V E U n N E. if 1 I o 1 k 1 id. 'aen Vehtui k-Uken van den Yzer~weg (32 I id. t (25 f' I? NieufSri, to Dswiubw Mki. I h er aenhoort i ii behoord Boonen Comeinezaed 415 min. ten 5 ur 45 miu ten 8 ur. 25 min. 1 avond» per Hcctel. 1909 12-60 11-16 7-40 12 09 00-00 PRYZEN' Dl R BROODI.N ran dito. Gy vrienden van hel vak der kunst, Die zang, looneel, muziek begunsl, La< l uns de ecndragl bewaren Bly ft er ecu helpers hand te kort Voor Veurne, Dixmude uf Nieuport, Leent ze aen de kunstminnaren. Gy die myn liedjen I Gelooft dal reg myn (Ji 'i zou my wel bezwaren. Hel handgeklap en ’ibravo! was Zoo grof als menig contiebui By de oude Veurueiiaren. en Franciscus Desmedt, en van Marie Temper- Dl LIG EN TIE Ven l’eurne op Dollendevertrekt dsge- 1/ks ten 8 1/2 uren 's morgen», uit het .iofl'y-büis bewoond door Dehollandrr, correvpondcérende met den Yzeren-weg die ten 12 uren vertrekt gabeel Bclfiea Mf Yrwwkwic. Zondag z>g men ten top verheugd Een volk dat mind de zoete vreugd, Of wei de Nieup.irtnaren. In uw, naburige oude stad, Daer waren ze op T toonvel geschat Van goede Veurueiiaren. ’t Geroep, 't gelach en ’t klakkend hand, Dit diene w.l tut onderpand (Jm vriendschap te bewaren. Het geeft den toonvelislen moed Dal hun nog slappen wagen doet In menig later jaren. Dixaros, 27 december. Boterpryzen van 15 n/0 tol 17 t/; st.'tstulr 1 BRUGGE. Ten 7 ur. 40 m., ten lOur. 45 m. ’s morg eit ten 2 ur. ’s na midd. en nac Oostende. OOSTENDE Ten 6 uren 15 m. ten 7 uren 15 min. des morg., 12 uren koopman»., ten 4 uren 's na middags naer Brugge, etc. Kan Ihiynkei ke op Ryuel. Ten 5 uren 30 min. en ten 10 uren de# morgens ten G ur. 30 min. 's middags. «’4 (47 c. l 'f- k. (87 c. Terwe Rogge Sucrioen. |laver 18-00 19-00 ló-OU 17 715 9 50 12-2B 15 50 20-00 00-00 011-00 MlUOEN-PllYS. Den 3 January zal da inbuldine der kerk van S. Genoveva te l’arys plaets hebben. Bgr. Sibourzal die plegtigheid voorzitlen. Hel gouvernement had alom door het ryk op Kerstdag deopenbare bals verboden. - Da Kersnacht is te Parys gevierd onder oenen grooten toeloop van geloovigen. TJEDERLANDEN. ’sGr.vveniiack 'Mdecemb. het gemeente-bestuer van Arnhem beeft ©ene waerschuwing tegen het beschadigen van den telegraef doen ai kondigen, naerdien ♦usseben die stad en Amsterdam gebreken aen dien draed onld kt waren, welke bly k- baer door boldadigheid zyn veroorzaekt. Vele landbewoonersvooral in Gelderland Schynen stork tegen de eleclro-niagnelische gemeenschap iugenomen te zyn, ten gevolge der meening. dal de niensch niet haestiger moet zyn dan zyn voorouders waren. Dit vordt ons door de Utrechltche Courant ver- epenbaerd, en hel is onbegrypelyk hoe «Ie boeren in sommige streken nog bol en dom ayn. De dwaesheid der aeu de g Idersche hoeren toegeschreven meening hehoeil geen betoog; mogen wy niet haestiger dan onze voorouders zyn in het brie.wisselen wv joogten het ook niet zyn in het reizen; niet alleen stoomschepen, st lomtreinen zouden rooeten afge-chafi worden, maer allerlei voer-en vaerluigen, en zoo achleruitgaende, ton men eindelyk lol Adam’s lyden kunnen terugkeeren. BELGiEN.Aktwebmb, 27 december. De Kerstdag dezes jaers heelt zich onder scheidendoor eene buitengewoon hooge temperatuer, met b trekking lot het j.ierge- tyde; sedert tachtig jaren, heeft 111. u de thermometers op dezen dag zoo hoog niet y.ien staen. Aen een n anderen kant heeft er den geneden dag een zw.ur tempeest uit hel ïuid-westen gewoi d. Van de negeii-en-twinlig schepen, die den 25 van Vlissingen war. n in see gegaen, zyn er verscheidene al dadelyk moeten terugkomen, en hebben op de rei de van Rammekens naer sohuilplaeis gezocht. Gisteren was de storm bedaerd maer heden nacht he ft hy met nieuwe kracht hervat, en de schepen, die hier op vertrek lagen, zyn voor anker moeten bly ven. Men is zeer beducht voor nieuwezeeranpen. Tot dusverre echter is ons nog geene bekend, welke! de •reede van Antwerpen zou hebben gelrou'en. Over tien jaren toen by'nog in dienst stond, was er een bakker, die nu te Els. nc woont, eene zilvere hor'.ogie ontstolen en nooit had hy den dief kunnen opsporen. Dezer dagen ontving hy tehuis een pakje, waerin zich de horlogie bevond benevens een stuk van 5 francs. De bakker