ll: i Il M I I U WEST - VLAENDEREN. (N.° 1588.) 4852. Zaterdag 15 Mei DER STAD VEURNE. Openbare Ver hooping VERKOOPING van een Huis en Erve TE GYVERINCHOVE. HERB E R G E genaemd den TURFWEG, E N LAND, TE VERKOOPEN. I1 'Ij; y h| ii I f f Gemeente Leysele. y Men betaeld 12 centimen per drukregel voor de Inplaclzingen. De minste inplaetzing belaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toctezenden aen den Uitgever dezer. TE ROUS Bil EGGE, van eene schoons 11'EIDE en twee perceelen AElLAiïD G Et EU EN TE STA VELE. I’ lp' Alle Bekendmaking, etc.behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verkoopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedrukt, zullen een-mael gratis in ons Blad verschynen, uitgezondert die welkers insertie door de wet verëischt is. dc opgaende cn fruitdragende hoornen en bollaers frs. 200. 2 koop. Verre zuid van den voorgaenden koop een parceel Zaeiland groot 23 aren 20 cent., by kadaster seelie B, u.‘ 201, gelegen als vooren, langs de struct leidende van hel Stavel-boeksken na dc Rogge-slraet, strekkende oost en west, palende van noor den en zuiden de zaellanden van Mr. Van- dermarlierente Ypren, gebruikt by de weduwe Vanhoucke, van oosten de zelve slraet, en van westen Mr. Daulricourl te Dixmude. 3 en lesten koop. Weinig zuid-west van den leslvoorgaetiden koop, «ene langwer pige partie Zaeiland, strekkende zuid en noord, groot 48 aren 30 centiaren, by kadaster sectie A, n.* 039, palende van oosten den Crombeek-yoctweg iiier mede gaende, van zuiden £aci|and van sieur Bulaye te Stavele, op hall'gracht, van westen zaei land aen Mr. Louis Vandenpeerebooin te Ypren, gebruikt by Josephus Cornette de hagc hier afgaende, en van noordeu zaeiland van voormelden lieer Vanderuiarlieien scheidende op half gracht. De voorhandige goederen zyn gebruikt door >ieur Franciseus Bousseinaere, om door de koopers daer af het vrye gebruik te hebben, te welen aen de weide met den eersten december, om aen de zaeilanden met l.” october, wederzydiglyk van’tjaer 1852. De verkoopvoorwaerden, eigendoms-liteis en plan der zelve goederen zyn berustende ter studie van den notaris EcYS, te Rous- bruggeop Haringhe verbly vende. Vrydag28 Mei 1852, ten dry uren na noene, ter herberg de Kroone, gehouden door baes Dehollander, staende ter dorp- plaets te Gyverinchove Zal wezen overgegacn in eene zitting zon der uitsteltot de openbare Verkooping en Overslag van Gemeente tan Gyverinchove. Eenigen Koop. Binnen de gemeente Den Dynsdag 18 Mei 1852 zal gebueren den Instel, en den Dynsdag 25 der zelve maend en jaer, den absoluiten Onekslag, telkens ten 3 uren na middag, in de alhier te verknopen Ilerbergevan de volgende onroerende Goederen. Eene welbekalante Ilerberge, genaemd den Turfweg, staende van noorden de cal- chiededie loopt vanlsenberghe naer Leyscle van Gyverinchoveten noordoosteinde van en op de dorpplaets geheel een HUIS, be- staeude in woonplaets, kamers van westen en noorden daer aen, kelderkcn en keuken, overzolderd, gedecltelyk gedekt met pannen en strooimet hangaerd agter het huis en 5 aren 98 centiaren volgens titelbekend op het plan kadastral, art. 123, sectie A, n.” 250 en 251, lot 5 aren 81 centiaren Erve, onder grond van gebouwen en hovenierhof daermedegaende, alwaer liet huis ton zuid- eindeop slaet, voorhooidende van ze den op den nieuwen steenweg, nbouteérende van oosten aeu het huis eu erve dogter Dewulf te Gyverinchove, van westen aen huis en erve van Joannes Decadt; o nun gebruikt, en van noorden aen de hofstede- ianden van den heer Deman te Brugge, g&- bruikt door Pieter Oreel. Dit goed heeft gebruikt en bewoond geweest door Pieter Vannoorenberghe, thans niet bewoond. Den kooper zal daer van hel gebruik hebben met den dag der betaling zyns koopsom. Deze verkooping gebeurt by licitatie, kragtens regtcrlyke bekomen toestemming, door het ampt van den notaris BOSSAERT, te Gyverinchove, en ten overstaen van den heer vrederegter des kanton Haringhe, tot dies aengesteld. Bet last-kohier en eigehdotns-bewyzen berusten lelks inzage ten comptoire van den geuaemden notaris BOSSAERT. liet Aqvirtentie-Blvd verschynd wekelyks by P. Rtckiboir, Boekdrukker in de Oost- •Iraet, n.° 34, te Vevrne. De prys van iusahiyving is 6 francs sjaers voor de stad en omliggende plaetzen, cn 7 francs 's jaeis franco met de pust. Op Vrydag 21 van Mei 1852, ten 3 uren na middag, in dc herberg den Leeuw, be woond by sieur Benoit Criem staende in het dorp van Rousbrugge-Haringlic Zal er overgegaen wezen in eene en de telfde zitting, van de navermeide goederen. Gemeente Stavele. 1 koop. bene goede Weide met schuer, koei- en zwy listallen ten noord-oosthoeke daer op staende eu medegaende, groot vol gens kadaster sectie A n.‘ 569,11. 1-34-44 C., Strekkende zuid en noord, verhappeude van «oorden ter ooslzyde, palende van noorden naest T westen aen hei gras der erfgenamen Van wylen sieur Jacobus Leheur,sciiccdcndc op half dvk cn de Bekc-stravl zoo verre als het gras van wylen gezegden sieur Lelieur strekt, hier geheel algaemlc,en van noorden naest den oosten met een klein deeike van de happe of singelover dc zelve Beke-slraet, die hier medegaet zoo verre als dat het deeike van den singel strekt het zaeiland van jouff. Melauie Vanderghote te Eiver- dinghc, van oosten naest T noordeu bewaide hovenierland vin sieur Franciscus liousse- maere, aldaer scheedende op half wal rcgle linie van den zuiden na den noordeu op een olmen boom hier mede, en van oosten naest t zuiden zaeiland der weduwe van sieur Josephus Boucry te Rousbrugge, scheedende op half gragljeen dehage alhier medegaende, van zuiden naest den oosten aen het zaeiland van sivur Louis Brigou, te Stavele, cn naest den westen de zelve weduwe Boucry, de hagc hier ook mede, en van westen naesl’l zuiden de grasweide van den heer Pieter Troost te I Caeskerke, de hage hier mede, en aldaer naest't noorden den zelven, de hage hier 1 nfgaende. Dezen koop zal moeten gedoogen de vrye passigie ter oostzyde voor hel gebruik van het huis en erve van den voornoemden sieur bousseinaere. Den kooper zal moeten betalen over de *eerde van de schuer en stallingen op dezen k°op staende, eene som van fr. 600, cn voor

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 1