I i; I fe l I II I ij llliffl 25 September 1852. DER STAD VEURNE. II Openbare Verpachting Zaterdag Hotel de noble Rose TE VEURNE. Bekendmaking. KOOPDAG U I S BINNEN LOO HOFSTEDEKEN WEST - VLAENDEREN. GEVANGEN HUIS mi VERKOOPING IN ENKELE ZITTING, Ff. Ministerie van Justicie. Door uitscheiding, 't 1 jong zwyn, ter rut. v»n TE WESTVLETEREN. VAN VEURNE. van kc, riv en er. id. ui. I en, ;he. verpachting de welke zal gebueren onder de conditiën die gedeponeerd zyn ter inzage der gegadigde, ten kantoore van den notaris FLOOR te Loo, niet de zelve verpachting gelast. Uit er hand te koopen of te pachten op zeer voordeelige voorwaerden. Zich te adresseéren by de eigenaerster en bewoonster joufvrouw de weduwe IVoutters te Veurne. -J. De besturende commissie der Gevange nissen te Veurne, zal op Dinsdag 28October 1852, om 2 uren na middag, openbaerlyk overgaen, in hare Vergaderings-zael binnen het gevang, tot de opening der overgelcgdo Soumissien voor de aenbesteding der leve ring van de volgende voorwerpen bestemd, tot het gebruik van het gevangenhuis te Veurne, gedurende het dienstjaer 1853. 1. *‘* Lot. 1200 kilogrammen tarwen Brood, 7500 kilogrammen roggen Brood en 200 kilogrammen tarwen Brood half wit). 2. d’ Lot. 400 kilogrammen Koeijcn- vleesch en 60 kilogrammen Kalf-vleesch. 3. d* Lot. 400 kilogrammen Zout, 10 kilos Peper, 120 liters gezuiverde Lamp olie, 100 kilogrammen bruine Zeep, 50 ki logram. Sel desoudeen 180 liters Bier-azyn. 4/* Lot. 11,500 kilogr. Aerdappelen. 6000 schoven tarwe, 700 schoven haver, 1600 schoven boonen, 150 roeden beelen en veldwortels, en 300 bonden klaverhooi. De koopen van 20 francs en daer beneden benevensden 10 penningcomptantte betalen, en degene boven de 20 francs met tyd vau betaling tot den eersten February 1853, mits stellende goede en bekende borge. Men betacld 12 centimen per drukregel voor de Inplaetzingen. De minste inplaetzing betaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toetezenden acn den Uitgever dezer. O Woensdag 29 September 1852, om een ure na middag precies te beginnen, op het hofstedeken gebruikt door de weduwe Engel Dumon, by de dorpplaets van Crombeke. KOOPDAG van Menagie-goederenbe- staende in koper, tin, gleis en aerdewerk, slaghorlogiekleederkasseboeregetuig, kuip- en kernallaem, wagenharnas, be staende in eenen wagen, karre, 2 ploegs, 3 eggen, tolle en hallckarteel, beestialen, bestaende in alderbesten muilezel ter elde van 7 jaren, 3 melkkoeijen 1 jaerlingkalf, 1 jong kalf, 2 zeugezwyns en 1 jong zwyn, Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk cl keu vr j dag avond toetezenden. Alle Verkóopingen en Bekendmakingen, by de Uitgever dezer gedrukt, zullen f.en-juel gratis in ons Blad verschynen, uitgezondert die welkers insertie door de wet verëischt is. i Donderdag 30 September 1852, drie uren na middag, in het Stadhuis te Loo Zal gebueren deopenbare Verkooping van Een wel te neiring staende HUIS staende ter noordzyde van de llaulponl-slraet by de Loo-brugop 87 centiaren en half gromt, al in cyns gehouden voor 50 jaren, ingegaen 1 Mei 1842, aen 12 francs byjare. Gebruikt by Louis Galioot; om handslag den 1 Mei 1853. Conditiën en tytels ten kantoore van den notaris FLOOR te Loo; inlichtingen te be komen by M.ler PLANTEFEUE, notaris te Alveringhem. Het Advzrtestiï-Blad verschynd wekelyks by P. Ryckzbosr, Boekdrukker in de Oost- straet, n.° 34, te Vïurne. De prys tan inschiyring is 6 francs ’s jaers voor de stad en omliggende plaetzen, en 7 francs 's jaers franco met de post. Van Huisraed, BoerallaemZool- en WagenharnasBeestialen en ingeoogste Veldvruchten TE CROMBEKE. Dynsdag 26 October 1852 ten 2 uren na middag in d’herberg alwaer het Gemeente huis gehouden wordt, ter gemeente van Westvleteren, in de dorpplaets Zal gebueren de openbare Ver pachting voor 3, 6 of 9 jaren, ingang te nemen 1 Mei 1853, van eenen KOORN-WINDMOLEN ge- naemd den H'estvleteien-Molenmet ros molen, molenaers-huis, stallingen, benevens 95 aren 53 centiaren grond derzelve gebou wen en zaeiland daer medegaende, staende en gelegen ter gemeente van Westvleteren toebehoorende he^ bureel van weldadigheid der zelve gemeente, thans gebruikt by Bene dicts Cappoen. Den pachter zal moeten aenbieden be- goede en bekende borg, gereed het tiende ▼®neen jaer pacht voor de onkosten der Openbaerlyk te Verkoopen. Openbare Zal geschieden op Maendag 4 October 1852, om twee uren na middagin de stad JVieuport, ter herberg de dry koningen in de Lange-strael van een zeer goed en gerieflyk IN DE GEMEENTE SLYPE, Gebruikt door dcszelfs eigenaer sicur Livinus Cooltaetbestaende uit Woonhuis met keuken kamerken kelderken, schuer, koestal en hallcput, alsook uit 3 heet. 50 aren 60 cent, land en gras, hovingen grond, in de kadastrale wyk C, uitma kende de N." 173, 174, 175, 176, 183, 186 en 187, verdeeld in vier koopen, die zoo wel afzonderlyk als by gedeelte- lykc en gansche verzameling te koop aen- geboden zullen worden. De tytels en voorwaerden berusten ten kantoore van den notaris J00RIS, te Nieuport.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 1