III II 'lïl 'I r (N? 1586.) 1 Mei 1852. DER STAD VEURNE. HUIS Zaterdag i Wt WEST - VLAENDEREN. .4 :,#I !-ï iröiii ZAEI- EN BOSCHLANDEN, TE VERKOOPI.N TE PROVEN. |lilf‘l Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond loetezenden. Alle Verkoopingen en Bekendmakingen, by de Uitgever dezer gedrukt, zullen eex-mael gratis in ons Blad verschy uen, uitgezonden die welkers insertie door de wel vcrëiscbt is. partie bekend op het plan kadastral sectie A n.’ 263, ter grootte van 2 hectaren 02 aten 60 centiaren, dies het overig en makende de oostzyde, behoord aen Jacobus Neuville voornoemd aldaer veuregemcens strekkende zuid en noord, abouleerendc met liet zuideinde aen zaeiiand van joul'vr. Llaere Cadoek, te Dixmude, met de wcslzyde ac.i zaeiluiid van d’lir. Pieter Vandermaliere te Yprcti, en mei het noordeindc aen holste- deland van Pieter Vcrhaeghe te Proven. Boomprys 120 francs te betalen. 4 koop. Ter zelve gemeente van Proven, weinig zuid van de Moienwal-slraet, eene partie Zaeiiand, groot volgens titel 87 aren 55 cent iareitbekend op hel plan kadastral sectie A, n.“ 82, ter grootte van 87 aren 40 centiaren s<rekkende oost en wesi, a bou toe rende van oosten en zuiden naest het Oosten aen de zaeilanden van den heer Carolus Vanhoobrouck te Gent, van zuiden naest ’t weslenactt zaeilanden van gezcidcti Pieter Vcrhaeghe en Jarobus Neuville, van westen dilojouivr. Cadoek, en van noorden aen zaciiaiht van den heer Deiuoucheron-Van- denpeereboom te Ypreu. Bootuprvs 155 francs te betalen. Gemeente van Stavele. IS koop.Ier gemeente van Stavele, in den hoek der Brom- en Si. Jans-Steeiistruicn, eene partie Zaeiiand, groot volgens titel, 1 heet. 77 aren 44 cent., bekend op het plan kadastral sectie B, n." 525, ter grootte van een hectare 70 aren 70 centiaren, strekkende zuid en noord, hebbende ten zuidweslhoeke een klein gedeeltje water en vloge, aboutce- rende van oosten aen zaeiiand der weduwe Franeiscus Vandenbérghe te Rousbrugghe, van zuiden de genaemde Sint Janssteen- straet, van westen dito Brom-straet, en van noorden aen zaeiiand van Engelbertus Butaye, te Beveren. Boomprys 210 francs te betalen. dekoopen 2, 3,4 en 5 zyn in pagte ge houden door Jacobus Neuville, landsman te Proven, voor 9jaren, ingegaenden 1 October 1851, mits eene jaerlyksche pagtsotn van 234 francs boven de grondlastenmet vermogen van den 2 koop te laten gebruiken door genaemden Pieter Vcrhaeghe of zynen opvolger. Gemeente van Watou. 6 koop. Ter gemeente van Watou, weinig west der hofstede het Vaguevuer, ge- Gebruikt door Josephus Verlynda, met regt tot half Maerte 1853, mits 60 francs voor het loopende jacr boven de grondlasten. Gemeente van Proven. 2 koop. Ter gemeente van Proven, van westen aen de llaring-bekeeene partie Zaeiiand, groot volgens titel 31 aren 15 cen tiaren, bekend op het plan kadastral sectie A n.’ 203, ter grootte van 30 aren 10 cent., strekkende oosten west, palende van oosten aen de Hariug-beke, scheidende Proven en Stavele, van zuiden aen zaeiiand van Jacob. Neuville te Proven, van westen naest naest 't zuiden en van noorden aen zaeiiand der weduwe en kinderen Jacobus Vanden- broucke te Proven, en ’t noorden het gonne van bruiktdoor sieur Noterdame, eene partie Boschland, geoaemd Vlooge, met de taillio geschoten van vyf jaren, en al het houtgewas daer op st.made en niedegaende, groot vol gens titel 94 aren 11 centiaren, strekkende zuid en noord, abouteérende van oosten aen dc landen der genaemde hofstede bet V.tgne- vuer, van zuiden aen zaeiiand van Matheus Bailleul Ie VVinnezeelc, van westen een tringsken boschland van den heer Pieter Decock te Poperingbc, en van noorden aen zaeiiand der O. L. V. kerke te Popc' inghe en den heer Danheel te Kortryk. Boomprys 140 francs te betalen. Gemeente van Crombeke. 