jongman BURGERSTAND DER STAD VEURNE. VEirrnEK-UnF.N van den Yzer-weg BltUGGE. P R 0 G R A M M E. Botcrpryzcn t welk men bl y geestig SOIREE MUSIC ALE ET DRAMATIQUE jdonnéo por LA SOC1ÈTÈ DE CHOEURS DE ZANNEQDIN, Lc Dimanche 30 Janvier 1853. Merkt van Brugge, Tarwe van fr. Rogge Haver Sucrioen Boonen Boekweit Aardappels Rogge Sucrioen Haver Boonen Koolzacd HÜWELYKEN. Cornelus Debaeker jongman den landclyken brievenpost, ben by baes Vnnderhcyde, in de afspanning den Papegaei, tusschen vyf koppels gevleu gelde stryders «Ier stad en zoo veel gelyke tegenstrevers van Alveringheni. Oe gene die de naerste der matte believen te lillen gaen moeten in tyds oppassen. per IIcclol. fr. 10-07 11-92 11-58 7-11 11-158 i 00-00 zaterdag 22 January. 12-uO lol Ir. 22-00 per hcclol. 12-00 13-50 0-15(1 8-715 9-150 13 00 HBO 13-150 11-00 12-2!-, 7-00 9-00 p. 100 k. GEBOOIVI EN. den 25. Augustus Depourtcrzoon van Joan, en van Ij ancisca Ghoos ;n, Vesiensii- don 2(5. Luduvicus Pinle.zmm van 1 mi,,, viens en van Marie Vandcrkeulcn, Noord-str. den 22. facteur van Dl LICENTIE Van I eurne op Ootlendevertrekt dagc- lyks ten 8 i/2 uren morgens, uit het kully-buis bewoond door Dehollander, correspondeérepde met den Yzeren-wcg die ten 12 uren vertrekt voer gebed Belgian un VniHkayk. Terwo Rogge Sucrioen Haver Boonen Comcinezacd PRA/.EN DER BROODEN van dito. (47c. 2 1 'f-k. (30c. gl’/jk (31 1 id. E (24 1 id. n Vcucne, 28 January 1353. hl.' de Uitgever van ’t Advertenlie-Blad. Door het gedurig spreken van het stoom tuig welke men bezig was met opmaken, in de Moërclanden, naby bet Ringslot, en be stemd, zoo men zegde om dezelve droog to houden; heb ik zaterdag lest, na het noen- mael genomen te hebben, een klein uitstap- ken tot aldaer gedaenom hetzelve te bezigligen. Op myn aenkomcti werd ik gegroet door een meniglal landbouwers van het omlig gende, die, ik wiste niet in welk inzigt,daer vergaderd waren. Men beriglte my welhaest dat het werk tuig reeds opgemaekt was, en alles in werk stelligheid om er oogenblikkelyk een proef van te nemen. En inderdaad, mynheer, pas 10 minuten geleden, en men hoorde reeds het gebom- melle van het vuerwerk. Het stoomtuig was weldra in snelle werking. Helgroot gedruis des waters, praemde wel eenen der aenwezige landbouwers, na oorlof bekomen te hebben, om zyne hand in de ketel te steken en zieh ecus te ver zekeren of het water in het werktuig wel kookte zoo hy dagt Gelukkiglyk dat 'het lauw was!... Wanneer hy deszelfs uit werking bewonderde, by was als van d'hand Gods geslagen Het ware ons onmogclyk mynheer, u voorzeker aflrsehctsen, de hoeveel heid water die dil stoomtuig in een uer tyds afmaelt. Na ons denkens, maalt het zoo veel water, als dry goed bezette watermolens in gang met feilen wind. Daer wy over deszelfs goede of slechte ge volgen niet wensehen te OOrdeelen z n wy alle verdere uitbreiding staken. Nogtans zullen wy ons veroorloven het publiek acn te wakkeren om liet werk ecus te gaen zien want hel is bewonderen* weerdig. Zoo gy aen deze weinige reken, eene plants in uw aenstaende nummer wilt verleunen gy zult verpligten X. Aen Mr. de Uitgever van hel Adveiitïrtie-Blio. Myruerr Uwen ambtgenoot van het V turnambacht heeft, in zyn nummer van woensdag laest met zekere verrukking aen zyne lezers de tyding medegedeeld daler in het lokael der zangmaetschappy onderden titel van Choor- zangera van Lannckinmorgen 30 dezer loopende maandeene luistcrlykc zang, tooneel- en dansparty ging plaets grypen. Ik heb derhalve eeltige inlichtingen ge nomen om reden dat ik beminnaar ben van alles dat de se.hoone kunsten begunstigd en kan doen bloeijen, maer Wel byzonderlyk voor wat het muziek en de tooneelkunde belreft. Dank aen een myner vrienden, is het my geoorlolï geweest van eene van de bezondere oefeningen van die yverige jonge lieden wanof Keurnambacht spreekt, by te woonen. Ik heb my aldaer kunnen verzekeren dat het geen dat dit nieuwsblad aenkondigt niet alleenclyk wacr is, maer zelfs dat het de aenstaende plegtigheid op ver niet ge noegzaam aanbevolen en aengeprezen heeft. AVaerlyk de choorzangen