I B O O SI E N B 0 0 JI E N, Onroerende Goederen, Absolution Overslag. BOO 51 E N, Hl: SCHOONEN KOOPDAG van OPENBARE VERKOOPING van schoone GELEGEN TE K.EYEM, OPENBAERLYK TE VERKOOPEN. KOOP D A G van BOOMEN 01’ SFEENKERKE. 5o kooptn KOOPDAGEN van extra schoone zware en omtrent de Studie het 522 fr.uics ’s jaers Alles op langen tyd van betaling mits van ge stellende borg. de Cli’.bank- den hofplek. Coeiie 6. 1 essche. 7. 1 olme. 8 '2 olmen 1 essche 0. 2 esschen ,.l olme. Op Alveringhem. H A K110 1 E N Pl A N T S O E N. E N Te Alveringhem. 4.° Het Huis geteekend n.* 127 met mede- gaende erf ten zuid-oosthoeketer zuid zyde van de dorpplaets te Alveringhem, alsnu onbewoond. Slaat maar op C35-0Q van Hl"’ 1 hjv BERNOLET, Vo/a/i» te i’err.ijie rei blijvende. Niet in gesteld. 5.’ Zuid-oost by het voorgaande n.“ oost over den l.oowegeen Huis geteekend n." 116 gebruikt dour Franciscus Dcandt. De n." 4 en 5, staen te vamen op 1,51)0-00 De verkooping geschied door hel ambt van den nol.iris FLUOR, te Veurne. Inlichtingen te bekomen by den notaris DE CAE te Alveringhem. o Op Donderdag 3 Februarius 1853, om 3 ure na middag, zal ’er teener zitting, ter herberg b'voiil by sieur Chml°i Decatherbergier te Pervyse, worden over gegaen lol de openbare rkooping van Gemeente ran Keyrm. Hectaren 2 - 30 - 70 ZV.lL*.VI), gelegen van Kevin, by ka- 234, 241, 242, 249 binnen de gemeente daster sectie B, n.” en 256. Gebruikt zonder paebtregt door sieur Henri Monleyne, tnplenaer te Leke. Daze verkooping geschied by reglerlyke toestemming, ten overstaen van de vre- deregter van Nieupjrl door ’l ambt van M.‘BERN0L1.T bjvengenaentd. Alle inlichtingen zy.i ook te bekomen by M.‘" JUOR1S, Notaris te Nieuport. Asschen-woensdagwezende den 9 Fe bruary 1833<, om drie uren na middag, op de hoisted, bewoond door de weduwe sieur Joannes-Bapiisle Vamlenbcrhgebinnen de gemeente van Steenkerke, west over de Loo- vaert, langst den steenweg tusschen de hof stede het Gasthuis en de Dia. i-brugge, 36 koopen Waer onder v rs. imide groote hollanders, die stacn langst den sleeuw, g. üp langen tyd van betaling mits stellende goede en bekende borg. Man z il vergaderen ter hofplaats uieldu hofstede. Maandag 28 February 1858, om 1 ure namiddag, in de Foeq.C.v. i -b.issciien binnen de gemeente van Al .ecingh -m oost over en naby de Loo-va. rt, west nevens den zandweg 1 id ode vin hel gehugte Vorlhetnlangst den eei.en kant naer den steenweg van eurne op Pervyse en langst den anderen kant naer den steenweg v.n Pervyse op Dixiuude, i.yuie.-. dat onder alle betrekkingen den vervoer ’au hel houl zeer geinakkeiyk is. Koopdag run nament.y k Maandag 21 January 1853, een uer na middag, op d’hoistede bewoond door sieur Joanner Baptiste Suffisnaer sieur Jacobus Provoost, binnen de gemeente van Al- veringhein, digi noord-vv si by de kerk, Waer onder verscheide groote eiken, on 21 koopen allerschoonste wilgen. Naer het eindigen tien bovenstaenden koopdag, ter herberg den Tuliip, bewoond door d weduwe van tien heer Morlionop de dorpplaets van Aheringhem Zal men nog verkoopen de volgende boomenslaande op hel hofstedeken ge bruik l door sieur Joannes Torrelle, binnen de gemeente van Vynchem, van oosten lang-l den steenweg tusschen het Zwarte Peerd en de Nieuwe Herberg, Co ene 1. 1 vvilge. 2. 2 olmen. 8. 3 idem. 4. 3 id. 5. 4 id. De gegadigde worden uitgenoodigd deze boomen voorafgaendclyk tegaen bezichtigen. 