WEST - VLAENDEREN. (N? 1422.) 15 January 1855. DER STAD VEURNE. Zaterdag II O F STEDE Bezette Rente, P i B Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verkóopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedruktzullen eeh-m e'. gratis in ons Blad versehynen, uitgezonden die welkers insertie door de wet verëischt st Sehoonc patrimonielc Gelegen binnen de gemeentens WUiPEN z.v BOITSHOUCKE, mitsgaders Op: nbaer by] licitatie te verknopen. -|- lacre-vacrt, van oosten de oude Zeedyk- straelvan zuiden bidryfgras en zaailand acn Mr. dyn advocaat D.spot te Veurne, van westen den eerstvolgende!! koop, aldaer seacidende op half gracht. Bekend per kadaster sectie B, n." 144, 145, 146, 246 en 247 in hel geheele, mitsgaders deel van n.* 143. 2 koop. West aen den voorgacnden koop, de hoeveelheid volgens male van 2 heet. 56 aren 72 centiaren Bedry 1 gras palende van oosten den zalven vourgae.iden koop, scheidende hall' gracht, van zuiden zaailand en bedryfgras aen den heer adv ocaet D spotvan westen naer den zuiden ander zaailand acn den z :lven, voorts van westen en van noorden aen. de Zeepa-of Bom meli,re- vaert. Bekend per kadaster sectie B n.” 253 in hctgeheeleen gedeelte van n.“ 143. Dezen koop zal over den eersten koop langst de Zcepc- ol’Bommclare-va.rt tot op de Zecdyk-slrael tot in der eeuwigheid zonder vergeld, vrye passagio hebben. 3 koop. Weinig zuidwest van den lest- voorgaenden koop, eene parlie Bedryfgras met een scherp woordeinde, groot 63 aren 62 cut. volgens mate, en 62 aren volgens kadaster sectie B n.’355, pal ndc van zui den weide acn sieur Joannes ElorizuOne niet zyuc kinderen, te Oostdumkerketen znid- westhoeke land aen d.u disch van Wulpen, van westen ten midden bedryfgras aen den heer advocaat Despot, van westen nacr den noorden bedryfgras acn den disch van Wul pen van hoorden land aen den disch van Veurne, van oosten naar den noorden be dryfgras aen den heer advocaat 1)-sprot en van oosten naar den zuiden bedryfgras acn Mr. Steylaers, vrederegter te Nieup >rt. 4 koop. Weinig zuidwest van dén lest- voorgaemlen koop, en percéel Bedryfgras, strekkende zuid en noord groot volgens mate 64 aren 79 centiaren en volgens ka daster secie B n." 262, 66 aren 90 centiaren, palende van zuiden de straet van Wulpen nacr B< itshoneke, daar over de Zeepe f B immelaere-vacrt, van westen en noorden land aen den disch van Wulpen, van oosten bedryfgras aen sieur Joannes l’lorizoone met zyne kinderen, te Oostduynkerke. 5 koop. Verre noordwest van den eer sten koop, eene partie Bedryfgras, strek kende zuid en noord, groot volgens mate 63 aren 52 centiaren, en volgens kadaster sectie B, n.’ 383, 63 aren 40 centiaren, palende van zuiden bedryfgras en van westen zaailand w. derzydiglyk aen sieur Engcl- bertus l’lorizoone te Wulpen, van noorden bedryfgras aen sieur Josephus Provoost te Opstduynkerke, van oosten de oude Zeedyk- straet. 6 koop. Wat zuid van den eersten koop, een p rceél Zaila.id, strekkende oosten west, gruOt volgens mate 48 aren 68 cent., en volgens kadaster sectie Bn." 236, 47 aren 60 centiaren, palende niet het oosteinde dö oude Zeedyd-strael, met de ztlidzyde land aen sieur Luti.tvicus Iloutsager, met het w steinde bedry fgras aen den heer advocaat I) spot, m tde noordzydel.md acn den diseli van Wulp.m. 7 koop. Zuivl by den lestvöorgaenden koop, alleenelyks een p rcet'l Za iland van sieur Houtségher iaer lussehen, de hoeveel heid van 45 .ren 9 centiaren volg ns mate, en 42 aren 43 centiaren volgéi.S kadaster s'ctie B, .