fl fl I I I Si 'v vi (N.° 1404.) WEST - VLAENDERE1V 4 September 1852. DER STAD VEURNE. Huis en Erve, TE LEYSELE. Zaterdag BIERBROUWERIE, g- II' 1st tg-a-T HERBERGEN, - I jifl E3ZEZ k Schoon Openbaer te verkoopen te Gyverinchove. J1 -T,, Men betachi 12 centimen per drukregel voor de Inplaetzingcn. De minste inplaetzing bclaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. fl- —visciis nui.-v j |'rJ’^hikking ’•■tober 1852. 2 koop. if rieflykbeden, gesticht op 6 ell t’ r. - Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verkoopingen en Bekendmakingen, by de Uitgever dezer gedruktzullen een-mxel gratis in ons Blad verschynen, uitgezondert die welkers insertie door de wet verëischtis. Schoone HUIS, WEI- EN ZAEILANDEN, openbaer te verkoopen by licitatie TE CROMBEKE. Woensdag 22 September 1852, ten twee uren naer noenein d’herberg de ll'eeg- scheede, gehouden door baes Loncke, staende ter dorpplaets van Gyverinchove. Zal overgegaen worden in eene zitting zonder uitsteltot den INSTEL, OVERSLAG en eindelyke 10EWYZING van Gemeente Leysele. Eenigen koop. Een HUIS, bestaende in woonplaets, kamer, keuken, voute en kelder, met doorgaenden gang, al gebouwd in steen’ overzoldcrd en gedekt met pannen, een groot stal, privaet en andere gerief!ykheden, Rousbruggc-stract, west de kcirzelaer-straet en noord de kerkfabriek en het armbestuer van Crombekc. Gebruiktdoor dezelve weduwe Butayeom in gebruik te gaen alsvooren. Staet op 2800 francs. Deze licitatie-verkooping is ten opzigte der minderjarige medeëigenarengeoc- troieérd doorde regtbank van eersten aenleg, zitting houdende te Veurne, by vonnis van daten 25 Junius 1852, om te gebueren ten overslaen van den heer vrederegter van het kanton Ilaringhe, door het ambt van den notaris FLOOR, ter residentie van Loo. BYVOEGSEL. Gemeene Stavele. Een perceel Zaciland, groot 1 hectare 34 aren 25 centiaren, palende oost zaeiland van sieur Pieter Kinget te Crombekc zuid, de Heydc-beke, daer over boomgaerd van den zelven, west zaeiland van Carolus Crieinnoord zaeiland van sieur Butaye* Lelieur en vloge van de weduwe Masschelein. Gebruikt door Ignaes Pareyn, te Crombeke, om handslag met het schciren de vrugten van dezen ougst. Staet op 3300 francs. De verkoop-voorwaerden, bewyzen van eigendom en schetskaerten zyn telks i nzage gedeponeerd ten kantoore van den notaris FLOOR voornoemd. I Het Advibtehtii-Bud verschynd wckelyks by P. Rycklboek, Boekdrukker in de Oost- «tract, n." 34, te Veurne. De prys ran inschtyving is 0 francs s jaers roor de stad en omliggende plaetzen, en francs jaers franco met de post. Dynsdag 14 September 1852, twee uren >1. na middag, in de te verkoopen herberg het Wethuis, te Crombeke, zal gebeuren den ’bsoluiten OVERSLAG van de naerschreven Goederen. Gemeente Crombeke. 1 koop. Een Huis ten gebruike van her- ■>erg, genaemd het Wethuis, hebbende ver sheide kamers gelykvloers en op de ver- 'beping, kelders, zolders, brouwery, peerde- koeistallen, houtloods en verdere gerief- 'ïklieden, alsmede 10 aren 7 cent, grond '■m gebouwen openplaets en hovenierhof, '"orhoofdende de herberg van noorden op i" dorpplaets van Crombeke, palende van •s de Lecuwcrk-slraet leidende naer "peringhc, zuid den grond van het huis "'([repen onder den volgende koop, west y'er den zuiden het hovenierhof van Pieter .rammout, west naer den noorden de her- ":rg on hovenierhof van de kinderen Fran- 's,’us Delanoeye. i bewoond en gebruikt door de medever- "’Opsler de weduwe van sieur Carolus- r',,|ciscus Butaye, die het zal verlaten en 1 1r van den kooper stellen den Staet op 7000 francs. <op. Een Huis met schuer en verdere i 3 aren 47 cent. - ]1':'l'*'{jen eynsgrond, toebehoorende Carolus 15 Backer, te Zuidschoote, wacr over betaeld francs 25 cent, by jare, palende de ge- nUwen van westen aen het huis van Joannes I ryeke, den grond paeld van oosten de J^'iwerk-strael, zuid zaeiland van Carolus e' hacker, van westen het hovenierhof van i ón,?.Dcry«ke’ en van noorden den grond "tfler den eersten koop. het huis is bewoond door Ludov. Borre, e» "et regt van pacht tot 1 Mei 1853, de schuer stallingen zyn gebruikt door de mede- verkoopster de weduwe Butaye, om handslag met 1 October 1852. Staet op 675 francs. 3 koop. Een Huis ten gebruike van her berg, broodbakkerie en winkel, genaemd de Lwane, met 4 aren 54 centiaren gromi van hetzelve huis, van het huizeken noord daer aeji, toebehoorende Pieter Waeghemaeker, en hovenierhof daermedcgaende, palende te samen van oosten de Bogge-straet, leidende naer Stavele, van zuiden ten voorhoofde op de dorpplaets, west het huis van sieur Cout- lenier, en noord den grond toebehoorende sieur Eeuwaert. In pacht gehouden door sieur Benedictus Eeuwaert, met regt tot 1 Mei 1853. Staet op 2000 francs. 4 koop. Een ander huis, ten gebruike van herberg genaemd de Léeuwerke, met verdere gebouwen en 2 aren 49 centiaren 50 miliaren grond en hovenierhof daer medegaende, palende oost de Leeuwerk- of Poperingstraet, zuid, west en noord, de landen van sieur Van Eecke, te Poperinghe. Gebruikt door sieur Eugenius Huyghe, met regt lot 1 Mei 1852, aen den gerentiieér- den pachlprys van 35 francs by jare. Staet op 600 francs. 5 koop. Eene Weide gelegen nevens de dorpplaets, groot 1 heet. 6 aren 40 cent., palende oost, zuid en noord, de wei- en zaeilauden van den heer Floor te Crombeke, en west.de Leeuwerk-straet. Gebruikt door de weduwe sicur Butaye, om handslag den 1 October 1852. Staet op 4300 francs. Qkoop. Eene partie Zaeiland, groot 95 aren 13 centiaren, palende oost de Rogge- straet, zuid naer het oosten zaeiland van sieur Pieter kinget, aldacr naer het westen zaeiland van de weduwe en kinderen Jacobus Cappoen, west zaeiland toebehoorende het armbestuer en dekerkfabriek van Crombeke, en noord zaeiland van dezelve kerkfabriek. Ook gebruikt door de weduwe Butaye; Om handslag met het weiren de vrugten die daer op groeijen. Staet op 2725 francs. 7 en lesten koop. Een ander partie Zaei land genaemd het Molenstuk, groot 1 hectare 6 aren 52 centiaren, palende oost zaeiland van den heer Floor te Crombeke, zuid de n

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 1