7 koop.Per gemeente van Crombeke, weinig west van de llandslraeteene partie Bovenland, met de taillie geschoten van 7 jaren, enal het ander houtgewas daar op staende en niedegaende, groot volgens titel 83 aren 10 centiaren bekend op liet plan k.idastraj sectie B, n.” 328, ter grootte v.ij 80 aren 10 centiaren, strekkende zuid et: noord, abouteérende van oosten en zuid aen boschland van den heer Ramoen, te Ypren,van wistenaen boschland van Jaco bus Neuville voornoemd, en van noorden aen zaeiiand van den heer Öegheyne te Poperinghe, l\’og gemeente van Proven. 8 Koop. Ter gemeente van Proven - weinig oost van de Blok-straet, de hoeveel heid van 55 aren 1 centiare, deel ge- meene en onverdeelteener partie Boschlam), genaemd het Wydoolie, met de taillie ge schoten van 6 jaren, en al het verder hout gewas daer op staende en niedegaende, groot volgens titel 87 aren 86 centiaren, dies het overig doende 32 aren 10 centiaren behoord asn Franeiscus Lermylte te Proven, en de erfgenamen zyns overledene huisvrouw, bekend op het plan kadastral sectie 1) n.’297 ter grootte van 81 aren 50 cent., strekkende zuid en noord, abouteérende van oosten en zuiden de boschlaiiden van Jacobus Neuville voorzeid, van westen die van den heer baron Demonlblanc, te lugelinunster, en van noorden de gene der weduwe en kinderen Jacobus Delater te Proven. 9 en lesten koop. Ter zelve gemeente van Proven, van oosten aen de Blok-straêt, eene partie Boschland, met de taillie ge schoten van 7 jaren, en al het voorder hout gewas daer op staende en medegaendc, groot Men betaeld 12 ccntimen per drukregel voor dc Inplaelzingen. De minste inplaetzing belaelt 50 centimes. Geld cn brieven franco toctezendcn aen den Uitgever dezer. van westen naest Pieter Oogbe tc Langhemarck. Boomprys 18 francs te betalen. Gebruikt door Pieter Vcrhaeghe, lands man te Proven. 3 koop. Ter gemeente van Provenin den Noordhoek, wat oost van de calchiedc, eene partie Zaeiiand, groot volgens titel 83 ■ren 76 cent., makende de westzydc ctDcr Dynsdag 4 Mei 1852 ten 3 uren na mid dag, ter herberg gehouden door baes lluts- traen staende ter dorpplaels van Proven Zal er overgegaan wezen in eene zitting, Zonder uitstel, lol de openbare Vl.RkOOPlNG en OVERSLAG der naerschreven Goederen. Dorp Kousbrugge. Gemeente Ilai inghe. 1 koop.Binnen het dorp Rousbrugghe, gemeente Uariugbe, een huis en voordere gebouwen, met de erve onder grond van diere en hovetlierhof daer niedegaende, 8rooi volgens titel 2 aren 65 centiaren, he lend op hel plan kadastral sectie A, n."552 en 553, ter grootte van 2 aren 24 centiaren, Voorhoofdende van oosten op de calchiedo abouteérende van zuiden naest het oosten aen het huis van Ludovicus Pylvser aldaer naest het westen aen de erve van Pieter Sysouw, van westen aen de erven van Joan nes-Baptiste Degrauwc, Pieter Depuydt, Winocus Sniaggc en Pieter Slosse, en van noorden het huis cu erve der wed, Josephus Bouttcn. Hel Advektïsth-Biad verschynd wekelyks Ty P. Ryckebom, Boekdrukker in de üost- **raet, n.“ 34, tc Velkse. f pryi can inschi yvmg is 6 francs ^s jacis voor de stad en omliggende plaetzen, cn i francs sjaers franco mei de post.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 1