I I I VERKOOPING HUIZEN openbaerlïk te verkooeeh.. WEST - VLAEVDEliEN. 15 November 1852. 1 'ftl-1 DER STAD VEURNE. In BY LICITATIE, c. 1 K naem van kooper daer Clerkenzonder te gacn jaers 7 francs I.eopOLDUS koning der Belgen- ma kingen zullen eïS-mAe'l uitgezonden «et verëischtist 'er in gebruik i Alle Bekendmaking, eto., behoord men ons uiterlj k eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verkoopingen en Bekend by de Uitgever dezer gedruktz gialis in ons Blad verschyneti, die welkers insertie door de wc Dynsdag 16 November INSTEL en Dynsda" 21 December 1832 OVERSLAG, telkens ten 2 uren na middag, in d'herberg bewoond by Philippus Ryckebocr, ter dorpplaéts van Leysele, van de naerscb reven Goederen. Gemeente Leysele. 1 koop. Een onlangs nieuw gebouwd Woonhuis in steen en harden dake met voordere gebouwen en gerief! yk beden, be- slaende in grooten winkel luchtgevende al noorden oost van daer een kamerken, van daer zuidwaerts gaende eenen grooten ka- Enregistré avec centimes p. add." deux francs Le Receveur Qoatanrss. le huil Novembre 1801) reg. 61, fol. 41, soixante-dix fa i sa ut avec 30 vingt-un centimes. Het Adviktotie-Blad verscltynd wekelyks by 1'. Ryckkbokk, Boekdrukker in de Oost- •Iract, tl." 34, te Vr.tnt.vt. De piys run iuschi yving ts 6 francs voor de stad en omliggende plaelzen, en jaers franco met de post. Men betackl IScentimen per drukregel voor de Inplaetzingen. De minste inplactzing betaell 30 centimes. Geld en brieven franco toetezenden acn den Uitgever dezer. mer met twee vcnstcr-kassynen lucht ne mende al zuiden, van daer weslwaerts den' gang aldaer zuidwest eenen keuken voor zien van cileme, pompe, witersteen, kasse, van daer ooslwacrt een voutje, al overzol- dert, met eenen grooten kelder dienstig tol uitoefenen alle soorten van n dringen; Lest bewoond door Caesar l.ooten gestaen op een gedeelte van eenen grond deelma kende van de hofstede genaemd het Blauw huis, thans toebehooreode acn den heer Josephus Daudrivoudt, van zuiden de nieuwe calcliiede cn daer over ten noorden het kerkhof van di.o Leysele in chiuspagt ge houden voor 30 jaer, ingegaen den 1 mei 1843, mits 31 francs by jare; Om door den kooper daer af in liber gebruik le gacu met den dag der geldtelling. (lyverinchove. 2 koop. Drie Huizen waar af twee van twee woonsten en een van drie woonsten mei de erve daer mcd< gaendegroot vol gens eigendoms-bewyzen 12 aren 40 centi aren onder bebouwden gronden hovenier- liovcn, gestaen en gelegen te Gyverinchove bezuiden de Sloter-striietleidende van de Kattekappelle naer de Weegscheede, ter plaets genaemd het Eert, palende do ge- zeide erve van Oosten en westen aen bet zaai land van Pieter Lo tvoei, van zuiden acn het zneiland van de weduwe en kinderen Morlion, en vaa noorden aen de genoemde streel, bewoond cn gebruikt by Milo Enge- laere, Louis Dedri.c, Pieter Roelandt vidua Carlier, Fra icis Louwage, Pietcr Ilennebet cn Karei Mar 'O. Om door den afin liber gebruik te gaen met eersten mei aenstaende. St. Ricquier.s. 3 koop. Een in stichting stacnde ge bouw alsnu bestaende in een stal, strek kende oost en west, dies den westgevel draegt acn ’t kassyn het n.’ 86, gedekt in strooi op zillcn, en 14 aren 39 centiaren 24 milliaren chins land palende mot den zui den aen ’t gasthuis land, en we»t aen do Belle-straet, Om door dep koopi met de geldtelling. Isenberghe. 