I I'M WEST - VLAENDEREN. (N.° 4597.) 17 July 1852. DER STAD VEURNE. B E RIG T. HUIZEN Zaterdag HOFSTEDE gelegen te HOUTIIEJI, Openbaer te verkoopen te Isenberghe. I I HUIS I - r.*S 'T'l H i £•1 hand te slaen aen 9 ZAEILANDEN, ’s jaers 7 francs OPENBAREjVERKOOPING van HOVENIERHOl T/.V en Te Crombeke. twee uren Sr. Eeuwaert de openbare zitting, van de naer- I I de minderjarige medeverkoopers, verleend door de reglbank van eersten aenleg zittende te Veurne, door het ambt van den notaris FLOOR, daer toe gecommitteerd door dezelve regtbank en ten overstaen van den heer vrederegter van het kanton van Ilaringhe. De verkoopvoorwaarden met de bewyzen van eigendom zyn gedeponeerd ten kanloore van den notaris FLOOR te Loo. Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verknopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedrukt, zullen ees-mael gratis in ons Blad vcrschynen, uitgezondert die welkers insertie door de wet verëischt is. Sehoonc patrimonieélc Men betaald 12 centimcn per drukregel voor de Inplaetzingen. Be minste inplaetzing belaelt 150 centimes. Geld en brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. koopsom, en van het zaeiland met het weiren de vruehten daer op staende. Deze verkooping zal gesehieden kragtens vonnis verleend door de regtbank van eersten aenleg zittende te Veurne, ten overstaen van mynheer den vrederegter van het kanton van Ilaringhe, door het ambt van M.‘" FEYS, notaris, resideércndo te Rousbrugge op Ilaringhe, hier toe wederzydiglyk benoemd. liet kohier van voorwaerden met de titels en bewyzen van eigendom dezer verkooping zyn berustende ter studie van gemelden notaris FEYS. Donderdag 22 July 1852, ten 3 uren na middag, ter herberg gehouden door baes Rooryck, staende ter dorpplaets van Isenberghe, Zal wezen overgegaen in eene zitting z, der uitstel tot den INSTEL, OVERSLAG definitive TOEWYZING van Gemeente Houthem. Arrondis. Veurne. Geheel eenebehuisde bebouwde en beplante Hofstede, staende en gelegen ter gemeente van zitting zon- 'r en Het Advertektie-Blad verschynd wekclyks by P. HvcKEBOEKBoekdrukker in de Oost- straet, n.° 34, te Veikse. De prys can inschi yving is 0 francs voor de stad en omliggende plaetzen, en jaers franco met de post. Den absoluiten OVERSLAG van de Vette Weide, groot 1 hectare 51 aren 91 cen tiaren gelegen in de gemeente van Steen kerkeweinig west van de kerkegebruikt door den verkooper sieur Philippus- Jacobus Sarrazynzal plaets hebben Vrydag 30 July 1852, drie uren na middag, in d’herberg de Sterregebruikt door sieur Ghyselen, op het gehugte Vorthein, ge meente Alveringhem. Staet maer op 6200 francs. De conditiën berusten ten kantoore van den Notaris FLOOR, te Veurne. Woensdag 11 Augustus 1852, na middag; in de herberg van S- te Crombeke, zal gebeuren Verkooping, in eene sehrpven Goederen. Gemeente Crombeke. 1 koop. Een perceel Zaeiland met een scherp punt dal beplant is met vlügc, by kadaster sectie B, nummers 473 a en 473 11, Op de grootte van 46 aren, palende oost de Keerzelaer-strael zuid zaeiland van sieur Jan-Baptiste Candaele te Crombeke, west aen devloge, en noord aen het zaeiland van madame Calmeyn te Brussel. Gebruikt door de weduwe van Joannes- Baptiste Kesteman om door den kooper in gebruik te gaen met hetscheiren de vrugten van den aanstaanden ougst. 2 koop. 27 aren 25 centiaren grond van gebouwen, hovenierhof en zaeiland, meteen huis van twee woonsten en scheure daer op gesticht, bekend by kadaster sectie B, n." 360, 361, 362 en 362 n, de eene woonst ge- j bruikt door de zelve weduwe kesteman, en de andere door Carolus Du Mou, palende oost de Keerzelaer-slraet, zuid naerhet oosten Weiland van het bureel van weldadigheid van Crombeke veuregemeens, zuid naer het 'vesten de Rousbrugge-straetwest scherp den volgenden koop, en noord zaeiland van sieur Charles Quaghebeur te Steenwerck. Om door den kooper hand te slaen aen 1 het hovenierhof, land en zaeiland, met het schciren de vrugten van den acnstaenden ougst, en aen de huizingen met 1 Mei 1853. 3 en lesten koop. Twee aren 87 cent. Hovenierhof, bekend by kadaster sectie B, n.’ 3G3 af palende oost den voorgaenden koop, zuid en west de Rousbrugge-straet, en Ooord zaeiland van Maria-Joanna Struye te Brugge. Ook gebruikt door de weduwe Kesteman °*n handslag met het opdocn de grocnscls die daer op groeijen. Deze verkooping gebeurt uit kragta van OPENBARE VERKOOPING, TE HAR1NG11E, van een EN EENE PaRTIE ZAEILAND, Staende en gelegen te Proven. Op Maendag 2 van Augusty 1852, ten dry uren na middag, in d’herberg den Molenwal, bewoond by sieur Ducouran, te Ilaringhe, Zal er overgegaen worden tot de definitive TOEWYZING 111 een en dezelfde zitting, van de volgende goederen. Gemeente Proven. 1 koop.Een Huis met schuere en ver dere edifieien daer aen, benevens de hoe veelheid van 39 aren 28 centiaren land hier mcdcgaendc, bestaande in grond van ge zegde gebouwen, hovenierhof, en een per ceel zaeiland daer vooren, bekend by kadaster sectie A n."* 58, 59 en 60, gestaan en gelegen te Proven, van zuiden aen de Molenwal-straet, strekkende zuid en noord, palende van noorden dezelve straet, van oosten ’t land van sieur Jacobus Vercoutter, aldaer scheidende met half veure regte linie van den noorden na den zuiden op een lepen-boom hier mede, en de hage nacst ’t noorden zoo verre die strekt, op vrydom hier afgaende, van zuiden aen de weduwe en kinderen van Leenhouder, aldaer scheidende meteen voetwegelke hier half medegaende, en van westen nacst 't noorden zaeiland van sieur Jacobus Loncke, en naest’t zuiden het geene van sieur Benoit Verhille, scheidende op half dyk. Lest bewoond en gebruikt by Rosalia Buseyne, weduwe van Eugenius Vernieuwe, alwaar zy onlangs is overledenom door den kooper hetvrye gebruik te hebben, te weten van het huis met den dag der betaling zyner

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 1