Vit er hand te Pachten, 101 15 17 13 17 no 11 -50 19-50 12 00 0 00 11 -25 II 75 00-00 7-00 TE PACHTEN, 16 50 18 00 13 50 10-00 16-00 00-00 00-00 BURGERSTAND DER STAD VEURNE. gknoonien. P« =3 zaterdag 15 January Dixntint, 17 jan Boterpryzen Kogge Haver Sucrioen Boonen Boekweit Aerd a ppels des ■I uren *r ltrrt»1. /r. 19 00 11- 75 10-56 7-3* 12- 14 00-00 Rogge Sucrioen Haver Boonen Koolzaed Terwe Kogge Snerioen Haver Boonen Comeiuezaed 1’RYZEN DER BROODER ran dito. H (47 c. 3 1 •/’- k. I (37 c. SI k (31 o i (25 1 id. S.' 3 =3 Men vraegt REMPLACANTEN en men reiu- placeért VOOR en NA de loting aen voor- deelige pryzen. Zich le adresseeren in persoone of by brieve franco, aen B. VEH- MEERSCllzaekwaememer tc Dixmude, die onder-agcnlcii vraegt. OOSTENDE Ten 6 uren 15 in. ten 7 uren 15 min. morg., 12 uren koopman»., ten *s namiddags naer Brugge etc. I an Ihiynkei ke op Rysiel. Ten5nren30inin.cn ten 10 uren de» morgens ten 6 nr. 30 min. middag». huisvrouw van Joan nes Jagcneao dochter van Joannes en van Isabella Mazeman. den IB. Théophile Claeys4 innendcn zoon van Car. en van Pharailde Boudeweel. den 19. Doininicus Misstl, gcpeiisioneérdeii onderwyzer, BB jaren, geborenen woonendo tc Veurne, weduwaer van Maria Beck, nu man van Jacoba Verhaeghezoon van Petrus en van Anna Messiaen. <1 n 20 Leonie l aiidermci-rscli, 0 maend., dochter van Carolus en van Marie Florizoonc. den 21. Carolus Morisse, 0 weken, zoon van Laurenlius cu van Anna Willaert. Een gewezen HÜ1ZEKF.N, alsnu dienende voor Timniermans-VVcrkwinkelvoute en kelderkan daer onder, groote en kleine Routlogie cilerne, duivevloog, cour cn grasplein, hebbende eene oppervlakte van 3 aren 54 centiaren; geslaen te Keurne, in d’Abdy-straet, (nevens het Bisschoppe- lyk kollcgie) thans gebruikt door Fran- t>i*Cus Bavé timmerman. Om in gebruik te treden met 23 April 1853. Zich aen te bieden bv Lonis-Josèph Abeelecommis-grefher by het vredege- regt te Feurne, aldaer wooncode, oude Beestemcrkt, Bleekery n.’ 10. Om in gebruik te komen den 23 apiil 1853, De SGHUI.R toebehoorende de kinderen Boudeweel, staende binnen dc stad Veurne, nevens dc stads-wandeling, agter de her berg de Rhetorika. Zich te vervoegen by den notaris FLOOR te Veurne. Meikt ran Brvggk, Tarwe van fr. 12-00 lol fr. 22-50 per hcelol. 14 9-00 12-12 15-00 g 12-00 9-00 p. ioO k. kogel in den linker arm. In weerwil dier wonden gelukte het hun te ontsnappen. de agenten agtervolgden hun maerzelve gewond zynde, zouden zy ze niet bereikt hebben, zonder de ontmoeting van twee andere policie - beambten die eet.® i der vlugteliugen konden grypen de tweeden werd een half uer later aeng •houtlen door de zorgen van den policie-kommissaris van Vaugirard. BLLG.EN, Brussel, 21 Januari. 'n e i woud van Septf.iiitaines (Luxein- buurg)]heeftnien een nest van zwarte meerlen gu.o.iu ..net verre gebroeide eijeren en in het zelve woud plukt men aerbezieu. Ie Troyes, in Vrankry k heeft het bc stuer renen .oaelregel genomen;er is bevel- gegevea de meisjes en jongelingen die hun 20 jaer niet bereikt hebben den ingank tot de openbare danspla, Iseu te weigeren. Veiirk, 22 Ja>marvt Gedurende liet vo irledene ja, r hebben er alhier 195 geboorten in den Burgerstand ingeschreven geweest, wanof 103 van het mannel. en 92 van hel vrouwcl.geslacht zyn. 1). mannelyke geboorten verdeden zich in lüü wettige en 3 onwettige kinderen. Er zyn insge y ks drie onwettige kinderen van bel vrouwgeslacht geboren. Onder deze geboorten zyn begrepen vier tweelingen voorlskoineude van twee ge vallen.Iwee kinderen zyn daerenboven dood geboren. Binnen hetzelve tydslip zyn er overleden te wet n Kinderen en ongehuwde Gehuwde manspersoonen id. vrouwspersoon.