I (N.« 1598.) WEST - VLAENDEREN. Zaterdag 10 July 1852. DER STAD VEURNE. I Fainilic-Goederen bestacnde in HOFSTEDEN, 0 •d. •1. !-'S k. 14 k d. i* e» f/1 n. nJ b, 1 ZAEILANDEN, VETTEGRAZEN en Oh I n ei» ef Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toelezenden. Alic Verkoopingcn en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedruktzullen een-mael gratis in ons Blad verschynen, uitgezonden die welkers insertie door do wet verëischt is. OPENBARE VERKOOP1NG van schoon» ■i h Menbetaeld 12ccntimcn per drukregel voor de Inplaetzingen. De minste inplaetzing betaelt SO centimes. Geld en brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. et' ,c» lïouvenaeghel, zonder verder pachtregt dan tot den eersten October 1852, ten pryzo van 10 francs by jare. De 5 bovenstacnde koopen te samen groot volgens titel 5 hectaren 80 aren, on volgens kadaster slechts maer 5 hectaren 4 aren 30 centiaren, zullen ook by samenvoeging op- geropen worden. Gemeente Loo. 6 koop. Binnen de gemeente van Loo, verre noord-oost van het stedelyk gedeelte, naby d’herberg den Roosendael, eenc Vctto Weide, groot volgens kadaster sectie B, n." 114, 115, 110, 117 en 118, 2 hectaren 90 aren 60 centiaren, wezendo eene nar tie met cenen steêrt noordwacrt strekkende, welken steêrt paeld van westen zaeiland aen sieur Joseph Depauw te Langhcmarck, van noorden do Clameras-straetvan oosten landen aen den disch van Loo, aen het godshuis van Loo en aen het godshuis van Ypren, terwyl het overig der weide paeld van oosten de weide der kinderen Sr. Brut- saert to Loo. van zuiden l<nd en weide aen de weduwe Vanturnhout te Merckem, van westen het slopgat-vaerdeken, van noorden land aen sieur Depauw en den steêrt hier vooren beschreven. 7 koop. Weinig noord-oost van den lestvoorgaenden koop, noord over de Cla meras-straet, een parceélken Zaeiland, strekkende zuid en noord, groot volgens kadaster sectie A, n.' 186, 22 aren 90 cent., palendo van westen veuregemeens land aen de kinderen van den burggraef Depattin te Langhcmarckvan noorden weide aen de hoeren Vandcnbussche, van oosten land en bebouwden grond aen de weduwe en kin deren Louis Dupont te Loo, dies de dacrop staendo gebouwen behooren aen Albertus Dequeker. van zuiden de gemelde straet. De twee lestvoorenstaende koopen, te samen groot volgens titel 3 hectaren 26 aren 43 cent, jen volgens kadaster maer 3 heet. 19 aren 50 cent., zyn in pachte gehouden door Sr. Josephus-Jacobus Waelis, landsman te Loo, tot 1 October 1850, ten pryze van 330 francs by jare. Gemeente Leysele. 8 koop. Binnen de gemeente van Ley sele, verre noordoost van de kerke, de hoeveelheid volgens titel van 3 hectaren, 96 aren 91 centiaren bebouwden Grond, Hofplaets.boomgaerd en zaeiland, mitsgaders aen den notaris Floor met de noordzyde den cerslvolgendcn koop. Gebruikt door sieur Pieter-Joannes Lcpla, wagenmaker te Alveringhcmmet pagtregt tol 1 October 1855, ten pryze van 80 francs by jare. Boomprys 50 francs. 3 koop. Noord aen den lestvoorgaenden koop, drie parceêien Zaeiland, strekkende oost en west, dies de twee zuiderste langer zyn ten westeinde, te samen groot volgens kadaster sectie 1), n.