I 'll I i 11 M Illll I DER STAD VEURNE. KOORNWINDMOLEN Gras en Zaeilanden, WEST - VLAENDEREN. Zaterdag 19 Juni 1852. ■b i .4 i'ï ALDAER OPENBAERLYK TE KOOPEN. hoek looping Men bctaeld 12 ccntiinen per drukregel voor de Inplaetzingen. De minste inplaetzing betaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toctezendcn aen den Uitgever dezer. Zeer voordeelig gelegen en van ouds wel gekalanten hl et Rosmolen Woonhuis met verdere Gebouwenalsmede allerbeste AL GELEGEN TE ALVERINGHEM. liet Advertentie-Blad vcrschynd wckelyks by P. Ryckeboer, Boekdrukker in de Oost- •traet, n.’ 34, te Viumb. De prsjs van inschryving is 6 francs ’s jaers voor de stad en omliggende plaetzen, en 7 francs jaers franco met de post. Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verkoopingcn en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedrukt, zullen een-xael gratis in ons Blad verschynen, uitgezondert die welkers insertie door de wel verëischl is. scheidende op regte streek van twes houtten paelslakcn. Opteleggen pryzy der roerende en draeijeiidc werken fr. 3325. 2 koop.Ooslaen den voorgaenden koop, een perceel Zaeiland cn llovenierhof, ge legen binnen dezelve gemeente van Alverin ghem, oost over de Loo-vaert, strekkende oost cn west, groot volgens onlangs gedane landmaet, 88 aren 87 centiaren,palende van oosten de Reningbecrsdyk-slract, van zuiden het voormeld Ossenaers-straelje lot d’helft hier medcgacnde, van westen den eersten koop, haeg alhier met gewoon vrydom niede- gaende tot op regte streek van het Koord einde van den oosierschen eindgevel van het wegenkol staende up den eersten koop cn van daer voort, zuidwacrts hier inclus zonder vrydom, en van noorden den derden koop, scheidende op regte linie van twee houtten paelslakcn. 3 koop. Noord aen den tweeden koop, een ander perceel Zaeiland, ook gelegen binnen dc gemeente van Alveringhem, oost over de Loo-vaertstrekkende als het voor gaende oosi en west, groot volgens onlangs gedane landmaet 1 hectare 18 aren 77 cent., palende van oosten de Reningheersdyk-straet, van zuiden naest bet oosten den tweeden koop cn naest het westen den eersten koop scheidende op regie streek van dry houtten paelslakcn geplant in dezelve linie, van westen betvoormeldezaeiland vanjoufvrouw Vergeelzoone te Yper, scheidende op half gracht, en van noorden den vierden koop, scheidende op regte linie van twee houtten paelslakcn. 4 koop. Noord aen den lestvoorgaenden koop nog een perceélken Zaeiland, gelegen als de twee voorgaende en insgelyks strek kende oost cn west, groot, volgens onlangs gedane landmaet 80 aren 84 centiaren, pa lende van oosten de voormelde Rening- heersdyk-slraet, van zuiden den derden koop, daer van scheidende op regte streek van twee houtten paelstaken, van westen de zelve party zaeiland van nog gezegde jouf. Vergeelzoone, en van noorden het zaeiland van d'hr. Charles-Joseph Delacanwe te Dix- niudc, wederzydig scheidende op half gracht. 5 koop. Weinig noordoost van de vier voorgaende koopen en benoorden de Reninghecrdyk-straet], dry perceélen land aen elkanderen, waervan het iniddenste be bouwden grond, gras en hovenierhof is, dewyl dc twee ander zaeiland zyn, met woonhuis en verdere gebouwen daer op- stacnde, bchalvens het bovenbeur en het byënhok die toebehooren aen Carolus-Ludo- vicus Nowé, gebruiker van het zelve woon huis, ook gelegen ter gemeente Alveringhem, oost over de Loo-vaert, t’zamen groot volgens titel van aenkomst 1 hectare 68 aren 93 cent, en volkens kadaster sectie A n.”369, 370, 371, 372 en 