I B O O illE N, HAKHOUT EN PLANTSOENEN, Te Alveringhem. B O O M E N, Lil er hand te Pachten, KLEIN BL st D. 1 I OPENBARE VERKOOPING van sehoone KOOPDAG OP STEEN KERKE. TE PACHTEN, I Nieuporl 3 I I I t I 11. ’ 12. ’ 18.’ IS.’ 10.’ 1 t r van 0>n in gebruik Ie komen den 23 apiil 1853. Dc SCHUI.R toebohoorende de kinderen Boudeweelslaende binnen de stad Veurne, nevens de stads-wandeling, agtcr de her berg de Rhctorika. Zich te vervoegen by den notaris FLOOR te Veurne. overig ia! den koopcr aanstonds mogon in gebruik komen. He voorwaerden en eigendoins-tilelen be rusten ten kantoore van den notaris FLOOR te Veurne. van ge- L. DEHOLLANDER verwittigd het geërd Publyk dat hy provisoirelyk zynen dienst op Duinkerke slaekt. Onmiddclyk naer het eindigen dezen koopdag van hoornen ter herberg do twee Sleutels-, bewoond door sieur Charles Dccoussemaeker, langst den Loo-dyk. Zal men openbaerlyk verkoopen, het hakhout met 866 geteekendc zware plant soenen, stacnde op 5 hectaren 10 aren 73 centiarendeel der gezeide Focqucwerve- bosschen. Verdeeld in 10 koopen, ten gerieve van een-ieder. Tot nadere inlichtingen konnen de gega digde zich vervoegen by sieur Joannes Callens, woonende nevens de oude Focque- werve-drevc, naby den Loo-dyk. Op 6 macmlen tytl van betaling mits stel lende goede en bekende borg. Een gewezen HÜIZEKEN, alsnu dienende voor Timnierinans-Werkwinkclvoute en kelderken daer onder, groote en kleine Uoutlogio citerne, duivevloog, cour en grasplein, hebbende eene oppervlakte van 3 aren 54 centiaren; gestaan te Feurne, in d’Abdy-straet, (nevens bet Bisschoppe- lyk kollegie) thans gebruikt door Fran- ciscut Bavi!timmerman. Om in gebruik te treden met 23 April 1853. Zich aen te bieden by Lonit-Josèph Abeelecommis-grellier by het vredege- regt te Feurne, aldaer woonende, oude Beestenierkt, Bleckery n.’ 10. Asschcn-woensdag, wezende den 0 Fe bruary 1833 om drie uren na middag, op de hofstede bewoond door de weduwe sieur Joannes-Baptiste Vandonberhgebinnen de gemeente van Stcenkerke, west over de Loo- vaerl, langst den steenweg tusschen de hof stede het Gasthuis en de Draei-brugge, 36 koopen Waer onder vcrscheide groote hollanders, die staen langst den steenweg. Oplangen lyd van betaling mits stellende goede en bekende borg. Men zal vergaderen ter hofplaats melde hofstede. Maandag 28 February 1853, om 1 ure na middag in de Focquewerve-bosschen binnen de gemeente van Alveringhem oost over en naby de Loo-vaert west nevens den zandweg leidende van het gehugte Vorllicm, langst den cencn kant naer den steenweg van Veurne op Pervyse en langst den anderen kant naer den steenweg van Pervyse op Dixmude, by dies dat onder allo betrekkingen den vervoer van het hout zeer gemakkelyk is. Koopdag van 45 koopen Boomen, Bestaande nainentlyk in eiken, waer onder vcrscheide dienstig voor kuipers en vcele voor ballien. Voorts abeelen, espen, wilgen cssehen en beuken ten dienste van timmerlieden, wagenmakers en bakkers. Men zal vergaderen in de Sparhout-drcve, nevens de zand-slraet, by kavel een. sting. Roquet had zyne zack geronnen hy begreep dat zyne dwarsfluit voorlaen zyne inagt was Weldra werd het tceken tot opbreken gegeven en men trok verder Lybiu in. Die uitgestrekle zand-oceacn scheen geen einde te hebben. Geen levend wezen verlevendigde hel loonecl, behalve nu en dan een lioCp gazellen, die pylsnel vlugtte, ol een struis vogel welke zyne vlerken uitzelte, gelyk de zeilen van een schip om zich te spoediger aen het gezicht te onttrekken. Op de bran dend heete dagen volgden yskoude nachten; de dauw bevochtigde de tente en drong door de diglste bournous. De minste voorzichtig heid werd gestraft door de felste pyn aen du oogen, dikwerf zelfs door ongeneeslyke oog kwalen. Dit waren vreeselyk»: beproevingen voor cene europenen onze held verdroeg die in.cl moed. Lindelyk, na cencn logt van vierdagen, vereenigde men zich met liet overig gedeelte van den stam, welk uil 400 tenten bestond, /.y waren opg< slagen in een klein dal met struiken begroeid en bescha duwd door een bosebje van opgaande boo men. Dit dal was gelegen boven liet meir Natron, in de nabyheid van de kónlisehc BE AVONTUREN VAN EENEN PYPER (F1FRE. (Vervolg. Zie nunimi-r 1422.