ill lil fl ll ll I II ill 1 I WEST - VLAENDEREN. (N? 4415.) 6 November 1852. DER STAD VEURNE. Zaterdag Hovenierlanden Gelegen in de gemeentens r* a# ol* I 1 ONBEZETTE RENTE, Openbaar to Verkoopen. 3STOKSTOOBO® van ur*- I J. r. c* r I jar.) rtic> JsC- n- mitsgaders ’S' I Il li) »r. ill' )0Q. ■ren. per, ini” SJ1' ren, rue, ieter llnuu.lg ..v> °P de groote Markt binnen de stad Veurne, gcbccr-.'" 'I'“ openbare Verknoping in ®«ne zitting zonder uitstel I Men betacld 12 centime» per drukregel voor de Inplaetzingen. De minste inplaetzing belaelt SO centimes. Geld en brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. i i 'Lesden artikel. Over het gedeelte van het nummer 020 van het kadaster die toebe hoord aen den disch van Veurne, een byna. vierkant perceel zaeiland, groot 42 aren 20 centiaren sectie B nummer 621 van het kadaster, palende van noorden en oosten land aen Mr. Vandewalle, van zuiden de Kamerstraet. Zecensten artikel.Noord van den lest- voorgaenden, over het land van Mr. Vande- walle, 1 heet. 37 aren 70 centiaren zaeiland in twee aeneenhoudende parlien, sectie B, n." 627 en 628 van vanwesten land en Vandenbussche, v<tn liet kadaster, palende bedryfgras aen de heetten noorden land aen Mr. den notaris Cuvelier, van oosten en zui den land aen Mr Vandewalle. Achtsten artikel. Noordwest van den eersten artikel over de Kamer-straet,80 aren bedryfgras, sectie B, n? 601van het kadasterpalende van zuiden de gezeide strael, van westeu bedryfgras aen Mr. den notaris Cuvelier van noorden zaeiland aen den marquis Arreghy-De Cassanova van oosten zaeiland aen mynheer Lados. Aegensten en lesten artikel. 51 aren 60 centiaren honigras, sectie A n.’ 100 van het kadaster der gemeente Bulseamp, verre noordwest van de kerke, wezende eetie partio met eene happe van westen naer den zuiden, palende van oosten en zuiden de erfgenamen van Mr. Declercque-Wissocq te Gent, van westen en noorden naer den westen hooigras aen den disch van Bulseamp, van noorden hooigras aen Mr. Vandermarliere. Vettegras in Veurne (sectie Bewesterpoort.} 2 Lot. Weinig zuidwest van de stad Veurne, eene zeer goede Vette Weide, groot volgens titel 2 hectaren 24 aren 72 centiaren en volgens kadaster sectie B, n.» 209,2 heet. 28 aren 50 centiaren, palende van zuiden vettegras aen mevrouw de douairière burg gravin de Nieuport, van zuiden naer den westen vettegras aen sieur Rabaey te Adin- kerke, van westen naer den zuiden land aen Mr. den doctor Bocquetvan westen naer den noorden en van noorden land aen de heeren Behaeghclvan oosten naer den noorden land aen den heer doctor De Ceu- nynekvan oosten ten midden aen eeno dreve dienende voor uitweg tot den dyk der vaert, van oosten naer den zuiden daring- stuk aen Mr. Bieswal. Eersten artikel. Alle de gebouwen met ■■uevi-uii><.*J van 0 hectaren 58 aren centiaren, sectie B, nummdrs 472, 473, 480, 481, 482, 483, 484, 485 en 486 vau '.:t kadaster, onder bebouwden grond, hove- 'Mand, zaeijand en bedryfgras, palende Maendag 22 November 1852, een uer na middag, in de afspanning de noble Bose, U.»tinnr» - Zal gebeuren de openbare Verkooping in -lf 1, van de volgende '"imeubele Goederen en onbezette Rente. hofstede in Veurne sectie Bewesterpoort) en Bulseamp. I Lot. Eene Hofstede, gestaen en ge- '7; 'n binnen de gemeente van Veurncsectie w' sterpoon behoudens een perceel llooi- “r‘,s die gelegen is binnen de gemeente van g'jl’cnmp, groot volgenstitel 14 heet. 99 aren ccnt., en