373, maer 1 hectare 57 aren 72 cent., palende met het westcinde van het westersche perceel, veuregemeens van het zaeiland van Mr. Drprey te Veurne, schei dende op paelsteenen, met de noordzyde van het zélve westerste perceel het zaeiland van mevrouw de douairière Calmeyn te Brussel met dc westzyde van* de twee andere per ceélen, die te samen dryhoekig zyn aen het zaeiland van voornaemde mevr. C.ilmeyn, de haeg en hoornen aldaer bier medegaende, met de noordzyde van het oosiersle perceel dc Yzerbeek daer over het gras van mynheer Derciity te Ryssel, en met den plompen oost hoek van het oosiersclie perceel het behuisd zaeiland van sieur Jacobus Vandenbussche en met de zuidzyde der zelve dry perceélen aen dc voormelde Reningheersdyk-straet. 6 en lesten koop. Binnen de nog gemelde gemeente van Alveringhem, oost over en bezuiden de Reningheersdyk-straet, daer over naest het westen het zaeiland van ge zegden heer Deprey, en naest. het oosten het westerscheperceél van den vyfden koop,'ecu stuk Zaeiland, strekkende van den noord oosten naerden zuidwesten groot volgens de eigendomsbewyzen 95 aren 98 centiaren, en volgens kadaster sectie B, n.’ 508, maer 93 aren 40 centiaren, palende met het noord- oosteinde aen de kinderen van sieur Pieter Shnoen te Vincheinmet de zuidoostzyde het gras van mevr, de douairière Lafranco te Brugge, met hetzuidwesteinde ten kleinen deele aen het gras van sieur Karel Nollet te. Alveringhem, en met het overig van hetzelve zyidwesteinde het zaeiland van sieur Domi nions Nollet, ook te Alveringhem. Handslag acn alles met eesten October 1825, behalvens aen de gebduwen cn het liove- nierhof deelmakende van den vyfden koop, die gebruikt zyn toteersten Mei 1853, door sieur Carolus-Ludovicus Nowé aen 50 frs. ’s jaers vry van contribution. Het kohier van voorwaerden met de titels Krachtens magtiging verleend door de regtbank van 1." aenleg zitting houdende te Veurne, daer zal door 1'itmisI’LANTEEEUE, notaris ter verblyfplaels van Alveringhem, ten overslaen van mynheer Carolus Debrau- Wcre, vrederegter van hel kanton Veurne, hier toe wederzyds benoemd en aengestcld loet het houden van twee zittingen (zonder meer), waeraf de eerste dienende voor den Instel, zal plaets hebben Dinsdag 2? Juny en de tweede voor de definitive Toiwtzihg, Dingsdag 13 July 1852, telkens ten 2 uren na middag, in de afspanning bewoond door de weduwe van sieur Karei 1'andenbergKe aen de Nieuwe-herberg, te Alveringhem, langst den steenweg van Veurne op ïpren, voortgevaren worden tolde openbare Ver- j van de onroerende goederen hier Onder beschreven. Gemeente van Alveringhem. I koop. Eenen schoonen Koornwind- niolen, genaemd den Breewegmolenmet rosmolen, woonhuis, scheur, peerdestal cn wagenkot, mitsgaders de hoeveelheid volgens titel van 33 aren 12 centiaren, cn volgens kadaster sectie B, n.*'521,522, 523 en 523 b>s, 31 aren 8 cent, land onder hofplaets, molen wal en grond der voormelde gebouwen, ge legen binnen de gemeente van Alveringhem, digt oost de Loo-vaertpalende van oosten den eerstvolgenden koop, hage alhier met gewoon vrydom tot op regte streek van het noordeinde van den oosierschen eindgevel van het wagenkot afgaende en van daer voorts zuidwaerts zonder vrydom ook af- gaende, van zuiden het Ossenaers-straetje tot d’helft medegaende, van westen en ten grooten deele noord het zaeiland der hof- *tede van joufvrouw Vergeelzoone te Yper, "cderzyds scheidende op half gracht, en voor «et overig nog noord den derden koop,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 1