“ 606, 623 en 624, 2 hectaren 24 aren 40 centiaren, palende met het westeinde der twee langste pareeélen zaeiland aen den notaris'Floormet hel westeinde van het kortste parceêl land aen sieur l.ouwagio en aen mej.” Demoucheron te Yper, van noorden land aen Mr. Degrevil- lors, van oosten de straet van Vynchem naer Alveringhem, genaemd Zomer-weg, volgens titel, d’helft medegeuieten, nemaer gelaten een nieter 91 cent, vrydom, volgens costuim. Gebruiktdoor Fraiiciscus Landsheere naer Nobertus Pauwels, met pachtregt tot eersten October 1855, ten pryze van 193 frs. by jare. Boomprys 250 francs. 4 koop. Oost van den voorgacndcn koop, over de straet van Vinchem naer Alverin ghem genaemd Zomer-weg, gemeten en geminktals vooren, een parceel Zaeiland, groot volgens kadaster sectie D, n.’ 320, 96 aren, palende van westen de gezeide straet, van noorden en oosten land aen Mr. Yanseveren te Dixmude, van zuiden land aen den heer Vandewcghe te Alveringhcm. Gebruikt door Pietcr-Jacobus-Gislenus Deman te Alveringhem, met pachtregt tot 1 October 1855, ten pryze van 85 frs. by jare. Boomprys 275 francs. 5 koop. Eindelinge binnen de gemeente van Alveringhem, zuid van den eersten koop en zuid aen de straet nu keiweg, leidende van Alveringhem naer de Nieuwe-herberg, een klein driehoeksken Hovenierland, groot volgens kadaster sectie C, n." 666 en 668, 7 aren 30 centiaren, palende van noorden de gezeide straet nu keiweg, daer ingaende d’helft voor half land, van zuiden zaeiland aen mej.’ Demoucheron van westen zonder gescheed de erf toebehoorende de regtheb- bende van sieur Engelbertus Wulleput, waer op gebouwd zyn de huizen van Pieter Calve- naere en Josephus Houvenaghel. Gebruikt door den voornoemden Josephus Woensdag 14 July 1852, twee uren na middag, in Ijj/L d'afspanning de Noble .jrz"* Rose bewoond door vrouw de weduwe Woutters, op do Groole- Markt, binnen de stad Veurne, Zal gebueren de openbare Verkooping, in ccne zitting zonder uitstel, van de volgende immeubcle Goederen. Gemeente Alveringhem. 1 koop. Binnen de gemeente van Alvc- ringhem, noord langst den keiweg, leidende van dat gemeente naer 't gehugte deNieuwe- Herbergop den steenweg tusschen Veurne cn Hoogstaede, een perceel Zaeiland strek kende oost en west, groot volgens kadaster sectie Dn.' 626,80 aren 50 cent., palende van zuiden naer den westen aen den gemel- den keiweg, daer ingaende d’helft voor half land van westen zaeiland aen den notaris Floor te Veurne, van noorden den eerstvol- genden koop, van oosten naer den noorden een klein dryhoeksken aen den heer Vande- weghe te Alveringhcm, voorts van oosten en van zuiden naer den oosten zaeiland aen Mr. Herwyn te Parys. Gebruiktdoor Ludovicus Ryckeboer, her bergier te Alveringhem, met pacht tot eersten October 1855, ten pryze van 67 frs. by jare. Boomprys 150 francs. 2 koop. Noord aen den voorgaenden koop, een ander parceêl Zaeiland, strek kende oost en west, groot volgens kadaster *ectie D, n.” 625, 96 «ren 10 cent., palende Uiet het oost-einde de straet van Vynchem hacr Alveringhem, genaemd Zomer-weg, Volgens titel d’helft mede gemeten, nemaer gelaten 1 meter 91 centimeters vrydom, Volgens costuime. Met het westeinde zaeiland Gelegen in de gemeenten? Alveringhem, Loo, Leysele, Oostkerke Zoetenaeye, Pervyse, Peurne (sectie Betoesterp.) en Bulscamp. Het Adviktemtiï-Blad vcrschynd wekelyks by P. Ryckeboer, Boekdrukker in de Oost- ■traet, n." 34, te Vtcarrt. De prijs ran inschryving is 6 francs ’s j'aers voor de stad en omliggende plaetzen, en 7 francs 's jaers franco met de post.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 1