rn (47 id. 25 S. 2 PRYZEN DER UROODEN tan dito. c. S I ]r- b I (37 c. g 1 J* 1 id- 25 I id. per 18-93 11-41 lt-lrt 0-50 11-38 00-00 II. S. Q. M. Y. P. V eiitiiek-Uhen van den Yzer-tveff BltUGGK. ----- BURGERSTAND DER STAD VEURNE. Tarwe van fr. 24 00 16 00 17-50 15 50 17-25 8-50 10-75 15 50 17-75 00-00 00-00 I 30-00 per 145 liters. Boterpryzen pen. savonds, do I Rogge Sue.rioen Haver Boonen Koolzacd en schakels Terwe Rogge Suerioen Haver Boonen C iiiieinezaed •iTCMa*uj.»tsR«r» CQ Dixmide, 10 January. -i van 15 o/o mt 17 i/j st. ’t stuk. is tc ducr, zeidc men. Dus de zaek is ver schoven tot.... tot..,, tot e’est bon, wallon. Dacrini-de is de aclitdaegsehe feest van Rhetorika geëindigd cn men zegt dat M."* May zal komen de inhulding doen van den nieuwen theater. Hoe. eer hoe liever. Uli iu>n keukeu bj mjn ou«i wv(<Jn> 12 January IHS3. fen 7 ur. 40 m.ten 10 ur. 45 in. morg en ten 2 ur. 45 min. ten 5 ur 45 min. s na midd. en ten 8 ur. 25 min. savondl nac Oostende. OOSTENDE. len 0 uren 1.) m. ten 7 uren 15 min. des morg., 12 uren koopman»., ten 4 uren ’«namiddags naer Brugge etc. I an Duynkeike op Ryssel. Ten 5 nrcii 30 min. en ten 1Ö uren den morgens ten <5 ur. 30 min. ’smithing». Gt.BOOlll EN. den 7. Carolus-l.udovieus Reynacrttoon van Jacobus en van Sophie Vanncuville binnen palen. den 9. Petrus-carolus Gillebert, zoon van Pieter en van Christina Vanbelleghenï. Amelie Devogheldochter van Gaspar, en van Anna Vaiiderm. csch Vestenstract. den 10. Edinondus Dcpoorter, i< on van Pieter en van Idonia Eieb.iert, Uoststraet. IIUWELVKEN. den 10 Carolus Coolaert, jongman, schry- ver, 32 jaren, geboren en woonende te Veurne, zoon van Norbertus en van Anna Hemeltoon, met Joanna Bekaert jonge dochter, rentenierster55 jaren, geboren tc Adinkerke, woonende te Veurne, dochter van Fran, en van Scholastica Vandenbussche. den 12. Ludovieus Delanghejongman kleermaker, 32 jaren, zo.in van Philippes en van Marie Duclos, met Christina Muyllc, jonge dochter, minister, 26 jaren, dochter van Franciscos en van Marie Deeteus, beide geboren en woonende te Veurne. STERFGEVALLEN. den 2. Carolus Pebooin timmerman, 35 jaren, geboren en woonende te Isenberg he. man van .Tmelie Sirou zoon van Jacobus en van .Ignessc Coornaert. den 14./Jesiderius Deelcrcq, 3 maenden, zoon van Carolus en van Inna Schoolaerl. PRYS DER Te Merkt van Vevuse G R A N E N. can 12 januari. Er waren ter merkt 708 heet. Tarwe. 45 id. Rog. 489 id. Suer. 42 id. Hav.' 54 id. Boon. 0 Comeinezaed. M1UUEN-PKYS. kokarde en teekons, mcdalien berden en wapens. Om 1 ure repetitie. Om 41/2 trekken, ▼oor koning en koningin. Baes Degroote trekt koning, bazinne Danynck trekt konin gin. Vivat do koning, vivat de koningin! men schenkt, men drinkt, men omhelst zich van tevredenheid, cn de trommel kon- digd dat goed nieuws aen in stad. Skiet maer ton, Sissen, roefelt inaer goed Tjeppen Om 7 ure, de Melomanen die by hel feest gevraegd waren, komen op al spelen tam boer aen het hoofdcn geven koning en koningin cencschoone serenade. Bis: leve de koning, leve de koningin leve Rheto rics leve de jonge melomanen. Om 8 