I I I I J WEST - VLAENDEREN. 9 October <852. DER STAD VEURNE. Openbare Verpachting Zaterdag HUIS EN ERF, HOFS 1FI) F, TE STAVELE üpcnbaeriijli te 1 eikoopen. 1'5 I I Hl I i#!| ■■V i I j H3P Het Advebtestie-Biad tanroiMijwy TE WESTVLETEREN. i Men betaald 12 centiinen per drukregel voor de Inplaelzingen. De minste inplaetzing belaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. ■*S ll II Schoon Binnen de gemeente tan Bulscamp Openbaer te vcrkoopen. Dynsdag 26 October 1832, ten 2 uren na middag in d’herberg alwaar het Gemeente huis gehouden wordt, ter gemeente van Westvleteren, in de dorpplaets Zal gebueren de openbare Ver pachting voor 3, C of 9 jaren, ingang te nemen 1 Mei 1853, van eenen KOORS-WINDMOLEN ge naemd den l'l'cstvletercn-Bolen niet ros molen, molenaers-huis, stallingen, benevens 95 aren 53 centiaren grond derzehe gebou wen en zaciland daer medegaende, staeudo en gelegen ter gemeente van Westvleteren toebehoorende het bureel van weldadigheid der zelve gemeente, thans gebruikt by Jiene- diclus Cappoen. Den pachter zal moeten aanbieden be- goede en bekende borg, gereed het tiendo van pen jaer pacht voor de onkosten der verpachting, de welke zal gebueren onder de conditiën die gedeponeerd zyn ter inzago der gegadigde, ten kantoore van den notaris FLOOR to Loomet de zelvo verpachting gelast. Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uitcrlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verkoopingen en Bekendmakingen, by de Uitgever dezer gedruktzuilen eex-iiiel gratis in ons Blad verschynen, uitgezondert die welkers insertie door de wet vcrëischt is. Woensdag 27 October 1852, ten een ure naiuiudag, in de lierberg bewoond door Sr. Eeuvaert, Ier dorppiaos v.ui Croinbcke, Z.ai gebueren de openbare verkooping, iu eene zittingvan het naerschrevcn Goed. Gemeente Stavele. Eene zeer wel-bcuinmcrde en beplante 11OES1LD1., groot volgens kadaster lil liect. 51 aren 1U cent., en by onlangs gedane land meet 10 hectaren 59 aren 10 centiaren, gelegen zuidwest van de kerke, langst de Mousbrugge-sirael, gebruikt door ricter- Jacubus iauUosie.i, met regt van pacht lot eersten October lbó6, aen den prys van B24 tralies 65 een Innen by jure, boven het verleggen van 100 gleisenoven byjare, ver deeld in de vier volgende knopen. 1 koop. Dehufplaclsi met alle de hui zingen, senuer en stallingen, boomgaarden en zaailanden, te zamen groot 4 hectaren 30 aren 23 centiaren bekend by kadaster sectie B, n.‘ 444 tut 450 inbegrepen en 448 bispalende oost zaeiland van i’ieter Du Courau te Pollinchove, eti het bureel van weldaed van Sla vele, zuid de koopen 2 en 3, west zaailand van den heer Louis Vanden- peereboom te Yprcn, en noord de straet lei dende naer Rousbrugge. 2 koop. Een perceel Zaeiland, groot 2 hectaren 8 aren 48 centiaren, by kadaster sectie B, n.*‘ 431 en4al bis, palende zuid, en zuid naer den oosten den volgenden koop, zuid naer den westen zaciland van den beer Vandenpeereboom ten midden jouifrouw Marie Van Zandyck te Poperinghe, west naer den noorden en van noorden koop een. 3 koop. Oost aen dén voorgaenden koop, twee perceélen Zaailand groot 3 hectaren lykc toelating ten overstaan van den heer vrederegter van het kanton van Veurne. De veilings-voorwaerden en eigendoms- titelen berusten ten kantoore van den Notaris FLOOR tot hel zelve Veurne. Schoono Dynsdag 12 October 1852twee uren na middag, binnen de gemeente van Bulscamp, ten huize die zal verkocht worden, staande van noorden langst den vicrvoelweglei dende van de dorpplaets naer het Zwaantje, Zal gebeuren de openbare verkooping, in eene zitting zonder uitstel van Een Huis in steen, gedekt met strooi, i samengesteld uil woonkamer, voute wet kelder daer onder en keuken al noord aen den woonkamer, in welken keuken eenen regenbak is sleenput in d< erf van noorden i agter het huis, mitsgaders de erl waer op ket huis geslicht is degene van noorden *00 agter bet huis, als agter het gene be- i hoorende Isabelle Soeie, op welke erf een •tal gesticht is; mitsgaders hovenierhof J 'erder westwaarts strekkende, te zamen ge daan en gelegen binnen de gemeente val> "hlscainp, van noorden den viervoetweg of ^ie.iwe-slractvoqrlioofdende het buis van •uiden de gezeide straet, palende van westen hel geen van Isabelle Soete scheidende van °Oslen op half steenen meur tegen liet geen Oebehoorende de verkoopers. De erf *'uter het huis scheid ten zuidooslhoeke te- l>e,i de erf gaende met hel gezeidc huis, toc- '-'hoorende de verkoopers op streeke van 1 e.n scheidmeur in die huizen naer den ïu*dweslhoek van den meur stacnde in het B'-'seheid van deze erf mei de géén van de *eduwe en kinderen Louwuert. lerwyl de I 'erdere erf en hovenierhof paeld van zui- ei* te beginnen van den noordweslhoek van J-t huis op half wegel tegen de erf van sabelle Socte, ten zuidweathoeke het ho- *‘^erhof van Joseph Maveau, de hage hier Vgaende, van westen het land van de kin- <*eren sieur Basilius Swertvagher, van ?9°rden hovenierhof aen de weduwe en •■■‘deren Louwaert, de hage hier afgaende. bewoond door sieur Cornells Dezwarte, £etrouwd aen de weduwe Judocus-Constan- ■■■us Fetrel; om door den kooper aenslag 0 hebben niet den eersten Mei 1853. We verkooping geschied kragteus regter- Het Advebtemtie-Blad vcrschynd wckelyks hy 1’. Ryckebobb, Boekdrukker in de Oost- •Iract, n.’ 34, te Veibne. De prsjs tan itischi ijving is 6 francs ’sjaers *oor de stad en omliggende plaetsen, en 7 francs ‘jaers franco met de post. 11 aren 95 centiaren, by kadaster zelve sectio n." 442 en 443palende oost de zaailanden van de kerkfabryk en van het bureel vau weldadigheid van Stavele, de kinderen De- sodl, en de weduwe en kinderen van Francis Bulaye Ie Stavele, van zuiden zaciland van jouffrouw de weduwe Deneckcr te Ypren, van westen zaailanden van Mr. Louis Van denpeereboom ca den tweeden koop, en noord den eersten koop. 4 en lesten ko p. Van noorden aen do Rousbriigge-slraet, een perceel Zaeiland, groot 1 hectare 2 aren 44 centiaren, by ka daster seelie B, n.r 414, palende oost en west zaeiland van Sr. Jordauus Couttenier to Cronibeke, zuid de zelve sir.iet, en noord boomgaard van Pieter Cappoen ie Stavele. De conditiën, titels en schetskaart berusten talks inzage, ten kantoore van den notaris FLOORte Loo.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 1