II I WEST - VLAENDEREN. (N.“ 1402.) 21 Augusty 1852. DER STAD VEURNE. r Schoone Bierbrouwerie, HERBERGEN, Zaterdag Schoon Huis 5 TE CKOMBEKE. ■■■Ml imtiKiu* r 1 t i i i van je den notaris centimen per drukregel voor HUIS, WEI- EN ZAEILANDEN, openbaerte verknopen by licitatic Het Advertestie-Bud vcrscliynd wekclyks by 1’. Ryckeroer, Boekdrukker in de Oost- straet, n.° 34, to Veirne. De prys ran inschryving tv 6 francs ’s jaers voor de stad en omliggende plaetzen, en 7 francs ’s jaers franco met de post. Men betaeld 12r„o— de Inplaetzingen. De minste inplaetzing belaclt ISO centimes, j Geld en brieven franco toetezenden aen Uitgever dezer. Lwane, niet 4 aren 54 centiaren grond van hetzelve huis, van het huizeken noord daer aen, toebeboorende Pieter Waeghemaeker, en hoveuierhof daermedegacnde, palende te samen van oosten de Rogge-strael, leidende naer Slavelc, van zuiden ten voorhoofde op de d.irpplaels, west het huis van sieur Cout- tenier, en noord den grond toebeboorende sieur Eeuwaert. In pacht gehouden door sieur Bencdictus Eeuwaert, met regt tol 1 Mei 1853. 4 koop.Ecu ander huis, ten gebruike van herberg genaamd de Leeuweike, met verdere gebouwen en 2 aren 49 centiaren 30 miliaren grond en hoveuierhof daer medegaende, palende oost de Leeuwerk- of Poperingstrael, zuid, west en noord, de landen van sieur Van Eccke, te Poperinghe. Gebruikt door sieur Eugenius Huygne, met regt tot 1 Mei 1832, aen den gercnlileér- den pachtprys van 33 francs byjare. 3 koop. Eene Weide gelegen nevens de dorpplaets, groot 1 heet. (5 aren 40 cent., palende oost, zuid en noord, de wei- en zaailanden van den heer Floor te Crombeke, en west de Leeuwcrk-straet. Gebruikt door de weduwe sleur Butayc, om handslag den 1 October 1832. ft koop.Eene partie Zaailand, groot 93 aren 13 centiaren, palende oost de Rogge- strael, zuid naer het oosten zaailand van sieur Pieter Kingct, aldaer naer het westen zaailand van de weduwe en kinderen Jacobus Cappoen, west zaeiland toebeboorende het armbestuer en de kerkfabriek van Crombeke, en noord zaeiland van dezelve kerkfabriek. Ook gebruikt door de weduwe Butayc; om handslag met het weiren de vrugten die daer op groeijen. 7 en lesten koop. Een ander partie Zaei land genaemd het Molenstuk, groot 1 hectare 6 aren 52 centiaren, palende oost zaeiland van den heer Floor te Crombeke, zuid de Rousbrugge-straet, west de keirzclaer-straet en noord de kerkfabriek en het armbestuer van Crombeke. Gebruikt door dezelve weduwe Butayeom in gebruik te gaen alsvooren. Deze licitatie-verkooping is ten opzigte der minderjarige medeëigenaren, geoc- troieérddoorde regtbank van eersten aenleg, zitting houdende te Veurne, by vonnis van daten 25 Junius 1852, om te gebueren ten overstaèn van den heer vrederegter van het Alle Bekendmaking, ctc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verkoopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedrukt, zullen ees-nael den gtalis in ons Blad versehynen, uitgezondert i die welkers insertie door de wet verëischt is. Woensdag 1 September 1852, twee uren na middag, in de te verkoopen herberg het Wethuis, te Crombeke, zal gebeuren de openbare Verkooping, in eene zitting, van de naerschreven Goederen. Gemeente Crombeke. 