uitgeveerdigd. Den 20 april zd de president zyn 45/ jaiir intreden. Hy is geboren den 20 april des jaer 1003. BELGIEN.Brussel, 19 maert. Zondag avond is er bram! ontstaen in de sjaepkamer van den heer minister Rogier. De pompiers hebben zich spoedig van het vuer meester gcmackt. In den nacht tusschen woensdag cn donderdag, is er een voerman va a Wcsterloo, by den heer Pieck inzynen droom opge- staen, heeft liet venster van het eerste ver diep tegen de strael geopend en is er nitge- sprongen. Na eenigen lyd op de kassyden gelegen te hebben cn vervolgens wakker geworden zyndcis by er iu gelukt, de keling dér bel vast te krygen cn te bellen. Ilc meid die dacht dat iedereen zich ter rust begeven had, opende niettegenstaande de deur; maar hoe zeer was zy van schrik bevangen toen zy voor do deur iets zag met niets anders omhangen dan een hemd. Zy sloeg de deur met spoed toe, zy dacht een spook te zien cn liep in haesl by de tweede meid aen welke zy het gebeurde verhaalde. Deze ging aen de deur zien en vond daer met «enige kneuzingen, den voerman Smets van Wcsterloo. Terstond hebben zy hem alsdan ten bedde gedragen, De kneuzingen die hy bekomen heeft, zyn, zoo men ons verzekert, nog al gevaerlyk. Vei sst, 20 tnaerl. Nieuwe bevelen acn dc kantonniers der wegen, gegeven zyude, ten einde strengolyk te bewaken en de wet van 7 venlóse,jaer XII der fransehe republiek, toe te passen, op dc rytuigen niet klein beslag; zoo worden tal- ryke landbouwers cu voerlieden in hunne belangen gekrenkt en vele gemeenten dezer omstreken hebben reeds door verzoek schriften met talrykc iiandteekens voorzien, tegen de uitvoering en toepassing van deze wel gereklamcerd, en nieuwe reglementen op bet stuk toegepast gevraagd. By koninglyk besluit van den 1 maert zyn in ouwerkzaemheid gesteld: MM. Collin; post-ontvanger te Baslogne, Rennes, id. te Beveren; Adam, idem te Veurne. de wet van 20 mei 1846 verbiedt van openbaren koopdag te houden van nieuwe koopwaren, en spreekt straffen uit tegen den verkboperen tegen den ambtenaer die zich •metde verkooping belast, deze wet strekt gansch ten voordeele der winkeliers aen wie die koopdagen, gemeenlyk door vreemden gehouden, veel schade kunnen toebrengen, ongelukkiglyk wordtzy dikwyls overtreden want niet zelden ziel men,-byzmiderlyk in 15 October ISil. OOSTENDE. 'len 6 uren 15 111. ten 8 uren 15 W”°- |t J morg., 12 ur. 15 m. koopmans., '"”1^ 4 uren 15 min. na middag* Brugge etc. Kan Durjnkerka op Rytifl- Ten 6 uren 15 tnin.cn ten 9 ur. s morgens ten 12 ur. 05 min. ten 6 ur. 30 tuin, 's avonds. BRUGGE. Ten 7 nr. 40 min., ten 10 ur. 'sinorg., en ten 2 ur. min. 's na midd. en 8 ur. 25 min; nae Oostende.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 4