fel (N.° 1591.) Juni 1852. DER STAD VEURNE. KOORNW1NDMÖLEN filet Rosmolen Woonhuis met verdere Gras en Zaailanden, WEST - VLAENDEREN. Zaterdag ouds wel Men betaeld 1'2 centimen per drukregel voor de Inplaetzingcn. De minste inplaetzing belaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verknopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedrukt, zullen eek-uael gratis in ons Blad verschynenuilgezondert die welkers insertie door de wel verëischt is. Zeer voordeelig gelegen cn van gekalanten Gebouwenalsmede allerbeste fc AL GELEGEN TE ALVEKINGIIEM ALDAER "OPENBAERLYK TE KOOI’EN. Krachtens magliging verleend door de reglbank van 1." aenleg zitting' houdende te Veurne, daer zal door M."r 1’iTKC»PLANTEELUE, notaris ter verblyfplacts van Alveringhem, ten overstacn van mynheer Carolus Debrau- wero, vrederegter van het kanton Veurne, hier toe wcderzyds bcnoc-mi en acngesteld met hel houden van twee zittingen (zonder meer), warrel’ de eerste dienende voor den Isstel, zal plaets hebben Dinsdag 29Juny en <lo tweede voor de definitive Toewtzisg, Dingsdag 13 July 11152, telkens ten 2 uren na middag, in de afspanning bewoond door de weduwe van sieur Karei Fandenbmghe, aen de Nieuwe-herberg, te Aiveringhein, langst den steenweg van Veurne op Ypren, voorlgevaren worden tot de openbare Ver- kooping van do onroerende goederen hier onder beschreven. Gemeente van Alveringhem. 1 koop. Eencn schoonen Koornwind- molen, genaemd den Breewegmolenmet rosmolen, woonhuis, scheur, peerdestal en ■wagenkot, mitsgaders de hoeveelheid volgens titel van 33 aren 12 centiaren, en volgens kadaster sectie B, U.-521,522, 523 en 528 bis, 31 aren 8 cent, land onder hofplaets, molen wal en grond der voormelde gebouwen, ge legen binnen de gemeente van Alveringhem, digi oost de Loo-vaertpalende van oosten den cerstvolgenden koop, hage .alhier met gewoon vrydom tot op regie streek van het uoordeinde van den oosterschen eindgevel van het wagenkot afgaende en van daer voorts zuidwaerls zonder vrydom ook af gaende, van zuiden het Ossenaers-straetje tot d’helft medegaende, van westen en ten grooten deele noord het zaeiland der hof stede van joufvrouw Vergcelzoone te Ypcr, wederzyds scheidende op half gracht, en voor het overig nog noord den derden koop, bouwden grond, gras en hovenierhof is dewyl do twee ander zaeiland zynmet woonhuis en verdere gebouwen daer op- staende, behalvens het hovenbeur cn het byënhok die toebehooren aen Carolus-Ludo- vicus Nowé, gebruiker van het zelve woon huis, ook gelegen ter gemeente Alveringhem, oost over de Loo-vaert, t'zaïnen groot volgens titel van .lenkomsl 1 hect.ircGG aren 93 cent, en vol keus kadaster sectie A n.”3G9, 370, 371, 372 en 373, inaer 1 hectare 57 aren 72 cent., palende met bel westeinde van het weslersche perceél, veuregemeens van het zaeilahd van Mr. Deprey te Veurne, schei dende op paelstcenen, met de noordzyde van het zelve westersle perceel het zaeiland van mevrouw de douairière Calmcyn te Brussel met de weslzyde van de twee andere per- ceélcn, die te samen dryhockig zynaen het zaeiland van voornaemde mevr. Calmeyn, de haeg en boomen aldaer hier medegaende, met de noord/.jde van het oosterste perceél de Yzerbeek daer over bet gras van mynheer Derenly te Ryssel, en met den plompen oost hoek van het oosterselie perceél het behuisd zaeiland van sieur Jacobus Vandenbussche en met de zuidzyde der zelve dry perceélen aen de voormelde Reninghecrsdyk-straet. 