(N.° 4424.) WEST - VLAENDEREN. 29 January 1855. DER. STAR VEURNE. BEKENTMAKING. KOOPDAG Zaterdag REGTERLYKE ST»™ =ao» wezende Mcnbetaeld 12 centimen per drukregel voor de Inplaetzingen. De minste inplaetzing belaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. meld zelve Van ÏÏIenagie-goederen Heeslialen Hooi Strooi, gedorschen Graenmitsgaders Vrouw-kleederen en Lynen, TE A DIN KERKE. O Het Advertentie-Blad verscbynd wekelyks by P. Ryckeboek en Zoon, Boek- en Stecn-druk- kersin de Oosl-straet, n.° 34, te Veurne. De prys van inschrijving is 6 francs 'sjaers voor de stad en omliggende plaetzcn, en 7 francs ’s jaers franco met de post. Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verknopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedrukt, zullen een-mael gratis in ons Blad verschynen, uitgezonder. die welkers insertie door de wet verëischt ist Men vraegt REMPI.ACANTEN en men rem planeert VOOR en NA de loting aen voor- dcelige pryzcn. Zich te adresseéren in persoone of by brieve franco, aen II. VER- MEERSC11zaakwaarnemer te Dixmudo, die onder-agenten vraegt. Dynsdag 8 February 1853, Vasten-avondom 1 ure na middag, ten Huize waer de weduwe Sr. Stanislaus Visage overleden is, binnen de gemeente van Adin- kerke, van oosten langst den steenweg lei dende van Vcufne naer de Panne, Koopdag van alles wat ten gezeiden Stcrf- huize te bevinden is bestaande namentlyk in allerhande meiiagie-goederen, 2 bckalfde koeijen, 1 sehotter, I jaerling, 1 verken, 5 hennen, kern mclzync toebehoorten,seulen, standen, deel wit hooi, deel strooideel ge- dosschen tarwe, 14 hectoliters aardappels, karre, ezel, harnas, 2 graanzakken, 2 kleer kasten, een hoop mest en veel meer andere voorwerpen aldaer te bevinden. Voorts de kleedcren en zeide overledene weduwe van Op drie macnden tyd lynen van de ge- sieur Visage. van betaling voor de koopen boven de 20 francs, mits stel lende borg. Onmiddelyk naer het eindigen den bo- venstaendeil koopdag, ter herberg genaemd hel klein Adinkeike, gebruikt door Joseph Debergh, langst den steenweg van Veurne naer de Panne, Zal gebueren de openbare verknoping zonder uitstel, Van het Huis met zyne afhanglykheden mitsgaders 24 aren 90 centiaren volgens kadaster medegaende erf, staande en ge legen binnen de gemeente van Adinkerke, waer de voornoemde weduwe Visage afge storven iswezende de erf cenen scherpen driehoekpalende met de zuid-westzyde den steenweg leidende van Veurne naer de Panne, van noorden bosch aen Mr. Desmedt, van oosten land aen sieur Philippus Thery. Eene oppervlakte van 3 aren 65 centiaren is in cyns-pacht gehouden door Carolus- Ludovieus Visage, voor 50 jaren, ingegaan den 1 Mei 1840, ten pryze van 10 francs by jarc, op welken grond het huis van den. cynshoudcr gesticht is zoo ook een gebouw toebehoorende Mr. Desmedt. Van al het Clara Costenobel zync huisvrouw, winke liers, gehuisvest te meergezeide Woumcn en hel gemeld hovenierhof insgelvks door hem Museuw gebruikt, en zyn on dezen ten verzoeke van mynheer Joannes Van- houtte rentenier, gehuisvest te Dixmude, voor welken avoué is aengcsteld en be dienen zal M?" Charles CLAEREBOUDT, advokael-avoué by de burgerlykc regt bank van l.““ aenlcg te Veurne, aldaer wooncode in de Zwartenonne-straetin beslag genomen geweest by gedwongene onteigening, by proces-verbael van Eduar- dus Marqleite, deurwaarder by gezeide regtbank te Veurne, aldaer gehuisvest, van date vyf-en-twintigsten November een duist acht honderd twee-en-vyftiggere- gistreert te Veurne, drie rollen met zeven verzendingen, den zes-en-twintigslen der zelve maend, boek 39, bladzyde dertig, verso vak 4, door den heer Qaatannens die de regten ontvangen heeft en over geschreven ten kantoore van p.mdbewa- ring van het arrondissement Veurne, op derden January een duist acht honderd drie-en-vyftig, door den heer Vergouwen, die de regten van overschryving insge- lyks ontvangen heeft, alsmede ook over geschreven ter grcfiie der regtbank ver- van Veurne door den grcllier der regtbank. Opgemackt te Veurne, den veertienden January een duist acht honderd drie- en-vyftig. Door den Koning de IVet en de Justitie Men laet weten dat op zaterdag twaelfsten Jllaert aehttien honderd drie-en-vxj/tigvan ten negen ure 's morgens, ter gewoonc openbare zitting der regtbank van eersten aenlcg, zittende te Veurne, ten paleize van justitie, er zal overgegacn worden tot de eerste lezing en afkonding van het kohier van lasten en bespreken die zal opgemackt zyn om te geraken tot de ver- koopii'g by gedwongene onteigening, Van 1.’ een HUIS met medegaende Ge bouwen en Erf. getcekcnt nummer zestig, gestaan en gelegen binnen de gemeente van Woumcn,op de dorpplaets, groot onder bebouwden Grond en Erf drie aren vier-cn- veeriig centiaren uilmakende het num mer 319 der sektio A van het kadaster van gezeide gemeente van Woumcn ge- bouwt in steen en gedekt met pannen; zamengesicld uit beneden of gelykvlocrs, bovenstagie of zolder, palende van noor den aen hel huis en erf van Angela Lou- wagie, rentenierster te Woumcn; van oosten aen de dorpplaets van gemelde Woumen, waer op liet is voorhoofdendej, van zuiden aen het huis en gebouwen der herberg hel Lambehoorendc aen den heer Francis Schottey, brouwer te /.arren, en van westen aen een streeptje land aen den zelvcn heer Schottey, ge diend hebbende voor bolbaon. 2.* Een perceélken LAND dienende voor hovenierhof, groot volgens kadaster drie aren, gelegen te gezeide Woumcn, pa lende van noorden aen hovcnicrland van genaamde Angela Louwagie, van oosten aen bovenbekende slrccpken land ge diend hebbende voor bollcbaen, behoo rendc aen den heer Schottey voornoemd van zuiden aen hovenierhof van den zel ven heer Schottey en het gonne van de weduwe Jacobus Joolc, bakkerinne te Woumen, west aen hel hovenierhof van Picler Gruzon, wagenmaker te Woumen; uitmakende het nummer 322 van gemel de kadaster van Woumen. Dit gemelde Huis, Gebouwen en Erf is bewoond door sieur Pieter Museum cn De avoué der inbeslagnemer Cu.’ CLAEREBOUDT, av. Enregistré avee deux renvois a Fumes, lc vingt Janvier 1800 cinquante-trois, reg.* 61, fol. 90, c.* 3. Rct;u un franc soixaute-dix centimes pour droits d’enre- gistremenl faisant avee 30 p. °j, add.1 deux francs vingt-un centimes. Le Receveur Qcatahheks.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 1