}) Het houten instrument wekte niemands begeertedit was echter niet het geval met een klein kóperen klepje, hetwelk als good blonk. Roquet besloot op cene beslissende wyzc het geschil te vereffenen, hy gaf den scheik to verstaan, dat hy aen den stam hel gebruik wilde doen kennen van dit voor hen zoo vremdsoortig voorwerp, en toen hy het weder in handen had, bragt hy het aen den mond en begon cene zyner lieflykstc mclo- dien Ik heb myue Eurydice verloren, uit liet opera Oipheur van Gluck. Deze onver wachte toonen hadden cene tooveraebtigo uitwerking. In cencn oogwenk werd hydoor dc geheele karavaan omringd men spoorde hem met woorden aen en boezemde hem met gebaren moed in. Uil aller oogen straelde welwillendheid, ieders gclaet had eene op geruimde uitdrnkking verkregen. Nu ecus openbaarde zich de verrassing door een diep sliliwygcn, dan weder gaf de bewondering zich lucht door cene luidruchtige uitber- BEL.t XGFKE HIEUIEIGHEDEN. FRANKRYK. Paris, 26 January. By dekreet ties keizers zyn in het huis der keizerin benoemd lot groot-meesteresso tie prinses van I ssling lol cere-damc, do hertogin van Bassano lot paleis-dames, mevrouw dc gravin Guslaef de Montebello, Fcray burggravin Lezny-Marnesia, baronnes de Pierres, baronnes de Malarel en markiezin de Las-Marismas. Tol groot-meester, do graef Tascher de la Pagerie lot eerste ka merheer, dc graef Karei Tascher de la Page rie; tol kamerheer, de burggraaf l.ezay- Marnezia; lot stalm.r, de baron de Pierres. BELGIEN. Gttrr, 28 January. De midden-seklic tier volksvertcgcn- woordigerskamer, gelast met het onderzoek van liet voorstel der hecreti bandeloos en anderen, betrekkelyk de wyziging der wet op de burgerwachtheeft gisteren morgend eene vergadering gebonden by gewoond door minister Piereol. De heer van Grootvcn heeft de gedachte vooruitgezet en ontwikkeld dalde burger wacht eene grondwettige en openbare orde- handhavcmle inrigling zynde, de er uit spruitende uitgaven ten laste van den staet moesten vallen en niet ten laste der steden, reeds bezwaard door den persoonlyken dienst harcr inwooners van 20 lot 50 jaren. Hy heeft herinnerd dat de daerstelling en invor dering der vergoeding by gemis van dienst doende leden, tol eene menigte moeijelyk- heden aenleiding geven. Hy heeft een voor stel gedaan, strekkende om do kosten der burgerwacht aen hel ministerie van binnen- lamlsche zaken op te leggen. Dc minister van binnenlandschc zaken heefteen uitstel gevraegd om uitspraek te doen over dit voorstel hy zal daer over uit leggingen geven in dc eerste zitting der middensektie. Vïvrsi, 29 January. By besluit van den heer gouverneur dezer provincie, zal dc loting voorde ligling der nationale militie van 185'3, in dc onder scheidene kantons van het inililie-rcssort kloosters welke sedert onheugclykc tyden in dit gedeelte der woestyn bestaan. Wanneer de stam gebrek aen water had, dan «leden dc maiyten cene verkenning naer dc'zyde van bel verblyf dezer gecstelyken, die zich liever onderwierpen aen de betaling eener gedwongene schutting, dan zich aen wrack der Bedvyncn bloot te stellen. Boven dien was deze stam een der magtigste van Lybic; dc H.mnadys bezaten zes honderd poerden, honderd kameclcn, evenveel drom- meda rissen en schapen, geilen, gevogelte in groolc menigte!. Dc helft der mannen was bytia altyd op strooplogtcn uit, tcrwyl do ander helft uitrustte. Het kamp was dc al- gemeene bewaerplaels van hel geroofde, en ook daer had de venlceling plaets. Dc aenneming van Rutnict door den hoofd-selicik cu zyn talent op de dwarsfluit waer mede hy hoe langer hou meer den geheelcn volksstam wist te bekoren, waren aenleiding, dal hy al dadelyk in cenen vry goeden toestand geplaetst werd.Uitgenomen de v ry heid, ontbrak hem niets. Zyn meester had hem hy den inwemligen dienst zyner tent geplaetst; een zeer gcmakkclykc dienst, waênu hy de vrouwen behulpzaem was. 185'3, in dc onder» -- ..v. ,V-I (.JJU I Veurne-Dixniude, plaets hebben op dc dagen als .volgt 10.’ kanton. Dixmndc den 14 februari 1853. Couckelacrc, 15 dito. Woumcn, 14 dito. Loo10 dito. Alveringhem 10 dito. Nieuporl, 12 dito.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 2