1 koop. Een Huis ten gebruike van her berg, genaemd het Wethuis, hebbende ver schelde kamers gelykvloers en op de ver dieping, kelders, zolders, brouwery, peerde- cn koeistallen, houtloods en verdere gerief- lykheden, alsmede 10 aren 7 cent, grond van gebouwen openplaats en hoveuierhof, voorhoofdende de herberg van noorden op de dorpplaets van Crombeke, palende van oosten do Leeuwerk-straet leidende naer Poperinghe, zuid den grond van het huis begrepen onder den volgende koop, west naer den zuiden het hoveuierhof van Pieter Vrammout, west naer den noorden de her berg en hoveuierhof van de kinderen Fran- ciscus Delanoeye. Bewoond en gebruikt door de medever- koopster do weduwe van sicur Carolus- Franciscus Butaye, die het zal verlaten en ter beschikking van den kooper stellen den 1 October 1852. 2 koop. Een Huis met schuer en verdere gerieflykheden, geslicht op 6 aren 47 cent, eeuwigen cynsgrond, toebeboorende Carolus De Backer, te Zuidschootc, wacr over betaeld 7 francs 25 cent, by jare, palende de ge bouwen van westen aen het huis van Joannes Derycke, den grond paeld van oosten de Leeuwerk-straet, zuid zaeiland van Carolus De Backer, van westen het hoveuierhof van dito Derycke, en van noorden den grond onder den eersten koop. Het buis is bewoond door Ludov. Borre fiet regt van pacht tot 1 Mei 1853, de schuer en stallingen zyn gebruikt door de mede- 'erkoopster de weduwe Butaye, om handslag niet 1 October 1852. 3 koop. Een Huis ten gebruike van her berg, broodbakkerie en winkelgenaemd de - kanton Haringhe, door bet ambt van dea notaris FLOOR, ter residentie van Loo. BYV0EGSEL. Gemeene Slavelc. Een perceel Zaeiland, groot 1 hectare'34 aren 25 centiarenpalende oost zaeiland van sieur Pieter Kinget te Crombekezuid de Heyde-beke, daer over boomgaerd van den zelven, west zaeiland van Carolus Criemnoord zaeiland van sieur Butaye- Lelieur en vloge van de weduwe Masschelein. Gebruikt doorIgnaesParey n, te Crombeke, om handslag met het scheiren de vrugten van dezen oogst. De verkoop-voorwaerden, bewyzen eigendom en schetskaarten zyn telks inzag, gedeponeerd ten kantoore van d„„ ..C3..1. FLOOR voornoemd. m- «r- i»i-s ■-«.■■vww w—w E R F EN HOVEN! E R II 0 F Binnen Loo, Openbaerlyk te verkoopen. Donderdag 9 september 1852ten vier uren na middag, in de herberg S.‘" Barbara binnen Loo Zat gebueren de openbare Verkooping, in eene enkelezitting, van ’t naerschrevenGoed. Eenigen koop. Een HUIS met agter- gebouwen, grond en hoveuierhof daer mede- gaende, groot in oppervlakte 2 aren 46 centiaren, staande en gelegen binnen de stad van Loo, aen de noordzyde van de West- strael palende oost aen het huis en noord aen het hoveuierhof van Sr. Joannes Wellens, west aen het huis en erf van de erfgenamen sieur Carolus Dehonghere, voorhoofdende van zuiden op dezelve straet. Bewoond door Pieter-Norbert Van Toor- tel boom, om den kooper handslag te nemen, den 15 Maerte 1853. de licitatie-verkoopingvan hetzelve goed zal gebueren uit kragte van vonnis verleend door de regtbank van eersten aenleg zitting houdende te Veurne, in daten 12 Junius 1852, ten overstaen van den heervrederegter van het kanton van Haringhe, ter oorzake van de minderjarige daer in geregt. Het kohier van voorwaerden niet de be wyzen van eigendom, zyn telks inzage, gede- poneérd ten kantoore van den notaris FLOOR te Loo, acngestcld tot het houden van deze verkooping.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 1