I B E R Ifi T. PRIMES OFFERTES MH CADEAU DE NOUVELLE ANNÈE. MAGMIFJQÜEC ÉTREXNES offertes it 5. kope- f TE BEKOMEN BY DÉN DRUKKER DEZER. Patrons etc. BELA1\G1(IKE ftlEUWlGHEDEX. DLIISCHLAND. Zoo men weet, heelt de keizer van Oosten- ryk opzellelyk de r. is inter B.-rlyn onder nomen, om den koning van Pruissen eon Men riep hem herhaeldclyk toe, zonder antwoord to bekomen. Eindelyk gelukte hel hem zich te doen versteen. Dank zy eenige hindernissen, welken den val hadden gestuit, was Roquet er met eenige kneuzin- afgekomeil. Van den ondervonden gewel digen schok eenigerm.ite hersteld, stond hy op en onderzocht de pl.iels, waer hy zich bevond. Langst de wanden zyner gevangenis Almanack Comiqut pour 1853. Almanack du Magasiii Pillotesqtie pour 1853. Provincialen II' cgwyser voo.' 1853. Kalendrierr, Agendas, Plakalmanak*, enz. Dacr sedert eenige dagen zich alom het gerucht verspreid is dat de weduwe van Leonaidus Desramauxdea dienst van het Marktschip van Veurne op Brugge eh vice vusa zal komen te staken, denkt zy hoo glijks van noode te wezen uil op versene daed te I igc.islrallen en heelt de eer het Publiek te verwittigen d >l den zalven di est door ha -r als na ew.io ile z d worden voort gezet. Zy verhoop, door hire goede zorg en viyi in hel bedienen harer k danten, insgchks hel vertrouwen hun lieden te bly- veu behouden. tastende, outwaerdde hy, dat zy aen alle zyden digi was en nergens eenen uitging aeiibood. De eenige weg, om hier uil te geraken, was dus langs de opening, waer- door hy nedergeslurt was. Maer hoe dezen gevaerlyken togt te ondernemen Verschei dene middelen werden in het werk gesteld. Vooreerst beproefde de pyper, of het niet mogclyk ware, door middel der oneffen heden van den wand deopeuing te bereiken maer al zyne poogingen waren vruchteloos; in liet beneden gedeelte waren de wanden ellen en glad als die van den put, waerin Joseph was geworpen; nauwelyks kon hy eene boogie van twee of dry voelen bereiken en verder miste hy alle steunpunt. Men be sefte toendat zyuo redding, vau J(s>vaa juacitt kouten. lume de 4C0 pagec grand in-8, avec 69 a 70 planches. Cheque sonscripteur qui voudra recevoir un tiftméio, conune speeimen, de la liibho- thèque a bon maiché el d -s Journaux donnés commepiime. doit envoyer UN FRANC en timbre poste du royaume, les rouge* exceptés'. Chaque livraison, adressée com me speci men sera acconipag.ié d’un catalogue spé cial de la Bibliolhèque d bon maiché. Pour 25 FRANCS par an, payable par antici p ition. Chaque souscripteur recevra done, rendu franco, a son domicile. 104 Litraisods for mant ensemble la valeur de 104 I olumes de 7 fra. 50 L’un des journaux sus meutionnés a son choix Plus un magnifiqiie ALBUM de la Bi’dio- rhéque pour hire, d’Auberl. Cel Album qui est une magniliqtie éirenue, sera dislri- buéde suite aux souscripteurs comme bezoek te brengen. De beduidenis "van dit bezoek wordt nog gronter, waaneer metr. da duitsche bladen op dit oogenblik nagaet. Dn meeste van dezelve geven dïtidelyk tu ver- staen, dat die reis eenvoudigeene belonming is tégen Fr inkryk. De Aezw preusirche Zei- tung deelt een artikel mede, waerin zy onder ander.'zegt Menig vremdeling zal in dit feit het bezoek des keizers) de overtuiging kunnen putten, dat het gCmakkelyker rsdeiv linkeroeves van den Rhyn te begeeren, dan hem te overmeesteren. de minister van binnen landache zake» in Pruissen beeft de aeudach» d.-r p ilicie ingetogen op de onechte samenleving, d.e thans in dit land ichrikkelyk toeneemt. FRANKRYK. Paris. 30 December. Men verzekert dat nieuwe brieven van Z. 11. den P.ius voor d n keizer bestemd, door de i nuiicius te Parts ontvangen zyn. I). luitenant d;v saphis Görard, die zoo vermaerd’is voor de jagl die hy schier dage- lyks in de gebergten van Afrika op do leeuwen naekl, is te Parys aeugekomen. Men verzekert dat hy door den keizer ont vang, n is geweest’ In 1851 b. droeg het aental notarissen in Fraukryk, 9824 ea dat d. r akteiï, welke zy ouderteekend hebben, 3,222,911, dus 328 voor elk notaris. Dii getal had in 1849 slecht* 315, in 1848, 284, en in 1947 365 bedr igéo. Men meldt dal het ketzerlyk huis eer lang op eene volledige wvze zal samengesteld zyn; een zeker getal stalmeesters zouden nog benoemd worden. Men hi eft het land aen de politiek, willen onlwenn n, en is i r nog al in gelukt ma t men is nu in een ander gevaer ge vallen, dat het gouvernement sterk bekom mert, name