ure, een courier op een cngelsch peerd, komt in stad gereden, drager van eenen brief van wege Mr. Detnunck, van Brugge, die aenkondigd dat hy de rol van Tani oosemael zal komen spelen: helgroot accoord gaet op, men luidt met 17 de klokken, de volle glazen worden geledigd onder het herhaelde geroep van bravo bravo Dcmunck Om 9 ure de plegtigheid der beschenken begint. Deze feest, echt vlaenisch, is niet beschryvelyk men moet die bywoonen, slechts Teniers de groote schilder Teniers, had zulk een tafereel kunnen afschetsen. Om 2 ure, de knapc gaet slapen. De vrydag morgeud, rondloopcn om prys- geld en de pryzen te koopen. Om 4 tier boiling wor de vrouwen; daerna kaertspel sim.r n en drinken pekelharing eten, om wat meer dorst te lubben. De- munek is daer Dcmitnck is daer 1 welkom welkom, Detnunck! Ji myne warrrrre vrrrrienden ik. be i hierrrr. likken wy cens drinken wy ee is op onze gezondheid. Nota Bksa die goede heer is van Brugge en heeft eene zoogenoemde karrrrpcltong die goed in den mond klinkt. Om 8 ure, MMay, van Brugge, die goede tooneeUi. fheb.ter, zoolang beloofd zoolang verwacht, wordt aengekondigd. Algein cn slilzwygen Het hart van elk doet tok, tok tok; de oogen pinken, de adem staet «til de inonl half open, al de zenuwen des lie a os zin in beweging; daer, daer,.... daer.... nu,daer is zy en *-‘■>•1 madame May met haer haer achj trig meisje treed in de zaal zy is al lang de medezuster van Rh toriea! Om 9 ure, do kaartspelen nemen een eindede k idnllen gaen hunne winst, in lukken vertceren en er begint een bal; ja, een bal waer de familie van Vltnroozemael aenstonds kennis itiackl met die van Eve- raerd en Susanna. Therese danst met de graef; Everaerd nu t bazinne witte; Hans met liet Kamorierljc; baes Dcwitto met Roosje; Vanroozemael met de meid; Si-ka i CCr inct Pielcr; Pelkm^tis met Ostende; fa-sol- la-si met Gceraerdsbergen Wantje met die uitgenoodigde lieer Bolkuis met zyn lang hair; en al zoo hield men, zonder weten, repetitie van de buwelyksfeest van ’s un derlines. En de knapc ging ten 3 ure la i.yn. Om 9 are, ’s ziterdags ’s morgens begon het ernstigste der zaek de groote. rep ‘tilie die, naer vier uren werken», wel afliep; spelers cn speelsters hadden kennis ge- maekt en alles moest wel gaen. Om 6 ure, men trok op de planken cn het tooncel, soorafgegaen door de goede uitoefening van eenige schoone muziekstuks van Karei Geva's orkest, bislaende uit 25 mnnwerdt geopend met Kveiaeid en Suzannawaerop volgde Siska Tanroosc- mael. De manier op welke deze twee uitge lezens stukken hebben gespeeld geweest, bragl den enlbousiasmusde verrukking, do geestdrift, de tevredenheid ten hoogste, en de bewondering was algemeen! Ook des zondags ’s morgens vroeg zag men, door alle de straten der stad niet dan mannen wy ven, jongelingen, jonge dochtersjongens en kinder» rondloopcn en dat waerom NVaerom Om elk by zyne gebueren, vrienden, kennissen en magen ol bloedver wanten te gaen vertellen wat dat er daegs te voeren in Itlietoriea gebeurd w is, en tien te zeggen dat zy moesten alle de verlooning op stadsschouwburg komen