BOOM EM, BOOMEN, Uit er hand te Pachten, I KLEI H B LA D. 1 1 t KOOPDAG KOOPDAG VEREENIGDE E1GEAAERS 36 koopen TE PACHT E N •V TE BEKOMEN BY DEN' DRUKKER DEZER. wwojs ter hofplaats ft r v r va n OP STEENKERKE. en van maer 1200 per- sporteérd. Dynsdag 15 Februarius 1853, ten een ure na middag, op de hofstede gebruikt by sieur Pieter IVoutters te Iscnberglie, langst de straat leidende van de dorpplaets nacr de Nieuwc-llerberg, 105 KOOPEN Eiken, olme, wilgc, essehe, appelaer, peer- laeren notelare Boomen. Op tyd van betaling tot 1 Julius 1853, mits te stellen bcgocde en bekende borg, en de gewoonc bespreken dadclyk te voldoen. L. DEHOLLANDER, verwittigd het geërd Publyk dal hy provisoirclyk zynen dienst op Düinkerke staekt. van TE 1 S E N B E R G II E. Owi in gebruik te komen den 23 april 1853. De SCHUr.R toebehoorendc de kinderen Boudeweel, staande binnen de stad Veurie, nevens de slads-wandcling, agter de her berg de Rhelorika. 'Zich te vervoegen by den notaris FLOOR te Veurne. MAETSC1IAPPY der VOOR VERZEKERING T E G E A B R A A V Te Brussel Agentschap te Veurne, by Charles Butaeye. van ge- Almanach Conu'que pour 1853. Almanach du illagasin Pitloiesque pour 1853. Provincialen IPegwyser voor 1853. Kalendriers, Agendas, Plakabnanaks, cm. BE LA KGRYKE KIE UIV1G HE DE A. DLTTSCHLAND. Te Weenen is eene vertaling versehenen van de brochuer van den beer Lcmasson, getiteld les Limites de la France. Men heeft er zeer bytende notas bygevoegd. Men sebryft uit Weenen dat de prinses Was i, moeder der prinses Carolina, bet voorbeeld van hare dochter gevolgd heeft door zich in den schoot der kalholyke kerk, tc laten ontvangen. waer de voornoemde weduwe Visage afge storven is wetende de erf ccncn scherpen driehoekpalende met de zuid-wcstzyde den steenweg leidende van Veurne nacr de Panne, van noorden bosch aen Mr. Desmcdt, van oosten land aen sieur Philippus Thery. Eene oppervlakte van 3 aren 65 centiaren is in cyns-pacht gehouden door Carolus- Ludovicus Visage, voor 50 jaren, ingegaen den 1 Mei 1840ten pryze van 10 francs by jareop welken grond het huis van den cynshouder gesticht is zoo ook een gebouw toebehoorendc Mr. Desmcdt. Van al het overig zal den kooper aanstonds mogon in gebruik komen. De voorwaerden en eigendoms-titclen be rusten ten kantoore van den notaris FLOOR te Veurnc. brengen hem toclonkcn de Franschman was haer ccnigc medcpliglige. Roquet was nog jong maer in de school van een rege- ment en in den tyd van oorlog verkrygt men ras veel ondervinding. Hy begreep dus wal deze geheimzinnige leekens beduidden, cn voorzag waerloedil leiden kon. Dit vooruit zicht deed hem beven. De arabieren zyn niet malsch op het stuk van echtbreuk en de schuldige boetten wanneer zy worden ontdekt, hunne misdaed met de dood. Dit was wel in staetom den stontsten verleider af tc schrikken. Maer Fatmé was zoo schoon. Zy had, om de tael der Arabieren te gebruiken, oogen als die eencr gazelle, wenkbrauwen als ecu ebben- houtten boog, hare gestalte was regt en buigzaam als eene lans. Hel was iii een woord het ideael der schoonheid, zoo als de dichter llafiz die beschryfl, wanneer hy zegt; Zy is gelyk de eerste zonnestraalwanneer zy haren roozcngloed over hel zand ver spreidt; zy is gelyk de inaen wanueerzy het dal met haren glans verzilvert, h o r adem is als de koelte der Oasishare lokken han gen over hare schouders gelyk de lakken van een sycoinoré. Dit alles was Verlokkelyk, en onzetrouba- dour kon daeraen geen weerstand bieden. NNalzou men in eene woestyn beter kunnen doen, dan beminnen? Hy besloot derhalve zich hnro liefde te laten welgevallen. Een verblyf van ccnigc maanden hy du Arabieren had hem met de arabische tael gemeenzaam gemaakt, en hj’ kon dus hy de tael der oogen eene meer vcrslaenbare spraek voe gen. Weldra wisselde zy eene zoete beken tenis. De acrdsvaderlykc leefwyzc der Ara bieren had het voordeeldat de geliefden ieder ucr elkander konden zien, maer tevens hel ongerief, dat zy nimmer alleen waren. Deze