SCHOON HUIS, T EN 1) i EN S Ir. V A A 11r. R B 1. RG Vet Ihei biuuioei if, veideie Gebouwn en medegaemie Lauden, binnen de gemeente ran Al rJCAPl'HLLE, ft ■R» n? cr ics dryfgra» wederiydigiyk pachlprv i I’ - geteekend n.' '46, winkelkamer, en waterbak, op overzolderd OPENBAEH TE VEIIKOOPEN. Ie vercynseti voor 50 jnicn om huizen op te sii -hlen i-m- partie Land ge lig, u i n A urm-, sectie licvvi sterpoorl, van i.oorden langst de Ihilseamp-vat-rtnaby d li. de wae.-- si ur A indcrghoóte woont, nu gebruikt door sieur A anmassenliovc, groot in I et reii.-i Ie 73 aren 25 cent. Ver deeld in 6 arük, is De gegadigde vervoegen zich "ten kan toon.-van den notaris i'i.GUR, te Veurne. tot aen den dyk van den kapitalen Stadswal, q ilende van oosten de twee 1> -stvoorg i nd.- knopen knopen, scheidende »>p i-egle streek van den zuidoosthoek van het huis <1 -el van den disten koop, en de twaï-lfsle wilgen tronk slaende ten zuideinde, van zuiden du erf vaii sieurOps'iindr. van «Aten d -n r.t- volgend.m.k >.q> scheidende op in iters afstand van den wesLrst n muer vul het huis deel van den d rlieiiden koop, en de twintigste wilgen tro i slaund ten zuideinde van noorden melden uitgang aen den dyk van den kapitalen Stadswal, en voorts van noorden de 11, 12 en 14 koopen. 10 koop. West a -n den leetv oorgaenden koop, de hoeveelheid van 27 aren 70 cent, llovenierlaad, makende cene onr. gelmatige partie, strekk-ndc zuid en noord, komende al noorden met eeiic.i sleurt tot aen den dvk van den kapitalen Stadswal palende al oosten den negentien ko<qivan zuiden de erf van sleur Ops mier, van westen d boom- kweekera van Mr. Bieswal, van noorden naer den westen land van joule. Loby De vier lestvoorslaende k open lyn ge bruikt door sieur IL-nrieus Ghysclen, liov - nier te Veurne, met pa< hit-egt tot den eersten October 1860, ten pryze van 05 Ir. uOcent. by jare boven debelaslingeii, m-in'aer by het notariael pacht-cjnlraki is b dongen dal den eigenaer hel recht het recht heeft den pacht te doen eindigen ten allen dagcilat hem goed dunkt, aen de gedeelten pueude aen den dyk van den kapitalen W ,1 en aen den steenweg op eeue bre.-dte van I 1 nieters 46 centimeters, mits vermindering op den van dertig eentimen voor ieder 14 centiaren 50 milliaren. 1 I Loop. Een lluisken met de erf vvaerop hel gebb .wd is, en d geene al zuiden daer vooren, pal. ode vau noorden den dyk van den kapitalen stadswal, van oosten den acht sten koop, van zuiden den 0 koop, de hage met 40 c.-mimet, v ry dom hier medegaende, van w. sten d n 12 k. op, op gemeenen muer en regie' slreke van diere. Gebrui kt door de v rouw Cu vel, met pacht- recht tot 23 april 1851, ten pryze van 60 Ir. by j ire vry v ui grondbelasting. 12 koop. Een .’..der lluisken met de erf wacr <p net g bouwt! is, en de geile al zuiden daer vooren, met privacl, mitsgaders de belli van eeuen waterbak g.-meene met den eerstvolgende!) koop, pale de van oosten den vuorgaemien koop, van westen d u volgen den, ai beiden zydeii scheid, ndc op gi mecne sciieidmuer en regie slreke van dier van zuiden den negeiisten koop op hage hier mul 40 centimeters v i ydoiu m. d „.lead Gebruikt door Francis Faeon, met pacht reclll tol eersten Mei 1851, ten pryze van 5 fr. temaend,-, vry van grondbelastingcn. 