PRIlWïïS’TïËFËilTES Uil er hand le Pachten, B O O M E N K L E l N B L I). i huis K O O P D A G van UAGN1F1QUES ÉTRENNES offertes A SES ABONNÉS m KOOP D A O E N van extra schoone zware boom a*; n, Te Letjsele en llouthein Alsmede van een deel zeer zware eiken plantsoenen, essclien persen en omtrent de 8000 fagooten en busschen. Hulpen. Op grond schoone lange krach te staen kanton van onderen te Dynsdag 15 Fehruarius 1853, ten een ure na middag, op de hofsti de gebruikt by sietir Pieter H'outleis, te Isenbergbe, langst de straet leidende van de dorppktets naer de. Nieuwe-Ilerberg, 105 KOOPEN Eiken, olme, wilge, esscbe, appelacr, pccr- laer en notclare BoOincn. Optydvan betaling lot 1 Julius 1853, mits te stellen begoede en bekende borg, en do gewoone bespreken dadelyk te voldoen. r srjn r? cx«K«t» Om in gebruik te komen den 23 april 1853. De SGIIE 11 toebehooreude do kinderen Boudeweelstaende binnen de stad Veurne, nevens de. slads-wandeling, agler de hef* berg de Rhetorika. 7.ich tc vervoegen by den notaris FLOOD te Veurne. TE IS E N B I'. R G H E. tydens deze gebeurtenis placts greep, werden zy nog niet door den schrik voor de fransclio wapenen in loom gehouden. Dunne eerste gedachte was dan ook om jegens den ge vangene uiterste middelen te bezigen. Men wilckt hem echter dooden, sommigen i»it godsdienstig vooroordeel, anderen uit voor zorg. De jeugd van Roquet redde hem echter het leven. De vrouwen waren zyne voor spreek hy werd in hel leven gespierd. De scheik nam hum in zynen dienst en weldrir had onze pyper evenveel van [zyn goedheid nisvan zyne strengheid te vreezen. De stam, in welks magt hy gevallen was, was die der llanimdis, do tnagtigste van tie libyschc woestyn. Een gedeelte slechts bad naer do bebouwde landstreek eene verkenning ge- dacn hel overige was op twee dagreizen afst.viuls van den Nylin het dal der rivier zonder water, gelegerd, loon de nacht was aengebroken, verliet de scheik met dezynett de onderaerdsche necropolis en sloeg den weg in naer de woestyn. Men stelle zich den angst van onzen held voor. Acn een onbekend lot overgeleverd, in tic magl der Ikdnynun, wier rondtwer- vende leven hy kende; wat zou er van beta wordtut Hen had hem het leven gelaten •B AVONTUREN VAN EENEN PVPF.R (F1FRE.) (Vcivelj. Zit nummer 1421.) IV. - OS WOEBTVS. Gedurende geruimen tyd# roaekte de verdwyning van den pyper Roquet het onderwerp uil van de gesprekken van het leger in Egypte. De triangel en de klarinet, die, om h. in te helpen, zich in hel onder- aerdseh gewelf hadden nedergelaten voeg den by hun verhad een aental by zonderheden ten einde hunnen moed te verhellen. De triangel beweerde, dat hy eene schaer dui velen had gezien die den pyper naer den afgrond sleepten en met hem er in waren verzonken. De klarinet, die een vrygeest was; schreef zyne verdwyning toe acn eene van du geheime deuren welke zich van zelve achter den ongedooden bezoeker sluiten. Bet gebcele muziekkorps en het leger waren het daeromlrent een», dat Roquet, de porei der pypers, dood was. Do 89.’ halve brigade gaf hem eenen opvolger. Men vergiste zich echter. Roquet leefde aiog. Wy hebben gemeld dat de Arabieren gens mate 45 aren 87 centiaren, cn volgens kadaster sectie A,n.*9, 44 aren 70 cent.; palende van noorden bedryfgras der groote Allaerdshuizen, behoorende het seminarie te Brugge, van oosten naer den noorden hooi- gras acn den heer Cornet met zyne kinderen le Oostendevan oosten naer den zuiden hooigras a n sieur Dominions Nollet tc Al- veringhem, van zuiden cn van westen bedryf gras aen Mr. Deinoueherou le Yper. Ten tweeden. Eene Rente, ter hoofdsom van272.fr 11 c. ten intrusie van 5 p.by jare, vallende den 22 Augusty van elk jaer, erkend en geconstitueerd ten behoeve van sieur Justus-Benedictus-.Jacobus Sehockaert door Felix Willinck en Maria-Jacoba Braem zyne huisvrouw, werklieden, woonende bin nen de stad Veurne, met hypotheek op de geregte 8 1 74/10560 tlet'len van een huis met verdere edifitien en erf, gestacn cn gelegen binnen de stad Veurne, ter nourdzyde van de Zwarte-Nonnestraet; welke rente als nu is ten laste van Sr. Thoinas-Franciscus Bruu met Rosalia-Coleta Wylinck zyne vrouw, wevers, woonende te Veurne, bezitters vat» het gehypothekeerde goed. \BYVOEGSE L. i—■■liwic - mr -r u.i. Men vraegt Rl MPI.ACANTEN cn men rem placeert VOOR en NA de loting aen voor- deelige pryzen. Zich te adresseéren ia persoond of by brieve franco, aen B VEIY dlEEUSCHzackwaern«mer te Dixmude, die onder-agenteu vraegt. 