volgens kadaster 15 heet. 32 aren cent, gebruikt door sieur Victor-Charles I G-p°ol>el, tot 1 October 1853 ten pryze van francs byjare boven de belastingen, den *aerborg tegen brandgevacr der gebouwen 25 francs te dragen in de herstellingen ilc zelve gebouwen. ’oorloopig verdeeld in negen artikels, s "der behoud van geheelc of gedecltely ke 'nen voeging, wa not'de acht eerste artikelen Plegen zyn in Veurne sectie Bewesterpoort, p' den negensten artikel is gelegen in I .'dscamp zullende de inhoudsgrootten op i’-'der artikel vermeld, degeene wezen van i vl kadaster. I u,1 -* r' o,? hoeveelheid i i van noorden de Kamerstraet, van oosten be dryfgras aen Mr. Vandewalle te Brugge, van tuiden naer den oosten land aen Mr. Vanden bussche, van zuiden ten midden den derden artikel, en hooigras aen Mr. den notaris Cuvelier, van zuiden nacc den westen den eerstvolgende» artikel, nog van zuiden naer den westen het Zonnc-slraetje alsmede zaeiland aen Mr. Merlevede, van westen naer den noorden bedryfgras aen Mr. den marquis Arreghy-D.) Casanova. Tneeden artikel.Zuid aen den voor- gaenden, 1 heet 7 aren 40 centiaren bedryf gras, sectie B, n." 474 en 475 vau het kadas ter, palende van noorden den voorgaciiden artikel, van oosten hooigras aen Mr. den notaris Cuvelier, van zuiden het Zonne- straetje, van westen do n.“ 472 en 473 van het kadaster, beide deel van den voorgaen- den artikel. Derden artikel. Oost van den lestvoor- gacnden, over een perceel hooigras van den notaris Cuvelier, de hoeveelheid van 63 aren 80 centiaren bedryfgras, seotie B, n." 477 van het kadaster, palende van noorden den eersten artikel, van oosten bedryfgras aen Mr. Vandenbussche, van zuiden bet Zonne- straetje. Vierden artikel. Weinig zuidoost van den lestvoorgaenden, over het Zonne-slraetje, 1 hectare 14 aren 10 cent, zaeiland, sectie B, n." 458 en 458 Zus, van het kadaster, palende van noorden het gezeide straetje, van oosten bedryfgras en zaeiland aen de heeren Vandenbussche, van zuiden bet Annekensleedvan westen bedryfgras aen de gezeide heeren Vandenbussche. Vyfden artikel.Noord van den eersten artikel, over de Kamerstraet, 2 heet. 10aren 85 centiaren bedryfgras en zaeiland, sectie B, n.”618en 619 van het kadaster in het geheel, en ter wcstzyde van bet nummer 620 van het kadaster tot beloop van 87 aren 95 cent., wezende eene onregelmatige partie palende van zuiden de gezeide straet, van westen land aen Mr. Lados te Genten land aen de 'heeren Behacghel te Veurne, van noorden land aen Mr. Depré en bedryfgras aen de heeren Vandenbussche, van oosten naer den noorden bedryfgras en zaeiland aen de zelve heeren Vandenbussche, van oosten naer den zuiden het oosterste deel van nummer 620 van het kadaster dto be hoord aen den disch van Veurne. Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verkoopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedrukt, zullen ebH-xaei. gratis in ons Blad verschynenuitgezonder. die welkers insertie door de wet verëischt ist Het Advertentiz-Blad verschynd wekelyks "F I’. Ryckeboer, Boekdrukker in de Oost- •Iraet, 34, te Veirse. De prys mn inschrijving is ft francs 's jaers voor de stad en omliggende plaetzen, en 7 francs jaers franco met de post. Seboone HOFSTEDEN, VETTEGRAZEN, ZAEILANDEN, IIOOIGRAZEN cn Veurne, Bulseamp, Alveringhem'Loo h ulveringhem Sl. Jacobscappelle, Beva ren, kVulpen, CoxydeBtieucappalle en Stavcle

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 1