WEST - VLAENDEREN. 10 April 1852. DER STAD VEURNE. r Schoon Hofstedeken EN Z A EILA ND, Openbaar te Verknopen. Schoone Hofstede E N RENTE, OPl.NBAER IE VERKOOPLV, Tc lloogstaedp. Zaterdag f I TE WESTVLETERE N. 1 1 i i |i: Men betaald 12 eentimen per drukregel voor de Inplaetzingen. De minste inplaetzing betaalt 50 centimes. Geld en brieven franco toelczendcn aen den Uitgever dezer. Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verkoopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedrukt, zullen gratis in ons Blad verschynen, uilgezondert die welkers insertie door de wet verëischt is. '*ee perceélen Zaeiland, groot Haren CJ *an de kinderen van den heer Edmond ^’Acquet, te Veurne, zuid madame Van Se- v<fen, en noord de voorzeide straet. Gememte Alveringhem. •*5 koop. Twee hectaren 41 aren 94 cent. Woensdag 21 April 1852, twee uren na mid- I' dag, in de herberg den l Eike, tc Westvlcteren, bc- Lwoond door de t weduwe Fossaert, Zal gebueren de openbare Verkooping, in cene enkele zitting, van de naerschreven Goederen. Gemeente JVeslvleteren. Hofstedeke*. 1 koep. Een schoon betimmerd en be plant Hofstedeken, groot volgens de oude titelen van eigendom, 4 hectaren 37 aren 77 centiaren, en volgens de kadastrale opmeting 4 hectaren 49 aren 44 centiaren, bestaendo in grond van gebouwen, hovenierhof, boom- gaerd en Zaeiland, palende noordoost de landen van den heer Debuus-dTIollebeke te Rabondanges, zuidoost de limiel-scheiding van degemeentens Westvlcteren en Pope-, ringhc, zuidwest ten deele dezelve limiet scheiding en ten anderen deele de bosschen van den heer Despot, de'kerklabriek van 0. L V. en het arinbestuer van Poperinghe, cn den boomgaerd paeld van noordwesten aen de Spanjcn-beke. Gebruikt door Joannes PinsecI, met pacht- regt tot 1 October 1853, aen den prys van 290 francs by jare beven de publyke lasten. Zrciland, in verschelde perceélen, palende oost den Montygny-wegzuid zaeiland van Mr. Malou-Vandenpeerebooin dacr over naest hi t zuiden den achtsten koop en naesj hel noord ;n zaeiland van mad. Van Severen, en noord zaeiland van den notaris*Floor te l.oo. (1 koop. Ecu perceel Zaeiland, genaemd hit ;;rool aren 13 centiaren, palende oost cn zuid do zaeilandeu van air. Malou-Vandcnpecreboom west zaeiland van Pieter Vnubouhede te Alveringhem, en noord den volgende koop. 7 koop. Eene grooto party Zaeiland, gi naciiid de bleersckcngroot 2 hectaren 74 aren 03 centiaren, palende oost dc Bam- poclbekedacr over zaeiland van Mr. Alalou- Vandenpcereboomzuid naest hel oosten den voorgacndeu koop, aldaer naest het v. sten den zelven Vandenbouhede, west het la 1 van Ivo Coulicr, tc Isenberghe noord Z’i and van den zelvcnen den volgende koop ge meen te isenbei ghe. 8 koop.Iwcc perceélen Zaeiland, ge naemd de Putle-stucken, groot een hectare 31 aren 33 centiaren, palende oost met eene happe aen de Bampoelbeke, zuid den voor- gaeuden koop, west zaeiland van sieur Ja cobus Neuville, tc Proven, en noord dat van madame VanSeveren. 9 koop. Een vervallen Hofstedeken, dies de Huizingen bewoond zyn door kort- gezeteue, grootouder holplaels, hovenierhof boomgaerd en zaeilandeu, 3 heet. 45 aren 41)centiarent’eenen vierkante blok, pa lende van oosten eene drove of uitweg toe* bclioorende de kinderen van den heer d’Acqnet voornoemd, zuid destraet leidende van Isenberghe naer Alveringhem, west zaeiland van M.1-' De Cae, notaris tc Alve ringhem, noord naest het westen de landen van tien heer lack te Ypren, en aldaer naest het oosten die van mad. Debit te Hondschoote. LOSRENTE. 10 en lesten koop, Eene Losrente, be dragende in kapitael tot 816 francs 32 cent., croyscérende a 4 1/2 en betalende binnen de maend naer den valdag aen vier ten honderden, alsnu ten laste van Ilendryk Ryckeboerwerkman wooncode te Steen kerke, als bezitter vau de hypotheke, be- staendc in het huis door hem bewoond, langst de Loovaerdby de herberg het iloogzandékon. Het ADvtKTrviii BUD vcrschynd wekelyks By P. RtcsFBor.H, Boekdrukker in dc Oost- straetn. 3te 11 rst De pry; ran insehyi ing ts G francs sjaers voor de stad en omliggende plaatsen, en 7 jrancs sjaers franco met de post. Vrydag IC April 1852, twt ur n na middag in d, h< jberg den ■>4.' van lliaert, ter dorpj.’ w iloogstaedc, bewoond door Bartin. Sp' Zal gebueren de openbare Verkin «it.-, in eene enkele zitting, van de naerscln »c.i Hofstede en Rente. Gemeentens Isenberghe en Alveringhe Eene betimmerde en beplante HOhSl {foot 14 hectaren 56 aren 66 centiar.il, gebruikt door den niedeverkooper sieu Pieter-Albertus VVoutters, by pacht voor 51 jaren, ingang hebbende genomen den eersten October 1843, aen den prys van J014 francs 37 eentimen by jare, boven de r°ntributien verdeeld in de 9 volgende Loopen met reserve van geheelc of. gedeel- telykc verzameling. Gemeente Isenberghe. 1 koopde hofplaats met alle de gebou wen, hovenierhof en boomgaerd, groot een hectare 63 aren 59 cent., palende oost den tweeden koop, zuid en west de zaeilandeu *an de weduwe en kinderen Pieter Grciu- n>clprezen noord de straet leidende van Lenberghe nao Alveringhem. 2 koop. Oost dacr aen, een perceel Zaei- land groot 48 aren 77 cent., palende oost i ‘len volgende koop, zuid zaeiland va» Gadame Van Severen, te Dixmudo,cn noord de straet leidende van Isenberghe naer Alveringhem. 3 koop. Oost dacr aen, een perceel Zaei land, groot 74 aren 72 centiaren, palende oost den volgenden koop, zuid zaeiland van madame Van Severen, noord de zelve straet. 4 koop. Oost aen den voorgaenden koop u 1 een hectare aren 65 centiaren, palende oost zaeiland Tan de kinderen dc licitatic-verkooping der voorenstaende Goederen is bevolen door een vonnis, uit gesproken door de regtbank van eersten aenleg zitting houdende tc Veurne, in daten 24 Januaries 1852, en zal gebueren ten opzigte der minderjarige medeverkoopers ten overstaen van den heer vrederegter van het kanton van Ilaringhe. de roorwacnl^i dez< r verkooping met dc bcwyzen vanei^ndom berusten, ten inzage der gegadigde, ten kantoore van den notaris FLOOR, te Loogecommitteérd tot het houden deze verkooping door de voor noemde Regtbank.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 1