1>, Place de la Monnaie, a Bruxelles, 5. A SUS SOUSCRlt’TEl IIS ET A LEUR 11O1X A LOcCASlON HU JOUll l>E l.’AN. Toutes /cv pers urines iiui s'abonneront on se rcabonnevoiil d la Biblio'heque a bon Een Huizeken gebouwd in steen, gedekt met pannen, samengesteld uit woqnplaèts, uitlaet van noorden die diend voor kelder en voor stal,’verkeiistalleken ten westeinilo aen liet huis ook in steen en pannen dake welk huizeken is de wcstzyde van eenelwee- woonstc dies de oostzyde loebehoprt acn de weduwe en kinderen Coussacrt, scheidende met eenen gemeeneh inner. Gesticht bin nen de gemeente van Wulpen, weinig zuid west van de kerk, van westen langst de straet die van Wulpen plaets naer Wulpen-dun leid op oenen grond toebehooreude de fa milie Vandecastccle, waer over telken jare op den 1 Mei betaeld wordt tol 7 francs. Gebruikt door Norbcrtus Faes, maer met pachlregt tot den eersten Mei 1853. De verkoopingen zullen gebuerert uit 1-1 ‘e van rechlerlyke toelating ten over- van den heer vrederegter van hel van Nieuport, door het ambt van den notaris FLOOR, te Veurne rcsideérende. De veilingsvoorwaerden en eigendoms- de graven van het dal van S ikkarak be woonden niemand kende beter dan zy er de onderaerdsche placlsbesehryving van. Byna al de gaenderyen loopen in elkander en vormen eenen geheimzinnigen doolhof, waervan de kronkelwegen en opeuingen aen de omzwervende stammen van l.ibye be kend zyn. Deze doodenslad heeft verschei dene uitgangen naer de zyde tier woestyn, en wanneer de Bcduynen voorzien dat de s'inoun zal blazen, dan komen zy met hunne tenten aensnellen en besluiten om eenige dagen als holbewooners te midden dezer catakomben te leven. Het toéval wilde, dat een dezer stammen deze gewelven bewoonde, toen Roquet er in viel, liidicn Roquet zy ne kunst op de dwarsfluit niet had willen ten toon spreiden,om demommiën lebekooren. dan zou men zyne tegenwoordigheid waer- schynlyk niet hebben opgemerkt; maer de toonen van hel instrument lokten de Arabie ren die zich van den ongelukkigen muzy- kanl meester maekten, cn hem gemakkelyk voor alle naspooringen wisten'verborgen le houden. Roquet was dus met dood; maer hy bevond zich in de magl der Arabieren, hetgeen met veel aengenamer was. Ouder de .siaiuincn hecrsch' veel dweepcry, en L'Administration de la Bibliothèquc a bon marché. Par [’Administration de la Bibliothèque a bon marché, COMMISSION EN LIBRA1RIE, a Bruxelles, bewyzcn berusten ten kantooro van den ge- zeiden notaris FLOOR. Inlichtingen zyn ook tcbekomen ten kan- toore van M.*'" BERNOLET, notaris te Pervyse. Den Notaris Petris PLANTEFEUE tc Al- veringhem, zal op langen tyd van betaling voor de koopers die zich stiptelyk zullen ge dragen aen de conditiën en wel namcntlyk aen het last van borg te stellen, opettbaerlyk verkoopente weten 1 Te Leysele. Donderdag 27 Januarius 1853, ten een U 'C na middag, ter hofstede gebruikt door David Wenis langst de Lien-straet, alwaer men zal vergaderen alsmede ter hofstede gebruikt door de weduwe Mortier langst du zelve Leen-strael en weinig zuid van liet gekuchte den Geldzak. Ontrent 00 koopen allerzwaerste cn lang» stammige eiken olmen, essehen, klemmers cn popelieren hoornen, waer onder eenen molenas en verschelde olieblokken. En 2.“ te Houthem. Zaterdag 29 Januarius 1853, ook ten een ure na middag, ter hofstede gebruikt door Ferdinandus Vermeerschlangst de liond- schoote-straet, de hoeveelheid van omtrent A. 70 koopen zeer zware eiken, olmen, iepen, hollanders, essehen en popelieren hoornen alsmede eenen okkernoten-boom waer onder er verschelde zyn van 3 tot 4 meters dikte. H. Verscheide koopen zeer schoone lange eiken plantsoenen en liste.bootnen. C. 8 koopen zware essehen persenzeer dienstig voor eggetanden. I). '2000 fagooten ten meerderen deelc van eisen en essehen hout. E En eindelyk 1090 busicbetr. Voor dezen Inetsten koopdag men zal ver gaderen op de vloge tussehen de hofstede van Mr. Moeneclaey-Vaast en de Clabank- drevedus wat zuid-oost van den hofplek der hofstede van dito Vermeersch.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 2