I jl (N.’ 4584.) 17 April <852. DER STAD VEURNE. WEST - VLAENDEREN. HUIS, I Zaterdag I yiw a "ra F tl Ml jFtaw. c*>» ZAEI- EX BOSCH 1AXDEX, TE VERKOOPI.N TE PROVEN. L 1\ |l»l ■t 4^. li» &W&WÏÏKHLK! icood L I ob t T ld Men bctaeld 12 centimen per drukregel voor de Inplaetzingen. De minste inplaetzing belaelt 50 centimes. Geld cn brieven fianco toetezcnden aeu den Uitgever dezer. I bruiktdoor sieur Noterdamc, eenc portie Bosehland, genaemd Vlooge, met de taillie gescholen van vyf jaren, en al hel houtgewas daer op staende en medegaendo, groot vol gens titel 94 aren 11 centiaren, strekkende zuid en noord, abouleérende van oosten aen de landen der genaemde hofstede hel V.ijno- vder, van zuiden aen zaeiland van Mat.ieus Bailleul te Winnezeolo, van westen een tringsken bosehland van den heer Pieter Decoek le Pupcringhe, en van noorden aen zaeiland der 0. L. V. kerke te Poperinghe, enden heer Danheel te kortryk. Boomprys 140 francs te betalen. Gemeente ran Grombeke. koop. Ier gemeente van Crombeke, weinig west, van de liaudslraot, eene panic Bosehland, met d.s tailiie gescholen ya-i 7 jaren, ciial belander houtgewas daer op staende en mcdegaen.de, groot volgens titel 83 aren 10 centiaren, bekend op hel plan kadastrai sectie B, n.“ 428, ter grootte van 80 aren 10 centiaren, strekkende zuid en noord, abouleérende van oosten en zuiden aen bosehland van den heer Ilainoèn, to Ypren, van westenaen bosehland van Jaco bus Neuville voornoeind, en van noorden aen zaeiland van den heer Degheyne te Poperi nghe, I\'og gemeente van Proven. 8 Koop. Ier gemeente van Proven - weinig oost van de Blok-straet, de hoeveel heid van 53 aren 1 centiare, deel ge- meene en onverdeeltecner partie Bosehland, genaemd het Wydootic, met de taillie ge schoten van 6 jarencn al het verder hout gewas daer op staende en inedegacnde, groot volgens titel 87 aren 80 centiaren, dies het overig doende 32 aren 10 centiaren behoord asn Franciscus Lermyttc te Proven, en de erfgenamen zyns overledene huisvrouw, bekend op bet plan kadastrai sectie D ii.’ 297ter grootte van 81 aren 50 cent., strekkende zuid en noord, abouleérende van oosten en zuiden de boschlanden van Jacobus Neuvillc voorzeid, van westen die van den beerbaron Demontblanc, te Inge)munster, en van noorden de gene der weduwe en kinderen Jacobus Delator te Proven. 9 en lekten koop. T ;r zelve gemeente van Proven, van oosten aen dc Blok-straet, ccne partie Bosehland, niet dc tailiie ge schoten van 7 jaren, en al het voorder hout gewas daer op staende cn mèdegaende, groot partie bekend op hot plan kadastrai sectie A,n.*263, ter grootte van 2 hectaren 62 aren 00 centiaren, di<S hel overig en makende de oostzydc, behoord aen Jacobus Neuvilie voornoemd aldaer veuregemcens strekkende zuid en noord, abouieerendo met liet zuideiudc aen zaeiland van juuivr. Ciaeru Cadock, te Dixiuude, met de weslzyde aen zaeiland van d’hr. Pieler Vandermaliero le Ypren, cn met het noordeitide aen holste- dekind van Pieter Verhaeghe leProvcu. Boomprys 120 francs te betalen. 4 koop. Ter zelve gemeente van Proven, weinig zuid van do Moleuwal-slraet, eeue partie Zaeiland, groot volgens titel 87 aren 85 centiaren bekend op liet plan kada-tral sectie A, n.