yk de koorts der spekulalieh, de overdreven actiehandel, die de iaegsto klassen aeng -gr. pen he. ft. Men noemt voor al w rklieden van hel faubourg S. Antoine, die tot hunne m nbels toe verkocht hebben, om op de betias te spelen. Men zoekt van hoogerhaod middelen om een andere rig- ting aen den openbaren geest te geven, Op’s keizers bevel zal de nieuwe ren mu.it eerst a n het leger uitgedeeld worden derwyze dat elke ni.in ten minste een dccicm er zou van hebben, voor die stukken in oml op komen. De ex-s’n. ril B.m-Mazate Ham geïnter neerd, is in vryiieid gesteld, zoo nogtan», dat hy Fraokryk niet mag verlaten. Par 1’Administration de la Ribliothèque a bon marché, COMMISSION EN LtBRAIRIE, R, Place de la Monnaic, a Bruxelles, i A SES SOUSCltlPTI LT.S I T A Lt'.LIt CHOIX, A LOlCASION 1>U Jtillt HE LAN. Nu ging men aen het verzinnen. Touwen had men niet by zich maer de zakdoeken van di niuzy kanten by.eengebonden, vorm den er een, hetwelk in den put werd neder- gelaten. IL I reikte ni< t tol onder loo. maer na herhaeldesprongen gelukte het Roquet tT het einde van te vatten, waeraen hy zich vastklanipte met al de kracht, welke de wanhoop schenkt. Zyne makkers, dit be merkende, begonnen hem nu voorzichtig op te halen doch toen de arme Roquet .tot op een vyftiental voeten van de opa.iittg ge naderd was.brak het kunstmatig louw en by stortte aiiderniael, meer gekneusd nog dan d n voorigen keerin de diepte neder. II t was nu niet mogelyk meer,'om ten kost* van de ledematen of weiligt van hel leven van den gevangene dezelfde proefneming to herhalen. De booten lagen op eene halve uer afslands van daOr, vier muzykanten werden afgezonden, om-een van :die uit strooi ge vlochten louwen te halen,/welke men op allearabische voertuigen vindtde anderen hleeveu achter en verzekerden den armen pyper, dat zy hem niet zouden verleen, 1 UrwyFiy ham tok geduld aemnaenden. A 9ES ABONNÉS L’ Administration d» la Bibliolhèque bon marché. oen te dringen waeruit zy eenige stukken van mumiën, banden, vogelvederen en van die roode derden potjes medenamen, welke men i'u menigte aenlreft in alle oude be- graefplaelseu. Niels byzonders had dezen kleinen strooplogl gekenmerkttoen plot seling van eene kleine verhevenheid welke door eenige aceasias werd gekroond, een doordringende gil zich deed hooren. liet was de pyper Roquet, die in eenen pul was gevallen, welke opening door eenen zeer groeten kapperboom was verborgen. De ongelukkige had, in de meening d it deze kruipende plant eenen vasten grond bedekte, daerop den voel gezel en was in een veertig voet diep'ti afgrond gezonken. Op hel eerste alarm kwamen al zyne makkers aensneilen. Net de sabels werd den ingang van den put van hel loof bevryd, hetwelk dien verstopte eu onlw.ierdi; men eene opening van zes voel in'd -n ointrek en blykbaer bestemd, om aen catacomb.-n tot luchtgal te strekken. Eene dikke duisternis vvus oorzaek, dat men on der in den put niets kou zien doch men Wernam duidelyk het klagend steunen van den pyper, die zich iu zyucu yal ougetwyf- ifisld bad bmwd. Toutes les peisonnes qui s'abonneront ou se réabonnei ont d la Uibliolhèque a bon tnaiché avanl le 15 Jancter prochain auiont di uil en plus d’un magni/ique ALHl'B de la Bbliothègue pour lire d'Aubert. A un abonnement complet pour toule I an nee 1853, de l un des JO L’li ft AUX ci-après désignés 1.» LE MtGASlN PIT1ORESQUE. Revue mensuclie, magnifiquement illus- tréeformant chaque anneé un volume de 412 pages, contehanl 300 gr.ivur. s environ el la lualière de huit forts volu mes in-8.” 2” LE MUSEE DES FAMILIES. Lectures du soir. Monde pitloresque, trtorale, sciences, liltérature, beaux-.irts, aelualités. Chaque anneé forme un ma- gnilique volume richeuient illustré, par- raissant chaque mois, par livraison de 82 pages in 4.’ 3.” LE TABLEAU DE PARIS. Par Edmond Texier. Ouvragc illustré de 1500 gravures, exéculéi-s par les meil- leurs artistes. LE TABLEAU DE PARIS for- mera 2 volumes grand in 4." el sera dislri- bué a nos souscripteurs a raison de une livraison parsemaine. 3.” JOURNAL DES DEMOISELLES. Journal des Modes. Broderie, Tapis serie eoloriée, Modes, Lingerie, ouvrages nu cyoehet, TricotLacet, Filet, d habilh ment* Dessins, Musique Douze numéro* par an. Lc Journal des Demoiselles p.trait an com mencement de chaque mois par livraisons ct forme chaque aiinée un tnagnifique vo-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 3