1 s 1 WEST-VLAENDEREV (N.« 1416.) DER STAD VEURNE. VERKOOPING HUIZEN 27 November 1852. _r. I ‘1 I ;.a I «I t “5» ar- Le Receveur Qvatahhu. i ter ge- -.’Jb BY LICITATIE, In uaem van Lzopoldds honing der Delgen- I OPEOAERLYK TE VERKOOPEN. Dynsdag 21 December 1852 OVERSLAG, ten 2 uren na middag, in d’herberg bewoond by I’hilippus Ryckeboer, ter dorpplaets van Levselcvan de naerschreven Goederen. Gemeente Leysele. 1 hoop. Een onlangs nieuw gebouwd ■Woonhuis in steen en harden dake met voordere gebouwen en gerieflykheden, be staande in grooten winkel luchtgevende al noorden oost van daer een kamerken, van daer zuidwaarts gaende eouen grooten ka- Het Adviitutiz-Blad vcrschynd wckelyks by P. JticKLBOEH, Boekdrukker in de Oost- •traet, n." 34, te Veirsï. De prys van insc/n yving is 6 francs 's jaers voor de stad en omliggende plaetien, en 7 francs 's jaers franco met de post. Men betaald 12 centimen per drukregel voor de Inplaetzingen. De minste inplaetzing belaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toetczenden aen den Uitgever dezer. mcr met twee vcnster-kassynen lucht ne mende al zuidenvan daer westwaarts den gang aldaer zuidwest eenen keuken voor zien van citerue, pompe, watersteen, kasse, van daer ooslwaert een voutje, al overzol dert met eenen grooten kelder dienstig tot uitoefenen alle soorten van neiringen; Lest bewoond door Caesar Looten gestaen op een gedeelte van eenen grond deelma kende van de hofstede genaemd het Blauw huis, thans toebehoorende aen den heer Josephus Daudrivoudt, van zuiden de nieuwe caleiiiede en daer over ten noorden hot kerkhof van dilo Leysele in chinspagt ge houden voor 50 jaer, ingegaen den 1 mei 1843, mits 31 francs byjare;Om door den kooper daer af in liber gebruik te gaen met den dag der geldtelling. G ycerinchoce. 2 koop. Drie Huizen waer af twee van twee woonsten en een van drie woonsten met de erve daer medegaende, groot vol gens eigendoms-bewyzen 12 aren 40 centi aren onder bebouwden grond en hovenier- hoven, gestaen en gelegen te Gyvcrinchovo bezuiden de Sloter-straet leidende van de Kattekappelle naer de Weegscheede, plants genaemd het Fort, palende de o„ zeide erve van oosten en westen aen hetzaei- land van Pieter Lootvoet, van zuiden aen het zaailand van de weduwe en kinderen Morlion, en vaa noorden aen de genaemde straat, bewoond en gebruikt by Milo Enge- laere, Louis Dedrie, Pieter Roelandtvidua Carlier, Francis Louwage, Pieter Ilennebel en Karel Marco. Om door den kooper daer af in liber gebruik te gaen met eersten mei aenstaende. St. Ricquiers. 3 koop. Een in stichting staande ge bouw, alsnu bestaende in een stal, strek kende oost en west, dies den westgevel draegt aen ’t kassyn het n? 86, gedekt in strooi opzillen, en 14 aren 59 centiaren 24 milliaren chins land palende met den zui den aen ’t gasthuis land, en west aen da Belle-stract, Om door den kooper in gebruik to gaon met de geldtelling. Isenberghe. 4 en lesten koop. De twee derde dealen van een klein lluizeken, met den grond waer op bet zelve is staende, bewoonden gebruikt by Gabriel Maekclberghe, op he Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetczenden. Alle Verknopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedruktzullen ees-mael gratis in ons Blad verschynen, uitgezonder. die welkers insertie door de wet verëischtist Waerenburgh. Gebruikt door mee: Joannes Debruyne, Pachtregt. Tmeeden Koop. Wat zuid van koop eeneene party ^AE1LA5D, gelegen te Clerken, zelve wyk, Rekent op het kadaster aldaer, onder ^ctio E, nummers zes honderd vyflig lc* honderd een-en-vyftig, zes honderd lwee-en vyftig, en deel zes honderd dry- ’•'-ZMtig, groot te zamen dry-en-vyftig aren vyf centiarenpalende oost sicur Ferdiuaiidus Vaudaele, zuid d’erven Iguaes Vanbrabanl, west liet belgisch gouverne ment, en nourd sieur Lngeibertus Debruyne. Gebruikt door den zelven Engeibcrius Debruyne te Ciercken, zonder regt van pagt. Alle welke goederen zyn gelegen zoo is gezegd, te Clerken, canton Dixmudc, ronuissemenl Veurne. Deze Verkooping zal plaets hebben in twee zittingen, ter hosieilcrie hel .itadhuis, op de grouie merxl, te Dixmudc, be woond door sieur Jleulcpas-Delacouwde eene lol de provisoire Adjudiealie, den Dy>.suag een-eu-.wintigsicn December acht tien liunucrd Iweu-eii-vylïig, uu du andere zuinig lol den slelligen Overslag den vierden January achttien honderd dry-en- vyitig, telkens ten twee uren n.i miuuag. Alle inlichtingen te bekomen by meester lluÏDUkbAtRl notaris, en ook by meester Dn LAl, avoue, beide voornoemd. Opgemaekl te -Veurne door den geiiaem- den avoué Dn CAr.den achtsten Aovember achltien honderd lwee-en-vyfug. J. Dn CAÈ. Enrcgistré avec un renvois a Fumes, lc huu ftovembre 18DÜ ciuquante deux, reg. 61, fol. 41, c. 6. Keyu un franc soixanle-dix centimes pour droit lixe, faisant avec 3d p. »dd.* deux francs vingt-un centimes. Men niaekt bekent dat uit kragt van een vonnis verleend door de civile regt- b.ink vnn eersten aanleg te Veurne, den twaelfsten j'lny achttien honderd twee- en-vyflig, geregistreerd op expeditie te Veurne, tien zeventienden september zelve jaer, in de zake en op verzoek van Pielri-Joannes Debruynekleinen land bouwer woonende le Ciercken, eischer, vervolgende deze I.icitatie-Verkooping voor welken is aengcsteld avoué en occu peert M.’ Joseph DE CAE, avoué by de gezegde regtbankwooncode te Veurne, in tie iVoordstraet nummer veertig, tegen En- gelbeitus Debruyne, ook kleinen landbouwer en herbergier, woonende te gezegde Clerken, Verweerder en défaillant, zal overgegaan "orden door het ambt van Meester Nob- *ert IIL'IGHEBAERT, notaris.ten verblyvc au Merkemcanton Dixmude, tot dies by gemeld vonnis aengcsteld, tot de pubh ke Verkooping by licitatio, van do Volgende Goederen. Eersten Koop. Eene parlio ZAEILAND, gelegen to Clerken, "yk Kemmelvyver, gekend op het kadaster •Idaer sectie B, nummers zeven honderd Vyftien, zeven honderd zestien, zes hon derd vier-en-zestig, deel nummer zes hon derd vyf-en-zestig en deel nummer zes honderd dry-en-zestig, groot te samen een-en-zestig aren, palende oost Pieter- Joannes Debruyne zuid den zelven en ^"gelljertus Debruyne, oost het belgisch gouvernement, en noord de erven Jacobus Clauw, Karei ClauwKarei Vaudaele en fieler Waerenburgh. rgenoemden Pieter te Clerkenzonder

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 1