11 1 I I WEST - VLAENDEREN. 16 October 1852. Zaterdag DER STAD VEURNE. Openbare Verpachting HOFSTEDE, VETTE BEESTEN, VENDITIE GBISTEL EN ZEVECOTE, T E N D I T I E I '?1 TE W A T O U. EN ZEVECOTE, Openbaer te verkoopen. I KWKSWSSiKLKb TE WESTVLETEREN. Zeer schoonc Gelegen binnen de gcmcentcns van TE L0 0. IH 95 aren 53 centiaren grond derzelve gebou wen en en gelegen ter gemeente van Westvleteren, toebehoorende het bureel van weldadigl ‘J der zelve gemeentethans gebruikt by R< dietus Cappoen. Den pachter zal moeten aenbieden be- goodc en bekende borg, gereed het tiende Men betaeld 12 ccntimen per drukregel voor de Inplaetzingcn. De minste inplaetzing betaelt 50 centimes. Geld cn brieven franco toetezenden acn den Uitgever dezer. Door sterfgeval. Schoone Fan Meubelen Menagie-goederenIFynen en eene Ihbliotheék Maendag 18 October 1852, tien ure voor middag, op de markt te Loo, voor het Stadhuis Zal men by openbare Venditie verkoopen 47 vette Koeijen en Veerzen, afhangende van de huwelyksche gcmeenzaenihcid van goe deren, die heeft bestaen tussehen sicurCaro- lus-Ludovicus Verainme, overleden te Loo, cn vrouw Anna-Theresia Deiuoldcr, zyne weduwe. On tvd van betaling tiet prlncipael tot den 1 Januarius 1853, den 10 penning verhoog comptant te betalen. Allen kooper, zonder onderscheid, zal moeten stellen begoede en bekende borg. veele slacplakcns, spaensche,- wolle- en catoenen sargien, courtepointen cn spreien, stoors en venster-gordynen, veele tafel- dwalen cn servietten eene groote hoeveel heid alderschoonste koper,- tin,-yzer,-glas,- gleisch,- kristal,- porcelein- cn aerdewerk, twee braed-trommels en meer andere keu- kengerief. Geheel de bibliotheék van wylen gezeg den M?" De Cock, bestaende in verschelde nieuwe cn andere werken op het notariaet, veele historie en andere boeken onder welke het werk van Buffon, alsmede vlaetn- sche, fransche en cngelsehedictionnairen. Foorts, eene hoeveelheid roode wynen en deel ydel flesschen, immers van algemeene- lyk alle de mobilaire voorwerpen ten voor melden sterf huize te bevinden. Rangschikking der venditie. Den eersten dag zal er verkogt worden het grootste gedeelte van het mobilier. En den tweeden dag de bibliotheékda wynen en het overig van de menagiegoederen. De koopen van 10 francs en daer beneden met den 10 penning van alle de koopen comptant te betalen en de gene daer boven onder solvable medekoopers, op tyd van betaling tot den eersten february 1853. Op Dynsdag 26 en Woensdag 27 van October 1852, telkens te beginnen om 9 uren voor middag precies, ten sterfhuize van wylen M.‘" Jacobiis-Cor.iblis De Cock, in leven Notaris te Walou, staende ter dorpplaets der zelve gemeente, Zal er door M.1" FEYS Notaris te Rous- brugge op Haringhe, overgegaen worden tot de openbare verkooping van alle de mobilaire voorwerpen nagelaten door wylen gemelden notaris De Cock, bestaende na- inentlyk in Buflelten cotnmoden kassen, koffers coulisselafel en andere, nagttafels, stoelen en zetelsschoone slaghorlogie met kasse, pendule, groote en kleine spiegels encaders, ledekanten met hunne behangsels, verschel de wolle matrassen en idem hoofdeinden pluimen bedden, hoofdeinden «u oorkussens, Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verkoopingcn cn Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedrukt, zullen een-mail gratis in ons Blad verschynen, uitgezonder. die welkers insertie door de wet verëischt 1st Woensdag 10 No vember 1852, twee uren na midd.ig, in de herberg het zil veren Uoo/d, op de groote Merkt binnen de stad Veurne, Zal gebeuren de openbare Verkooping, in eene zitting zonder uitstel. Van eene zeer schoonc HOFSTEDE, dies de gebouwen hun in den besten staet bevinden, vnlcens titel 27 hectaren 86 aren 92 c ntiaren, vn vogeus «Thctuutu 99 aren, wanofdc gebouwen met helgrootste deel der landen staende en gelegen zyn binnen de gemeente van Ghistel, en het overig der landen is gelegen in de gemeente van Zevecotcbekend by hel kadaster van Ghistel sectie D, nummers 62, 63, 64, 63, «5ó,-. 66, 68, 78, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, Ö3, 1|3, 114, 115, 118, 119, 120, 123, en by het kadaster van Zevecotc sectie A, num mers 611, 612, 613, 615. 622, 623, 624, <529, 630, 631, 632, 633, 634 en 635; te zamen uiimakende eenen blok, palende vooruamentlyk van noorden de kinderen Zylof te Bergen, den heer Auguste Van de Walle te Gent, den diseh van Westkerke en mynheer Bortier te Adynkerke, van oosten den zelven heer Bortier enden water loop, van zuiden ook aen mynheer Bortier, sieur David Waermoes te Zevecote, den heer Decok-Kellerman te Brusselen den heer Edouard Decrombrugge te Gent, van westen den heer Imbert Desmottellettes te Brugge, Henri Vermeesch tc Zevecote en jouffrouw Herminie Dejonghe te Brussel. Gebruikt door sieur Carolus-Ludovicus Billiauw en Rosalia Tavernier, zyne huis, vrouw, voor negen jaren, ingegaen den eersten October 1848, mits eene jaerlykscha principale pachtsom van 1900 francs bo ven de belastingen, en de premie van waer- borg tegen brandgevaer der gebouwen. De veilingsvoorwaerden, schetskaert en c>(jendoms bewyzen berusten ten Kantoorc van den Notaris FLOORte Veurn». Het Adverteütie-Blad verschynd wekclyks by P. ItvckiBots, Boekdrukker in de Oosl- strael, n.“ 34, te Vkuisi. De piys van inschi yving is 6 francs 'sJaers voor ite stad en omliggende plaelzen, en 7 francs jaers franco met de post. Dynsdag 26 October 1852ten 2 uren na middag in d’herberg alwacr het Gemeente huis gehouden wordt, ter gemeente van Westvleteren, in de dorpplaets Zal gebueren de openbare Ver pachting voor 3, 6 of 9 jaren, ingang te nemen 1 Mei 1853, van eenen K00RN-WINDMOLEN ge naemd den /Pestvleteren-Molenmet ros molen, molenaers-huis, stallingen, benevens w - zaeiland daer raedegaende, staendo toebehoorende het bureel van weldadigheid 'ene- s

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 1