4 en lesten koop. De twee derde deden van een klein Huizeken, met den grond waer op het zelve is stacnde, bewoonden gebruikt by Gabriel Maekelberghe, op he aren vyf centiaren, palende oost sicur lerdiuaudus Vaudacle, zuid d’erven Ignaes Vanbrabanl, west het belgisch gouverne ment, en noord sieur E'igelbertus Debruyne. Gébruikt door den zelven Engelbertus Debruyne le Clerckcn, zonder regt van pagt. Alle welke goederen zyn gelegen zoo is gezegd, tc Clerkencanton Dixmude, ar rondissement Veurne. Deze Verkooping zal plaets hebben in twee zittingen, ter hostellerie hel Stadhuis, op de groole merkt, te Dixmude, be woond door sieur Mculepas-Delacouwde eenc tot de provisoire Adjudicatie, den Dynsdag een-en-twinligslen December acht tien honderd twee-en-vyflig, en de andere zitting tot den stelligen Overslag den vierden January achttien honderd dry-en- vyltig, telkens ten twee uren na middag. Alle inlichtingen le bekomen by meester HUÏGHEBAERTnotaris, cn ook bj meester DE CAE, avoué, beide voornoemd. Opgemaekt te Veurne door den genaem- den avoué DE CAE, den achtsten November achttien honderd lwee-en-vyftig. J. DE CAE. tin renvois a Fumes, cinquante deux, 6. Recu un franc pour droit fixe, Men mackt bekent dat uit kragt van een vonnis verleend door de civile regt- batik van eersten aenleg te Veurne, den twaelfsten jttny achttien honderd twee- cn-vjliig, geregistreerd op expeditie te Vetiriie den z ventienden september zelve jaer, in de zake en op verzoek van Pieter-Joannes Debruynekleinen land bouwerwoonende te Clercken, eischer, Vervolgende deze Licilalie-Verkooping voor welken is nengesteld avoué cn occu- peért M.’ Joseph DL CAE, avoué by de gezegde regtbank, woonende te Veurne, in de Noordstrael nummer veertig, tegen En- geibeitus Debruyne, ook kleinen landbouwer en herbet gier, woonende te g< zegde Clerkep, Verweerder en défaillant, zal overgegaen worden door het ambt van Meester Nor- rkrt HUÏGHI BAl.lt 1, notaris ten verblyve van Merkem, canton Dixmude, tot dies by gemeld vonnis nengesteld, tot de pufrlyke Verkooping by licilalie, van de volgende Goederen. Eersten Koop. Eenc partie ZAEiL AND, gelegen te Clerken, wyk Kemmclvyver, gekend oj» het kadaster aldaer sectie B, nummers zeven honderd vyftienzeven honderd zestienzes hon derd vier-en-zestig, deel nummer zes hon derd vyf-en-zestig cn deel nummer zes honderd dry-en-zestig, groot te samen een-eu-zestig aren, palende oost Pieter- Joannes Debruyne zuid den zelven en Engelbertus Debruyne, oost het belgisch gouvernementén noord de erven Jacobus dauw. Karei Clauw Karei Vandacle en Piet' r AVaerenJm.rgh. Gebruikt door incergenoctndèn Pietcr Joannes Debruyne, te Clerken, zonder pachtregt. Tweeden Koop. Wat zuid van koop een, eene party ZAEILAND, gelegen .te Clerken, zelve wyk, gekent op het kadaster aldaer, onder sectie E, nummers zes honderd vyftigf zes honderd eeu-en-yyftigzes honderd twee-en-vyftig, cn deel zes honderd dry- en*zestig, groot te zamen dry-cn-vyftig i r I V

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 1