I I I a I WEST - VLAENDEREN. 18 December 4852. DER STAD VEURNE. hl I Zaterdag II O F S T E D E <418. i '7 9 5 4 9 11 i ■ffnnjiEE-^ Men betacid 12 centimen per drukregel voor I I Het Aovertejitie-Blvd verschynd wckelyks by P. ickeiioerBoekdrukker in de Oost- stracl, 11," 34, te Veirve. De piys tun inscht yving is 6 francs 's jaers root de stad en omliggende plaetzen, en 7 /lanes 's jaers franco met de post. Schoone patrimonieelc In 1) ulveringhem, HOO1GRAS in Bulscamp, en Ull/.li.\ ter doipplaels van Alveiinghem, OPJ.5BAER Th VERKOOPEN, huizen, staende ter oostzyde naer den zuiden van de erf, het noorderste behoorende den discii van Alveringhem, gebruikt door Pieter Fa Im eye en het zuid, rsle behoord de wed. van Pieter Moraél, gebruikt door de weduwe Pieter Joole, mitsgaders hovenierhoven met iederder voormelde drie huizen gaendc palende van noorden ineteénen vo.’tweg acn de weide van de weduwe en kinderen sieur Joannes Morliön, van oosten huis en erf aen sieur Ludovicus Legrand, van zuiden weide aen den heer Franciscus Morlion, van westen de voornoemde slfaet. Eene oppervlakte van 97 centiaren, zyndo den grond onder hel huis lo.'behoor.m le do weduwe sieur Pieter M irael met het hove- nierhof van westen da r vooren is door de voornoeimle weduwe Morael in pachte ge houden loi den eersten Mei 1854, ten pryzo van 5 francs 13 cent, by jare. Beu grond onder het huis toebehoorendo den disch van Alveringhem met het hovc- nierland vanzuiden daer vooren, is o tr den vermelden disch gebruikt, zonder verder regt dan tot 1 Mei 1853. En het huis alhier te verkoopen met do erf al oosten en zuiden is gebruikt door Pieter Polley met pachtregt tot den 1 Mei 1834, ten pryze van 60 francs by jare. 4 Koop. Een Huis, g.'teekend n.° 127'> met zyne af hangiy kiieden en de erf daer medegaende, g slaen en gelegen ten zuid* ooslhueke, ter znidzyde der dorpplaets van Alveringhem, püende van westen naer den noorden huis aen de weduwe Morael naerdo kerk van Alveringhem te vooren VVinocus Masyn, van westen naer den zuiden de erf van het zelve huis, den meur aldaer hier geheel nied ‘gaende, van zuiden huis en erf aen Pieter Noénaer de weduwe Bepoot tien gevel benevens den meur naer den westen gemeenevan oosten den Looweg, van noorden voorhoofdende op de plaetse. Gbruikl zonder pachtregt door eenen beambten der assisen, ten pryze van 8 francs te naaiende. 5 en lesten Koop. Weinig zuidoost van dmi voorgaenden koop oost over den Loo- w 'g, een Huis ‘geteekend n.’ 1 16, gebouwd in steen en pinnen dake, met houtslal ten westeinde daer aen, gesticht op eenen grond behoorende aen B.irbara Grimelprez, waer over jaerlyks betaeld word 6 francs 34 cent 'palende de gebouwen’ tan tïoorden‘a’en de Macndag 3 January 1853, twee uren na middagin d'tièrlHpg.dcM Tulip, ter dorp plaets van het gemeente’ van Alveringhem, bewoond door du weduwe sieur Joannes Jlorlion Zal gebeuren de openbare verkooping in eene zitting zonder uitstel, van du volgende goederen. Hofstede in ll ulveringhem. 1 Knop. Binnen de gemeente van VVul- vcringliemvau oosten den steenweg tus- sahen de gehugten genaemd het Klein-Wul- veringhem en de Aieuwe-lierberg eene be- bouwdeen beplante Hofstede, groot volgens cigendoms bewyzen 7 hectaren 58 aren 9 centiaren, en volgens kadaster niaer 7 heet. 46 aren 47 centiaren, gebruikt door sieur Andreas Gutters en Anna-Theresia Van- heule zyne vrouw, voor negen naer-eeu- volgendc jaren, ingegaen den 1 October 1850, ten pryze van 522 francs by jare bo ven de belastingen en andere voorwaerden by notarial pacbl-conirakt gedregeu. Voorloopig verdeeld in drie artikels on der behoud van samenvoeging, en dies de opgegeven grootte de geéne zal wezen by het kadaster bekend. 