Bl IH I I fill i i WEST - VLAENDEREN. (N.° 4592.) 12 Juni 1852. DER STAD VEURNE. Zaterdag Weiden en Zaeilanden, HOFSTEDE, r a I' ’OE E E N E L O S 11 E N T E Openbaer by iicitatie te Verkoopen. Iji ’T «B ’s jaers en 7 francs Men betaeld 12 centiinen per drukregel voor de Inplaetzingen. De minste inplaetzing betaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toetezendcn aen den Uitgever dezer. O Schoone Gelegen in de gemeenten» ton Pollinchove en Alveringhem au mede liet Advertivtie-Blad vcrschynd wekelyks by P. Ryckehohi, Boekdrukker in de Oost- straet, n.° 34, te VrtnvE. De prys van inschi ynng is 6 francs voor de stad en omliggende plactsen, 's jaers franco met do post. I” o' RENTE. 6 en lesten koop. 3356 kapitaal Losrente, croiscérende aen vier ten honderden, val lende telken 13 april, ingesteld den 25 Janu ary 1769, en waer over jouf. Maria De Cae, weduwe Ryckeboer, te Veurne, nieuwen titel beeft verleend den 25 February 1832, bezet en gehypothekeerd op een huis en bierbrou- wery genaemd tien Vyfhoek, met erf en dependentiën, Jstaende binnen de stad Fcurne, ter zuidzydc van de Kaei- of Duin- kerkstraet, gebruikt door defwed. sieur Jan- Baptiste Fanhoutte, mitsgaders op alle de ustensielen en fustagien der zelve brouwery, behoorlyk ingeschreven ten kantoore van hypotheken. De licitatie-vcrkooping der voorschreven goederen gebuerd ter oorzake der minder jarige daerin geregt, kraglens octroi ver leend door de regtbank van eersten aenleg, zittende te Feurne, ton overstaen van den heer vrederegter van liet kanton Haringhe. De veil-couditien met de bewyzen van eigendom zyn gedeponneerd ten inzage der gegadigde, ten kantoore van den notaris FLOOR te Loogecommitteerd tot houden dezelve verkooping. Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verkoopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedrukt, zullen eeh-mael gratis in ons Blad verschynen, uitgezoridert die welkers insertie door de wet verëischtis. Schoone Staendc en gelegen binnen de gemeenten van LAMPERXESSE en OOSTKERKE nevens den steenweg van Pervyse nao Dixmude, by het gehuchte\ Lettenburg OPENBAER TE VERKOOPEN. kooping van eene HOFSTEDE, groot by titel H. 22 - 49 - 66 en by kadaster H. 22 - 29 - 90 onder Bedryfgras, Vette Weide, Maeigras en Zaeilandengebruikt tot den eersten October 1853, door sicur Norbertus-Fran- ciscus De Burchgravcmedeverkooper, mits 1457 francs 92 centimcn by jare, boven de straffe van paeht-verbreking, den koopcr zal ten dien opzigte gesteld zyn in tic reglen van de verkoopers. 3 koop. Een perceel Zaailand, alwacr een voelweg ligt op de noordzyde, groot 53 aren 83 centiaren, strekkende oost en west, palende oost zaailand van den heer Danheel te Antwerpen, zuid zaeiland van de weduwe Van Eecke te Poperinghe, west boomgaard van de weduwe, en kinderen Mocnaert, en noord aen zaeiland van dezelve. Ook gebruikt door sieur Maes, met regt tot 1 October 1354, aen 36 francs 90 cent, boven de contribution, 4 koop. Een ander perceel Zaeiland, groot 86 aren 53 cent., strekkende gelyk het voórgaende, palende oost zaeiland van Engelberlus Vandeveldezuid dat van de weduwe en kinderen van Joannes Mocnaert, west met de uitdreve hier mede het land van den heer Van Vossem, en noord de voorzeide weduwe en kinderen Mocnaert. Boomprys 40 francs. Gebruikt door den zelven Maes, met regt tot I October 1854, aen den prys van 59 Irs. 30 cent, by jare. Nog Alveringhemgehugte Porthem. 