L ft p WEST VLAEN'DEREN. (N? 4420.) DeN DRUKKER PIETER rYCkEBOER WeNSChT nU De Inteekenaren VeeL geLUk. In’t nIeU W Jaer. Zaterdag 1 January 1855. DER STAD VEURNE. II7O 1S T E DE Bezette Rente, 1 I ftf Ir V $8 i mid- Hei li bel 's jaers 7 fanes H Scboonc palrimoniele Gelegen binnen de gemeentens WULPEN in BOITSHOUCKE, mitsgaders Oponbaer by hcitalie te verksopen. nra—mm—x^CT'-crt^iTrtrjrry,.,,^ einde er op staende, behoudens alleen een hooiinikke staende van noorden de schuer die van de verkooping geen deel maken als .aen de gebruikers alleen toebehoorunde, palende van noorden' de Zeepc- ol Bomme- laere-vaert, van oosten de oude Zeedyk- straetvan zuiden bcdrjlgras en zaeiiand aen Mr. den advocaet Despot te Veurne, van westen den eerstvolgcuden koop, atdaer scheidende op half gracht. lict c..il per kadaster sectie B, n.“' 144, 145. 146, 246 en 247 in hel geheelc, mitsgaders deel van n.’ 143. 2 koop. West aen den vourgaenden koop, de hoeveelheid volgens male van 2 iiccl. 58 aren 72 centiaren iledryi'grts palende van oosten den zi-lven vo -rgaendeit koopscheid-ode half gracht, van zuiden zat iiand en bedryfgras aen den lieer adv uetiet Despotvan westen naer den zuiden ander zaeilaud aen den zelveii, voorts van westen en van noorden aen de Zecpe-ofBommelare- vaert Bekend p<r kadaster sectie B, n." 253 in hel g. heeleen gedeelte van n." 143. Dezen koop zal over den eersten koop langst de Zeepe- of Botumelare-vatrl tot op de Zeedyk-straet lot in der eeuwigheid zonder vergeld, v ryc passagio hebben. 3 koop. Weinig zuidwest van den lest- vourgaenden koop, eene padie B, drylgras met een scherp iioordeinde, groot 63 aren 62 C nt vo geus mate, en 62 aren volgens kadaster seelie B n.' 35'J, palende van zui den weide aen sieur Joannes Florizoone met zyne kinderen, te Ooslduinkcrke, ten zuid- weslhoeke land aen den disch van Wulpen, van westen ten midden bedryfgras aen den lieer adv oeaet Despot, van •'e.-tcn naer den noorden bedryfgras aen den disch van Wul pen van noorden land aen den disch van Veurne, van oosten naer den noorden be dryfgras aen den heer advoeaet DcSpot, en van oosten naer de:i zuiden bedryfgras aen Mr. Stëylaers, vredcrcgier te Nieuport. 4 kóóp. Weinig zuidwest van den le»t- voorgaenden koop, ven perceel Bdryfgras, strekkende zuid en noord, groot volgens mate 64 aren 79 centiaren en volgens ka- ^aatv Bu.u 202, 60 aren 90 cuuliaxeu, Het Advebtf.stie-Blad verschynd wpkelyks by P. Hyckeboer, Boekdrukker in de üost- straet, n.“ 34, te Vf.ibse. De piys ran inschiyring ts 6 francs voor de stad en omliggende plaelzen, en 's jaers franco met de post. Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond loetezendcii. Alle Verkoopingcn en Bekendmakingen, by de Uitgever dezer gedrukt, zuilen eex-mael gratis in ons Blad verschynen, uitgijzonder. I die welkers insertie door de wet verëischt ist irwr.'j palende van zuiden de straet van Wulpen naer Boitshoucke, daer over de Zeepe of Bommel.lere-vaert, van westen en noorden land aen den disch van Wulpen, van oosten bedryfgras aen sieur Joannes I-lo.- izoone met zyae kinderen, te Oo.lduyiikerke. o koop. Verre noordwest vji.i den eer sten koop eene pirtie Bedryfgras, strek kende zuid en noord, groot volgens mate 65 aren 52 centiaren, en volgens kadaster sectie B, n." 333, 63 aren 40 centiaren, palende van zuiden b drylgras e van wisten za.