1 artikel. Al du gebouwen der Hofstede met de hoeveelheid van 5 hectaren 77 aren 37 cent, volgens kadaster sectie B, ii.o‘62, 63. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7ü, 71, 72, 78, 75, 76, 77, 78 en 92, onder bebouwden grond bedryfgras en zaeiland, al ie samen aeneen- houdende, en van noorden legen de hof- plaels ligt het nummer 74 van hel kadaster die i« een hovenierhof toebehoorende Mr. Henricus Prignot te Brugge, palende in het geheele vau noorden en van oosten naer den noorden boomgaerd en bedryfgras aen Mr. Oilevier-Rabaut te Veurne, van oosten naer den zuiden land aen den disch van Isen- berghe, van zuiden naer den oosten land aen den disch van Oerenvan zuiden naer den westen land en bedryfgras aen de we duwe sieur Ueschodt, vaa weatea naer den Alle Bekendmaking, etc., behoord men de Inplaetzingcn. ons uiterlykeiken vrydag avond toetezend.n. 1 Alle Verkoupingen.cn Bekendmakingen, De minste inpiaetzing belaell oö centimes. by de Uitgever dezer gedrukt, zullen eex-suee Geld en brieven franco toctezenden aen den gialis in ons Blad verschynen, uitgezonden Uitgever dezer. die welkers insertie door de wet verëischl ist zuiden land aen Mr. Dctramcourtover het w<.lk dtze hofstede vryen uitweg is heb- b. mie k l op den steenweg, van westen om trent den midden land aen Mr. Besnijdt te Alveringhem, vau westen naer den noor den nog eens land aen Mr. B. traineourl. 2 artikel. W.il noordoost va i den voor- gaendun artikel, een perceel .aeiluiid, strek kende o .slcii we.l, groot 69 aren Uü ceiit., volgens kadaster seelie B, i»." 49, palende vau zuiden land aen degodsnuizen ie Brugge, van w sten bedrylgras aen den disen van VVulveriiighcin, van noorden naer den wes ten land aen Mr. Ollevier-llabaut, van noor den naer den o sten land en van oosten holplaels wedetzydig aen den heer Norbert Vandcnabeule te Alveringhem. 3 en lesten artikel. VV.;I noordoost van den leslvo irg.lenden artikel de hoeveel heid van 99 aren 30 centiaren bcdryigr.is volgens kadaster sectie B, n.” 130 en 131, liggende in den hoek v.m den Lrummen- grachtn dcUeren-beke, palende vau noor den den voormelden Grom.uen-gracht, van Oosten deOeren beke, v.m zuiden bedryfgras, en van westen zaeiland wederzydig aen den vooriioemden heer Aorbert Vundunabeele. Uooigras in Bulscamp. 2 Koop. duinen de gemeente van Buls- c imp, wal zuid van de kerk, van oosten langst de Vrouwe-straet, een perceel Hooi- gras, strekkende oost e.i west, groot volgens titel 58 aren 30 centiaren, en volgens ka daster sectie C, n.“ 293, maer 49 aren 50 centiaren gebruikt door Joannes-li.ipliste Be Leu tot eersten October 1855, ten pryze van 40 francs by jare boven de. belastingen palende van noorden en oosten bedryfgras aen sieur Charles Rielvelt, van zuiden be dryfgras aen sieur Pieter Bruloot, van westen de voornoemde slraet. Huizen in Alveringhem. 3 Koop. Binnen de gemeente van Al- vering.iem, zuid van de kerk ter plaets genaemd St. Oudomarus p it, een -Huis, ge teekend n. 180, gebouwd in steen behoudens den noordersteu meur die is in plak lus- schen posten,gedekt met pannen, milsg.ideps een hangaerd ten oosteindcder woonkamer ook gebouwd in steen en gedekt met pannen, voorts eene hoeveelheid volgens titel van 3 aren 64 centiaren medegaende erf, zoo onder grond van dit huis slaende ten noord- westhwuke der erf, grond, vaa twjeandere A a

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1852 | | pagina 1