1'3 koop. Nog een ander 11 uizeken met de grond waerop tiet gebouwd is, en de erf al zuiden daer vooren, met de helft van eeuen waterbak gemecue m t den lustvoor- gae-nden koop, palende van oosten denzclven lestvoorga. mh n koop, scheidende op ge- inccnen seheidmuer en regt. sir- ku van dier -, van zuiden tien iicgenslen koop, de hage met 40centiim tvrs vry dom hier mede gaende, van westen den zelvcii m-gensieil koop, sell "identic met den buitenkant van den w.stiTsten eindgevel van het huis en regie slreke v. n diere, van noorden den dyk vanden kapitalen Stadswal. Gebruikt door karid A andermeersch, met pachtregt tul den 2'3 april 1854, ten pryze van 60 lis, by jare vry van gromi lielastiii.r, De drie lestv oorensLn-i.de ko-.p.n zullen elkander moeten vry - passagr- geven do welke ten voor.h ren «rye pas»agiu 7.(1 llcn hebben over den uitgang, van den negCtuïen koopr vvederzy d igly k lol au der c uwighvM zonder vergelding. Dv nsdag 22 1 bruary 1853, twee uren na m d lag tcr herberg die te koqp.-n geveild vv rdl, slaande binnen de gi-meeiite vat* Avecappcllc, gebruikt door den verkoppuf si ur Hoi nel Zal g i>. uren de openbare Verknoping, in ei ue zitting zonder uitstel <in een sclmo i Huis ten dienste van Herberg, genaemd Ha. bat a met bi<T' brouwery, kelders, afzonderlyk staendeti b.ikkeukcn, ko-i,- osse,- poerden- cn vi-rken' stallen, scheur, wagenkoi en vcrtl re ge bouwen tuit de erl waerop alles geslicht is i mitsgad, rs boomgaerd en hovenierhoivan w.sli.n d ier aen, te z uilen hebbende c.-ini itih ud-grnolle van omir. nl 69 irea 1 cent. All.s g.-slaen cn gelegen t r dorpplaetS van de gem cute van Avecappelle, utiord- voil by de kurk palende den bi bouwdcO grond van zuiden den llurgw -g van oosten den bebouwden grond en van noorden be- tlryfgras wéderzytiigiyk aen de godshuizen taDixinude, terwyl deu boomgaerd paelt Gebruikt door de weduwe Waermoes, met pachtregt tol den 28 apil 1854, aen francs by jare vry van grondbelastingen. 3 koop. Een Huis geteekend n.’ 42, bc- staende gelykvloers in winkel, gang en twee kamers, kelder op liet verdiep twee kamejs overzolders, met den grond waerop alles gebouwd is, kour, stalleken, citcrne en d’helf van eeuen steenpul gemeene mei het huis der kinderen Defever; alles gestaen en gelegen binnen de stad Veurne, t< rooslzyde van de Zuidstraelpilendu van noorden en oosten huis en erf aen degenaemde kinderen Defever, zuid do wed. en kinderen Dezwarle. Gebruikt te weten: de winkel cn twee kamers gelykvloers door Napoleon Popey, tot23 april 1854; de westerste kamer op hel verdiep mei den voorzoldcr door Am brosius Dnylsehavir, tot -3 april 1853, van dan voorwaerts zal dit deel een jaer ge bruikt zyn door Carolus Allo; de oosterslo kamer op hel verdiep melden achterzolder door den genaemden Ailo tot 23 april 1853, du kelder, kour en s.al door d pachters gezamentlyk ten pryze van, te weten voor de gedeelten g -bruikt do >r Popeye, !I6 irs. voor degene gebruikt door sii ur Duytscha- ver 48 francs, en voor d geene gebruikt door sieur Allo 54 francs, wedèrzydiglyk by jare, vry van grondbelasting. 