HOFSTEDEKEN HUIZEN, Gras- en Zacil(inden Gelegen binnen de gemeente van LEYSELE, Openbaer te Verkooptn. WEST - VLAENDEREN. 50 October <852. DER STAD VEURNE. Zaterdag Uitgever dezer. westen de erf van sieur vour de siaa en umiiggenuc jueix franco met de post. Uns uian verscnynen, uitgezonden die welkers insertie door de wet vcrëischtist ..o.u.iuu ic vergenvan noorden den lioom- gaerd aen sieur Pieter Ryckeboer, van oosten de tweede parlie van den voorg.tenden koop, van zuiden naerden oosten de eersten partie van den voorgaenden koop, van zuiden ten midden den cerstvolgenden koop en van zuiden n.ier den westen bebouwden grond aen sieur Desehódt. 5 koop. Van zuiden ten midden aen den lestvuorgaenden koop, eene partie Zaeiland strekkende zuid en noord, groot volgens titel 44 aren 80 centiaren, en volgens kadaster sectie B, n.' 327, 42 aren 80 cent., palende met het scherp zuideinde aen de Lcen-s.r.ietde helft medegaende, van wes ten bebouwde gronden aen J-B. Zoete, Roskin-Dcpuy dt en sieur Desehódt, van noorden den lestvoorgaenden koop, en van oosten deeerste parlie van den derden koop. 6 koop.Oost van den lestvoorgaenden koop, over de eerste parlie van den derden koop, twee partien Zaeiland, beide strek kende zuid en noord, dies de oosterste een weinig korter is ten zuideinde, te samen groot volgens titel 80 aren 85 centiaren, en volgens kadaster sectie B n?‘ 312 en 313, 84 aren, palende van noorden de tweede parlie van den derden koop, van oosten land aen de weduwe Blanckaert, van zuiden land en booing terd aen sieur Pieter Rycke boer van westen by den zuiden tien tweeden koop en voorts van westen den derden koop. De drie lestvoorensi jende koopen zyn ge- bruikt door den vooreugenaemden sieur Angelus Neuville, niet pachlregt tot 1 Octo ber 1853, ten pryze van 133 frs. byjare. Op het zuideinde der vyfde, tweede en zesde koopen, ligt ee.ie drove diedie.id voor uitwe,; aen de landen van de weduwe sieur Blanckaert, en door dezelve drove zullen de tweede, derde en zesde koopen passagio hebben tol op de Leen-straet. De vyf lestvoorgaende koopen, te samen groot volgens titel 2 heet. 81 aren 19 cent, en volgens kadaster 2 hectaren 80 aren 70 cent, zullen ook by geheeleofgedeeltelyke samenvoeging opgeropen worden. 7 en lesten koop. Verre oost van de kerk, oost van de oude herberg’t roode Kruis- kén van noorden langst de Loo-straetde hoeveelheid volgens titel van 1 heet 38 aren en volgens kadaster sectie B, n." 125, 126, 149 en 130, 1 heet 38 aren Boomgaerd en Zaeiland; dies het n.’ 123 veel langer noord- tolll November 1852aeti 220 frs. by jare. liet klein huisken is thans onbewoond. Helgroot huis met het hovciiierhof is be woond en gebruikt door >Sr. Carolus-Ludov. B.ieselenom door den kuopcr aenslag te hebben melden dag der betaling vau den koopprysz 2 Hoop. Van westen do Leen-straet lei dende van den Stalyzer m.erden Keersclare, Cen iweewoonslig huis met 12 aren 11 cent, volgens titel en 14 aren volgens kadaster sectie B, n.”‘ 322, 323, 324 en 323 bebouw den grond en hovem. niulda^r medegaende, palci.de van oosten den G.'“ koop, van Zuiden boomgaerd aen sieur l'ieler liyckcboer en bebouwden grond aen de wed. üouksoone, van Westen den 5.’“ koop en van noorden den cerstvoigendeii koop, scheidende op 1 meter 91 centim. builen den muer der gebouwen. Gebruikt het westeinde door Pieter Nar de! ie, ten pryze van 46 Ir. by jare, en het oosteinde door 1‘raucis AlaeS met Fidéle Jooren, ten pryze van 45 francs by jure, met pachlregt tol 1 Mei 1833. 3 koop. 1 wee acneeiihoudende partien Bcdrylgras, ie samen groot volgens titel 88 aren 72 centiaren en volgens kadaster sectie 8, n.“ 311 en 326, 86 aren 70 cent., strekkende de eerste pame zuid en noord palende van oosten den zesden koop, van zuiden den voorgaenden koop, van westen den vyfdeu koop, van noorden nacr den westen den eerstvolgenden koop en van noorden naer den oosten de volgende patlre. Fn tie tweede parliedie ligt ten noordoost- hoeke aen de voorgaende, waerin zich een wal bevindt paelt van westen den eerstvol- den koop, van noorden den boomgaerd van den bovengenaemden Sr. Pieter Ryckeboer, van oosten land aen de weduwe sieur Fran- ciscus Blanckaert, van zuiden den 6." koop. Gebruikt door sieur Angelus Neuville, landsman te Leysele, tot 1 October 1854, ten pryze van 98 francs by jare, boven de belastingen. 4 koop.West aen de tweede partie van den voorgaenden koop, eenc parlie Zaei land, groot volgens titel 35 aren 01 cent., en volgens kadaster sectie B, n.*336. 63 aren 20 centiaren, palende niet den zuidwest hoek de Léen-straet, tot helft medegaende, voorts vau westen zaeiland aen den heer i en opgaende popelieren hunnen ordinairen vrydom - ...uvan noorden do landen van sieur Mortier, Mr. Malou-Vandenpecreboom en sieur Terlynck. Omtrent den zuidwesthoeke heeft sieur I i ter Volck.u rt 1 are 60 centiaren in cyus- pacht voor 73 jaren, ingegaen 1 Mei 1822, leu pryze vau 12 francs byjare, waerop zyn huis is staende, die t’einde den cyns door den eigenaer van den grond, in staende weerde moet wprilen overgenomen. De Bebuerstallen en halleput zyn ver pacht aen de weduwe sieur Mortier, tot eersten Augusly 1853, ten pryze van 53 frs. by jare. Een klein hovenierhoveken is verpacht aen sicur Adriansep, onderbrigadier der douanen, tot 1 Mei 1853, ten pryze van 8 frs. by jare. Donderdag 18 November 1852, twee uren nn middag, in de herberg den Appel, be woond door Sr. EdouardiisDesoiner, binnen de gemeente van Leysele, op den Geldzak, Zal gelmeren de openbare Verknoping, >9 cei.e zitting zonder uitstelvan de vol gende Goederen. Gemeente Leysele. 1 koop. Weinig oost vau de kerk van noorden langst den steenweg leidende van de dorpplaels naerden Stalyzer, de hoeveel heid van 1 hectare 72 aren 48 centiaren bebouwde gronden, hovenierland boom gaerd en bcdrylgras, met een groot huis, een klein huis, schueren verdere gebouwen daer medegaendevan oosten en noorden omringd met doorne hagen, hier ook mede gaende met 5 decimeters 5 centim. 6 millim. vrydom strekkende het land oost en west, palende van oosten de lauden van sieur Pieter Terlynck, van zuiden den voornoem den steenweg, van Louis Proot. De hovelingen hoornen met hier afgaende, Men betaeld 12 centiiuen per drukregel voor de luplaetzingen. De minste inplaetzing beiaclt 50 centimes.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 1