B E R I G T. I PRIMES OFFERTES d MAGN1IIQLES ÉTRE.VXES offertes VEREENIGDE EIGEXAERS do lyke ontroering, gaven L' Administration bon in marschalk iii A SES A BONN ÉS PAS de la Bibliothèque inai ché. en en dal hy vreesde door haer lioon- vervolgd te worden. Eiudelyk kwam i ei’it gelukkig denkbeeld op; hy had zyne fluit by zich en hy besloot om, ter eere TE BEKOMEN BY DEN DRUKKER DEZER. Almanack Comique pour 1853. Almanack du Magasin Pilloi esque'pour 1833. Provincialen Wegwijzer voor 1853. Kalendriers, Agendas, Plakalmanaks, enz. souscripteurs raison de uno M A E T S C II A l’ P Y der VOOR VEllZi kt HING T E G E A B K AND, Te Brussel, Agentschap tc Veurne, br/Charles Botaeye. BELAAG B YKE Al E IJ WIG HE DE IV. DUF1SCHLAND. In den nacht van den 1G op den 17 decem ber heefi in Pelen de ligting der rekruten plants gehad. Dit geschiedt onverwachts in den nacht. De ambtenaren alleen weten eenigen tyd te voren, wanneer de ligting bepaald is, die zooveel mogelyk geheim wordt gehouden. Te middernacht worden plotselings de rekruten uit hunne bedden geligt en naer de depots geleid. Alleen zor gen de meest gegoeden, dat ze den tyd der ligting weten, en dat hunne kinderen dan uit de voeten komen; in hunne plaets val len natuerlvk anderen in. gespierde armen omvat en in een aengren- ze >d gewelf gesleeptwaer niet het miuste licht doordrong. Van nu af was het te vergeefs, dat men van builen Roquet riep, Roquet antwoorde niet meer. Twee trouwe vrienden, eene klarinet en een triangel, lieten zich door middel van eene touw in het gewelf neder, door kruisten T in alle riglingen, onderzochten a lie schuilhoekenzy konden echter niets ont dokken. Een oogenblik meenden zy in de rigling van een duister gewelf eenige toonen te hooren van het lievelingslied van den ongelukkige; zy gingen met groole toortsen gewapend, naer die rigling heen, zochten met de grootste nauwlettendheid, deden de echo’s van dezen onderaerdschen doolhof van dön iiaeiu van Roquet weérgaliuen. Alles to ver- geefsch I Roquet was verdwenen. Te au com- livraison? niagnifique vo- avee G9 a lente op den voet van oorlog te brengen worden al meer en meer stellig. Niet alleen op de westelyke grenzen van Rusland zullen legerkorpsen plaets vallen, maer ook trek ken onafgebroken massa’s troepen in do rigling vaa de zuidelyke grenzen des ryks, alwaer, naer acnleiding der oostersche kwestie, een leger va a 90,000 mannen met eene lalryke ruilery zal verzame d worden. FRANKRYK. Parvs, 5 January. De daguerreolyp is tot zulk eene hoogte geklommen, dat men daermede reeds zee- kaerten verv<_erdigt en opnemingen der oevers en kusten bewerkstelligt. De heer Macare, te Parys, heeft de snelheid waer- mede een voorwerp wordt opgenomen tot zulk e n hoogte gebragl, dat hy een peerd in den galop, eenen vogel in den vlugt vat. Hy zal dezer dagen een levensgroot portret van den keizer verveendigen. Men zegt, dat er eene kommissie zal benoenql worden, om door middel vali deze kunst al de kasten van Frankryk op te nemen. Er is reeds een stoomboot aengewezen, welke haer daerby ten dienste zal staen. NEDERLANDEN.’sGbaveniiage, G Januari. Den 18 Juny aenstaende, verjaering van den slag van Waterloozal het standbeeld van Willem II, op het Buitenhof, tc ’s Gra- venhage, ingehuld worden. Men schryft uit Wyk-aen-Zee, 29 de cember Met de kust-visschcry langst Noord-llolland is het allertreurigst gesteld, dewyl hoegenaamd geen schel visch of ka beljauw, de tegenwoordig geliefkoosde visch, te vangen is; zelfs niet by Terschelling, wer- waerts men de togten heeft uitgestrekt. Ar moede en volslagen gebrek grenzen dien ten gevolge reeds op schrikbarende wyze aen eu doen de erngslige gevolgen vreezen. BELGiEN. Brussel, 3 Januari. Zaterdag, 1 januari hebben Z. M. en koniiiglyke familie ach Ier vol geus ontvangen: de vreemde gezanten, de deputation van den bné a nos livraison par semaine. 3.- JOURNAL DES DEMOISELLES. Journal des Modes. Broderie, Tapis serie coloriée, Modes, Lingerie, ouvrages au crochet, Tricotl.acet, Filet, Patrons d’habillementsDessins, Musique, etc. Donze numéros par an. Le Journal des Demoiselles parait mene inent de chaque niois par et forme cheque année un i u lome de 400 pages grand in-8 70 planches. Chaque souscripteur qui voudra recevoir sin vu mei o, comme specimen, de la Hiblio- tkèque a bon inarché el des Journaux donnés commepiime doit envoyer UN Fll.lNC en timbre poste du royaume, les touges exceptés. Chaque livraison, admssée comme speci men sera accompagaé d’un catalogue spé cial de la B>bliolhèque a bon inaiché. Pour 23 FRANCS par an, payable por anticipation. Chaque souscripteur recevra done, rendu franco, a son domicile. 