ipi >1 school huis, 11 I (N.° 1589.) WEST - VLAENDERE1V. 4852. Zaterdag 22 Mei DER STAD VEURNE. VERKOOPING en JI Erve, ïïijl HERBERGE VETTE WEIDE, gelegen in STOVVLKliNSKEllKE, IÉ H ii i s a i 1 EN LAND, TE VERKOOPEN. i van TE GYVERINCHOVE. 'i! M ERF E N Ii O V E N I E R II 0 F, Openbaer te Verkoopen binnen LOO. Men betaeld 12 centimen per drukregel voor de Inplaetzingen. De minste inplaetzing betaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toetezenden acn den Uitgever dezer. I con ten drio uren i -J. p !‘ii! Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verkoopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedruktzullen eex-mabl gratis in ons Blad verschyuen, uitgezonden die welkers insertie door de wet vcrcischl is. gedekt is in pannen, met de hoeveelheid van 87 aren 55 centiaren 73 milliaren Lands, bestaende in bebouwden grond, zaeiland en boomgaerd, ’t zamen gestaen en gelegen binnen de gemeente van Leysele, palende met den zuiden de calchiede voorzeid, van zuiden den Turfweg, ten noordeinde aen ’t hovenierhof toebehoorende aen Mr. Sape- lier te Bergen, west het land van Carolus Titcca, landsman te Leysele, alsook van westen aen hel land van den disch van Isen- berghe. Alles bewoond en gebruikt door den eigeu.aer van diere sieur Philippus Detuaerelom aenslag acn ’t zaeiland niet den ontbloot der vruglen,en van d’huizingen en boomgaerd met eersten November respec tieve! jk in dezen jare 1852. Er kan alhier nog mede verpagt zyn 72 ar. 96 centiaren 20 milliaren Zaeiland, digte oost van deze huizingen waer maer tusschen is den Turfweg. Alles op conditiën telkens inzage die zyn berustende ten kantoore van den notaris GU1LL.ER, ter verblyfplaets van Wulveriu- ghem, belast met deze verkooping. Donderdag 27 Mei 1852, ten drio uren na middag, in het Stadhuis, te Loo,zal gebueren de openbare verkooping, in eene zitting, van: Den blooten eigendom, waervan bel vrucht gebruik loebeiioord aen Pieter Galioot, van een HU S, met magazyn en peerdesial, als mede den grond en Hovenierhof dacr medc- gacnde, groot in oppervlakte 10 aren 90cent, slacnde acn de nooidzyde van de Haulponst- strael, houdende van oosten aen het huis en herberg den Engel, en van westen acn bet buis van Norbert Galioot. Bewoond door den voornoemden Pieter Galioot. De verkooping van hetzelve goed, toebe hoorende aen minderjarigen zal gebueren ingevolge de voorschriften der wel van den 12 Jumus 1816, door hel ambt van den notaris FLOOR, ter residentie van Loo, daer toe reglerlyk benoemd, ten overstaen van den heer vredereglcr van het kanton van Uaringiie. De verkoop-voorwaerden met de bevvyzen van eigendom berusten ten kantoore van voornoemden notaris FLOOR. Gemeente Leysele. genaeiud den TURFWEG, Vrydag 28 Mei 1852, ten dry uren na noene, ter herberg de Kroone, gehouden door baes Dehollander, staendc ter dorp- plaels te Gyverinchove 'Zal wezen overgegaen in eene zitting zon der uitstel tot de openbare Verkoopijig en Overslag van Gemeente tan Gyverinchove. Eenigen Koop. Binnen de gemeente van Gyverinchoveten noordoosteiiide van en op de dorpplaets geheel een HUIS, be staande in woonplaets, kamers van westen en noorden daer aen, kelderken en keuken, overzolderd, gedeeltelyk gedekt met pannen en strooimet hangaerd agler liet huis en 5 aren 98 centiaren volgens titelbekend op het plan kadastral, art. 123, sectie A, n."‘ 250 en 251, tol 5 aren 81 centiaren Erve, onder grond van gebouwen en hovenierhof daermedegaeudealwaer het huis ten zuid- cindeop staet, voorhoofdende van zuiden op den nieuwen steenweg, abouteérende van oosten aen het huis en erve der doglers Dewulf te Gyverinchove, van westen aen het huis en erve van Joannes Decadl; door hun gebruikt, en van noorden aen de hofstede- landen van den heer Deman te Bru<'<’e ge bruikt door Pieter Oreel. Dil goed heeft gebruikt en bewoond geweest door Pieter Vannoorenberghe, thans niet bewoond. Den kooper zal daer van het gebruik hebben met den dag der betaling zyns koopsom. Deze verkooping gebeurt by licitatie kragtens regterlyke bekomen toestemming’ door het ampt van den notaris BOSSAERT, te Gyverinchove, en ten overstaen van den heer vrederegter des kanton Haringhe, tot dies aengesteld. Het last-kohier en eigendoms-bewyzen berusten telks inzage ten comptoire van den genaemden notaris BOSSAERT. Den Dynsdag 18 Mei 1852 is geschied den IssTZi, en den Dynsdag 25 der zelve maend en jaer, zal plaets hebben den abso- luiten O.verslag, ten 3 uren na middag, in de alhier te verkoopen Herberge, van da volgende onroerende Goederen. Eene welbekalante Herberge, genaemd den Turfweg, staendc van noorden de cal- chiededie loopt van Isenberghe naer Leysple, bestaende in woonhuis, kamer, kelder en voute, ovenkeuken met weefkamer,schuere, dorschvloer, koeistal en andere gerieflyk- heden, dies alle de gebouwen zyn in strooijen dake, ter uitionderinge van de voute die Het Advertestie-Blad vcrschynd wckelyks by P. Rtckiboer, Boekdrukker in de üost- ■tract, n.° 34, te Veirsk. De prys tan inschi yting is 6 francs 'sjaers voor de stad en omliggende plaetzen, en 7 francs ‘ejaers franco met de post. Schoone Openbaer te verkoopen binnen LOO. Donderdag 27 Mei 1852, tc« Gi na middag, in het Stadnuis te Loo, 'Zal gebueren de openbare Verkooping, in eene zitting, van het naérschreven goed. Gemeente Stuyvekenskeike. Eenigen koop. Eene zeer goede Vette Weide, groot by tytel 3 hectaren 57 aren 50 -centiarenby kadaster bekend onder de eerste klasse, sectie B, n.°’ 302 en 312, op de grootte van 3 hectaren 55 aren palende oost aen den Veurnambachlschen-dykhet armbestuur der stad Dixmude en den heer Jan-Baptiste De Graeve, burgmeester te Stuyvekenskerke, zuid de dreve der hof stede de Vicogne, west den zelven DeGraeve, en noord de hospicen van Dixmude. Gebruikt door de weduwe sieur Pieter- Antoine Balloey te Loo, met regt tot 11 No vember 1852. Conditiën en tytelen ten kantoore van den notaris FLOOR, te Loo.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 1