bywoonen, wilden zy de gelegenneid niet verliezen van iets buitengewoons te zien verioonen. En inderdaed, om 5 ure’s avonds waren reeds 5 a 600 persoonen beslaende uil tic beste klassen der bevolking, reeds in de zael ver gadert, in verlangen, in slilzwygen, met smaek luisterende naer eenige zoete liedjes van hel muziek onzer jonge liefhebbers. Dixmude, Nieuport cn alle de omliggende gemeenten waren ook in de zael vertegen woordigd. En om 6 ure, wy juigden reeds met levendigheid toe het zuiver en natuer- lyk spel van de eerzuchtige, doch de boe tende Suzanna van den verleidende Gracj van het knap Roosje; van den getrouwen Everaerd; van den krygshaftigen Hans van den geestigen baes en van tic goede, doch altyd kyvende bazinne Hewntewnerby men moet voegen bet gezelschap der uilge- noodigdendie hunne koorzangen goed gezongen hebben. Om 9 ure, begon het blyspcl wederom nieuwe aandoeningen. Heelt men wel ooit zo i een vies man, zoocen aardige komiek, zoo een Bruggeling gezien als 1 anrooze- inael, metzyne groote klip aen zyne muts, zjne moeslazen onder zynen neus; zyn printannière vestje, zyn hoedje, zyn witte broek met sous-piers sprekende eene rol waarvan elk woord u doel iagchen Kent gy eene vooringenomere zottin ais Theièse, I anroozeniaels wyf, met hare schal cn haren hoed a la Ihbi, dat haren man den turen van Babel noemt? En wie verwacht gy nu Siska, met hare trekmuts en haer strop- kleed Wel ja, naer is zyvoorafgegaen van hare moeder g. laden ais een mutkzel, let op, daer is zy tra, la, la, la, la, la. O eenvoudigeSiska gy ver.ra.iscat meisje, met pluimen op den hoed parasol in de hand schal» op het lyf, zyilcn kleeren aen cn gevolgd door een koetsier, geladen met 75 karlounen-dozen. En vooreerste proef van opvoeding, zy danst de polka voor haer vader, inaer deze stond als van d'hand gods geslagen! Wel, wel, wel, gy fraiischc educatie voor een vlaenisch meisje. Kryscht nu inaer, TanroozemaelTheièse e» Siska, h 'bben u gefopt. En l'ieler, wat zegt gy van die? Pieter is een domme vent, die alles verkeert opneeml, die een podding hielt vooreen hairkrabber; die pommade du.vcls- drek heeldie lacht met de bazinncs u-la- vaul-dcux, lia r dame-solo en hare polka en met geheel hel huis onnoozelyk al palatten sShollen den spot dryft. Eu de doctoor Pelk-C mans dal is een bedaerde man, die zoo 1 wel de ziel troost, als hy het ligchaem ge neest die wel vleesch snydt cn ossen dood doel, zegt I anroozemaelinaer dit laetstu is macr gezegd om te Iagchen; hy heelt toch de Iransche Eudoacie in de vla. m- sehe SiïAa verandert cn heeft daerin zeer Wel gedacn Dank, aen M.™’ May; dank acn Mr. Du- munek dank aen KIn lorica dank «en de Veuruesche licihebb. rs, die du verlooniiigen hebben komen zien, wy hebben elk het zyne bygebragt om iu \eurim eene. van de schoonste, aengi naemste en sehillerciidstu a vond stonde n door lebren gen. En de knap ging ten 4 ure slap. En den maendag om 5 ure knapc ging naer huis Wa. rom W aer- om Oh er moest b illing voor worsten en franschbrogd zyn macr het zwvnen vleesch

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 4