104 Livraisons for mant ensemble la valeur de 104 Volumes de 7 frs. 50; L’un des journaux sus mentionnés a son choix Plus un magnifiqne ALBUM de la Biblio- théque pour Hire, d’Aubert. Cel Album qui est one magnilique élreiine, sera dislri- buéde suite aux. souscripteurs comme CADEAU DE NOUVELLE ANNÉE. Eene groote werkzaemheid heerscht i het kwartier-generael van i 1 Radetzky; het oostenryksch leger Italian zou eene versterking van 39.000 mannen bekomen. De berigten omtrent eenen verdubbel den yver des keizers van Rusland, om zyn» onlzachelyke legermagt voor het begin der Toutes les personnes qui s'abonneront on se réobonneronl a la Bibliothèque a bon inarché avant le 15 Janvier prochain auront droil en plus d’un magnifique ALBUM de la Bibliothèque pour lire d’Aubert. A un abonnement complet pour toute I année 1853, de fun des JOUK- IV AUX ci-après désignés 1." LE MAGAS1N P1TTORESQUE. Revue mensuellemagnifiquement illus- tréeformant chaque anneé un volume de 412 pages, nontenant 300 gravures environ el la malière de huil forts volu mes in-8.* 2” LE MUSEE DES FAMILLES. Lectures du soir. Monde piltoresque morale, sciences, litleralure, beaux-arts, aclualilés.Chaque anneé forme un ma- gniiique volume richement illuslré, par- raissant chaque mois, par livraison de 32 pages in 4.” 3* LE TABLEAU DE PARIS. Par Edmond Texier. Outrage illustré de 1300 gravures«-xéculées par les meil- leurs artistes. LE TABLEAU DE PARIS for- inera 2 volumes grand in 4.° et sera distri- quet bezigde al de hulpmiddelen, welke zy aen de band geeft. IIy hoestte, hy snoot, hy sprak luid. Hy ri p zyne kameraden van het uiuzykkorps by hunne namen. Zyne stem bereikte hun gehoor niet en zy konden hem dus niet antwoorden. Toen wilde hy op zyne schreden tenigkeeren, maer eene on- verwinmdykc magt scheen hem op de plaets waer hy zich bevond, te ketenen; men zou gezegd h bben. «lat hy de mummiën het genoegen niet wilde gunnen van hem te zien vlugt gelach by hem van deze eerweerdige onderdanen der Pharo’s eene serenade, naiT den franschen siyl, voor te dragen, t-il klein concert had hel dubbele voordeel, dat het zyne vrees cenigzius ver strooide,en tevenszyne m ikkers opzyn spoor bragl. Hy begon dus met de Mursck der Tar taren, «u da trillers, het gevolg zyner itiuer. lykc ontroering, gaven aen zyn voordragt een geheel nieuwe verdienste. Men had hem van boven gehoord en volgde hem de pyper gal door zyn muziek zyne slandplaets te kennen. Roquet, eciiigennate meer gerust- gesleld overtrof zichzelven hy deed won deren hy putte zyn geheele repertoir uil, van het lied le Hoi Dagobert tot aen het choor van Gluck’s Alcelis Charo t'appella. Toen hy de Lielste malen van dit treurig stuk bad gespeeld, kwam het hem voor, dat de mummiën der gaendery zich bewogen; over de uitwerking zyner bezweering ver schriktbegon hy meer ongeruste blikken om zich heen le werpen. Langzamerhand had zich te midden van die in het diepste duister staende lyken eene merkbare veran dering vertoond, en op het oogenblik, dat de arme pyper op het geroep zyner vrienden die met nieuwe reddingsmiddelen aenkwa- men, antwoordde, vestigden zich een paer vurige oogen op hem hy werd doer twee Par 1’Administration de la Bibliothèque a bon inarché, COMMISSION EN L:BRAIRIE, 5, Place de la Morinaie, a Bruxelles, 5. A SES SOL'SCtlll'TEVnS ET A LEUR CIIOIX, A L’OcCASlON OU JOl’K DE L'AN. DAer sedert eenige dagen zich alom hét gerucht verspreid is dat da weduwe van Leonardus Desramauxden dienst van bet Marktschip van Veurne op Brugge en vice versx zal komen le slaken, denkt zy hoo- gelyks van noode le wezen dit op versche daed te logenslralf.m en heeft de eer het Publiek te verwittigen «lat den zelven dienst door haer als na gewoonte wekelijks zal worden voorlgezet. Zy verhoopt door hare goede zorg en vlyt in bel bedienen barer kalanteni isgelyks het vertrouwen van hun lieden le blyven behouden.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 3