45 koopen Boomen, Bestaande iiamcniiyk in eiken, waer onder verscheide dienstig voor kuipers en veele voor ballicii. Vooris ub elcn, espen, wilgen esschen eu beuken ten dienste van timmerlieden. wagenui.ikers en bakkers. Men zal vergaderen in de Sparhoul-dreve, nevens de zand-siraelby kavel een. ▼an noorden het zaailand van den verkooper sieur Morseltie doorne hage hier mede- gaende van westen alwaerden voetweg ligt, land aen den heer De Jaegher te Nieuport, met hel grootste.deel der zuidzyde n «er den westen hovcnierlmven aen d.m verkooper si 'ttr Moraelde doorne hage hier afgaende, voorts met de zuidzyde naer den oosten al waar het mede te verkoopen hoveniorhuf ligl aen het hovenier van sieur Joannes Vaiihoutte en aen den Bergweg Deze goederen zyn gebruikt door den ver kooper sieur Carolus Mora den kooper zal mogen in gebruik komen van de brouvvery met daer aen houdendkelder, te beginnen mei den dag tier toewyzing en van al hel overig met den 1 mei 1853. liidieu den koop r hei begeéad zal hem alle gemakkelykheid voor de betaling van de i prys toegestaen worden. Den kooper zal ook hel vermogen hebben in p.ichle te nemen, tails eene garingen prysvoor negen ja reu, integaen de h eersten October 1853, de partie zaeiland, groot een hectare 81 aren 40 centiaren, liggende noord aen den boomgaerd die te verkoopen is. De veilings-voorwacrd n en cigendoips- titelen berusten ten K. intoorc van den No taris FLUOR, te Veurne. Tc t.eijsele en ilouthem, Alsmede van een deel zeer zware eiken plantsoenen, esschen persen en 8000 fagoolen en busschen. Den Notaris Petrus PLANTEFEUE te Al veringhem, zal op langen tyd van betaling voor d koopers die zich sliplelyk zullen gc- dr gc i aen de conditiën en wel namoiitly k aen het last van borg te stellen, ope.tbaerlyk verkoopen, te weten 1 Te Leysele. Donderdag 27 Januarins 1853, ten een ure na middag, ter hofstede gebruikt door D.ivid VVe.iis la ngst de Le -n-straetalwaer men zal vergaderenalsmede ter hofstede gebruikt door de weduwe 'Mortier langst de zelve Leen-straet en weinig zuid van h«t gehuchlc de Geldzak. Ontrent 60 koop -a allerzwaerste en lang- stammig eike i, olmen, esschen, klemmers en populieren boom i, waer onder eencu molenas en verscheide oüeblokken. En 2." te Ilouihem. Zaterdag 29 Januarius 1833 ook ten een ure na middag, ter hofstede gebruikt door Ferdinandus Vermeerschlangst de Hond- schoole-sir.tr l, de hoeveelheid van omtrent: A. 70 koopen zeer zware eiken, o men, iepen, hólland.ts, esschen en populieren boomen, alsmede eenen okkeruoten-booiu waer onder er verscheide zyn van 3 lot 4 nu ters dikte. B. Verscheide koopen zeer schoone lange eiken plantsoenen en lisle.boomen. C. 3 koopen zware esschen persenzeer dienstig voor eggelanden. I). 2000 lagooleu ten meerderen deelo van eisen en esschen hout. E En eiudelyk 1000 busschen. Voordozen laetsten koopdag men zal ver gaderen op de vloge tusschen de hofstede van Mr. Moeneclaey-Vaast en drevedus wat zuid-oost van der hofstede van dito Vermeersch. Oniniddelyk naer liet eindigen den koop dag van b .innen ter herberg de twee Sleutels, bewoond door .-icur Charles Decoussemaeker, langst den LoO-dy k. m n openbaerlyk verkoopen, het hakhout met 366 geieek udi- zware plant soenen, siueude op 5 hecl .r. n 10 aren 73 centiaren dcJ der gezeide Focquewerve- bosschen. Verdeeld in J0 koopen, ten gerieve van ccn-ieder. lot nadere inlichtingen konnen de gega digde zich vervoegen by sieur Joannes Callens, woonende nevens de oude Focque- werve-dreve, naby den LoO-dyk. Up 6 maendeii tyd vin betaling mits stel lende goede en bekende borg. Vrydag 28 January Io53, 2 uren na middag, ter herberg bewoond door de weduwe sieur Bullion, op de dorpplaets van Alveringhem AM 1. " De Hofstede geleyen in Wulveringhem van oosten den steenweg lusseh n de ge- hugten het klein-W ulveringliem en de Ni uwe-herb rg, groot 7 hectaren 58 aren 0!) centiaren, gebruikt door sicur Woulters, lot 1 October 1859, aen boven de belastingen. Staet maer op in m sse 11,000-00 in partien 12,000-00 2. " Bet Hooigras in Bulscamp, van oosten langst de Vrouwe-straet, groot 58 aren 30 centiaren gebruikt door sieur Deleu, lol 1 Uctobcr 1855, aen 40 frs. ’s jaers, boven de belastingen. Staet maer op 1,225-00 8.* Het Huis met erf binnen tic gemeente van Alveringhem, ter gehugte St. Audo- marus-put,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 3