Mg WEST - VLAENDEREN. 8 January 1855. DER STAD VEURNE. Schoone Koopdagen van B O O M E N Zaterdag B O O M E N en van afval van GEVELDE BOOMEN, T a Pollinchove. HOFSTEDEKENS Absolution Overslag. (N/ 1421.) OKAS ,s ZAEILANIH-.N Gelegen te Crombeke en IVestvleteren. I1 tf HI IfWt.-, 1» ZaKMMS 522 francs ’s jaers abeelea OP LEYS E L E. Start tnaer op 635-00 4.’ Het Huis gefeekend n.* 127 met mede- gaende erf ten zuid-oosthoeketer zuid- zyde van de dorpplaets te Alveringhem, alsnu onbewoond. Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken yrydag avond loetezenduu. Alle Verkóopingen en Bekendmakingen, by de Uitgever dezer gedruktzul.en een-haël gratis in ons Blad verschynen, uitgezonden die welkers insertie door de wet verëischt ist Niet ingesteld. 5.’ Zuid-oost by het voorgaende n.’ en oost over den Loowegeen Huis geleekend n.’ 116, gebruikt door Franeiscus D.candt. Do n." 4 en 5, staen te samen op 1,500-00 De verknoping geschied door het ambt van den notaris FLOOR, te Veurne. Inlichtingen te bekomen by den notaris DE CAE te Alveringhem. en popc- Maendag 17 January 1853 1 tier na middag op de hofsteden gebruikt door do weduwe van sieur Pieter Vandenberghe en sieur Charles-Louis Borreye, binnen de ge meente van Leysele, verre oost van de kerk, langst de Loo-en Groene-slraten naby het gchugte den Abeele, 50 KOOPEN Allerhande soorten van Boomen waor «nder voornamentlyk eenigo groote eiken, abeeleu er»- hollanders, dienstig yoor alle KOOPDAG VAN OP STAM STAENDE Het Advertestie-Blad verschynd wckelyks by P. R yckebokr en Zoon, Boek- en Steen-druk- kers in de Oost-straet, n." 34, te Velrse. De prys van inschi yving is 6 panes ’s jaers voor de stad en omliggende plaetzen, en 7 panes ’s jaers franco met de post. Woensdag 10 Januari 1853, ten twee uren na middag, in de herberg het Molentjeto Westvleterengebruikt door Jan-Bapliste AUeweirnld sal gebueruu do opoubare ver- Vrydag 28 January 1853, 2 uren na middag, ter herberg bewoond door de weduwe sieur Morlion, op.de dorpplaets van Alveringhem v a it 1. * De Hofstede gelegen in Wulveringhem van oosten den steenweg tussch. n de gc- hugten hel Klein-Wulvcringhem en de Nieuwe-herberggroot 7 hectaren 58 aren 0!) centiaren, gebruikt door sieur Woutters, tol 1 October 1859, aen boven de belastingen. Stad tnaer op in misse 11,600-00 in partien 12,000-00 2. ’ Het Hooigras in Bulscamp, van oosten langst de Vronwe-straet, groot 58 aren .30 centiaren gebruikt door sieur Delen, tot 1 October 1855, aen 40 frs. ’s jaers, boven de belastingen. Stad maer op 1,225-00 8.’ Het Huis met erf binnen de gemeente van Alveringhem, ter gehugte St. Audo- marus-put, Menbetaeld 12 centimen per drukregel voor de Inplactzingen. De minste inplaetzing belaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. Zaterdag 15 Januaries 1854, ten een ure na middag, op de landen gebruikt door Pieter Decroos, Pieter-Joannes D.-houck en de weduwe Toulouse, langst de straet lei dende van Loo naer de Gaepaerd, en langst de Tomme-straet KOOPDAG VAN A. 40 koopen olmen, abeelen liere Boomen. B. Verschelde ei ken dienstig voor kuipers. C. Eu 60 koopen veldspaenders en iepen booin-toppen. Op 4 maeuden tvd van betaling voor de koopen bedragende boven de 12 francs, mits te stellen begoede en bekende borg, en de gewoone bespreken dadelyk te voldoen. Den kooper zal betalen over den boomprys eenesom-van 90 francs. Gebruikt door Francis Van llalme; om handslag met 1 Mei 1853. Conditiën en titelen ten kantoore van den notaris FLOOR, te Loo. Looping, in eene zitting, van de volgende goederen. Gemeente Crombeke Leetnoercke. 1 koop. Een Huis bekt.ie.ide in drie wooniiigen. met een perceel gras en een perceel zaeiland, groot 49 aren 54 centiaren, gekend op den kndastralen ligger sectie B, n." 232 lot en begrepen 238, palende oost de Bern, erd-beke, makende de limiet met Westvleteren, zuid zaeiland Mr. De Menlc- mecsler te Gent, west de Leeuwcrck-straet, en noord zaeiland van de de weduwe sieur Carolus Bul a ye. De huizen gebruikt door Hendryk Doghe, de weduwe P.lillonen Thulen, met regt lot eersten Mei 1853, het gras door Eugenius Iluyglie, cn ’t zaeiland door Pieter Lermylte, wederzy diglyk lot eersten October 1853. Gemeente Westvleteren. 2 koop. Een Hofstedeke met 19 aren 59 centiaren grasland,gekend opdenkadas- tralen legger sectie C, n 532, 533 en 534, palende zuid den vierden koop, scheidh.ige hier afgaende, west weide, en noord zaei land van Mr. Joseph Lan Renynghe te Popc- ringhe,en oost de Lecuwerk-straet. Gebruikt door Francis Van Halve, met regt aen de gebouwen tot eersten Mei, en aen bet gras tol eersten October 1833 De kcoper zal betalen over de gebouwen 200 francs, er over dedoorne hage 7 francs. Gemeente Ciombeke en Hestdeteren. 3 koop. De hoeveelheid van 73 aren 10 centiai en Zaeiland, in twee aeneenhouilende perceélen, doorsneden van de Bernaerds- beke gebragt op den kadaster-legger van Crombeke, seelie C, n.° 530, en op dien van Westvleleren, sectie B,n 277 palende oost de Leeiiwerk-slraet, zuid zaeiland Mr. Van Re- nyngc en bosch Mr. De Stuers, west bosch mynheer Do Lavaleye, en noord zaeiland Mr. Vandermnrliere. Gebruikt door dito Van Halme, om hand slag den eersten October 1853. Nog gemeente IVestvleteren. 4 en lesten koop. Een Huis met schuer, hovenierhof en boomgaerd groot in opper vlakte 36 aren 20 centiaren gebragt op den kadastralen legger sectie C, n." 533, 537 en 537 bis, palende oo4 de Leeuwerkslraet, zuidde Rening-dreve, west gras mynheer Van Renynghe, cn uoord koop.2. scheid- h»(je hier uiedy.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 1