1 II -I |O| 1 I fef» WEST - VLAENDEREN. (N.° 1408.) 2 October 1852. DER STAD VEURNE. Openbare Verpachting Zaterdag HUIS EN ERF, HOFSTEDE, hl 13 J 9 ni*1 >d ran beplante er*- TE WESTVLETEREN. TE STAVELE Openbaerlijk te J erkoopen. md, CS<5- 1 J 5 4 i ’s jaers 7 francs Jg’ rk' oo- van >rg tin id«. lin tfH lie. ick, !7 te an- b<d- ou- Schoon Binnen de gemeente van Bu/scamp Openbaer tc verkoopen. Het Adviutestie-Blad verschynd wekelyks by P. Htckeboer, Boekdrukker in de Oost- tract, n." 34, te Veikme. De pryt tan inschi yring it ft francs voor de stad en omliggende plaetzcn, en ’sjaers franco met de post. 9 Men betaeld 12 centime» per drukregel voor de Inplaetziugen. De minste inplaetzing betaelt 30 centimes. Geld en brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. h<*j ler 1 I di' •ie o gescheid van deze erf met do geen van de weduwe en kinderen Louwaert. Terwyl de verdere erf en hovenierhof pack! van zui den te beginnen van den noordwesthoek van bet huis op half wegel tegen de erf van Isabelle Soete, ten zuidweslhoeke het ho- nierhof van Joseph Maveau, de liage hier afgaende, van westen het land van de kin deren sieur Basilius Swertvaghervan noorden hovenierhof aen de weduwe en kinderen Louwaert, de hage hier afgaende. Bewoond door sieur Cornells Dezwartc, getrouwd aen de weduwe Judocus-Constan- linus Fetrcl; om door den kooper aenslag tc hebben niet den eersten Mei 1833. De verkooping geschied kragtens regter- lyke toelatingten overstaen van den heer vrederegter van het kanton van Veurne. De veilings-voorwaerden en cigendoms- titelen berusten ten Kantoore van den Notaris FLOOR tot het zelve Veurne. Dynsdag 20 October 1832 ten 2 uren na middag in d’herberg alwaer het Gemeente huis gehouden wordt, ter gemeente van yVestvletcren in de dorpplaets Zal gebueren de openbare Ver pachting voor 3, of 9 jaren, ingang te nemen 1 Mei 1833, van eenen K00RN-W1NDMOLEN ge naemd den l'cstvleteren-'dolenmet ros molen, molenaers-huis, stallingen, benevens 93 aren S3 centiaren grond derzelve gebou wen en zaeiland daer medegaende, staende en gelegen ter gemeente van Westvleteren toebehoorende het bureel van weldadigheid der zelve gemeente, thans gebruikt by Bene dicts Cappoen. Den pachter zal moeten aenbieden be- goede en bekende borg, gereed het tiendo vaneen jaer pacht voor de onkosten der verpachting, de welke zal gebueren onder de conditiën die gedeponeerd zyn ter inzage der gegadigde, ten kantoore van den notaris FLOOR te Loo, met de zelve verpachting gelast. Dynsdag 12 October 1832, twee uren na middag, binnen de gemeente van Buhcatnp, ten huize die zal verkocht worden, staende van noorden langst den viervoetweg, lei dende van de dorpplaets naer het Zwaentje, Zal gebeuren de openbare verkooping, in eene zitting zonder uitstel van Een Huis in steen-, gedekt met strooi, samengesteld uit woonkamer, voute met kelder daer onder en keuken al noord aen den woonkamer, in welken keuken eenen regenbak is steenput in de erf van noorden agter het huis, mitsgaders de erf waer op het huis gesticht is degene van noorden zoo agter het huis, als agter het gene be boerende Isabelle Soete, op welke erf een stal gesticht is; mitsgaders hovenierhof verder westwaerts strekkende, tezamen ge- stacn en gelegen binnen de gemeente van Bulscamp, van noorden den viervoetweg of Nieuwe-strael, voorhoofdende het huis van zuiden de gezeide straet, palende van westen het geen van Isabelle Soete scheidende van ooslen-op half steenen meur legen het geen toebehoorende de verkoopers. De erf agter het huis scheid ten zuidooslhoeke te gen de erf gaende met het gezeide huis, toe behoorende de verkoopers op streeke van den scheidmeur in die huizen naer den uidwesthoek van den meur staende in het Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uitcrlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verkoopingen en Bekendmakingen, by dc Uitgever dezer gedrukt, zullen eex-m.vel gratis in ons Blad verschynenuitgezondert die welkers insertie door de wet vcrëischt is. van westen zaeilanden van Mr. Louis Van- denpeerebootn en den tweeden koop, en noord den eersten koop. 4 en lesten ko p. Van noorden aen de Rousbrugge-straet, een perceel Zaeiland, groot 1 hectare 2 aren 44 centiaren, by ka daster sectie B, n.' 414, palende oost en west zaeiland van Sr. Jordan us Couttenier te Crombeke, -zuid de zelve straeten noord boomgaerd van Pieter Cappoen teStavele. Dc conditiën, titels en schetskaert berusten telks inzage, ten kantoore van den notaris FLUORte Loo. Scboone J*ee perceélen Zaeiland groot 3 hectaren *1 aren 93 centiaren, by kadaster zelvesectie I ï,-,‘442 en 443 palende oost de zaeilanden k- I Van de kerkfabryk en van het bureel van *eldadigheid van Stavele, de kinderen De- *z *°dt, ei> de weduwe en kinderen van Francis **utaye te Stavele, van zuiden zaeiland van I J°uflrouw dc weduwe Denecker te ïpren, Woensdag 27 October 1832, ten een ure namiddag, in de herberg bewoond door Sr. Eeuwaerlter dorpplaets van Crombeke, Zal gebueren de openbare verkooping, in eene zitting, van het naerschrcven Goéd. Gemeente Stavele. Eene zeer wcl-belimmerde en beplante HOFSTEDE, groot volgens kadaster 1(1 heet. 31 aren IOcenl.,cn by onlangs gedane land- tnaet 10 hectaren 39 aren 10 centiaren, gelegen zuidwest van de kerke, langst de Rousbrugge-straet, gebruikt door l’ieter- Jacobus Van Oosten met regt van pacht tot eersten October 1838, aen den prys van R24 francs 63 centimen by jare, boven het verleggen van 10Ü gleischoven by jare, ver deeld in de vier volgende koopen. 1 koop. Dehofplaetst met alle de hui- I,ngen, schuer en stallingen, boomgaerden en zaeilanden, te zanten groot 4 hectaren '-6 aren 23 centiaren bekend by kadaster ’eclie B, n.“ 444 tot 430 inbegrepen en ■»-»8 bispalende oost zaeiland van Pieter Ra Couran te Pollinchove, en het bureeljvan "'•ddaed van Stavele, zuid dc koopen 2 en 3, "e’t zaeiland van den heer Louis Vanden- Peercboom te ïpren, en noord de straet lei- <*®nde naer Rousbrugge. 2 koop. Een perceel Zaeiland, groot hectaren 8 aren 48 centiaren, by kadaster SedieB, n.“ 431 en 431 bis, palende zuid, b'11 zuid naer den oosten den volgenden koop, ?J**d naer den westen zaeiland van den heer b'^'l 'andenpeereboomten midden joulfrouw tol-1 'larie Van Zandyck te Poperinghe, west naer **en noorden en van noorden koop een. 3 koop. Oost aen den voorgaenden koop,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 1