*!!. AVeduwaers Weduwen D 1 L I G E N T 1 E Van l'enrne op Oostendevertrekt dagC" lyks ten 8 1/2 uren 's morgens, uil hel KolTy-huis bewoond door Dehollander correspondeérende met don Yzeren-weg di® ten 12 uren vertrekt v»®r gdiwel #n Vrwwkwyk', iwaïi/. van 15 tot 18 "/Q si.'t stuk Vertrek-Uren van den Yzer-u>eg BRUGGE. Ten 7 ur. 40 in., ten 10 ur. 45 m. ’smorg. en ten 2 ur. 45 min. ten 5 ur 45 min. na midd. en ten 8 ur. 25 ruin, 'savond nae Oostende. PRYS DER GRANEN. Te Merkt van Velrsk ran 19 januaii Er waren ter merkt 731 heel. Tarwe. 42 id. Rog. 441 id. Suer. 03 id. llav.' 51 id. Boon. 0 Comeinezaed. Tarwe van fr. 25 00 30-25 per 145 liters. MlDDtN-PltYS. op andere g meenten gestorven. De ..uwJ .ken zy ii geweest ten getallevan 33, wanol 16 tusschca jougnians en jonge dochters, 8 tussclK ii jongiuans en weduwen, 7 lu scheii Widuvvaers cu jonge dochters, en slechts 2 lussehen weduwaers en weduw n. In vergeiyking nu t 1851, zy u er in 1852, zevea geooorleu meer geweest, alsook negen sterfgevallen. Maer in looi hebben er zes huwclyken meer plaels gehad. Daer uit volgt d.it ongetwy ll'ell onze bevol king nog ecus zal virnucruerl zyn. den 15. Sophie-N.irie Ronse dochter van Edm. en van Catherine Jainnic, groote Merkt den 16 Larolus Reynaeri, zoon van Franc, en van Marie Maes, Zuidslracl. Leopold-Josepn Bogaert, zoon van Ivo en van Joanna Vermeiren, Zwarlenoniie-str. den 20. Ilenriciis Vane.iys.ele, zoon van Amandus cn van Henriea Legrand A per. Augustus Hcnricus Les. lire, zoon van Carolus en van Marie Reynaeri, /.uidstraet. IJUWEl.VK. den 19. Carolus Ovaere, jongman, herber gier, 44 jaren geboren te Viuehem, woo- nende le Veurnezoon van Frauciscus cn van Joanna Ave, met Catharina 1). prez jongedoehter dienstmeid, 31 jaren, geboren te Gyvcrinchovèwoomlude te Veurne, dochter van Baudiiin en van Barbara Vilain. STt ltFGEV ALLEN. den 17,.Pieter K ut, landbouwer, 44 jaren, geboren te Coolkerkcwoonende te Veurne, man van Sophie Lizeunc, zoon van Pieter en van Catherine Maenhoul. Mario Verbeke, hvzonderu3(1 jaren, geb«r«n te Jabbtke, «oancudè t® Veurne, BELANGHYKE NIEUfFlGHEDEN. ENGELAND. l.osnev, 17 janunri Het noodlottig gebruik van het opium- rooken wintdagely ks veld inGroot-Brittanjo In 1850, 1851 en 1852 is een tot iel van 475, 423 ponden opium hier te la vde ingevoerd tn in 1852 meer dan de helft meer dan in 1850. Eerlang zil een onderzoek iir citeld ■worden over de ziekten door het rooken van opium te weeg’gebragt. FRANKR'iK. Paris, 20 January. Er zyn reeds bevelen gegeven, oniaeuvang te maken met d toeb.reid den tot de kroo- nin,; van Napolion III in O.ize-Lieve Vrouwe kerk. Deze plegiigheitl is, zegt men, op 10 mei aenslae. d va.s gesteld. Eenezeir gew gtigo en gnnsch onver wachte lydi ig is uil l’rankryk ontvangen: Lodewyk-Napoleon treed in het huwelyk met mejulfer de Montijo, de schoona spaensclic vrouw, die den ui uwen keizer op «ene behendige wyze liefdestrikken ge spannen heeft, cn er in gelukt is hem te (vangen. Eene zeer gewigtige aetihoitding is tc Vaugirard bewerkt, gewest. Ziet |iier eenigo bezonderheden daer over Sints eenigon lyd had de policie het oog op twee welgeklecde persoonen die te peerd, den keizer op zyne wandelingen schenen tc volgen, en zich schier van hem uiel verwy- derden. dc policie deed eenige agenten agen» ten zich in gentleman» kkedeu, die deze heeren op dc hielen zalen en de verzekering kreegen dat zy ee teu aenslag op ’s keizers leven ten doei hadden. Krachtens een mandaetafgelevert door policie-prefckttraduidry agenten binnen by ecu wyiitapper tc Vaugirard, <nt twee kerels aen tc houd.cn, die aen een tafel te drinken zaten. Op he logenl 1 k dal de agen ten hun mmd.iel vei tonnendespr ingen die keerels op hen, en een van beide school een pistool op de polieie-beambtcti af, welke kogel gelukkelyk ui •mand trof H.in lévgn in gevaer ziendi maekten de agenten ge bruik van hunne wapens, lei der kwaed- dooners werd door eene pisloolscheut aen het hoofd gewond t de ander b< kwam venen Te zamen 163 Onder dit getal zyn berekend 4 stcrlge- vallen van persoonen die deze stad niet bew.iülieii. Integendeel zyn er 6 iuwoonders

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 4