>."232 ui 233, makende den oost kant van eene parlie zaeiland groot in het geheele volgens male 81 aren 57 centiaren, en volgens kadaster 78 ar. n 90 cent., dies de overige 36 aren 47 cent, ter westzydc to behoore.i aen den disch van Wulpen pa lende de geheele partis van oost n de oude Ze dyk-straetvan zuiden de straet »an Wulpen naer Boitshoucke, van westen land a n Mr. uioucheron te Yper, van noorden land a n sieur Louis Iloulsagher. GEMEENTE BOITSHOUCKE, noord tan de kerk 8 koop. Oost aen de twee leslvöorgaendc koopeu en oost over de oude Zecdyk-straet, eene byna vierkante parlie Zaeiland, grool volgens mate 1 heel. 7 aren 54 cent., en vol gens kadaster sectie A, n.“ 30, 1 heCtnM 6 aren 20 ce it.aren j pale ide van noord'ii en oosten uier den n orden bedryfgras aen sieur Pieter Schipman te Adynkerke, van oosten uaerdea zuiden >a;.d aen Mr. Deinoti- eberon te 4 per, van zuiden naer den oosten land ae i d.-.i ’.er Iloulsagher te Nieuport, van zui len n ier den Westen land aen sieur Louis II uitsagh r, van westen naer den zni- dea bedrvfgras, Cit vmi westen naer dctl noo d n zaailand Wf-.lerzydiglyk ook aci den zelven sieur Louis llotsagher. 9 e.i lesten koop. Weinig noordoost va i den lestvoorgitenden koop, eene parlie Ho - gras, strekkende zuid en noord, groot vol' Vrydag 4 February 1853, 2 uren na mid dag, ter herberg bewoond door sieur Bei li nn i Demoldei op dc Dorp|.laats van het gêmcenle van Wulpen Zal gebeuren de openbare verkooping in e. nc zitting zonder uitstel, van Ten eersten. Eene sehoonc patrimo niale Hoi lede, groot volgens male 11 heet. 1 l aren 62 centiaren, en volgens kadaster I I heet. 7 aren 37 centiaren, gebruikt door de midi iegenareii en inedeverkoopers sieur P eter Deschoolmeester en Angela-Constanlia i.aiinovi! zvne huisvrouw, deze te vooren w -duwe van sieur Justus-Beoediclus-Jacobus Schockaerl, met pachtregt lol den 1 October 18 >4, ten pryzc van ,720 francs het geheele by ,j ire boven do belastingen. Welke ge bruikers <le huizingen zullen verlaten met Int versehynen het pachtregt, behoudens het koeistal en den west scheerwinkel die zv zullen blyven gebruiken tot den 1 Mei 1835, van de zaailanden zullen de koopers iie.nsiiig hebben met het weiren de vrugten van den jure 1834, en van de bedryf- alsook van do hooigrazen slechts maer met den II November 1834. Voorloopig verdeeld in negen koopen waernf de zeven eerste gelegen zyn in Wul pen en de twee laelste in Boitshoucke. Onder behoud van geheele of gedeeltelykc zameii voeging. GEMEENTE WULPEN. verre noordoost van de kerk. 1 koop. Dc hoeveelheid volgens mate van 4 hectaren 11 aren 79 cent, bebouwden grond, bedryfgrashovenier- en zaeiland, met al de gebouwen der hofstede ten oost- cinde er op staende, behoudens alleen een hooimikke staande van noorden dc schuer die van de verkooping geen deel maken als aen dc gebruikers alleen toebehoorende, palende van noorden de Zcepc- of Botutuc- Het Advebtestie-Blad verschynd wckelyks by P. II vcKEBoi.K en Zoon, Boek- en Stcen-druk- kersin de Oost-slraetn.“ 34, te Vecbse. De rijs ran inscluyving is 6 francs ’s jaers tcoi de stad en omliggendeplaetzcn, en 7 francs SjOeis franco met de post. Men betaeld 12 centimen per drukregel voor de Inplaetzingen. De minste inplaetzing belaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 1