9 il 1 I I I .11 I I I r- i I: I I 11 hfl I lil n WEST - VLAENDEREN. (N.« 1406.) 18 September 1852. II DER STAD VEURNE. Zaterdag Définitiven Overslag. KOOPDAG Huis e» Erve, TE LEYSELE. U I s KOOPDAG r I i I 15500-00 12,100-00 I - en Menagie- ■1 Beestialen, Boepallaetn Geederen TE POLLING 11 OV E. BINNEN LOO Openbaerlyk te jf 1 I. Verkoopen. I. l c L e 4, ^neeae, gciioi *er dorpplaeti ’I Men niackt bekend dat den Défimtivex Overslag van Lauden in Wulpen, Steen kerke en Oostkerke, vastgesteld op Woens dag 15 September 1352inde ISoble Rose t Het Advertejitie-Bi.xd vcrschynd wckelyks by 1’. Ryckebuer, Boekdrukker in de Oost- straet, n.° 84, to Velum.. De p/y? van inschi yiing is 6 francs 'sjaers voor de stad en omliggende plaetzen, en 1 francs 's jaers franco met de post. I o Men bctaelil 12 centimen per drukregel voor de Inplaetzingen. De minste inplaelzing belaell 50 centimes. Geld en brieven franco toetezenden acn den Uitgever dezer. van Donderdag 23 september 1352, een ure na middag, op de bolstede als nog bewoond door sieur Pieter Dequeeeker, binnen de gemeente van Pollinenove, oost tegen het Kerkhof, KOOPDAG van eenen aldcrbesten muil ezel, twee zeer goede melkkoeijen, twee kal vers, twee kalkoenen hennen en haenden. Keent met slaen en toebehooi ten, melk- teelen, drie roomstanden, water en melk- seuien twee waterstanden, eiken vleesch- stande, twee carleelen, groote wasehstande, twee Melk tonnen met hunnen slaentjes, twee zeer schoone peerde-garreelen, vie.sehbank, wagenharnas, oogstreepen, groepen, houwen, spaen, vorken, mesthaken, koolsteker, hou weel, happe, windmolen, graenschoppen gracnziiïen, waclsehen vantwee andere vans2 graenmalcn, en deel graenzakken. Twee tinnen kannen, tinnen plateel, yzere kom, witte soupekom, twee tinnen louchen, twaelf tinnen lepels, achttien tafelmessen, drie gleischensaladieren, draeitafel gedekt met toile-cirée, groote keuken-tafeltwee schraegtafels, domeslieken beddegoed, twin tig kilogrammen sehaepwolle, beddebak en meer andere voorwerpen te lang te verhalen. Op tyd van betalingvoordekoopen boven de twintig francs, mits stellende borge. Woensdag 29 September 1852, om een ure na middag precies te beginnen, op het hofstedeken gebruikt door de weduwe Engel Vumon, by de dorpplaels van Crombeke. KOOPDaG van Menagie-goederenbe- staende in kopcr, tin, gleis en aerdewerk slaghorlogiekleederkasse, boeregetuig, kuip- en kernallaem, wagenharnas, be- staende in eenen wagen, karre, 2 ploegs, 3 eggen, torie.cn hallekarleel, beestialen, bestaende in alderbesten muilezel ter elde van 7 jaren. 3 melkkoeijen 1 jaerlingkalf, 1 jong kalf, 2 zcugezwyns cn 1 jong zwyn, 6000 schoven tarwe, 700 schoven haver, 1600 schoven bonnen, 150 roeden beeten en veldwortels, en 300 bonden klaverhooi. De koppen van 20 francs en daer beneden benévensden 10 penningcomptautte betalen, en degene boven de 20 francs met tyd van betaling tot den eersten February 1853, mits stellende goede en békende borge. zuiden en van westen aen de eigendommen van den heer Borreye, burgmeester te Leyseleen van noorden de zelve ealsydc. Gebruikt cn bewoond ten dienste van herberg en kuipery, door Franciscus De- kindt, inaer met regt tot den 1 Mei 1853, aen 120 frs. by jare, boven de belastingen. Het voorschreven huis cn erve, is belast met twee differente renten samen ten kapi tale van 1977 fr. 33 c. aen 3 en 4 1/2 p. by jare, die zullen afkorting doen op den verkoopingsprys. Kohier van voorwaerden, plan kadastrael en titels ten kantoore van M.1" BOSSAERT, notaris te Gyverinehove. Donderdag 30 September 1852, drie uren na middag, in het Stadhuis te Loo Zal gebueren deopeubare Verkooping van Een wel te neiring staende HUIS staendo ter noordzyde van de llautpont-straet by de Loo-brngop 87 centiaren en half grond, al in cyns gehouden voor 50 jaren, ingegaen 1 Mei 1842, aen 12 francs by jare. Gebruikt by Louis Galioot; om handslag den 1 Mei 1853. Conditiën en tytels ten kantoore van den notaris FLOOR te Loo; inlichtingen te be komen by M.ter Pl.AMEFLUE, notaris te Alvcringhem. Woensdag 22 September 1852, ten twee ”ren naer noenein d’lierberg de H'eeg- *vheede, gehouden door baes Loncke, staende j/jjiads van Gyverinchove Zal overgegaen worden in eene zitting, ÏOnder uitstel, lolden INSTEL, OVERSLAG c” eindelyke 'lüEVVÏZlAG van: Gemeente Leysele. lenigen koop. Een HUIS, bestaende in I *°°nplaets, kamer, keuken, voute en kelder, I’ ’Deldoorgaenden gang, al gebouwd in steen, J Overzo]derd en gedekt met pannen, een I «root stal, privaet cn andere gerieflykheden, gebouwd opzillen, geplakt tusschen posten in strooijen dake, met de erve onder J>rond van deze gebouwen en hovenierhof >aer medegaende, al staende en gelegen te ■’■ysele, ten oosteinde der dorpplaels en be- i >l||den decalsydeloopende naer denStalyzer, I kend op den kadastralcn legger,art. 192, i^'cticA, n.’ 267 en 268, ter grootte van ^ren 98 centiaren, palende van oosten naer j "°orden aen het huis en grond van sieur (b °»'>ues Bogaerd, aldaer nacst ’t zuiden, vau Schoon Openbaer te verkoopen te Gyverinehove. te Veurne, verschoven is tot op Woensdag 6.'" October aenstaende. De gezegde landen staeu nog inaer te weten De 3 11. 1 A. 31 G. Zaeiland in Wulpen, opfr. 8850-00 De 1 11. 70 A.44 C. Zaeiland in Steenkerke, op En de 3 II. 50 A. Velweide in Oostkerke, op Titels en conditiën ten kantoore van den notaris DECAE, te Alvcringhem. Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verkoopingen en Bekendmakingen, by de Uitgever dezer gedrukt, zullen ee>-mael gratis in ons Blad versehynen, uitgezondert die welkers insertie door de wet verëisehl is. Door uitscheiding, Fan Huisraed, Boerallaem, Zool- en IVagenharnaslleestialen en ingeoogsts Veldvruchten TE CROMBEKE.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 1