5 koop. Eene partie Land, bestaende in grond van verscheide gebouwen hovenier- hoven, landingen weide, bekend by titels op de grootte van 1 hectare 89 aren 85 cent., waerin nogtans gemeene ligt, niet afgepaeld en the niet mede verkogt zal zyn, als toebe hoorende aen het bureel van weldadigheid van Alveringhem, de vyf twaelstedeelen van 19 aren 40 cent., die ingevolge den ouden prochie-terrier ligt in den stêert dienende voor uitweg en dan in de partie noordoost daer aen, (lie strekt tot aen de Loo-vaert, palende de geheele partie van oosten dezelve vaert, van zuiden naer den oosten den grond alwacrde herbergen brouwery genaemd den Snoeck opgestiehtzyn, van zuiden naer den westen den keiweg leidende van Vorthem naer Alveringhem, van westen de Rcyghers* dyk-straet, en van noorden den boomgaerd en zaeiland toebehoorende mynheer Flori- mond Deruysscher. Boomprys 100 francs. Bette verkoopen gedeelte is in pacht ge nomen door Pieter-Joannes Vandewalle, voor 18 jaren, dieaenvang hebben genomen den 1 Mei 1843, aen den prys van 199 fr. 52 cent, by jare boven de contribution, en is alsnu gebruikt deor Franciscus Vandewalle. Vrydag 2 Julius 1852, ten twee uren na middag, in de herberg genaemd de Hoog- staedehjndebewoond door sieur lleusele, ter gemeente van lloogslaede, zal gebuerett do openbare verkooping in eene zitting, van de naerschreven Goederen. Gemeente Pollinchove. 1 koop. Een perceel Zaeiland, groot 43 aren 78 centiaren, palende oost zaeiland van den notaris Floor te Loo, veuregetneens, zuid met hel Groeiie-straetken, hier mede de hofplaats van Louis Vanden Anicele, west het zaeiland toebehoorende de weduwe sicur Louis Markey te Loo, en noord zaeiland van den heer Vandaelete Ypren. Gebruikt door Felix-Josephus Pil, met pachtregt tót 1 October 1853, aen 25 francs by jare boven de contribution. Gemeente Alveringhem. 2 koop. Eene Vette Weidegroot een hectare 91 aren 89 cent., palende oost naer den noorden den boomgaerd van de weduwe en kinderen Joannes Moenaert te Alverin ghem oost naer den zuiden de zaeilanden toebehoorende de weduwe van Eecke te Boe- singhe, het bureel van weldadigheid van Alveringhem den heer De Ilaerne te Y per en andere, zuid de weide vin dhr. Van Severen te Brugge, van westen en noorden de weide van de weduwe en kinderen Moenaert. Daer bestaat eenen vryen uitweg tot het gebruik van deze weide, door het gras van de weduwe en kinderen Moenaert. gelegen noordoost daer aen en door de uitdreve van hunne hofstede tot op den Zavel-weg die uitkomt op den zandweg leidende van Vorthem naer de Kruysse. Gebruiktdoor Engel-Josephus Macs, land bouwer te Alveringhem, met regt tot 1 Octo ber 1854, aen den prys 195 francs 25 cent, by jare boven de contribution en onder byzonder voorwaerden by notariael pacht- contraclv Ast gestelddal de zelve weide gedu rende geheel den loop van den pacht moet gebruikt zyu in natuer van vette weide, op Woensdag 30 Ju- JK nius 1852, om 2 ure rawkdes na middags, in IjJÉSde afspanning de Rhetorika gestaen binnen de stad Veurne, zal in ééne zitting, overgegaen worden tot de openbare Ver- innrsirnn i a i

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 1