-ila.id w. derzydigl v k aen sieur l-.ngel- bertus Florizoone te Wulpen, van noorden bedryfgr. s aen sieur Josephus Provoost te Oos.uuytikerke, van oosten de oude Zeedyk* straet. 6 koop. W it zuid van den eersten koop, een p -reeél Zaailand, strekkende oost en west, groot volgens m.ite 48 arm 83 cent., en volgens kadaster sectie Bn." 236, 47 aren 60 centiaren, palende met h. t oo.teinde de oude Zeedyd-straet, met de zuidzydc land aen sieur Ludovicos lloiitsagër, nut het wcsteinde bedryfgras aen den heer advocact -« I) spot, melde noordzydeland aenden disch van Wulpen. 7 koop. Zuid by den leslvoorgaenden koop, alieenelyks een p-reeél Zaeiiand van sieur lloiilsegiier daer tussehen, de hoeveel heid van 43 >ren 9 centiaren volgens mate, en 42 aren 43 centiaren volgens kadaster sectie B, n."282en 2'33, makende den oost kant van eene partie zaeiiand groot in het gcheele volgens mate 81 aren 57 centiaren, en volgens kadaster 78 aren 90 cent., dies de overig'- 36 aren 47 centter westzyde toe- behooren aen den disch van Wulpen; pa lende de geheele partie van oosten de oudii Zeedyk-straet. van zuiden de straet van Wulpen naer Boitshoucke, van westen land aen Mr. Deni one heron te Yper, van noorden land aen sicur Louis Houtsagher. GEMEENTE BOITSHOUCKE (noord ran de keik.) 8 koop. Oost aen de twee lèslvoorgaende koopen en oost over de oude Zeedyk-straet, eene byna vierkante partie Zaeiiand, groot' volgens, mate 1 boet. 7 aren 54 cent., en vol4- Vrydag 4 February 1833, 2 uren na dag, ter herberg bewoond door sieur «ui Demoiderop de Dorpplaels van gemeente van Wulpen Zal gebeuren de openbare verkooping in eene zitting zonder uitstel, van Ten eersten.Eene sclioune palrimo- niele Hofstede, groot volgens mate 11 heel. 11 aren 62 cenli iri-n, en volgens kadaster 11 heet. 7 aren 57 centiaren, gebruikt door de medeëigeiiaren en inedeverKOupers sieur Pieter Deschoolmeester en Angela-Coiisir.nlia Lannoye zvne huisvrouw, deze te vouren weduwe van sicur Justus-8enedictus Jacobus Schockaerl, met pachtrrgl lot den 1 October 1854, ten pi yze van 720 francs hel g> heele by jare boven de belastingen. Welke ge bruikers de huizingen zullen verlaten niet het verschynen het pachtregtbehoudens het koeislal enden west scheurv.iukel die zy zullen blyven gebruiken tol den l Mei 1855, van de zaeil.inden zullen de koopers aenslag hebben met het veireti de vruglen van den jare 1854, en van de bedryf- alsook van de hooigrazen slechts maer met den 11 November 1854. Voorloopig verdeeld in negen koopen wacraf de zeven eerste gelegen "zyn in Wul pen en <le twee laetsle in Boitshoucke Ondor behoud van geheclu of gedceltelyka zanoenvoeging. GEMEENTE WULPEN verre noordoost tan de kerk. 1 koop. De hoeveelheid volgens mate van 4 hectaren 11 aren 79 cent, bebouwden grond, bedryfgrashovenier- «n zaeiiand, ■lot ^IMe hvfated» ^«a-^oak* Men betaeld 12 centimen per drukregel voor de Inplaetzingen. j De minste inplaetzing belaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toeterenden aen den Uitgever dezer.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 1