4 koop. Ècn tliiis, g bestaende g -lykvloers in gang en keuken kelder hét verdiep eenen kamer mitsgaders de erf daer medegvende, stal staipijlgAdn westkanlu van een erveken, be- hooreude de kerkf.ibriek vau Ste. Walburga in Veurne, in cyiispugi g bonden tot 1 Mei 1900, ren 51is. 59 cent, by jare; alles ge staen en,gelegn bmp m de stad Veurne, ier ■westzyde van de Noordsirael, tusschen de huizen der erfg-naim-n van den heer baron llerwynal noorden, en de kinderen Dela- leeuwe al zuiden. Gebruikt dour Pieter Ilenderyck, met pachlrcgt tol den 23 ap ii 1855, ten pryze Tan 144 Ir. ’s iare, >rv van- rondbel .stingen. I i'iiino binnen 'Je ooien van itad. 5 koop. Een aren 45 centiaren 92 nil- liaren Grond waerop ;,ebouvvd is het kool- magazyn van den lie-r ’In fevede, denvvelken dezen grond in pacht heeft tot 1 October 1856,"ten pryze van 30 franc.; by jare boven de belastingen, gehgen te Veurne binnen de palen, by de Ypi-r-brug, prlende van noorden d n dyk der kqiil d. n Stadswal; oost den steenweg, zuid den volgenden koop, en west d< n 8 koop. 6 koop. Zuid daer aen, 2 aren 19 cent, grond, waerop gebouwd is het huis en uiaga- »yn van den heer Vanderh- vde-Glii wy, den ■welken dezen grond in pai hte heeft tot l Mei 1949, ten pryze va,i 70 francs by jure boven <lo belastingen, palende oost den steenweg, zuid den volgenden koop, en west den 8 koop. 7 koop. Vyfaren 90 cent Hovenierland, liggende zuid a< n den voorgaendjn koop, palende oost den steenweg, zuid d - erf van sieur Opsomer, west den negeiislen koop, scheidende op do tvvaelfste wilg n tronk en op cene paelstakc, noord naer den westen den eerstvolgenden koop, en voorts van noorden den I ‘siv iergaenden koop. 8 koop. Noord na,-r den we ten aen den leslvoorgae iden koop, 4 eren 50 centiaren Hovenierland, palende van oosten de vyfde en zesde koopen, van zuiden den lestvoor- gaenden, van wasten de negenste en elfslo kooren, van noorden dyk aen den kapitalen Stadswal' 0 koop. West aen de twee lestvoor- gaende koop-n 10 aren 60 cent. Hovenier- land, makende een p>-re ,-él strekkende zuid en uóord, met eenen uitweg ter breedte van t*oe meter» ten noordweslhoekc, dia strekt V E R 7. A M E L 1 N G. D- koopen vyf toten 13 zulhju geheel of gedeellciyk verzameld worden. Stad I eurne. 14 koop. 1 en Huis geteekend n.’ 56, b slaeiide gelykvloers in winkel, kamer, keuken, w< rkplaets, kelder met steenput da, r in, cilerm in den keuken, mitsgaders hel derde van eenen steenen waterput, ge nie- ne m t de huizen van sieur Eilcke en loruey, op nel verdiep twee groote kamers, met den grond waerop hel g< b >uwd is, sla.-nde en gelegen binnen de stad Aeurne, ten oosleinde cn zuidzydo van de groole Uoslsir.i.-lvoorhoofd, nde van noorden dezelve Oostslrael, palende van westen hais en erl aen de kinderen lorn y, van zuiden huis en erl aen sieur bileke, van oosten de Veslenstrael. Gcbruiki,door gr. Henricu. d’llond, met yiaelÜre-,1 tot <leii 2'3 april 1854, ten pryze vau 180 I s by jare vry van grondbejastiijg. GEHH’ÓlllEKil.RDE l’.I-NTE, 15 cn teilen koop Eene R nte, ter hoofdsom van 11)118 frs 44 centimen, ten intr >ie van 4 p. by jure, valle.ide den 12 Sepl.-mber, ooi sprong,eiy k opgenomeii door f’i ter ïr.imm >ut, woonend - te \ciirne, by aki g' pa s rd voor hel m.igis’.r.i.-l 10 Veurne, den 13 September 1775. mei hvpo- theek op een huis en erfstaend ter vrcsizydc van de Zuidstractllians geteekend n." 2, p.dunde van zuiden huis aen mevrouw du weduvv Lair.iuco, van noorden tiuis aen den beer 6yek. boer. De v, jko ping g. schied kragtens octrooi in juslicie, leuoverslaen van den lieer v reder regter van het k.mton Aeurne, dóór het ambt vau deu notaris FLOOR, tc Aeitrue. 1) veiliiigs-voorwaerdcn en eigendoms- b wyzen b rusten ten kanloore van den gezeiden notaris FLOOR.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 2