“ 82, ter grootte van 87 aren 40 centiaren strekkende oost en west, aboutec- rende van oosten cn zuiden noest hel oosten aen dc zaailanden van den heer Larolus 5anhoobrouek te Gent, van zuiden naesl ’t weslenacn zaeilauden van gezetden Pieter Vcrhaegheen Jacobus Ncuvitte, van westen ditojoulvr. Cadoek, en van noorden aen zaeiland van den heer Demouelteroii-Van- denpeerebooiu le Ypren. Boomprys 133 francs te betalen. Gemeente van Stucele. H koop.Ier gemeente van Stavelc, in den hoek der Brom- cn Sl. Jans-Slceustralcn, eene partie Zaeiland, groot volgens titel, l heet. 77 aren 44 cent bekend op hel plan kadastrai sectie B n.’ 523, ter grootte van een hectare 76 aren 70 centiaren, strekkende zuiden noord, hebbende ten zuidwesthoekc een klein gedeeltje water en vloge, aboutcé- rende van oosten aen zaeiland tier weduwe Franciscus Vandenberghe te llousbruggho, van zuiden <)e genaemde Sint Janssteen- stract, van westen dito Brom-straet, en van noorden aen zaeiland van Eiigelberlus Butaye, te Beveren. Boomprys 210 francs te betalen. dekoopeu 2, 3, 4 en 5 zyn in pagte ge houden door Jacobus Neuville, landsman te Proven, voor 9 jaren, ingegaan den 1 October 1851, mits eene jaerlykschc pagtsom van 234 francs boven dc grondlasten, niet vermogen van den 2 koop te laten gebruiken doorgenaemden Pieter Verhaeghe of zynen opvolger. Gemeente van iPaton. 8 koop. Ter gemeente van Watou, weinig west der hofstede het Vagucvucr, go- Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uilerlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verkoopingcn en Bekendmakingen by dc Uitgever dezer gedrukt, zullen ee.s“iael giatis in ons Blad verschyucn, uitgezonden die welkers insertie door de wet verëischt is. Dynsdag 4 Mei-1852, ImJ uren na mid dag, ter herberg gehouden door baes Buts- trai n staende ter dorpplacts van Proven Zal er overgegaen wezen in eene zitting, zonder uitstel, lol de openbare VEllkOOPl.NG en OVERSLAG der nacrschrcven Goederen. Dorp Rousbrugge. Gemeente Haiinghe. 1 koop.Binnen het dorp Ruusbrugghe, gemeente Daringhe, een huis en voorderc gebouwen met du erve ouder grond van diere en huvenierhoi daer uicdegaende, groot volgens titel 2 aren 65 centiaren, be kend op liet plan kadastrai seelie A, u."532 cn 553, ter grootte van 2aren 24 centiaren, voorhoofdendc van oosten op de ealchicde abouleérende van zuiden naesl hel oosten aen heihuis van Ludovicus Pylyser, aldaer naest het westen aen de erve van Pieter Sysouw, van westen aen de erven van Joan- nes-Baptisle Di’grauwe, Pieter Depuydt, Winocus Smagge en Pieter Slosse, en van noorden het huis en erve der wed, Josephus Bonten. Gebruikt door Josephus Verlynde, met regt tot half Maerte 1833, mits 60 Irancs voor het loopende jaer boven de grondlasten. Gemeente ran Proven. 2 koop. Ter gemeente van Proven, van westen aen de Haring-bekeeene partie Zaeiland, groot volgens titel 31 aren 15 cen tiaren, bekend op het plan kadastrai sectio Ari> 203, ter grootte van 30 aren 10 cent., strekkende oost en west, palende van oosten aen de Ilariug-beke, scheidende Proven en Stavele, van zuiden aen zaeiland van Jaeob. Neuville te Proven, van westen naest naest’t zuiden en van noorden aen zaeiland der weduwe en kinderen Jacobus Vanden- broucke te Proven, cn van westen naest ’t noorden het goruie van Pieter Ooghe te Langhemarck. Boomprys 18 francs te betalen. Gebruikt door Pieter Verhaéghe, lands man to Proven. 8 hoop. Ter gemeente van Provenin den Noordhoek, wat oost van do calchiede, ©ene partie Zaeiland, groot volgens titel 83 aren 76 cent., makende do westzydo eenor Bet AovtuTuinE-BiAD vcrschynd wekelyks P- Ryckibozr, Boekdrukker in de Üost- stract, n." 34, te Vevuse. De pryt ran intchi yving 6 francs sjaers voor de stad en omliggende plaelzen, en 7 francs 'sjaers franco met de post.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 1