rondzwervende stammen dealen niet in vooroordeclen der Muzelmannen ten ncn- zien der vrouwen. Dezen loopen niet met ont bloot gelael door de velden, gaen alleen mier de puiten en fonteinen, ten einde hel voor liuislyk'gebruik benoodigde water te halen. Hunne levenswyzc was nog de aertsvaderlykc, zoo als tlie in den Bybel beschreven is. Fatmé on Roquet zagen zich en spraken met elkander ieder oognnblik van den dag. Zy bad hem reeds honderdmnlen gezegd, dal zy zyne lokken schooner vond dan safraen, zynO lint liellyker dan de laurierroosRoquet van zyne zyde wist haer allerlei oostersche vlcijeryen toe te voegen cn vergeleek haer met al het schoont', dalhy in de nntucr aan schouwde. Dit alles bepaalde zich echter Asschen-woensdag, wezende den 9 Fe bruary 1853 om drie uren-na middag, op de hofstede bewoond door de weduwe sieur Joannes-Baptiste Vandenberghe, binnen de gemeente van Steeukerke, west over deLoo- vaert, langst den steenweg tusschen de hof stede het Gasthuis en de Draei-brugge, Waer onder verschelde groote hollanders, die staan langst den steenweg. Oplangen tyd van betaling mits stellende goede en bekende borg. Men zal vergaderen melde hofstede. BK AVONTUREN VAN EENEN PYPER F1FRE. (Vervolg. Zin nummer 1423.) V. - ZES VOOnSTEL. Alleronverwachts deed zich voor hem eene vertroosting op. De begunstigde vrouw van den scheik, Fatmé genaamd eene schoono brunette van 20 jaren, had sedert lang reeds het gunstige voorkomen van den jongen Franschman opgemerkt. Roquet was op verre na geen Adonis; maer hy had blauwe oogen blond hair cn een vrolyk uitzicht, dat niet onbehoorlyk was. Bovendien was het voor eene arabische vrouw verboden vrucht en alle dochters van Eva zyu harer moeder gelyk Fatmé wist dus met buitengewoon» behendigheid den jongen Franschman tee- kens te g< venwelker beteekenis niet te miskennen was. De tenten der Beduyncn, uit eene stof van kemel,hair geweven samenge steld, zyn twintig v o l lang cn vyftien breed in het midden zyn zy in tweeën gescheiden door eene gordyn, welke hel verblyf der vrouwen van dat der mannen scheidt. Wan neer Roquet zich alleen bevond verloor Fatmé hem niet uil het Oog en door eene opening, welke zy in degordyu had weten te maken, konzy, zonder zich in gevaer te FRANKRYK. Parys, 8 February. Men verzekert dat de keizer uit zyne eigene penningen het diamanten halssnoer van 600,000 franks gekocht heeft, hetwelk da stad Parys de keizerin wilde aanbieden en door deze is geweigerd. De keizer zou zyne jonge bruid van dit kostbaar juweel niet hebben willen berooven en de nyver- heid het voordeel hebben willen laten ver liezen hetwelk zy by de vervaardiging van dit juweel zou hebben genoten. De inzichten der keizerin en der stad Parys, nopens het besteden der 600,000 franks aen een wel dadig gesticht, blyven dus geëerbiedigd. Men leest in den Moniteur. By gelc- gentbeid zyns huwelyks, heeft de keizer genade verleend aen 3000 persoorien ge nomen onder de veroordeelden voor do gebeurtenissen van december 1831. Ten ge volge van deze kwytschelding en van do vroeger vergunde, blyven er maer 1200 per soenen meer uitgedreven of getransporteerd. Hel openbaar gevoelen zal zich over dio talryke begenadigingen niet verontrusten. Hel dekreet van 5 maert 1852 geeft aen het gouvernement liet regt tocvlugl tc nemen tot voorzorgs-maetregelen tegen dn per soenen, die zouden misbruik maken van do hun bewezen edelmoedigheid. Een gewezen HU1ZEKEN, alsnu dienendo voor Timmermans-Werkwinkelvoute en kelderken daer onder, groote cn kleine houtlogio, cilerne, duivevloog, cour en grasplein, hebbende eene oppervlakte van 8 aren 54 centiaren; gestaan te Keurne, in d’Abdy-straet, (nevens liet Bisschoppc- lyk kollegie) thans gebruikt door Fran- eiscus Bacétimmerman. Om in gebruik te treden met 23 April 1853. Zich aen te bieden by’ Lonis-Joieph Abeelecommis-grellier by hel vredege- regt tc Feurnealdaar wooncode, oude Beestemerkt, Bleekery n.’ 10.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 2