I a f ■'Pl (N.’ 1411. WEST - VLAEN’DEREN 23 October 18S2. DER STAD VEURNE. HOFSTEDE, Zaterdag HOFSTEDE, Openbare Verkooping van schoone Acajou en andere MEUBELEN, a rtl I L I* l d»- P 0 MUUMH f Eeoe I itii 100 re»’1 |K’ 8 9 1 1 \1 9 Sclioone TE STA VELE üpenbaerlyk te l eikoopen. >nf'| e in0* Men betaeld 12 centimen per drukregel voor de Inplaetzingen. De minste inplaetzing belaelt 50 centimes. 4 Geld en brieven franco toctczendcn aen den Uitgever dezer. j,r; <»0 t> rf- ifl- Zeer schoone Gelegen binnen de gemeenten» GHlbTEL EN ZEVECOTE, Openbaer te verkoopen. Foor het huis van den heer Vasdersteex Ontvanger der directe belastingen. TE I100GSTAEDE. dcnpecrcbootn en den tweeden koop, en noord den eersten koop. 4 en lesten koop. Van noorden aen de Rousbrugge-slrael, een perceel Zaeiland, groot 1 hectare2 aren 44 centiaren, by ka daster sectie B, n.’ 414, palende oost en wes» zaeiland van Sr. Junianus CouUenier ie Oombelic, zuid do zelve siraet, ei noord booingn?* d van P<eter Cappoen icSutvele. De conditiën, titels cu schetskaart berusten telks inzage, ton k.inlöoio van den notaris FLOORte Loo. Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verkoopingen en Bekendmakingen, by de Uitgever dezer gedrukt, zullen eex-mael gratis in ons Blad verschynen, uitgezonder. die welkers insertie door de wet verëischt ist sieur David Wacrmoes te Zevecofo, den heer Deeok-Kellerman te Brussel en den heer Edouard Deerombrugge te Gent, van westen den heer Imbert Desmotlelleltes to Brugge, Henri Venncesch te Zcvecote en joull’rouw Herminie Dejonghe te Brussel. Gebruikt door sieur Carolus-Ludovi :us Billiauw en Rosalia Tavernierzyne huis vrouw, voor negen jaren, ingegaen den eersten October 1848, mits eene jaerlykscho principale pachtsom van 1900 francs bo ven de belastingen, en de premie van waar borg legen brandgevaer der gebouwen. De veilingsvoorwaerden, schetskaert en eigendoms bewyzeo berusten ten Kautooro van den Notaris FLOOR, te Veurne. - - - Vrydag 29 October 1052, te beginnen ten negen uren ’s morgens, zal men publyk Verkoopen Schoone Acajou-Meubelen, als chiffon- nièrensecretaire» buffetten, commodon, bedsteden, waeronder een kostclyk a ressorts, 3 vcrhemelsen Thé- en nagltafels vier schoone acajou fauteuils geboureérd dien stig voor kerkeneene groote gehoereerde zieke-zetcl, zes geboureérde stoelen, 20 keer- selaer-en keuken-stoelen, schoone pendule, (15 dagen werk), twee vasen i.i albaster, acajou-kasse metO. L. Vrouwebeeld, 3 kleer- kassenhofbanken waervan een in yzér, twee lessenaren zeer gerievig, twee moderne nieuwe schouwstukken, yzere schouw, keu kenstoven waervah een onlangs nieuw, werktafels, twee ornementen voor vensters, liqueur-koffer, 2 quinquets, een regulateur, een pluimen bedde, keuken-gerief, koper, tin, ydel flesschen, oude papieren, eene schoone colfectie van circa 2000 tulipanen hoveniers-allaem, en meer ander voorwer pen waervan het verhael te lang zoude zyn. Woensdag 10 No vember 1852, twee uren na middagin de herberg hel zil- veren Hoofd, op de groote Merkt binnen de stad Veurne, Zal gebeuren de openbare Verkooping, in eene zitting zonder uitstel Van eene zeer schoone HOFSTEDE, dies de gebouwen hun in de i besten slaet bevinden, groot volgens titel 27 hectaren 80 aren 92 centiaren, en volgens kadaster 27 hectaren 99 aren, wanofde gebouwen met helgrootste deel der landen staende en gelegen zyn binnen de gemeente van Ghistel, en het overig der landen is gelegen in de gemeente van Zcvecote, bekend by het kadaster van Ghislel sectie D, nummers 62, 63, 64, 65, 65 6»», 66, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 123, en bv het kadaster van Zcvecote sectie A, num mers 011,‘612, 613, 615, 622, 623, 624, 629, 630, 631, 632, 633, 634 en 635; te zaïuen uitmakende eenen blok, palende voornamentlyk van noorden de kinderen Zylof te Bergen, den heer Auguste Van de Walle te Gent, den diseh van Wcstkerke en mynheer Borlicr te Adynkerke, van oosten den zei ven heer Bortier en den water loop, van zuiden ook aen mynheer Bortier, Het Advirtestiz-Blvd vcrschynd wekelyks 1’. Rtckesoe*, Boekdrukker in de Oost- ••vact, n.’ 34, te Veir.ve. De pi ys van inschrijving is 6 francs 's jaers •oor de stad en omliggende plactzen, en 7 francs ijaers franco met de post. Woensdag 27 October 1852, ten een ure na middag, in de herberg bewoond door Sr. la-uwacrt, ter dorpplaels van Crombeke, Zal gebueren de openbare verkooping, ill Celle tilting, v;:n het nue» schrei en Goud. Gemeente Stavele. zeer wei-betiinmerde en beplante 1101 SI ..Dl., groot vtdgeus kadaster 10 heet. 51 ..rei. 10 cciii., eti by onlangs gedane land mail 10 hectaren 59 afen 10 centiaren, gelegen zuidwest. van de kerke, langst de Hoi'sbrugge-stract, gebruikt door l'ieier- I J«ic .o» Vu Oosten met. regt van pacht lol ’■rslen October 1856, aen den prjs van Ul4 Irenes 65 centimen by jare, boven bel 'ei gen van 100 gleisciioven by jarever beeld ui de viei volgei.de koopeu. 1 koop. Dehofplactsi mei alle de hui- l*Hgen, schuer en .stallingen, boomgaarden c,i zaailanden, te zaïuen groot 4 hectaren “6 aren 23 centiaren bekend by kadaster ‘e<;lie B, n.’ 444 tot 450 inbegrepen en ■*■*8 bispalende oost zaeiland van Pieter Couran te Pollinchove, en hel bureel van "eldaed van Stavele,zuid de koopen 2 en 3, ''e't zaeiland van den heer Louis Vandeu- I’eereboom te 1 pren, en noord de straet lei- 1 emle naer Rousbrugge. 2 koop. Een perceel Zaeiland, groot hectaren 8 aren 48 centiaren, by kadaster kectielJ, n.” 451 en 451 bispalende zuid zuid naer den oosten den volgenden koop, *u'd naer den westen zaeiland van den heer a<idenpeereboomten midden jouffrouw •larie Van Zandyck ie Poperinghe, west naer <*e<i noorden en van noorden koop een. 3 koop.Oost aen den voorgaenden koop, *ee perceélen Zaeiland groot 3 hectaren «1 aren 95 centiaren, by kailaster zelve sectie 442 en 443, palende oost de zaeilanden '•vu de kerklabry k en van het bureel van ^idadigheid van Stavele, de kinderen De- en de weduwe en kinderen van Francis hlaye te Stavele, van zuiden zaeiland van ■'juffrouw de weduwe Denecker te Ypren,' ah «e»ten zaoilandeu van Mr. Louis Van- l*

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 1