de romancen en duos die aldaer zullen uilgevoerl worden zyn allerfraeist. Ue l'ortitrfransch boertig lied die door onzen goeden lief hebber uwen zoon zal gezongen worden, is zeervermakelyk. De vlaemsehe klug- tige alleenspraken üe Lochlhasteelen van Marlen Droe», de Student van Gent, Klaes Maltekroes die door onze koddigo klugl- spelers de heeren Sadoaes en Veruarsk ten toonecle zullen gevoert worden, zullen ver meen ik ten minsten, met groolen byval ge kroond wezen. Eindeling het fransch bijspel A LA BASTILLE beeft my geschenen vervult tczyn van kwinkslagen, woorden spellingen en voorlretfclykc grappen. Gj ziel hel, mynheer, deze byeenkomst voldoet aen alle smaken, aen alle lusten. De liefhebber van zang gcljk do tooneellief- hebbers dc vooi staanders onzer vlaem chc tael, gelyk die, welke zonderde moedertaal te verfoeijen, geerne fransch hoorei) spreken, zullen al hunne voldoening hebben. Er is nog iels, mynheer de Uitgever, dat uwen ambtgenootvergeten heelt a n zyne inschryvers aentekondigenwaersehynclyk om dat hy er niet van onderrigt was. Hy eene beraadslaging door dc mact- schappy van Zannekinin eene onlangs algemeene vergadering van alle hare leden genomen, is er beslist geworden «lal de jaerlyksclie vergelding van zes op acht franken zou gcbragl worden en dat hy mid del van dit klein verhoog, voortacn alle byeenkomsten en f e.len vry van alle kosten zyn zullen. Deze beraming zal ongetwylleld ten groolsti n voordode der maelscliappy moeten strekken, want wie zal zich willen berooven valide wekelyksche vermaken die deze opl -vuil l il. en weet indcrdael daler eene ware bro« «lei min onder dezo gilde is heersehendbroedermin, acn allen zaterdag een vreugdig en concert verschuldigd is. Dil besluit is my ook door den zalven vriend getoond gi ve..! en ik moet aen hem eene van die uithoudingen die ven persoenen zyn gegeven geweest dm aen dc gilde niet deelmakcn. Ötn hem te belooneiibeloof ik hem een verhad van deze leest. Aeuveerd etc. Veurue, 29 January ISM. Een muziek- en toonei Hief hebber. 1. " Partje. 1. ° La Monette. Chitur. 2. * Cavalino Lucrèeo do Borgia, pour voix dc Basse. 3. " De luchlkastcclen van Marten Droes Scene coiniqnc. A.° Les Madrilénes. Bolero a deux voix. 8.’ De student nit Vlaendrens hoofd- stad. Scène comique. 6. “ Le Portier ou le Jour du termc Chan- sonnettc comique. 7. ° Le Mineur. Uomance dramalique. 8. ° Klaes Maltekroes. Scène comique. 2. "" Partie. La Valse. Chceur. A la Bastille. Vaudeville. OOSTF.KDE. Ten (I uron 115 m. ten 7 uren 15 min. des morg., 12 uren koopman*., ten uren s namiddags naor Brugge etc. I an Dui/nkci ke op llyttel. Ten 5 uren 31) min. en ton 10 uren de* morgen* ten (1 ur. 30 min. ’s middag*. C. 2 1 z 1 Dixyude, 24 January. i van 15 °/o tot 18 st.’tstuk. Ten 7 ur. 40 m., ten 10 ur. 45 in. ’smorg. cn ten 2 ur. 45 min. ten 5 ur.45 min. na midd. en ten 8 ur. 215 min. ’savonds nae Oostende. 32jaren, geboren t c Staden, woonende t® Aenrne, zoon van N icolaus en van Barbara Crabbe, met Isabel! a Noon nberghe, jonge dochter, dienstmeid, 22 jaren, geboren te Houtheni, woonende le Aeurnc, dochter van Antonins en van Marie Mortier. den 2(5. Petrus-Joannes Deeren, molcnacr, 40 jaren, geboren te Sleeukerki-, woonende te Veurne, weduwaer van Marie Vandewater, zoon van Carolus en van Joanna Sarrazyn met Anna-I her. Vanhoulte jonge dochter bezonder, 18 jaren geboren le kggewaerts- cappelle, woonende te ’s Hcei v. iliemscap- pelle, dochter van Ambrosius en van Sopbio Joncheere. STERFGEVALLEN. den 22. Pieter Devos, werkman 01 jaren, geboren en woonende tc Veurne, weduwaer van Coleta Hulder, zoon van Piclcr en van Aidagonda Dcclerck. den 25. Louis Vandenpuypegalc, 10 maen- den, zoon van Jacobus en van Jmclie Deroo. P R Y S D E R G R A N E N. Te Merkt van ti uw run 26 januari. Er waren ter merkt 750 heel, tarwe. 30 id. Rog. 492 id. Suer. 114 id. llav.' 129 id. Boon- 0 Conicinezaed. Tarwe van fr. 25 -50 30-50 per 145 liters. 17-00 18 00 10-00 18 00 9- 50 12-25 10- 00 18-25 00-00 00-00 MlDDEN-PliYS.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 4