6 en lesten koop. Binnen de nog gemelde gemeente van Alveringhem, oost over cn bezuiden de Reningheersdyk-straet, daer over naest het westen het zaeiland van ge zegden heer Deprey, en naest liet oosten het westerseheperceel van den vyl'den koop, een stuk Zaeiland, strekkende van den noord oosten naer den zuidwesten groot volgens de eigendomsbewjzen 95 aren 98 centiaren, en volgens kadaster sectie B, n." 5G8, maer 93 aren 40 centiaren, palende met het noord- oosteinde aen de kinderen van sieur Pieter Simoen te Viuchem, met de zuidoostzydo het gras van mevr, de douairière Lafranco te Brugge, met het zuidwesteinde ten kleinen deele aen het gras van sieur Karel Nollet te Alveringhem,en met het overig van het zelve lyidwesteinde het zaeiland van sieur Domi- nicus Nollet, ook te Alveringhem. Handslag aeji alles met eesten October 1825, behalvens aen de gebouwen en het hove nierhof deelmakende van den vyfden koop, die gebruikt zyn tot eersten Mei 1853, door sieur Carolus-Ludovieus Nowé aen 50 frs. ’s jaers vry van contribution. Het kohier van voorwaerden met de titels scheidende op regte streek van twes houtten pacistaken. Opteleggen pryzy der roerende cn draeijeiide werken Ir. 3325. 2 koop. Ooslaen den voorgaenden koop, een perceél Zaeiland en» Hovenierhof, ge legen binnen de zelve gemeente van Alverm- ghem, oost over de Loo-vaert, strekkende oost cn west, groot volgens onlangs gedane landm.iet, 86 aren 87 centiaren, palende van oosten de Reninghecrsdyk-straet, van zuiden liet voormeld Ossenaers-straetje tot d’helft hier medegaende, van westen den eersten koop, haeg alhier met gewoon vrydom mede gaende tol op regte streek van het noord- einde van den ooslerscheu eindgevel van het wagenkot staendc op deü eersten koop en van daer voort zuidwaerls hier inclus zonder vrydom, en van noorden den derden koop, scheidende op regie linie vin twee houtten paelstaken. 3 koop. Noord aen den tweeden koop, een ander perceél Zaeiland, ook gelegen binnen de gemeente van Alveringhem, oost over de Loo-vaertstrekkende als het voor- gaende oosl en westgroot volgens onlangs gedane landmael 1 hectare 18 aren 77 cent., palende van oosten dcReningheersdyk-straet, van zuiden naest het oosten den tweeden koop cn naest het westen den eersten koop scheidende op regie streek van dry houtten paelstaken, geplant in dezelve linie, van westen het voormeldezaeiland vaujoufvrouw Vergcelzoone te Yper, scheidende op half gracht, cn van noorden den vierden koop, scheidende op regte linie van twee houtten paelstaken. 4 koop. Noord aen den lestvoorgacnden koop nog een perceél ken Zaeiland, gelegen als de twee voorgaande cn insgelyks strek kende oost en west, groot volgens onlangs gedane landmaat 81) aren 84 centiaren, pa lende van oosten de voormelde Rening- heersdyk-stract, van zuiden den derden koop, daer van scheidende op regte streek van twee houtten paelstaken, van westen do zelve party zaeiland van nog gezegde jouf. Vergcelzoone, en van noorden hel zaeiland van d’hr. Charles-Joseph Dclacauwc te Dix- mude, wederzydig scheidende op half gracht. 5 koop. Weinig noordoost van de vier voorgaendo koopeu en benoorden de Reningheerdyk-stract|, dry perceélen land aen elkandereu, wacrvan het middenste be llet Adveetf.htie-Bud vcrschynd wekelyks by 1’. Rycm.boik, Boekdrukker in de üost- straet, n.° 34, te Veuene. De prys van inschigcing is G francs ’s jaers voor desladen omliggende plaetzen, en 7 francs jaers franco met de post.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 1