heeft de n franks aen den armen gegeven. Brussel, 31 December. De minister van builenlandsche zaken heeft eene deputatie van hel hooldkumileit der drukkers ontvangen. De drukkersgezellen van Brussel heb ben op Kerstdag hun jaerlyks banket ge houden. Er zaten over de 250 gasten u- 11 den disch. Het parys drukkersg. nootschap was niet vertegenwoordigd; liet luid zich by brief verschoond, alsook de repretenlanl de Per ceval. Men bemerkte onder de decuratii n d. r tael de hollandsebe vlag met de belgische gepaerd terwyl de fransehe vlag met een krep was gesiuijerd. Een ge leegdronken tvn ingesteld en eenige loep.isselyke liedjes Zyn gezongen. Uel banket is in de leste ord<s afgeloopen. De minister van oorlog heeft besloten bet plein lusschen dc kazernen ie Uazegras (Oostende), te doen draineren. Veusr», 1 January. By ministerieel besluit zyn tot gymnasie- meesters benoemd by de middenbare-school -alhier de heeren A. Lust, eerste regent, M. Morael, eersten onderwyzer by dej be> ■•Idènde sectie. BURGERSTAND DER SAID VEURNt GEBOOUTEN. den 24. Leonie Vandèwaeter, dochter vaB Emtuaiiuül en van Jlariu \andeiibilcke, Bi weslerpuorl. den 26. Gustaf zoons van Engelberluj ville, Nuordsirael. den 27. Sopnie-l.eonie Houckc dochter van Henric. en van Gecilia 5 ieren, Vcstenslr. Leon Ryckewaerl, zoon van Ludovicul en van Ju tma Demo, Nuordsirael. den 28. Henricus //evogliel, zoon van Vic tor en van Joanna Evera rlBeweslerpoort. STLIlFGEVALLEN. den 24. Isabella leghem, bezondere, jongt dochter. 57 jaren, gcbui'eii en wuonendc W Veurne. den 2o. Alphonse /Jehem, 1 maend, tots van Pieter en van Mathilde Lockenpoo. den 27 Jacobus D. lever wagenmaker, 71 jaren,geboren te Alveringhetli, wooneudo te Veurne, weduwaea van Isibella iernicr, nu man van Juliana VVavrein, zoon van Joau.ies-B ip co van Joanna Kyckeboer. den 27. Gustaf en franciscu» Desmedt, zoons v.i i E igeib. c i van Marie lemperville. den 28./Jorotliea-G noveva fyteci, werk vrouw61 jaren, g. boren te (Josid 1111 kerke, woouende te Veurne, weduwe vay Petrus VanhouCke. Zoo als wy in pit’s voorig nummer ge meld hebben, heeft de imiétschappy van' Rhelorika van Nieuport zondag lest, op onzen schouwburg eene vertooni ig gegeven, qe drie tooneelslukken hebben op eene smaekvoile wyzc uitgevo rd geweest, qo heeren 'jejaegneren L. Vanderstraet, hebben zich bvzonderlyk doen uitschynen. De heer .1 ui iaën Iwcins is tot substituet van den prokureur des konings te Yperen, in vervanging van wylen den heer lack, benoemd. Alles voorspelt dat de feest van dry koni'gen in onze guide van Rhetorika dit jaer buitengewoon z d gevierd zyn, wavjtoo dry opvolgende dagen in vreugdebedry ven zullen beslecd worden en den bietsten dag eindigen met de uitvoering van twee fraeije tooneelslukken Ereiaerd en Sutanna en van Hootemaelin welke mevrouw Mat eene d. r parels van onze vlaemsche schouwburg hare talenten zal komen nit- oelencn. den volgenden zondag zullen de zelve stuks voor liet publiek gespeeld zyn, alwaur genoemde vrouw de hoofd rollen zal vervullen; tussche.i deze stuks zegt men. d it aeu gek -ml looneelliel Lebber van Coxyde eene deftige declamatie zal uilgalmeti. Ni. l zoo aengenaem als hel jaer in ▼roylykheid te beginnen. Het is alzoo dat de kleine genootschap der domino ipeelrlers het peisd. imk-rd.i.d dez heeren zullen den tweeden dag des jaers m. t eeilen fraeijen iio.'Utnael 1 y d, die i.1 de.dspanniiigde Kroon, zal. plaets grypen, doorbrengen. YVy zulicn op decs later weerkomen. Ik ben met. regt ook Veurnenacr, En menig broeder kend my daer, Zjo ais de N’ieuporteiiaren. Diziuude is my om 't even lief, Wie ooit de slem voor kunst verhief, Mag my als broeder naren. D. A. TUSAUAMU«Vm»M»- P R Y S 1) E R G R A N E N. Te Jlerkl ran lur.vk ran 29 december. Er waren ter mrrkl 1124 heel, larwe. 36 id. Rog. 620 id. Sucr. 90 id. Hav.' 45 id. lioon.- 0 Conictu, z led. larwe van Ir. 23 00 30-50 per 145 liters. Rogge Sucrioen Haver Boonen Koolzacd Weg hael en nyd en tweedragts schand, Dc vriendschap weze vaslgcplanl, Laet nooit die knnse varen! Als vriendschap met de kunst is vry Hel brengt den geest verlichting by. "Vooruitdan kunstminnaren.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 4